Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-03-25

Sammanträde 2013-03-25

Datum
Klockan
18.30
Plats
Nyboda skola

18 Verksamhetsuppföljning Nyboda skola

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar informationen

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Rektor Kia Broomé informerar om verksamheten i Nyboda skola.

19 Verksamhetsberättelse med bokslut 2012

BUN 2013 041, 10

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar verksamhetsberättelsen med bokslut 2012

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
I verksamhetsberättelsen beskrivs hur Barn- och utbildningsförvaltningens arbete bedrivits under 2012. Resultaten redovisas per verksamhetsform; förskola, grundskola, grundsärskola samt fritidsklubbar och fritidsgårdar. Utvärderingen visar i vilken utsträckning målen i senaste kommunplanen och nämndplanen har uppnåtts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse till verksamhetsberättelse och bokslut 2012
Verksamhetsberättelse och bokslut 2012

20 Remiss omvärldsanalys

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden beslutar att....

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit fram ett utkast till omvärldsanalys inom kommunens 19 verksamhetsområden. Detta utkast har sänts på remiss till de olika nämnderna inför framtagandet av kommunplan 2014-2016.

Remissvaren ska innehålla:
- eventuella kompletteringar och revideringar av omvärldsanalysen
- samt eventuellt framhållande av särskilt viktiga omvärldsförändringar/framtidsfrågor som bör lyftas fram i det fortsatta arbetet med kommunplan 2014-2016.

Remissvaren ska även innehålla:
- avisering av förändringar av taxor och avgifter
- övervägande om senareläggning av planerade investeringar i gällande investeringsprogram

Bilagor
Remiss omvärldsanalys
Instruktioner för framtagande av svar på remissen
Tjänsteutlåtande - kompletteras med i särskilt utskick!
Behovsanalys - grundskoleplatser i området Trollbäcken
- kompletteras med i särskilt utskick!

21 Ekonomisk uppföljning per februari 2013

BUN 2013 056, 10

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden noterar verksamhetsberättelsen med bokslut 2012

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
I verksamhetsberättelsen beskrivs hur Barn- och utbildningsförvaltningens arbete bedrivits under 2012. Resultaten redovisas per verksamhetsform; förskola, grundskola, grundsärskola samt fritidsklubbar och fritidsgårdar. Utvärderingen visar i vilken utsträckning målen i senaste kommunplanen och nämndplanen har uppnåtts.

Bilaga
Kompletteras med på nämndsammanträdet!

22 Delegationsordning

BUN 2013 303,303

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden beslutar att anta Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden gällande från och med den 1 april 2013.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Delegationsordningen har uppdaterats med framförallt med hänsyn till författningsändringar, nämndbeslut och ny verksamhet inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Bilaga
Tjänsteskrivelse delegationsordning 1 april 2013
Delegationsordning 1 april 2013

23 Rapportering av delegationsbeslut

BUN 2013 055,001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar delegationsbesluten

_________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Anita Brynje B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 14 beslut under perioden oktober - januari 2013, varav 1 avslag.

Cathrine Sahlsten C31 Utreda kränkning, 2 beslut under januari,
5 beslut under februari.

Ulla Lidén C13 Anpassad studiegång, 3 beslut under januari.

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 2 beslut under januari, 1 beslut under februari.

Agneta Ahlin C59 Skolskjuts, 2 beslut under januari, varav 1 avslag.

24 Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

BUN 2013 ind037, 41

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet per den 13 mars 2013.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. I sammanställningarna framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller och var i ärendegången ärendet befinner sig.

Bilagor
Tjänsteskrivelse om pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet
Sammanställning av pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

25 Medborgarfokus årsrapport 2012

BUN 2013 062, 016

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden beslutar att notera Medborgarfokus årsrapport 2012

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att Medborgarfokus årligen ska anmäla en samlad redovisning den granskning som gjorts under året vilka slutsatser som kan dras av detta arbete. I årsrapporten redovisas den kvalitetsgranskning och tillsyn som gjorts under år 2012.

Bilaga
Tjänsteskrivelse Medborgarfokus årsrapport 2012
Medborgarfokus årsrapport 2012

26 Remiss till Skolinspektionen angående Maestros ansökan om tillstånd att driva skola i Tyresö

BUN 2013 036,41

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden beslutar att....

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Maestro Svindersvik AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola och fritidshem i Tyresö kommun fr.o.m. läsåret 2014/2015. Tyresö kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 19 april 2013.

Bilaga
Tjänsteutlåtande remissvar- kompletteras med i särskilt utskick!
Ansökan från Maestro Svindersvik AB om godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola och fritidshem i Tyresö kommun

27 Remiss till Skolinspektionen angående Internationella Engelska skolans ansökan om tillstånd att driva skola i Tyresö

BUN 2013 036,41

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden beslutar att....

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Internationella Engelska Skolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en förskoleklass och grundskola i Tyresö kommun fr.o.m. läsåret 2014/2015. Tyresö kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 19 april 2013.

Bilaga
Tjänsteutlåtande remissvar - kompletteras med i särskilt utskick!
Ansökan från Internationella Engelska Skolan AB om godkännande som huvudman för en förskoleklass och grundskola i Tyresö kommun

28 Justering av läsårsdata 2013/2014

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden beslutar att anta förslaget om justering av läsårsdata

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
På grund av felräkning i läsårsdata inför 2013/2014 som beslutades i Barn- och utbildningsnämnden den 21 mars 2012 (§ 11) föreslår Barn- och utbildningsförvaltningen att en justering görs på sidan tre i tjänsteskrivelsen till detta ärende, BUN 2012 0058,41.

Bilaga
Tjänsteskrivelse läsårsdata 2013/2014 - Kompletteras med i särskilt utskick!

29 Övriga ärenden

Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden beslutar att notera informationen

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
1. Förvaltningschefens rapport
2. Övriga informationsärenden

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden beslutar att notera informationen

§18 Verksamhetsuppföljning Nyboda skola

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar informationen

____________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Beskrivning av ärendet

Rektor Kia Broomé informerar om verksamheten i Nyboda skola.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar informationen

§19 Verksamhetsberättelse med bokslut 2012

BUN 2013 041, 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar verksamhetsberättelsen med bokslut 2012

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande.

____________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Beskrivning av ärendet

I verksamhetsberättelsen beskrivs hur Barn- och utbildningsförvaltningens arbete bedrivits under 2012. Resultaten redovisas per verksamhetsform; förskola, grundskola, grundsärskola samt fritidsklubbar och fritidsgårdar. Utvärderingen visar i vilken utsträckning målen i senaste kommunplanen och nämndplanen har uppnåtts.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar verksamhetsberättelsen med bokslut 2012

Bilagor

Tjänsteskrivelse till verksamhetsberättelse och bokslut 2012

Verksamhetsberättelse och bokslut 2012

Särskilt yttrande från Martin Nilsson (S)

§20 Remiss omvärldsanalys

Dnr 2013/BUN042, 10

Remiss omvärldsanalys

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden tillstyrker omvärldsanalysen

Reservation

Martin Nilsson (S) och Lilian Nylinder (MP) reserverar sig mot beslutet. Martin Nilsson och Lilian Nylinder lämnar skriftliga reservationer.

____________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har tagit fram ett utkast till omvärldsanalys inom kommunens 19 verksamhetsområden. Detta utkast har sänts på remiss till de olika nämnderna inför framtagandet av kommunplan 2014-2016.

Remissvaren ska innehålla:

- eventuella kompletteringar och revideringar av omvärldsanalysen

- samt eventuellt framhållande av särskilt viktiga omvärldsförändringar/framtidsfrågor som bör lyftas fram i det fortsatta arbetet med kommunplan 2014-2016.

Remissvaren ska även innehålla:

- avisering av förändringar av taxor och avgifter

- övervägande om senareläggning av planerade investeringar i gällande investeringsprogram

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden tillstyrker omvärldsanalysen

Yrkanden

Martin Nilsson (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar att omvärldsanalysen kompletteras med uppgifter om

  1. Ökande klyftor i skolan
  2. Ökad segregation
  3. Sjunkande kunskapsresultat särskilt vid vissa enheter
  4. Behoven av ökande andel behöriga lärare för att klara ökade kunskapskrav

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot yrkandet från Martin Nilsson (S) och Lilian Nylinder (MP) och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Remiss kommunplan och omvärldsanalys Instruktion

Remiss kommunplan och omvärldsanalys

Kommunplan och omvärldsanalys BOU tjänsteskrivelse

Kommunplan och omvärldsanalys BOU

Reservation från Martin Nilsson (S)

Reservation från Lilian Nylinder (MP)

§21 Ekonomisk uppföljning per februari 2013

BUN 2013 056, 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar den ekonomiska uppföljningen per februari 2013

____________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Beskrivning av ärendet

Ekonomiavdelningen har presenterat en ekonomisk uppföljning per februari 2013 rörande barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Uppföljningen visar utfall till och med februari respektive en prognos för året.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar den ekonomiska uppföljningen per februari 2013

Bilagor

Ekonomisk uppföljning februari 2013

Tjänsteskrivelse till ekonomisk uppföljning februari 2013

§22 Delegationsordning

BUN 2013 303,303

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

____________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Beskrivning av ärendet

Delegationsordningen har uppdaterats med hänsyn till författningsändringar, nämndbeslut och ny verksamhet inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga

Tjänsteskrivelse delegationsordning

Delegationsordning

§23 Rapportering av delegationsbeslut

BUN 2013 055,001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar delegationsbesluten

_________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Anita Brynje B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 14 beslut under perioden oktober – januari 2013, varav 1 avslag.

Cathrine Sahlsten C31 Utreda kränkning, 2 beslut under januari, 5 beslut under februari.

Ulla Lidén C13 Anpassad studiegång, 3 beslut under januari.

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 2 beslut under januari, 1 beslut under februari.

Agneta Ahlin C59 Skolskjuts, 2 beslut under januari, varav 1 avslag.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar delegationsbesluten

§24 Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

BUN 2013 ind037, 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet per den 13 mars 2013

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. I sammanställningarna framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller och var i ärendegången ärendet befinner sig.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet per den 13 mars 2013

Bilagor

Tjänsteskrivelse om pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

Sammanställning av pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

§25 Medborgarfokus årsrapport 2012

BUN 2013 062, 016

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera Medborgarfokus årsrapport 2012

____________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har beslutat att Medborgarfokus årligen ska anmäla en samlad redovisning den granskning som gjorts under året vilka slutsatser som kan dras av detta arbete. I årsrapporten redovisas den kvalitetsgranskning och tillsyn som gjorts under år 2012.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera Medborgarfokus årsrapport 2012

Bilagor

Tjänsteskrivelse Medborgarfokus årsrapport 2012

Medborgarfokus årsrapport 2012

§26 Remiss till Skolinspektionen angående Maestros ansökan om tillstånd att driva skola i Tyresö

BUN 2013 036,41

Barn- och utbildningsnämndens beslut:

Nämnden antar Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande

Lilian Nylinder (MP) lämnar särskilt yttrande

Ersättaryttrande

Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande

____________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Beskrivning av ärendet

Maestro Svindersvik AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola och fritidshem i Tyresö kommun fr.o.m. läsåret 2014/2015. Tyresö kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 19 april 2013.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut:

Nämnden antar Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget

Ordförandeutlåtande

Det är positivt att Internationella Engelska skolan AB vill etablera sig i Tyresö kommun och därmed öka valfriheten för elever och föräldrar.

Bilagor

Yttrande från Barn- och utbildningsförvaltningen

Befolkningsprognos, elevantal/skolor och karta över Tyresös grundskolor

Ansökan från Maestro Svindersvik AB om godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola och fritidshem i Tyresö kommun

Särskilt yttrande från Martin Nilsson

Särskilt yttrande från Lilian Nylinder

Ersättaryttrande från Marcus Obligado


§27 Remiss till Skolinspektionen angående Internationella Engelska skolans ansökan om tillstånd att driva skola i Tyresö

BUN 2013 036,41

Barn- och utbildningsnämndens beslut:

Nämnden antar Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande

Lilian Nylinder (MP) lämnar särskilt yttrande

Ersättaryttrande

Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande

____________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Beskrivning av ärendet

Internationella Engelska Skolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en förskoleklass och grundskola i Tyresö kommun fr.o.m. läsåret 2014/2015. Tyresö kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 19 april 2013.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut:

Nämnden antar Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget

Ordförandeutlåtande

Det är positivt att Maestro Svindersvik AB vill etablera sig i Tyresö kommun och därmed öka valfriheten för elever och föräldrar.

Bilagor

Yttrande från Barn- och utbildningsförvaltningen

Befolkningsprognos, elevantal/skolor och karta över Tyresös grundskolor

Ansökan från Internationella Engelska Skolan AB om godkännande som huvudman för en förskoleklass och grundskola i Tyresö kommun

Särskilt yttrande från Martin Nilsson

Särskilt yttrande från Lilian Nylinder

Ersättaryttrande från Marcus Obligado

§28 Justering av läsårsdata 2013/2014

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta förslaget om justering av läsårsdata

____________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Beskrivning av ärendet

På grund av felräkning i läsårsdata inför 2013/2014 som beslutades i Barn- och utbildningsnämnden den 21 mars 2012 (§ 11) föreslår Barn- och utbildningsförvaltningen att en justering görs på sidan tre i tjänsteskrivelsen till detta ärende, BUN 2012 0058,41.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta förslaget om justering av läsårsdata

Bilaga

Tjänsteskrivelse läsårsdata 2013/2014

§29 Övrig information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

____________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Beskrivning av ärendet

  1. Information om uppvaktning av anställda som har arbetat 20 år i kommunen.
  1. Information om heldagsträff för nämnden den 25 april 2013 som avslutas med nämndsammanträde från ca kl. 15:30. Ämnen för dagen blir roller, ekonomi och skoljuridik.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen