Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-06-02

Sammanträde 2010-06-02

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till dagordning
Paragrafer kallelse.pdf (115 kb)

35 Enheternas åtaganden utifrån resultatboken ör läsåret 2008/2009

40 Ny IT-plattform och gemensam kö till barnsomsorgen

42 Rapport om delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Ärendeförteckning.pdf (57 kb)
Mötesinformation

 

§31 Uppföljning av ekonomin till och med april

Dnr 2010/BUN 0030-41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med april redovisas i bilaga 1 och 2.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen

Bilagor:

1. Ekonomisk uppföljning

2. Resultatenheterna

§32 Volymprognos förskola och skola i Östra Tyresö 2011-2020

Dnr 2010/BUN 0104-010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera volymprognosen för området Östra Tyresö

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att föreslå långsiktiga lösningar för utökning av antalet elevplatser i området och lämna redovisning till nämnden under hösten 2010.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Förvaltningens volymprognos görs en gång per år och ligger till grund för budgeten nästkommande år samt för planering av verksamheterna. Under 2011 kommer två uppföljningar av utfallet att ske. Arbetet med prognosen sker i tre steg: kommunens befolkningsprognos, förvaltningens volymprognos, resultatenheternas fördelning. Beskrivning av volymprognosen redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera volymprognosen för området Östra Tyresö

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att föreslå långsiktiga lösningar för utökning av antalet elevplatser i området och lämna redovisning till nämnden under hösten 2010.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§33 Volymprognos förskola och grundskola 2011-2015

Dnr 2010/BUN 0104-010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera volymprognosen.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en fördjupad och utökad prognos för tiden 2011-2020 med förslag till åtgärder för Trollbäcken och Centrum. Förvaltningen lämnar redovisning till nämnden under hösten 2010.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Förvaltningens volymprognos görs en gång per år och ligger till grund för budgeten nästkommande år samt för planering av verksamheterna. Under 2011 kommer två uppföljningar av utfallet att ske. Arbetet med prognosen sker i tre steg: kommunens befolkningsprognos, förvaltningens volymprognos, resultatenheternas fördelning. Beskrivning av volymprognosen redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera volymprognosen.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en fördjupad och utökad prognos för tiden 2011-2020 med förslag till åtgärder för Trollbäcken och Centrum. Förvaltningen lämnar redovisning till nämnden under hösten 2010.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§34 Rapport om uppföljning av den intern kontrollen 2009

Dnr 2009/BUN 098-007

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämndens beslutar att notera förvaltningens åtgärder.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Vid nämndens sammanträde i december redovisades förvaltningens interna kontroll som genomförts under 2009. Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att åtgärda konstaterade brister samt att lämna en rapport till nämnden före sommaren 2010.

Förvaltningens åtgärder redovisas i bifogade tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämndens beslutar att notera förvaltningens åtgärder.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§35 Enheternas åtgärder utifrån resultatboken för läsåret 2008/2009

Dnr 2010/BUN 0045-41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera rapporten om enheternas arbete och de vidtagna åtgärderna med utgångspunkt från de redovisade resultaten i resultatboken.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett verktyg till stöd för enheternas analys av sina förutsättningar och resultat.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över behovet av en central resurspott för ev. åtgärder med anledning av resultaten.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Resultatboken för 2008/2009 redovisades till nämnden i mars 2010.

Nämnden beslutade bland annat att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder med utgångspunkt från resultatboken.

Förvaltningens redovisning av enheternas åtgärder rapporteras i bifogade tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera rapporten om enheternas arbete och de vidtagna åtgärderna med utgångspunkt från de redovisade resultaten i resultatboken.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett verktyg till stöd för enheternas analys av sina förutsättningar och resultat.

Yrkande

Mathias Tegner (S) yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över behovet av en central resurspott för ev. åtgärder med anledning av resultaten som redovisas i resultatboken.

Beslutsgång

Nämnden bifaller yrkandet och beslutar i övrigt enligt ordförandeförslaget.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§36 Kommunens yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskoleklass och grundskola

Dnr 2010/BUN 086-41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att anta och vidarebefordra förvaltningens yttrande till Skolinspektionen.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun har ombetts yttra sig över en ansökan från Anew International utbildning AB om att starta friskola med förskoleklass och grundskola skolår 1-9 i Tyresö. Nämndens yttrande beskriver vilka konsekvenser en friskoleetablering enligt ansökan skulle få för kommunen beträffande ekonomi, organisation och pedagogik.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att anta och vidarebefordra förvaltningens yttrande till Skolinspektionen.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse med bilagor

2. Ansökan

§37 Rapport om brukarenkäten

Dnr 2010/BUN 0118 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera resultatet av brukarenkäten 2010.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att närmare utreda könsskillnader i elvernas enkätsvar.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för trygghet och studiero i skolan.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Tyresö genomför årligen en brukarenkät inom förskola och grundskola. Enkäten genomförs i samverkan med de andra kommunerna inom samarbetet Våga Visa, och i år har även ytterligare ett antal kommuner valt att delta i enkäten. I enkäten tillfrågas föräldrar i förskola, familjedaghem, förskoleklass samt skolår 2, 5 och 8 om sina synpunkter inom ett antal områden från läroplanerna. Även elever i skolår 5 och 8 besvarar enkäten.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera resultatet av brukarenkäten 2010.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att närmare utreda könsskillnader i elvernas enkätsvar.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för trygghet och studiero i skolan.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

2. Sammanfattning av brukarenkäten

§38 Uppföljning av verksamhet med kontaktpolitiker

Dnr 2010/BUN 119 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporten om kontaktpolitiker och fortsätta arbetet.

- Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att tillse att alla rektorer vidarebefordrar rektorsbrev och liknande till enhetens kontaktpolitiker.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Nämnden beslutade 2007 att införa kontaktpolitiker för verksamheten.

Nämndens beslut och syfte med kontaktpolitiker framgår av bilaga 1.

Nämnden har även beslutat en förvaltningen skulle göra en uppföljning av verksamheten med kontaktpolitiker.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporten om kontaktpolitiker och fortsätta arbetet.

- Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att tillse att alla rektorer vidarebefordrar rektorsbrev och liknande till enhetens kontaktpolitiker samt till nämndens ordförande och vice ordförande.

Bilaga

1. Nämndens beslut § 91 2007-11-22

2. Tjänsteskrivelse

3. Enkätsvar politiker

4. Enkätsvar rektorer

§39 Mål för andelen ekologiska livsmedel

Dnr 2010/BUN 0120 014

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att andelen inköp av ekologiska livsmedel i skolor och förskolor ska uppgå till 25% år 2012.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) inkommer med ett ersättaryttrande.

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Ett av regeringens mål är att 25% av all mat som serveras i offentlig sektor ska vara ekologisk senast år 2010. Lunds kommun och Uppsala läns landsting har redan nått regeringens mål och enligt statistik från EkoMatCentrum och Ekologiskt Marknadscentrum finns det 29 kommuner och landsting som har en ekologisk inköpsandel på mellan 15 och 25 %. De ekologiska inköpen av livsmedel fortsätter att öka och fler kommuner kommer att nå regeringens mål under 2010.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att andelen inköp av ekologiska livsmedel i skolor och förskolor ska uppgå till 25% år 2012.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§40 Ny IT-plattform och gemensam kö till barnsomsorgen

Dnr 2010/BUN 0122 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att anta projektplan för införande av ny plattform för barnomsorgen samt gemensam kö med decentraliserad handläggning, under förutsättning att projektet kan finansieras inom ram för tilläggsanslag för 2010.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

I Tyresö finns idag två olika system för att ansöka om plats i förskoleverksamhet. Den kommunala kön, som administreras i Skolportalen (Dexter) och verksamhetssystemet Extens, handläggs i kommunens Servicecenter. De enskilda förskolorna och dagbarnvårdarna har alla sina egna köer.

Sedan 2008 har ett arbete med att utreda förutsättningarna för en gemensam barnomsorgskö till samtliga förskolor, kommunala och enskilda, utretts av förvaltningen. Verksamhetsstrateg har uppdraget från förvaltningschefen att:

- utreda förutsättningarna för en gemensam barnomsorgskö för kommunala och enskilda förskolor i kommunen

- utreda hur en övergång till gemensam kö skulle organiseras och genomföras

- i samverkan med systemförvaltare och systemadministratör ta fram en tidsplan för övergång till gemensam kö

- under arbetet föra dialog med de kommunala och enskilda verksamheterna

Arbetet med att utreda förutsättningarna har framför allt skett i en arbetsgrupp med representanter för kommunala och enskilda verksamheter, förvaltningen samt servicecenter. Gruppen diskuterade under 2008 och våren 2009 möjliga lösningar och konsekvenser för olika verksamheter samt gjorde studiebesök hos andra kommuner och huvudmän. Mycket av diskussionerna rörde huruvida en gemensam kö förutsätter gemensamt regelverk och om kommunen kan kräva att enskilda verksamheter ingår i en gemensam kö.

Samtidigt fördes en dialog med leverantören av verksamhetssystemet Extens och Tyresös skolportal, Dexter. Leverantören IST har lanserat en ny plattform för barnomsorgen, och vill successivt föra över sina kunder till denna. I den nya lösningen finns flera komponenter som skulle underlätta arbetet med en gemensam kö. Då Tyresö fick signaler om att mycket var ofärdigt i den nya plattformen, samt att många medborgare skulle få dubbla och krångligare inloggningar, framstod det dock som för tidigt att byta plattform 2009.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att anta projektplan för införande av ny plattform för barnomsorgen samt gemensam kö med decentraliserad handläggning, under förutsättning att projektet kan finansieras inom ram för tilläggsanslag för 2010.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§41 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera informationen

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

1. Kvalitetsredovisning, Dnr 2010/BUN 0121-010

2. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet,

Dnr 2010/BUN 061-41

3. Datainspektionens beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen samt svar. Dnr 2009/BUN 312-004

4. Nyckeltal, Dnr 2010/BUN 0036-010

5. Förvaltningschefens rapport

5:1 Kökscheferna till skolrestaurangerna vid Bergfoten, Njupkärr, Krusboda, Stimmet, Kumla och Tyresös skolor är nu tillsatta.

5:2 Tillsättning pågår för ny rektor till Hanvikens skola

5:3 Organisationsförändring genom att Stimmets förskolor och skola, Fårdala förskolor och skola slås samman till en resultatenhet. Rektor för enheten blir Ulla Lidén.

5:4 Slutrapport från studier av organisationsförändring från Högskolan Dalarna överlämnas. Dnr 2010/BUN 100-002.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera informationen

§42 Rapport om delegationsbeslut

Dnr 2010/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren B1 Rätt till plats i förskola och skolbarnomsorg 5 ärenden varav 2 avslag under april

B5:1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 3 ärenden varav 1 avslag under april

D 18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 12 ärenden under april

Kia Broomé Inga ärenden under april

Petra Andersson Avsteg från reglerna när det gäller uppsägning av plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, 1 ärende under maj

Agnetha Hedenbergh Vårdnadsbidrag, 7 ärenden varav 1 avslag under mars

Vårdnadsbidrag inga ärenden under april

Vårdnadsbidrag, 2 ärenden varav 1 avslag under maj

Björn Åkerblom D17 Anpassad studiegång utanför skolan, 1 ärende under april

Magnus Duvnäs D 15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 4 ärenden under april

Agneta Ahlin E7 Skolskjuts utöver riktlinjerna, 1 ärende avslag under april

E1 Morragande i särskola, 2 ärenden under april

Susanne Nyberger Inga ärenden under april

Judith Larsson Inga ärenden under april

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.