Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-09-22

Sammanträde 2010-09-22

Datum
Klockan
Plats

51 Återremiss motion angående Centrumskolans framtid. (Återremiss angående rektors beslutanderätt kring profilklasser.)

56 Rapportering av delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§50 Uppföljning av ekonomin för juli och augusti

Dnr 2010/BUN 0035 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med juli och augusti redovisas i bilaga.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen.

Bilagor:

1. Ekonomisk uppföljning, juli

2. Resultatenheterna, juli

3. Ekonomisk uppföljning, augusti

4. Resultatenheterna, augusti

§51 Återremiss motion angående Centrumskolans framtid. (Återremiss angående rektors beslutanderätt kring profilklasser.

Dnr 2010/BUN 012 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen angående Centrumskolans framtid besvarad.

- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att beskriva möjliga områden för profilklasser i kommunen och hur de kan genomföras.

Reservation

Jerry Svensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

Protokollsanteckning

Inger Gemicioglu (V) hänvisar till sin tidigare reservation.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Nämnden behandlade remissen vid sitt sammanträde i februari 2010. Kommunfullmäktige behandlade motionen vid sitt sammanträde i maj 2010 och beslutade om återremiss. Förvaltningen belyser i sin tjänsteskrivelse de delar som är relevanta kring profilklasser i grundskoleförordningen, nämndens delegationsordning och skollagen.

Ordförandeutlåtande

Vid motionens behandling i Kommunfullmäktige återremitterades motionen för att få belyst beslutsgången kring profilklasser. Förvaltningens yttrande pekar på att något entydigt svar med lagstöd inte går att få. Exempel finns på kommuner som fattat beslut som innebär vitt skilda tillvägagångssätt mellan de olika kommunerna, fortfarande med samma lagrum som stöd. I syfte att ändå få fram ett ställningstagande som klargör hur beslutsgången ser ut i Tyresö har majoriteten tidigare hävdat uppfattningen att det är rektor som beslutar om profilklassers genomförande. Den uppfattningen kvarstår.

Vad som dock har kommit fram i diskussionen om profilklasser med olika inriktning och dess placering i olika skolor är att nämnden kunde vara mer informerad om de olika profilklassernas innehåll och också uttala sig om vilka profiler som sammantaget skall finnas i kommunen. I likhet med att det är värdefullt att nämnden beslutar om inriktningsmål för förvaltningen är det också angeläget att nämnden beslutar om profilinriktning för kommunen.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen angående Centrumskolans framtid besvarad.

- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att beskriva möjliga områden för profilklasser i kommunen och hur de kan genomföras.

Yrkanden

Jerry Svensson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Jerry Svenssons yrkande mot ordförandeförslagets första att-sats och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget. Nämnden bifaller ordförandeförslagets andra att-sats.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

2. Motionen, med tidigare handlingar

§52 Yttrande över motion angående rätt till individuellt stöd för att klara en kunskapsgaranti

Dnr 2010/BUN 137 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation

Mathias Tegner (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått motionen angående utbildade lärare för yttrande. Motionen är inlämnad av Mathias Tegnér (S). Förvaltningens förslag till yttrande redovisas i bilaga tjänsteskrivelse.

Ordförandeutlåtande

Målet med skolans arbete är att ge varje elev en kunskapsgaranti såsom det slås fast i skollagen. Rektor har inom ramen för sitt ansvar att tillgodose varje elevs behov. Vägen dit är inte en upptrampad stig utan en mångfald olika åtgärder. Genom kvalitetsredovisningen klarläggs de åtgärder som är i behov att förbättras och det är rektors uppgift att se till att så blir gjort, allt i syfte att ge varje elev möjlighet att nå de kunskapskrav som minst skall uppnås.

En ökad generell elevpeng ställs ofta i diskussionen mot en ökad sociodemografisk tilldelning. I valet mellan dessa åtgärder är ur motionens perspektiv att föredra en ökad sociodemografisk tilldelning, då den ger en möjlighet för rektor att genomföra ökade riktade satsningar på barn i behov av särskilt stöd.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande

Mathias Tegner (S) yrkar bifall till motionen

Beslutsgång

Ordföranden ställer Mathias Tegners yrkande mot ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Motionen

§53 Yttrande över motion angående utbildade lärare

Dnr 2010/BUN 136 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Reservation

Mathias Tegner (S) inkommer med en skriftlig reservation.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått motionen angående utbildade lärare för yttrande. Motionen är inlämnad av Mathias Tegnér (S) och Anita Mattsson (S). Förvaltningens förslag till yttrande redovisas i bilaga tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande

Mathias Tegner (s) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Mathias Tegners yrkande mot ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Motionen

§54 Utökning av antalet elevplatser i östra Tyresö

Dnr 2010/BUN 0104 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastslå underlaget för investeringar vid Strandskolan

___________________________________________________________

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (V) inommer med ett ersättaryttrande.

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

I samband med att en fördjupad prognos för platser i förskola och grundskola i östra Tyresö presenterades för barn- och utbildningsnämnden, i april 2010 §28, fick förvaltningen i uppdrag att föreslå långsiktiga lösningar för utökning av antalet elevplatser i området.

Förvaltningens förslag redovisas i tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastslå underlaget för investeringar vid Strandskolan

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§55 Utökad volymprognos Centrum 2020

Dnr 2010/BUN 0104 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera den utökade volymprognosen för Centrumområdet.

- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att föreslå långsiktiga lösningar för platstillgång i förskola och skola.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Förvaltningens volymprognos görs en gång per år. Den innefattar kommunens alla delområden. Vid nämndens sammanträde i juli 2010 § 33 fick förvaltningen i uppdrag att göra en utökad volymprognos som sträcker sig fram till år 2020 över delområdet Centrum. Arbetet med prognosen sker liksom med den ordinarie volymprognosen i tre steg: kommunens befolkningsprognos, förvaltningens volymprognos och resultatenheternas fördelning.

Den utökade volymprognosen för Centrum redovisas i bilagda tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera den utökade volymprognosen för Centrumområdet.

- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att föreslå långsiktiga lösningar för platstillgång i förskola och skola.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§56 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2010/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämndens beslutar att notera delegationsbesluten

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 1 ärende under augusti

B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 1 ärende under augusti och september

Ulrica Andersson B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 1 ärende under september

Agneta Ahlin Inga ärenden under juli och augusti

Susanne Nyberger Inga ärenden under juni och juli

D 12 Schema för elevens val och planering av elevens val godkändes

Judith Larsson Inga ärenden under juli

D 12 Elevens val godkändes

Björn Åkerblom Inga ärenden under juli och augusti

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämndens beslutar att notera delegationsbesluten

§57 Omvärldsbeskrivning och mål för 2011

Dnr 2010/BUN 0069-10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa följande mål för 2011

1. Andel elever med minst godkänt betyg i samtliga ämnen

Tyresö ska under 2011 vara bland de 70 bästa kommunerna i landet med sikte på att under mandatperioden vara bland de 50 bästa kommunerna i landet.

2. Andel högskoleutbildad personal i förskoleklass

Tyresö ska under 2011 uppnå att 70% av personalen inom förskoleklass har pedagogisk högskoleutbildning.

3. Matematiska färdigheter i skolår 3

Tyresö ska under 2011 vara bland de 70 bästa kommunerna i landet när det gäller andelen elever som klarat samtliga delprov vid ämnesprovet i matematik.

4. Svenska i skolår 3

Tyresö ska under 2011 vara bland de 70 bästa kommunerna i landet när det gäller andelen elever som klarat samtliga delprov vid ämnesprovet i svenska.

- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att prioritera följande områden

1. Arbetsmiljö, trygghet och arbetsro för elever och personal

Området är ett viktigt förbättringsområde. Inför 2012 ges förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheter att sätta mål och redovisa resultatet till nämnden.

2. Andel barn i behov av särskilt stöd som kan få sin undervisning i Tyresö kommun

Området är prioriterat och nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en modell med syfte att eleverna i så stor utsträckning som möjligt ska erbjudas en bra skolgång i Tyresö kommun.

Särskilt yttrande

Mathias Tegner (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

(ej inkommit vid protokollsjustering)

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Nämnden har under våren vid ett flertal tillfällen diskuterat olika förslag till mål för verksamheten inför 2011. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i augusti återremitterades för komplettering med fristående enheters resultat i de avsnitt där uppgifter finns. Tjänsteskrivelsen har kompletterats med tillgängliga uppgifter och dessa har markerats med kursiv stil.

Nämnden har vid tidigare sammanträden i juni, augusti och september diskuterat och kommit fram till nedanstående målområden att fastställa mål inom för 2011,

1. Andel elever med minst godkänt betyg i samtliga ämnen

2. Arbetsmiljö, trygghet och arbetsro för elever och personal

3. Andel högskoleutbildad personal i förskoleklass

4. Andel barn i behov av särskilt stöd som kan få sin undervisning i Tyresö kommun

5. Matematiska färdigheter i skolår 3

Ordförandens förslag till beslut

- Nämnden beslutar att fastställa följande mål för 2011

1. Andel elever med minst godkänt betyg i samtliga ämnen

Tyresö ska under 2011 vara bland de 70 bästa kommunerna i landet med sikte på att under mandatperioden vara bland de 50 bästa kommunerna i landet.

2. Andel högskoleutbildad personal i förskoleklass

Tyresö ska under 2011 uppnå att 70% av personalen inom förskoleklass har pedagogisk högskoleutbildning.

3. Matematiska färdigheter i skolår 3

Tyresö ska under 2011 vara bland de 70 bästa kommunerna i landet när det gäller andelen elever som klarat samtliga delprov vid ämnesprovet i matematik.

4. Svenska i skolår 3

Tyresö ska under 2011 vara bland de 70 bästa kommunerna i landet när det gäller andelen elever som klarat samtliga delprov vid ämnesprovet i svenska.

- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att prioritera följande områden

1. Arbetsmiljö, trygghet och arbetsro för elever och personal

Området är ett viktigt förbättringsområde. Inför 2012 ges förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheter att sätta mål och redovisa resultatet till nämnden.

2. Andel barn i behov av särskilt stöd som kan få sin undervisning i Tyresö kommun

Området är prioriterat och nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en modell med syfte att eleverna i så stor utsträckning som möjligt ska erbjudas en bra skolgång i Tyresö kommun.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§58 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera informationen

_________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen, Dnr 2010/BUN 0030-41

2. Rapport från Tyresö återvändarskola, Dnr 2010/BUN 0179-41

3. Rapport angående tillsyn av enskilda familjedaghem,

Dnr 2010/BUN 0031-015

4. Förvaltningschefens rapport

Muntliga rapporter lämnas

- Bästa skolkommun Lärarförbundet

- betygsresultaten 2010

- sommarskolan

- premieskolan

- TVA

- budgetunderlag 2011 redovisas och översändes till nämndens ledamöter

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut