Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-06-09

Sammanträde 2011-06-09

Datum
Klockan
Plats

27 Ekonomisk uppföljning till och med april

Dnr 2011/BUN 0038 10

Barn- och utlbildningsnämndens beslut
Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utlbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att notera uppföljningen.

Beskrivning av ärendet
Uppföljningen av ekonomin till och mars redovisas i bilaga 1 och 2.

Bilagor:
1. Ekonomisk uppföljning
2. Resultatenheterna

28 Riktlinjer för förskola och fritidshem

Dnr 2011/BUN 0076-006

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att anta riktlinjerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från och med den 1 juli 2011.

Beskrivning av ärendet
Från och med den 1 juli 2011 ska den nya skollagens (2010:800) regler tillämpas på utbildning inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Lagens tillämpning i Tyresö kommun styrs av lokala riktlinjer som beslutas av barn- och utbildningsnämnden. Riktlinjerna ersätter Villkor, regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, som beslutades av barn- och utbildningsnämnden i december 2009.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Riktlinjer för förskola och fritidshem

29 Delegationsordning

Dnr 2011/BUN 0084 001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att anta ny delegationsordning från och med den 1 juli 2011.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram förslag till ny delegationsordning som ska börja gälla från och med den 1 juli 2011. Den nya delegationsordningen har utarbetats med den nya skollagen och skolförordningen som utgångspunkt.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Delegationsordning med bilaga

30 Rapport av delegationsbeslut

Dnr 2011/BUN 0021 40

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Birgitta Wigren D 18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 3beslut under april
B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, två beslut under april
D5 Skolplikten ej fullgörs enligt skollagen, mer än fem dag, ett ärende under april Kunskapsskolan
Agneta Ahlin E7 Skolskjuts utöver riktlinjerna ett beslut under april
Gunilla Petersen Inga beslut under april
Marco Suares Inga beslut under april
Björn Åkerblom Inga beslut under april, Kumla, Trollbäcken
Agnetha Hedenbergh Vårdnadsbidrag tre beslut under april
Magnus Duvnäs D15 Erbjudande om plats i särskild undervisningsgrupp, tre beslut under april
Petra A Hallberg B 2 Jämkning av såväl avgift som avgiftsgrundande inkomst samt återbetalning i särskilda fall, ett beslut under april med avslag
Ulla Lidén Inga beslut under april
Kristina Jansson D12 Elevens val för åk 3-5
Lena Jansson Inga beslut under april

31 Information

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera informationen

Beskrivning av ärendet

1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, Dnr 2011/BUN-ind 0020-41
2. Nyckeltal, Dnr 2011/BUN0030-010
3. Pågående planärenden och samråd, Dnr 2011/BUN 0090-010
4. Förvaltningschefens rapport
4.1 Kvalitetsredovisning
4.2 Brukarundersökning
4.3 Förskolan Stjärnan uppföljning tidigare tillsyn
5. Inger Lundin informerar i inledningen av sammanträdet om fritidsgårdarnas och fritidsklubbarnas verksamhet
6. Rapport från revisorerna för kännedom gällande: Offentlighetsprincipen. Kommunstyrelsen kommer att lämna ett yttrande till revisorerna.

§27 Ekonomisk uppföljning till och med april

Dnr 2011/BUN 0038 10

Barn- och utlbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera uppföljningen.

_______________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och april redovisas i bilaga 1 och 2.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utlbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera uppföljningen.

Bilagor:

1. Ekonomisk uppföljning

2. Resultatenheterna

§28 Riktlinjer för förskola och fritidshem

Dnr 2011/BUN 0076-006

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta riktlinjerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från och med den 1 juli 2011.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Från och med den 1 juli 2011 ska den nya skollagens (2010:800) regler tillämpas på utbildning inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Lagens tillämpning i Tyresö kommun styrs av lokala riktlinjer som beslutas av barn- och utbildningsnämnden. Riktlinjerna ersätter Villkor, regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, som beslutades av barn- och utbildningsnämnden i december 2009.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta riktlinjerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från och med den 1 juli 2011.

Yrkanden

Anita Mattsson (S) har följande yrkanden

1. Avsnitt 2.3.1 Vid placering sker prioritering enligt följande:

Punkt 3 ändras till: Barn med rätt till plats enligt Skollagens regler för barnomsorgsgaranti (8 kap 14 § vars syskon har en placering i förskola eller fritidshem.

2. Avsnitt 12.1 Sista meningen i andra stycket ändras till: Oanmäld tillsyn sker regelbundet såväl i kommunal som enskild verksamhet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkande 1.

Yrkande 1 ställs mot ordförandeförslaget. Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på yrkande 2.

Yrkande 2 ställs mot ordförandeförslaget. Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Riktlinjer för förskola och fritidshem

§29 Delegationsordning

Dnr 2011/BUN 0084 001

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta ny delegationsordning från och med den 1 juli 2011.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en reservation.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram förslag till ny delegationsordning som ska börja gälla från och med den 1 juli 2011. Den nya delegationsordningen har utarbetats med den nya skollagen och skolförordningen som utgångspunkt.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta ny delegationsordning från och med den 1 juli 2011.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar att punkten: Undervisningstid utöver garanterade skall ha följande lydelse: undervisningstid utöver garanterade såvida ej avser kommungemensamma profilklasser.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandet.

Yrkandet ställs mot ordförandens förslag och ordföranden finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Votering begärs

Omröstningen verkställs

Röstordning

Den som röstar för ordförandeförslaget röstar ja

Den som röstar för Anita Mattssons yrkande röstar nej

Omröstningen utfaller med 7 ja röster och med 4 nej röster.

Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Delegationsordning med bilaga

§30 Rapport av delegationsbeslut

Dnr 2011/BUN 0021 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Birgitta Wigren D 18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 3beslut under april

B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, två beslut under april

D5 Skolplikten ej fullgörs enligt skollagen, mer än fem dag, ett ärende under april Kunskapsskolan

Agneta Ahlin E7 Skolskjuts utöver riktlinjerna ett beslut under april

Gunilla Petersen Inga beslut under april

Marco Suares Inga beslut under april

Björn Åkerblom Inga beslut under april, Kumla, Trollbäcken

Agnetha Hedenbergh Vårdnadsbidrag tre beslut under april

Magnus Duvnäs D15 Erbjudande om plats i särskild undervisningsgrupp, tre beslut under april

Petra A Hallberg B 2 Jämkning av såväl avgift som avgiftsgrundande inkomst samt återbetalning i särskilda fall, ett beslut under april med avslag

Ulla Lidén Inga beslut under april

Kristina Jansson D12 Elevens val för åk 3-5

Lena Jansson Inga beslut under april

Cathrin Sahlsten D17 Anpassad studiegång, 1 beslut under februari

Inga beslut under april

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

§31 Information

Barn- och utbildningsnämnndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, Dnr 2011/BUN-ind 0020-41

2. Nyckeltal, Dnr 2011/BUN0030-010

3. Pågående planärenden och samråd, Dnr 2011/BUN 0090-010

4. Förvaltningschefens rapport

4.1 Kvalitetsredovisning

4.2 Brukarundersökning

4.3 Förskolan Stjärnan uppföljning tidigare tillsyn

5. Inger Lundin informerar i inledningen av sammanträdet om fritidsgårdarnas och fritidsklubbarnas verksamhet

6. Rapport från revisorerna för kännedom gällande: Offentlighetsprincipen. Kommunstyrelsen kommer att lämna ett yttrande till revisorerna.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen