Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-09-21

Sammanträde 2011-09-21

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till dagordning
Kallelse dagordning.pdf (90 kb)

33 Uppföljning av ekonomin för juli månad samt delårsbokslut per augusti

Dnr 2011/BUN 0038 10

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera uppföljningen.

Beskrivning av ärendet
Uppföljningen av ekonomin till och med juli och augusti redovisas i bilaga.

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera uppföljningen.

Bilagor:
1. Ekonomisk uppföljning, juli
2. Resultatenheterna, juli
3. Ekonomisk uppföljning, augusti
4. Resultatenheterna, augusti

34 Uppföljning av internkontrollen 2010

Dnr 2010/BUN 0070-016

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera uppföljningen.

Beskrivning av ärendet
Den kontroll som förvaltningen genomfört 2010 redovisades för nämnden i december 2010. De brister som då noterades har under 2011 följts upp med åtgärder som redovisas i bifogade tjänsteskrivelse.

Bilaga
1. Tjänsteskrivelse

35 Rapport om möjliga områden för profilklasser i kommunen och hur de kan genomföras.

Dnr 2010/BUN 012 41

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera rapporten

Beskrivning av ärendet
Vid nämndsammanträdet i september 2010 fick förvaltningen i uppdrag att "beskriva möjliga områden för profilklasser i kommunen och hur de kan genomföras".

I bifogade rapport redovisas nuläge, tillämpliga lagrum och förordningar.

Förvaltningens slutsater: Det finns egentligen inga begränsningar när det gäller möjliga områden för profilklasser i kommunen, så länge de är förankrade i skolans styrdokument. Intresse för - och kompetens inom - profilområdet hos lärarna, samt intresserade elever.

Det är tydligt reglerat i skollagen att rektor beslutar om hur utrymmet för skolans val ska användas. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta sådana beslut.

Ordförandeutlåtande
Det finns egentligen inga begränsningar när det gäller möjliga områden för profilklasser i kommunen, så länge de är förankrade i skolans styrsystem. I Tyresös skolor finns en rad olika profileringar och inriktningar. Vi i majoriteten ser positivt på att kommunens skolor har olika profilområden och vi är eniga om att det berikar elevernas skolgång.
Då rektor har beslutanderätten över hur skolans och elevens val disponeras kan ingen annan formellt besluta över detta. Rektor har även det övergripande ansvaret för att utveckla undervisningen och leda det pedagogiska arbetet vid sin enhet, samt för att hålla budget.
Nämnden kan ha önskemål om tänkbara profilområden men det är upp till Tyresös skolor att fatta beslut angående profiler eller inriktningar. Elevernas efterfrågan måste vara vägledande när profiler och inriktningar beslutas, liksom kompetensen hos personalen. Endast verksamhetens ledning har tillräckligt underlag utifrån skolans lokala förutsättningar.

Bilaga
1. Tjänsteskrivelse

36 Utträde ur samarbetet Våga Visa

Dnr 2011/BUN 125 012

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- att avsluta Tyresö kommuns medverkan i skoldelen av kommunsamarbetet Våga Visa från årsskiftet 2011-2012.
- att ge förvaltningen i uppdrag att söka ett nytt system för uppföljning, självvärdering och utvärdering inom skolverksamheterna.

Beskrivning av ärendet
Tyresö har sedan slutet av 1990-talet ingått i ett samarbete kring skolobservationer tillsammans med ett antal kommuner i Stockholmsregionen. Sedan 2005 går samarbetet under namnet Våga Visa. Idag ingår Danderyd, Ekerö, Nacka, Sollentuna, Tyresö och Upplands Väsby i samarbetet. Våga Visa innefattar dels gemensamma brukarenkäter byggda på läroplanens målområden, dels observationer i förskola och skola utifrån läroplanen. I samband med observationerna genomförs även självvärderingar inom de observerade verksamheterna. En observation följs upp med en handlingsplan kring förbättringsområden och ett verksamhetsbesök av nämnden.

Sedan 2008 finns även ett Våga Visa-samarbete inom kulturskolor, där Tyresös kulturskola och utvecklingsförvaltningen medverkar.

I den nya organisation som införs i Tyresö kommun från årsskiftet 2011-12 kommer en ny grupp med ansvar för tillsyn och kvalitetsgranskning att skapas inom projekt Medborgarfokus. Den tillsynsfunktion som idag finns inom barn- och utbildningsförvaltningen flyttas över till projektorganisationen, och uppdraget förändras så att inte bara fristående förskoleverksamhet ska granskas utan även kommunala verksamheter. Samtidigt utökar Skolinspektionen sina tillsynsinsatser av skolor och huvudmän, och planerar att göra tillsynsbesök vart fjärde år.

Den gemensamma brukarenkäten inom Våga Visa har under en följd av år kritiserats av såväl brukare som ledning inom Tyresös skolverksamheter. Enkäten upplevs av många som svår att besvara och onödigt omfattande. Tyresö har försökt påverka enkätens utformning, men några större förändringar har inte genomförts. Sedan en upphandling 2010 lett till ny leverantör av enkäten, har dessutom stora problem med leveransen uppstått.

Ordförandeutlåtande
Det är viktigt att våra verksamheter utvärderas och följs upp kontinuerligt och att vi har bra verktyg för detta. Vi har sedan 1990-talet varit med i kommunsamarbetet Våga Visa, ett samarbete kring skolobservationer tillsammans med ett antal kommuner i Stockholmsregionen.
Den gemensamma brukarenkäten inom Våga Visa har under en följd av år kritiserats av både skolledning och brukare. Sedan 2010 har även problem med leverans av resultat uppstått och resultaten för 2010 var kraftigt försenade. Dessa omständigheter gör att vi väljer att avsluta Tyresö kommuns medverkan i skoldelen av kommunsamarbetet Våga Visa.
Att ha bra verktyg för uppföljning, utvärdering och självvärdering är nödvändigt. Det ska lägga en grund till utvecklingsarbetet på enheterna samt vara ett instrument som ska göra det möjligt för de förtroendevalda att följa kvaliteten i verksamheten. Det är därför viktigt att förvaltningen hittar ett nytt system för detta.
Den tillsynsfunktion som idag finns inom barn och utbildningsförvaltningen kommer vid årsskiftet 2011-12 att flyttas över till den nya projektorganisationen, Medborgarfokus, och uppdraget förändras så att inte bara fristående förskoleverksamhet ska granskas utan även kommunala verksamheter. Samtidigt utökar skolinspektionen sina tillsynsinsatser av skolor och huvudmän. Detta kommer att fylla behovet av extern granskning och uppföljning samt rapportering till berörd nämnd.

Bilaga
1. Tjänsteskrivelse

37 Yttrande över motion angående exponering av kemikalier

Dnr 2011/BUN 0112 91

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att motionens andra att-sats angående visning av filmen Underkastelsen i kommunens skolor avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet De Gröna har i motionen Minska exponeringen av kemikalier för att värna kommuninvånarnas hälsa föreslagit att Stefan Jarls film Underkastelsen visas för kommunens samtliga högstadieelever.

Huvudmannen för utbildningen har enligt Skollagen (2010:800) 1 kap 8 § ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med Skollagen och övriga relevanta författningar.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet har i sin motion "Minska exponeringen av kemikalier för att värna kommuninnevånarnas hälsa" föreslagit att filmen "Underkastelsen" visas i kommunens högstadieskolor.
Att på huvudmannanivå fatta beslut om en viss film ska användas i undervisningen är orimligt då det är läraren under rektors ledning som avgör vilket undervisningsmaterial som är lämpligt att använda på en skola eller i en undervisningsgrupp. Det är enligt skollagen rektor som har ansvaret för att leda och samordna det pedagogiska arbetet vid skolan. En film eller annat undervisningsmaterial kan självklart erbjudas skolorna men beslutet om detta måste fattas av de berörda rektorerna i samråd med lärarna då det är de som ska för och efterarbeta materialet med eleverna.

Bilaga
1. Tjänsteskrivelse
2. Motionen
3. Yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen

38 Kvalitetsredovisning 2010

2011/BUN 0126 010

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att noterar kvalitetsredovisningen för 2010.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsredovisningen tillgodoser det statliga kravet på att kommunen som huvudman ska upprätta en kvalitetsredovisning för kommunal skolverksamhet, dvs förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och särskola.

Målgruppen för en övergripande kvalitetsredovisning är barn- och utbildningsnämnden, ledningen för verksamheterna samt medborgare och brukare. Syftet med kvalitetsredovisningen är att:
- ge en samlad bild av verksamheterna och deras förutsättningar
- beskriva resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella och lokala mål
- analysera och bedöma måluppfyllelsen i verksamheterna som helhet
- föreslå åtgärder för förbättring
- ge nämnden och ledningsgruppen ett verktyg för utvecklingsarbete och beslutsunderlag inför nästa års mål- och budgetarbete.

I den nya skollag som gäller från halvårsskiftet 2011, är kravet på en kvalitetsredovisning borttaget. Där ställer lagstiftaren krav på ett systematiskt kvalitetsarbete, men under friare former än tidigare. Kvalitetsarbetet ska tillgodose såväl det lokala styrets som de nationella tillsynsmyndigheternas krav på inblick och kvalitetssäkring.

Till underlag för kommunens kvalitetsredovisning ligger bland annat:
- kommunens uppföljning av nämndens mål för 2010
- skolornas pedagogiska resultat
- observationer och enkäter inom Våga Visa-samarbetet
- enheternas kvalitetsredovisningar för läsåret 2009-2010 samt kvalitetssamtal som följer upp redovisningarna
- uppföljningar av gemensamma utvecklingssatsningar.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Kvalitetsredovisningen

39 Stadieindelning för grundskolan

Dnr 2011/BUN 127 41

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att överföra årskurs sex till den nuvarande organisationen för årskurs f-5 från och med läsåret 2012-2013.
- Nämnden beslutar att från och med läsåret 2012/2013 genomföra skolval till förskoleklass och årskurs sju.
- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att närmare utreda hur överföringen ska ske samt vilka konsekvenser förändringen får beträffande ekonomi, personal, lokaler och organisation.

Beskrivning av ärendet
År 1995 beslutade den dåvarande Skolstyrelsen i Tyresö kommun att överföra årskurs sex till den tidigare högstadieorganisationen vid kommunens skolor. Bakgrunden var 1994 års läroplan för grundskolan, med uppnåendemål för eleverna, som stäms av i årskurs fem, och med en samordnad timplan för skolåren 1-5 respektive 6-9. I kommunen finns idag åtta skolor med årskurs f-5, tre skolor med årskurs f-9, en med årskurs 6-9 samt en med årskurs 4-9 (den sistnämnda med årskurs 6-9 samt profilklasser från årskurs 4).

I och med den nya läroplan (Lgr11) som träder i kraft hösten 2011, och den nya skollagen (2010:800), förändras förutsättningarna. I kursplanerna definieras ett centralt innehåll i varje ämne för årskurs 1-3, 4-6 respektive 7-9. Eleverna arbetar nu för att uppnå kunskapskrav som stäms av i årskurs tre, sex och nio. I dessa årskurser genomförs nationella prov, och från och med årskurs sex sätts betyg i samtliga ämnen. Med Tyresös nuvarande organisation, blir det svårt att överblicka att alla elever fått del av det centrala innehållet i årskurs 4-6, då många byter skola inför årskurs sex och blandas med elever från andra skolor. Läraren som ska sätta betyg i årskurs sex, kommer att stöta på problem i bedömningen av elevernas kunskaper inom de moment som man arbetat med på flera skolor med olika lärare, olika metoder och vid olika tidpunkter.

Även lärarutbildningen förändras i samband med att de nya styrdokumenten träder i kraft. En utbildning riktad mot något av de tre stadierna 1-3, 4-6 och 7-9 införs åter.

Ordförandeutlåtande
Enligt den nya skollagen ska eleverna arbeta för att uppnå kunskapskrav som stäms av i årskurs tre, sex och nio. Från och med hösten 2012 kommer betyg att sättas från årskurs sex och därefter för varje termin fram till och med slutbetyget i årskurs nio. Terminsbetygen ska sättas utifrån de kunskaper som eleven har utvecklat fram till och med den aktuella terminen.

Med Tyresös nuvarande organisation blir det svårt att överblicka att alla elever har fått ta del av det centrala innehållet i årskurs 4-6, då många byter skola inför årskurs sex och blandas med elever från andra skolor.
Lärarna som ska sätta betyg i årskurs sex kommer att få problem med bedömningen av elevernas kunskaper inom de moment som man arbetat med på flera skolor med olika lärare, olika metoder och vid olika tidpunkter.
Mot bakgrund av dessa förändringar kommer en ny organisation lokalt innebära att vi underlättar övergången av arbetet med den nya läroplanen. Elevernas rätt att utvecklas i riktning mot läroplanens övergripande mål och de långsiktiga målen för varje ämne måste vara det vägledande i nämndens beslut.

Bilaga:
1. Tjänsteskrivelse

40 Rapport om delegationsbeslut

Dnr 2011/BUN 0021-001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Agnetha Hedenbergh Vårdnadsbidrag sex beslut under maj-augusti

Agneta Ahlin E1 Mottagande i särskolan, ett beslut i maj och två beslut under juli
D7:1 Skolskjuts utöver riktlinjerna, ett beslut under maj
Inga beslut under juni
C59 Skolskjuts utöver riktlinjerna två beslut under augusti varav två avslag
Björn Åkerblom D17 ett beslut under maj
Inga beslut under juni-augusti, Kumla, Trollbäcken
Ulla Lidén Inga beslut under maj-juli
Lena Jansson Inga beslut under maj, juni
Karin Kärnekull-Wallqvist B2 Jämkning av såväl avgift som avgiftsgrundande inkomst samt återbetalning i särskilda fall, ett ärende under juni.

Birgitta Wigren D 18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, fem beslut under maj
B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet 14 beslut under juni-augusti varav ett avslut
Ulla Lidén tf förv ch B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet två beslut under juli-augusti
Ulrica Andersson Inga beslut Fornudden under maj,juni
Gunilla Petersen Inga beslut under maj- augusti
Marco Suares Inga beslut under maj-augusti
Kristina Jansson C 14 Betygsättning åk 9, ett beslut juni
C68 Elevgruppernas sammansättning och storlek, ett beslut juni
D3 Begäran att få gå om en årskurs, ett beslut juni
D9 Betygskatalog upprättad
D11 Slutbetyg
Cathrin Sahlstedt D 17 Anpassad studiegång, tre beslut under maj
Judith Larsson Inga beslut Sofieberg under juli
Ulrica Andersson Rapport om delegationsärende tillsynsrapport
Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 24 beslut

Bilaga
1. Tillsynsrapport

41 Information

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att notera informationen

Beskrivning av ärenden
1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet
2. Skrivelse från Lärarförbundets skolledarförening samt svar från nämndens ordförande. Dnr 2011/BUN 092-40
3. Uppsägning av kompletteringsavtal avseende del av den verksamhetsförlagda utbildningen, Dnr 2011/BUN 100-012
4. Nyckeltal, Dnr 2011/BUN 0030-010
5. Förvaltningschefens rapport
6. Kontaktpolitiker
7. Sammanträdet inleds med information om brukarenkäten
8. Pågående planärenden och samråd, Dnr 2011/BUN 0090-010

§33 Uppföljning av ekonomin för juli månad samt delårsbokslut per augusti

Dnr 2011/BUN 0038 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med juli och augusti redovisas i bilaga.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen.

Bilagor:

1. Ekonomisk uppföljning, juli

2. Ekonomisk uppföljning, augusti

3. Resultatenheterna, augusti

§34 Uppföljning av internkontrollen 2010

Dnr 2010/BUN 0070-016

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Den kontroll som förvaltningen genomfört 2010 redovisades för nämnden i december 2010. De brister som då noterades har under 2011 följts upp med åtgärder som redovisas i bifogade tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§35 Rapport om möjliga områden för profilklasser i kommunen och hur de kan genomföras.

Dnr 2010/BUN 012 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporten

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (s) inkommer med ett särskilt yttrande.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Vid nämndsammanträdet i september 2010 fick förvaltningen i uppdrag att ”beskriva möjliga områden för profilklasser i kommunen och hur de kan genomföras”.

I bifogade rapport redovisas nuläge, tillämpliga lagrum och förordningar.

Förvaltningens slutsatser: Det finns egentligen inga begränsningar när det gäller möjliga områden för profilklasser i kommunen, så länge de är förankrade i skolans styrdokument. Intresse för - och kompetens inom – profilområdet hos lärarna, samt intresserade elever.

Det är tydligt reglerat i skollagen att rektor beslutar om hur utrymmet för skolans val ska användas. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta sådana beslut.

Ordförandeutlåtande

Det finns egentligen inga begränsningar när det gäller möjliga områden för profilklasser i kommunen, så länge de är förankrade i skolans styrsystem. I Tyresös skolor finns en rad olika profileringar och inriktningar. Vi i majoriteten ser positivt på att kommunens skolor har olika profilområden och vi är eniga om att det berikar elevernas skolgång.

Då rektor har beslutanderätten över hur skolans och elevens val disponeras kan ingen annan formellt besluta över detta. Rektor har även det övergripande ansvaret för att utveckla undervisningen och leda det pedagogiska arbetet vid sin enhet, samt för att hålla budget.

Nämnden kan ha önskemål om tänkbara profilområden men det är upp till Tyresös skolor att fatta beslut angående profiler eller inriktningar. Elevernas efterfrågan måste vara vägledande när profiler och inriktningar beslutas, liksom kompetensen hos personalen. Endast verksamhetens ledning har tillräckligt underlag utifrån skolans lokala förutsättningar.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporten

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§36 Utträde ur samarbetet Våga Visa

Dnr 2011/BUN 125 012

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att avsluta Tyresö kommuns medverkan i skoldelen av kommunsamarbetet Våga Visa från årsskiftet 2011-2012.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att söka ett nytt system för uppföljning, självvärdering och utvärdering inom skolverksamheterna.

­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Tyresö har sedan slutet av 1990-talet ingått i ett samarbete kring skolobservationer tillsammans med ett antal kommuner i Stockholmsregionen. Sedan 2005 går samarbetet under namnet Våga Visa. Idag ingår Danderyd, Ekerö, Nacka, Sollentuna, Tyresö och Upplands Väsby i samarbetet. Våga Visa innefattar dels gemensamma brukarenkäter byggda på läroplanens målområden, dels observationer i förskola och skola utifrån läroplanen. I samband med observationerna genomförs även självvärderingar inom de observerade verksamheterna. En observation följs upp med en handlingsplan kring förbättringsområden och ett verksamhetsbesök av nämnden.

Sedan 2008 finns även ett Våga Visa-samarbete inom kulturskolor, där Tyresös kulturskola och utvecklingsförvaltningen medverkar.

I den nya organisation som införs i Tyresö kommun från årsskiftet 2011-12 kommer en ny grupp med ansvar för tillsyn och kvalitetsgranskning att skapas inom projekt Medborgarfokus. Den tillsynsfunktion som idag finns inom barn- och utbildningsförvaltningen flyttas över till projektorganisationen, och uppdraget förändras så att inte bara fristående förskoleverksamhet ska granskas utan även kommunala verksamheter. Samtidigt utökar Skolinspektionen sina tillsynsinsatser av skolor och huvudmän, och planerar att göra tillsynsbesök vart fjärde år.

Den gemensamma brukarenkäten inom Våga Visa har under en följd av år kritiserats av såväl brukare som ledning inom Tyresös skolverksamheter. Enkäten upplevs av många som svår att besvara och onödigt omfattande. Tyresö har försökt påverka enkätens utformning, men några större förändringar har inte genomförts. Sedan en upphandling 2010 lett till ny leverantör av enkäten, har dessutom stora problem med leveransen uppstått.

Ordförandeutlåtande

Det är viktigt att våra verksamheter utvärderas och följs upp kontinuerligt och att vi har bra verktyg för detta. Vi har sedan 1990-talet varit med i kommunsamarbetet Våga Visa, ett samarbete kring skolobservationer tillsammans med ett antal kommuner i Stockholmsregionen.

Den gemensamma brukarenkäten inom Våga Visa har under en följd av år kritiserats av både skolledning och brukare. Sedan 2010 har även problem med leverans av resultat uppstått och resultaten för 2010 var kraftigt försenade. Dessa omständigheter gör att vi väljer att avsluta Tyresö kommuns medverkan i skoldelen av kommunsamarbetet Våga Visa.

Att ha bra verktyg för uppföljning, utvärdering och självvärdering är nödvändigt. Det ska lägga en grund till utvecklingsarbetet på enheterna samt vara ett instrument som ska göra det möjligt för de förtroendevalda att följa kvaliteten i verksamheten. Det är därför viktigt att förvaltningen hittar ett nytt system för detta.

Den tillsynsfunktion som idag finns inom barn och utbildningsförvaltningen kommer vid årsskiftet 2011-12 att flyttas över till den nya projektorganisationen, Medborgarfokus, och uppdraget förändras så att inte bara fristående förskoleverksamhet ska granskas utan även kommunala verksamheter. Samtidigt utökar skolinspektionen sina tillsynsinsatser av skolor och huvudmän. Detta kommer att fylla behovet av extern granskning och uppföljning samt rapportering till berörd nämnd.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att avsluta Tyresö kommuns medverkan i skoldelen av kommunsamarbetet Våga Visa från årsskiftet 2011-2012.

- att ge förvaltningen i uppdrag att söka ett nytt system för uppföljning, självvärdering och utvärdering inom skolverksamheterna.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§37 Yttrande över motion angående exponering av kemikalier

Dnr 2011/BUN 0112 91

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionens andra att-sats angående visning av filmen Underkastelsen i kommunens skolor avslås.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet De Gröna har i motionen Minska exponeringen av kemikalier för att värna kommuninvånarnas hälsa föreslagit att Stefan Jarls film Underkastelsen visas för kommunens samtliga högstadieelever.

Huvudmannen för utbildningen har enligt Skollagen (2010:800) 1 kap 8 § ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med Skollagen och övriga relevanta författningar.

Ordförandeutlåtande

Miljöpartiet har i sin motion ”Minska exponeringen av kemikalier för att värna kommuninnevånarnas hälsa” föreslagit att filmen ”Underkastelsen” visas i kommunens högstadieskolor.

Att på huvudmannanivå fatta beslut om en viss film ska användas i undervisningen är orimligt då det är läraren under rektors ledning som avgör vilket undervisningsmaterial som är lämpligt att använda på en skola eller i en undervisningsgrupp. Det är enligt skollagen rektor som har ansvaret för att leda och samordna det pedagogiska arbetet vid skolan. En film eller annat undervisningsmaterial kan självklart erbjudas skolorna men beslutet om detta måste fattas av de berörda rektorerna i samråd med lärarna då det är de som ska för och efterarbeta materialet med eleverna.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionens andra att-sats angående visning av filmen Underkastelsen i kommunens skolor avslås.

Yrkanden

1. Camilla Sellergren (MP) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

  1. Anita Mattsson (S) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beslutsgång

  1. Ordföranden ställer proposition på Camilla Sellergrens yrkande och finner att nämnden avslagit yrkandet.
  2. Ordföranden ställer Anita Mattssons yrkande mot ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilaga

  1. Tjänsteskrivelse
  2. Motionen
  3. Yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen

§38 Kvalitetsredovisning 2010

2011/BUN 0126 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att noterar kvalitetsredovisningen för 2010.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Kvalitetsredovisningen tillgodoser det statliga kravet på att kommunen som huvudman ska upprätta en kvalitetsredovisning för kommunal skolverksamhet, dvs förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och särskola.

Målgruppen för en övergripande kvalitetsredovisning är barn- och utbildningsnämnden, ledningen för verksamheterna samt medborgare och brukare. Syftet med kvalitetsredovisningen är att:

- ge en samlad bild av verksamheterna och deras förutsättningar

- beskriva resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella och lokala mål

- analysera och bedöma måluppfyllelsen i verksamheterna som helhet

- föreslå åtgärder för förbättring

- ge nämnden och ledningsgruppen ett verktyg för utvecklingsarbete och beslutsunderlag inför nästa års mål- och budgetarbete.

I den nya skollag som gäller från halvårsskiftet 2011, är kravet på en kvalitetsredovisning borttaget. Där ställer lagstiftaren krav på ett systematiskt kvalitetsarbete, men under friare former än tidigare. Kvalitetsarbetet ska tillgodose såväl det lokala styrets som de nationella tillsynsmyndigheternas krav på inblick och kvalitetssäkring.

Till underlag för kommunens kvalitetsredovisning ligger bland annat:

- kommunens uppföljning av nämndens mål för 2010

- skolornas pedagogiska resultat

- observationer och enkäter inom Våga Visa-samarbetet

- enheternas kvalitetsredovisningar för läsåret 2009-2010 samt kvalitetssamtal som följer upp redovisningarna

- uppföljningar av gemensamma utvecklingssatsningar.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att noterar kvalitetsredovisningen för 2010.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Kvalitetsredovisningen

§39 Stadieindelning för grundskolan

Dnr 2011/BUN 127 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att överföra årskurs sex till den nuvarande organisationen för årskurs f-5 från och med läsåret 2012-2013.

- Nämnden beslutar att från och med läsåret 2012/2013 genomföra skolval till förskoleklass och årskurs sju.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att närmare utreda hur överföringen ska ske samt vilka konsekvenser förändringen får beträffande ekonomi, personal, lokaler och organisation.

Notering till protokollet

Ledamöter från socialdemokraterna deltog inte i beslutet kring första och andra att-satserna.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

År 1995 beslutade den dåvarande Skolstyrelsen i Tyresö kommun att överföra årskurs sex till den tidigare högstadieorganisationen vid kommunens skolor. Bakgrunden var 1994 års läroplan för grundskolan, med uppnåendemål för eleverna, som stäms av i årskurs fem, och med en samordnad timplan för skolåren 1-5 respektive 6-9. I kommunen finns idag åtta skolor med årskurs f-5, tre skolor med årskurs f-9, en med årskurs 6-9 samt en med årskurs 4-9 (den sistnämnda med årskurs 6-9 samt profilklasser från årskurs 4).

I och med den nya läroplan (Lgr11) som träder i kraft hösten 2011, och den nya skollagen (2010:800), förändras förutsättningarna. I kursplanerna definieras ett centralt innehåll i varje ämne för årskurs 1-3, 4-6 respektive 7-9. Eleverna arbetar nu för att uppnå kunskapskrav som stäms av i årskurs tre, sex och nio. I dessa årskurser genomförs nationella prov, och från och med årskurs sex sätts betyg i samtliga ämnen. Med Tyresös nuvarande organisation, blir det svårt att överblicka att alla elever fått del av det centrala innehållet i årskurs 4-6, då många byter skola inför årskurs sex och blandas med elever från andra skolor. Läraren som ska sätta betyg i årskurs sex, kommer att stöta på problem i bedömningen av elevernas kunskaper inom de moment som man arbetat med på flera skolor med olika lärare, olika metoder och vid olika tidpunkter.

Även lärarutbildningen förändras i samband med att de nya styrdokumenten träder i kraft. En utbildning riktad mot något av de tre stadierna 1-3, 4-6 och 7-9 införs åter.

Ordförandeutlåtande

Enligt den nya skollagen ska eleverna arbeta för att uppnå kunskapskrav som stäms av i årskurs tre, sex och nio. Från och med hösten 2012 kommer betyg att sättas från årskurs sex och därefter för varje termin fram till och med slutbetyget i årskurs nio. Terminsbetygen ska sättas utifrån de kunskaper som eleven har utvecklat fram till och med den aktuella terminen.

Med Tyresös nuvarande organisation blir det svårt att överblicka att alla elever har fått ta del av det centrala innehållet i årskurs 4-6, då många byter skola inför årskurs sex och blandas med elever från andra skolor.

Lärarna som ska sätta betyg i årskurs sex kommer att få problem med bedömningen av elevernas kunskaper inom de moment som man arbetat med på flera skolor med olika lärare, olika metoder och vid olika tidpunkter.

Mot bakgrund av dessa förändringar kommer en ny organisation lokalt innebära att vi underlättar övergången av arbetet med den nya läroplanen. Elevernas rätt att utvecklas i riktning mot läroplanens övergripande mål och de långsiktiga målen för varje ämne måste vara det vägledande i nämndens beslut.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att överföra årskurs sex till den nuvarande organisationen för årskurs f-5 från och med läsåret 2012-2013.

- Nämnden beslutar att från och med läsåret 2012/2013 genomföra skolval till förskoleklass och årskurs sju.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att närmare utreda hur överföringen ska ske samt vilka konsekvenser förändringen får beträffande ekonomi, personal, lokaler och organisation.

Bilaga:

1. Tjänsteskrivelse

§40 Rapport om delegationsbeslut

Dnr 2011/BUN 0021-001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Agnetha Hedenbergh Vårdnadsbidrag sex beslut under maj-augusti

Agneta Ahlin E1 Mottagande i särskolan, ett beslut i maj och två beslut under juli

D7:1 Skolskjuts utöver riktlinjerna, ett beslut under maj

Inga beslut under juni

C59 Skolskjuts utöver riktlinjerna två beslut under augusti varav två avslag

Björn Åkerblom D17 ett beslut under maj

Inga beslut under juni-augusti, Kumla, Trollbäcken

Ulla Lidén Inga beslut under maj-juli

Lena Jansson Inga beslut under maj, juni

Karin Kärnekull-Wallqvist B2 Jämkning av såväl avgift som avgiftsgrundande inkomst samt återbetalning i särskilda fall, ett ärende under juni.

Birgitta Wigren D 18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, fem beslut under maj

B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet 14 beslut under juni-augusti varav ett avslut

Ulla Lidén tf förv ch B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet två beslut under juli-augusti

Ulrica Andersson Inga beslut Fornudden under maj,juni

Gunilla Petersen Inga beslut under maj- augusti

Marco Suares Inga beslut under maj-augusti

Kristina Jansson C 14 Betygsättning åk 9, ett beslut juni

C68 Elevgruppernas sammansättning och storlek, ett beslut juni

D3 Begäran att få gå om en årskurs, ett beslut juni

D9 Betygskatalog upprättad

D11 Slutbetyg

Cathrin Sahlstedt D 17 Anpassad studiegång, tre beslut under maj

Judith Larsson Inga beslut Sofieberg under juli

Ulrica Andersson Rapport om delegationsärende tillsynsrapport

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 24 beslut

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten

Bilaga

1. Tillsynsrapport

§41 Information

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera informationen

Beskrivning av ärenden

1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

2. Skrivelse från Lärarförbundets skolledarförening samt svar från nämndens ordförande. Dnr 2011/BUN 092-40

3. Uppsägning av kompletteringsavtal avseende del av den verksamhetsförlagda utbildningen, Dnr 2011/BUN 100-012

4. Nyckeltal, Dnr 2011/BUN 0030-010

5. Kontaktpolitiker

6. Sammanträdet inleds med information om brukarenkäten

7. Pågående planärenden och samråd, Dnr 2011/BUN 0090-010

8. Förvaltningschefens rapport

1. Till systemförvaltare har anställts Magnus Cullberg, han börjar sin anställning i december.

2. Rapporterar om åtgärder med anledning av synpunkter som framkom vid undersökningen som Umeå universitet gjorde under våren till skolledare: för att öka informationen har ledningsgruppens projektrum med information från ledningsgruppen öppnats för biträdande rektorer/förskolechefer, gemensamma möten kommer att arrangeras två gånger per termin och en konferens per läsår.

3. Ledningsgruppen har haft en fördjupningsdag och bl a arbetat med hur förskolan ska utvecklas.

9. Camilla Sellergren aktualiserar och får förtydliganden kring radioprogrammet Skolfronts inslag om Tyresö skola.