Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2012-02-15

Sammanträde 2012-02-15

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset lokal Bollmora

1 Bokslut för strategi- och budgetplan samt verksamhetsberättelse för 2012

Dnr 2011/BUN 0038 10

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att godkänna bokslut för strategi- och budgetplan samt verksamhetsberättelse för 2012.

Beskrivning av ärendet
Bokslut och verksamhetsberättelse för 2011 har utarbetats i enlighet med beslutade riktlinjer.

Bilaga
1. Bokslut och verksamhetsberättelse
2. Verksamheternas utveckling, bilaga 1 till bokslut
3. Resultatenheternas resultat, bilaga 2 till bokslut
4. Protokollsanteckning från Lärarförbundet

2 Yttrande över motion angående bättre busstrafik och Tyresö som föregångare för BRT (Bus Rapid Transit)

Dnr 2011/BUN 0011 001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att inte yttra sig över motionen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått motionen angående bättre busstrafik och Tyresö som föregångare för BRT (Bus Rapid Transit) för yttrande. Motionen är inlämnad av Martin Nilsson (S) och Anita Mattsson (S).

Ordförandeutlåtande
Ett mål i Samhällsbyggnadsnämndens nämndplan för 2012 är att ta initiativ till diskussioner med SL hur kollektivtrafikens andel kan öka samt att utarbeta en plan för detta. I planen skall man utreda befintliga linjer, problem, behov och utvecklingsmöjligheter och utarbeta en plan för att öka kollektivandelan. Samhällsbyggnadsförvaltningan förordar att BRT lyfts i den planen och i diskussionerna med SL.

Bilaga
1. Motionen

3 Yttrande över motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter

Dnr 2010/BUN 138 001

Ordförandens förslag till beslut
- Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att motionen om ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om nya principer för hyressättning.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått motionen angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter. Motionen är inlämnad av Anita Mattsson (S) och Jerry Svensson (S).

Ordförandeutlåtande
Kommunstyrelsen antog i mars 2011 beslut om att nya principer för hyressättning skall gälla i Tyresö. Vi hänvisar till detta beslut som svar på motionen.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Motionen

4 Yttrande över motion angående: Ta tillvara lärarnas kompetens

Dnr 2012/BUN 0011 001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att motionen om att Ta tillvara lärarnas kompetens avslås.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått motionen Ta tillvara lärarnas kompetens för yttrande. Motionen är inlämnad av Martin Nilsson (S).

Ordförandeutlåtande
Tyresö kommun är en stor organisation. För att lyckas som arbetsgivare krävs att ledare får mandat och att politiker inte detaljstyr. Korta beslutsvägar och delegerat ansvar är viktiga faktorer för att skapa attraktiva arbetsplatser. Medarbetare ska känna att deras idéer kan bli verklighet genom delaktighet och närhet till beslutande chef. En organisation byggd kring enheter med eget resultatansvar ger medarbetarna större möjlighet att själva utforma sin arbetsdag.

Enligt skollagen är det rektor som är pedagogisk ledare men även chef för lärarna och övrig skolpersonal. Det är självklart betydelsefullt att lärarnas kunnande och åsikter tas tillvara men det ska ske ute på enheterna tillsammans med rektorer och annan skolpersonal.

Tyresös skolor ska ligga i topp. Det är viktigt att vi politiker sätter tydliga mål och har högt ställda krav. Lika viktigt är det att vi noggrant följer upp resultaten för att säkerhetsställa att vi är på rätt väg. Meritvärdena för 2011 visar att vi är på rätt väg men mycket jobb återstår.

Alliansen var tydlig i budgetarbetet inför de kommande tre åren. Vi satsar på utbildning! Verksamhetskostnaderna och - intäkterna för 2012 räknades upp med 1,5 % som kompensation för pris och löneutveckling inom förskolans och skolans verksamhetsområden. Anslaget till grundskolan ökades med 5 miljoner kronor för att klara de ökade kostnaderna för förskoleklass och 1 miljon per år fram till 2014 för barn i behov av särskilt stöd. För 2013 och 2014 kommer det att ske en uppräkning med 2 %.

Det känns dock väldigt märkligt att Socialdemokraterna lägger den här motionen med tanke på att vi 2011 tog beslut i Kommunfullmäktige om en ny styrprocess som ska tydliggöra våra roller i kommunen. Vi politiker beslutar om vad vi ska göra och varför, hur frågorna däremot lämnar vi över åt professionen. Vilka aktiviteter som behövs för att nå målen, möta förväntningarna i omvärlden och utveckla arbetet åt rätt håll är ett arbete som görs i enhetsplanerna ute på skolorna. Det fanns inga reservationer eller yttranden då vi tog beslutet i Kommunfullmäktige utan det antogs i enighet.

Ingen annan faktor är så viktig för skolans kvalitet som en kompetent och engagerad lärarkår. Under de kommande åren kommer Alliansen i Tyresö arbeta med att hitta nya karriärmöjligheter för lärare. I dag är den vanligaste vägen för lärare att få högre lön att ta på sig extra administrativa uppgifter eller bli skolledare. Jag är övertygad om att en tydlig karriärstege för lärare är en grundläggande förutsättning för en ökad lönespridning, där yrkesskickliga lärare får högre lön.

Bilaga
1. Motionen

5 Internkontroll 2011

Dnr 2011/BUN 0023 16

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att godkänna internkontrollen för 2011 och föreslagna åtgärder.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i februari 2011 om inom vilka områden internkontroll skulle genomföras under året. Tjänsteskrivelse med rapport om den genomförda rutinkontrollen redovisas i bilaga 1.

Bilaga
1. Tjänsteskrivelse

6 Musikklass vid Forellskolan, budgetåret 2011 samt vårterminen 2012

Dnr 2012/BUN 0032 12

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att godkänna skolpeng till en musikklass årskurs 4 vårterminen 2011 och årskurs 5 höstterminen 2011 vid Forellskolan, samt vårterminen 2012. Skolpeng för 2011 uppgår 571 766 kronor och avser skolpeng för 13 elever.
Skolpengen för dessa elever vårterminen 2012 blir 299.208 kronor elever.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010 (Dnr 2010/BUN 0035 010) att kompensera resultatenheten Forellskolan med elevpeng då antalet elever i årskurs 4 musikklassen, startades höstterminen 2010 med för få elever. Skälet till att starta var för att bevara musikklasserna i Tyresö.

Tjänsteskrivelsen i detta ärende beskrev en långsiktig konsekvens av för få elever till denna klass. Det beslut som finns avser dock endast konsekvenserna för 2010.

Läsåret efter startades nästa årskurs 4 med tillräckligt antal elever.

7 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2012/BUN 0005-001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Agnetha Hedenberg C 72 Tillsynsbesök i fristående verksamhet hösten 2011
E 8 Vårdnadsbidrag 2 beslut under november 3 beslut under december
Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp 28 beslut, under december
Inga beslut under november
Björn Åkerblom
Kumla C2 Anställning av lärare, 4 beslut, december
C12 Hemundervisning, 1 beslut, november
Fornudden C2 Anställning av lärare, förskollärare, 3 belut, november och december
Sofieberg C2 Anställning förskollärare, 3 beslut november
Ulla Lidén C2 Anställning av förskollärare, 1 beslut, december
C2 Anställning av förskollärare, 1 beslut, januari
Inga beslut under november
Kristina Jansson C31 Utredning om kränkning, 1 beslut december
C29 Åtgärder mot kränkande behandling 1 beslut december
C2 Anställning av fritidspedagog, 1 beslut
Cathrin Sahlstedt C2 Anställning av lärare, 1 beslut, december
C31 Utredning om kränkning, 2 beslut, december
Agneta Ahlin C59 Skolskjuts utöver riktlinjer, 8 beslut under november varav 4 avslag, 2 beslut december
Irene Erlandsson Inga beslut under november
Viola Loch C6 Beslut om kompetensutveckling, 4 beslut under november
Birgitta Wigren B1 Avsteg från reglerna förskoleverksamhet, 4 beslut under december, 1 beslut under januari

8 Personuppgiftsombud

Dnr 2012/BUN 0033 001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att till personuppgiftsombud för nämndens verksamhetsområde utse Alfhild Hög.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen antog 1998-04-29 personuppgiftslagen PuL (1998:204) som delvis ersatte datalagen. Syftet med denna lag är att skydda personer mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998. Övergångsvis tillämpades datalagen för de databehandlingar som hade påbörjats före ikraftträdandet. Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och PuL reglerar nu behandlingar av personuppgifter.

Kommunstyrelsen betonar i sitt beslut om personuppgiftsombud vikten av att varje nämnd ska utse personuppgiftsombud för sitt ansvarsområde. Personuppgiftsombudet ska anmälas till Datainspektionen.

I de fall nämnden inte utser personuppgiftsombud finns anmälningsskyldighet till Datainspektionen i varje enskilt fall av behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad.

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig även sedan personuppgiftsombud utsetts.

Rektor/chef inom nämndens verksamhetsområde ansvarar för att anmäla vilka personuppgiftsregister verksamheten innehar till nämndens personuppgiftsombud.

9 Informationsärenden

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera informationen.

Beskrivning av ärenden
1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. Dnr 2012/BUN-ind 013-41, bilaga 1
2. Strålsäkerhetsmyndigheten: Information om trådlösa nätverk i skolor, Dnr 2011/BUN 160-015, bilaga 2
3. Förvaltningschefens rapport
- Rapport om genomförda volontärresor, Birgitta Widerdahl som var i Gana inleder nämndens sammanträde
- Rapport om deltagande i Lärarlyftet, bilaga 3 och förskolelyftet 2011, bilaga 4
- Rapport om hyrorna

§1 Bokslut för strategi- och budgetplan samt verksamhetsberättelse för 2012

Dnr 2011/BUN 0038 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna bokslut för strategi- och budgetplan samt verksamhetsberättelse för 2012.

Särskilt yttrande

Jerry Svensson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

Camilla Sellergren (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2011 har utarbetats i enlighet med beslutade riktlinjer.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna bokslut för strategi- och budgetplan samt verksamhetsberättelse för 2012.

Bilaga

1. Bokslut och verksamhetsberättelse

2. Verksamheternas utveckling, bilaga 1 till bokslut

3. Resultatenheternas resultat, bilaga 2 till bokslut

4. Protokollsanteckning från Lärarförbundet

§2 Yttrande över motion angående bättre busstrafik och Tyresö som föregångare för BRT (Bus Rapid Transit)

Dnr 2011/BUN 0011 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att inte yttra sig över motionen.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått motionen angående bättre busstrafik och Tyresö som föregångare för BRT (Bus Rapid Transit) för yttrande. Motionen är inlämnad av Martin Nilsson (S) och Anita Mattsson (S).

Ordförandeutlåtande

Ett mål i Samhällsbyggnadsnämndens nämndplan för 2012 är att ta initiativ till diskussioner med SL hur kollektivtrafikens andel kan öka samt att utarbeta en plan för detta. I planen skall man utreda befintliga linjer, problem, behov och utvecklingsmöjligheter och utarbeta en plan för att öka kollektivandelan. Samhällsbyggnadsförvaltningan förordar att BRT lyfts i den planen och i diskussionerna med SL.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att inte yttra sig över motionen.

Bilaga

1. Motionen

§3 Yttrande över motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter

Dnr 2010/BUN 138 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att motionen om ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om nya principer för hyressättning.

Reservation

Jerry Svensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen.

Camilla Sellergren (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått motionen angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter. Motionen är inlämnad av Anita Mattsson (S) och Jerry Svensson (S).

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelsen antog i mars 2011 beslut om att nya principer för hyressättning skall gälla i Tyresö. Vi hänvisar till detta beslut som svar på motionen.

Ordförandens förslag till beslut

- Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att motionen om ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om nya principer för hyressättning.

Yrkanden

Jerry Svensson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot avslag och finner att nämnden avslagit återremiss.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Motionen

§4 Yttrande över motion angående: Ta tillvara lärarnas kompetens

Dnr 2012/BUN 0011 001

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att motionen om att Ta tillvara lärarnas kompetens avslås.

Reservation

Jerry Svensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen.

Camilla Sellergren (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått motionen Ta tillvara lärarnas kompetens för yttrande. Motionen är inlämnad av Martin Nilsson (S).

Ordförandeutlåtande

Tyresö kommun är en stor organisation. För att lyckas som arbetsgivare krävs att ledare får mandat och att politiker inte detaljstyr. Korta beslutsvägar och delegerat ansvar är viktiga faktorer för att skapa attraktiva arbetsplatser. Medarbetare ska känna att deras idéer kan bli verklighet genom delaktighet och närhet till beslutande chef. En organisation byggd kring enheter med eget resultatansvar ger medarbetarna större möjlighet att själva utforma sin arbetsdag.

Enligt skollagen är det rektor som är pedagogisk ledare men även chef för lärarna och övrig skolpersonal. Det är självklart betydelsefullt att lärarnas kunnande och åsikter tas tillvara men det ska ske ute på enheterna tillsammans med rektorer och annan skolpersonal.

Tyresös skolor ska ligga i topp. Det är viktigt att vi politiker sätter tydliga mål och har högt ställda krav. Lika viktigt är det att vi noggrant följer upp resultaten för att säkerhetsställa att vi är på rätt väg. Meritvärdena för 2011 visar att vi är på rätt väg men mycket jobb återstår.

Alliansen var tydlig i budgetarbetet inför de kommande tre åren. Vi satsar på utbildning! Verksamhetskostnaderna och – intäkterna för 2012 räknades upp med 1,5 % som kompensation för pris och löneutveckling inom förskolans och skolans verksamhetsområden. Anslaget till grundskolan ökades med 5 miljoner kronor för att klara de ökade kostnaderna för förskoleklass och 1 miljon per år fram till 2014 för barn i behov av särskilt stöd. För 2013 och 2014 kommer det att ske en uppräkning med 2 %.

Det känns dock väldigt märkligt att Socialdemokraterna lägger den här motionen med tanke på att vi 2011 tog beslut i Kommunfullmäktige om en ny styrprocess som ska tydliggöra våra roller i kommunen. Vi politiker beslutar om vad vi ska göra och varför, hur frågorna däremot lämnar vi över åt professionen. Vilka aktiviteter som behövs för att nå målen, möta förväntningarna i omvärlden och utveckla arbetet åt rätt håll är ett arbete som görs i enhetsplanerna ute på skolorna. Det fanns inga reservationer eller yttranden då vi tog beslutet i Kommunfullmäktige utan det antogs i enighet.

Ingen annan faktor är så viktig för skolans kvalitet som en kompetent och engagerad lärarkår. Under de kommande åren kommer Alliansen i Tyresö arbeta med att hitta nya karriärmöjligheter för lärare. I dag är den vanligaste vägen för lärare att fåhögre lön att ta påsig extra administrativa uppgifter eller bli skolledare. Jag är övertygad om att en tydlig karriärstege för lärare är en grundläggande förutsättning för en ökad lönespridning, där yrkesskickliga lärare får högre lön.

Yrkanden

Jerry Svensson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer bifall till motionen mot ordförandens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat enligt ordföranden förslag till beslut.

Bilaga

1. Motionen

§5 Internkontroll 2011

Dnr 2011/BUN 0023 16

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna internkontrollen för 2011 och föreslagna åtgärder.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i februari 2011 om inom vilka områden internkontroll skulle genomföras under året. Tjänsteskrivelse med rapport om den genomförda rutinkontrollen redovisas i bilaga 1.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna internkontrollen för 2011 och föreslagna åtgärder.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§6 Musikklass vid Forellskolan, budgetåret 2011 samt vårterminen 2012

Dnr 2012/BUN 0032 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att godkänna skolpeng till en musikklass årskurs 4 vårterminen 2011 och årskurs 5 höstterminen 2011 vid Forellskolan, samt vårterminen 2012. Skolpeng för 2011 uppgår 571766 kronor och avser skolpeng för 13 elever.

Skolpengen för dessa elever vårterminen 2012 blir 299.208 kronor för 13 elever.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010 (Dnr 2010/BUN 0035 010) att kompensera resultatenheten Forellskolan med elevpeng då antalet elever i årskurs 4 musikklassen, startades höstterminen 2010 med för få elever. Skälet till att starta var för att bevara musikklasserna i Tyresö.

Tjänsteskrivelsen i detta ärende beskrev en långsiktig konsekvens av för få elever till denna klass. Det beslut som finns avser dock endast konsekvenserna för 2010.

Läsåret efter startades nästa årskurs 4 med tillräckligt antal elever.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att godkänna skolpeng till en musikklass årskurs 4 vårterminen 2011 och årskurs 5 höstterminen 2011 vid Forellskolan, samt vårterminen 2012. Skolpeng för 2011 uppgår 571766 kronor och avser skolpeng för 13 elever.

Skolpengen för dessa elever vårterminen 2012 blir 299.208 kronor elever.

§7 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2012/BUN 0005-001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

­­­­­­­­­­____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Agnetha Hedenberg C 72 Tillsynsbesök i fristående verksamhet hösten 2011

E 8 Vårdnadsbidrag 2 beslut under november 3 beslut under december

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp 28 beslut, under december

Inga beslut under november

Björn Åkerblom

Kumla C2 Anställning av lärare, 4 beslut, december

C12 Hemundervisning, 1 beslut, november

Fornudden C2 Anställning av lärare, förskollärare, 3 belut, november och december

Sofieberg C2 Anställning förskollärare, 3 beslut november

Ulla Lidén C2 Anställning av förskollärare, 1 beslut, december

C2 Anställning av förskollärare, 1 beslut, januari

Inga beslut under november

Kristina Jansson C31 Utredning om kränkning, 1 beslut december

C29 Åtgärder mot kränkande behandling 1 beslut december

C2 Anställning av fritidspedagog, 1 beslut

Cathrin Sahlstedt C2 Anställning av lärare, 1 beslut, december

C31 Utredning om kränkning, 2 beslut, december

Agneta Ahlin C59 Skolskjuts utöver riktlinjer, 8 beslut under november varav 4 avslag, 2 beslut december

Irene Erlandsson Inga beslut under november

Viola Loch C6 Beslut om kompetensutveckling, 4 beslut under november

Birgitta Wigren B1 Avsteg från reglerna förskoleverksamhet, 4 beslut under december, 1 beslut

under januari

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

§8 Personuppgiftsombud

Dnr 2012/BUN 0033 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att till personuppgiftsombud för nämndens verksamhetsområde utse Alfhild Hög.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Riksdagen antog 1998-04-29 personuppgiftslagen PuL (1998:204) som delvis ersatte datalagen. Syftet med denna lag är att skydda personer mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998. Övergångsvis tillämpades datalagen för de databehandlingar som hade påbörjats före ikraftträdandet. Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och PuL reglerar nu behandlingar av personuppgifter.

Kommunstyrelsen betonar i sitt beslut om personuppgiftsombud vikten av att varje nämnd ska utse personuppgiftsombud för sitt ansvarsområde. Personuppgiftsombudet ska anmälas till Datainspektionen.

I de fall nämnden inte utser personuppgiftsombud finns anmälningsskyldighet till Datainspektionen i varje enskilt fall av behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad.

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig även sedan personuppgiftsombud utsetts.

Rektor/chef inom nämndens verksamhetsområde ansvarar för att anmäla vilka personuppgiftsregister verksamheten innehar till nämndens personuppgiftsombud.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att till personuppgiftsombud för nämndens verksamhetsområde utse Alfhild Hög.

§9 Informationsärenden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärenden

1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. Dnr 2012/BUN-ind 013-41, bilaga 1

2. Strålsäkerhetsmyndigheten: Information om trådlösa nätverk i skolor, Dnr 2011/BUN 160-015, bilaga 2

3. Förvaltningschefens rapport

- Rapport om genomförda volontärresor, Birgitta Widerdahl som var i Gana inleder nämndens sammanträde

- Rapport om deltagande i Lärarlyftet, bilaga 3 och förskolelyftet 2011, bilaga 4

- Muntlig rapport om hyrorna

- Muntlig rapport om platser i förskoleverksamhet: öppnat avdelningar på Kumla, Fornudden och Speldosan. Verksamheten på förskolan Diamanten läggs ned 1 juli.

- Muntlig rapport om förändringarna med årskurs 6

- Myntlig rapport om arbetet kring Nya Nyboda skola, bygget och rekrytering av personal.

4. Nämndens sammanträde i augusti förläggs till Almåsa, Västerhaninge och börjar 29 augusti kl 14.00 och slutar den 30 augusti efter lunch.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen.