Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-04-25

Sammanträde 2013-04-25

Datum
Klockan
Plats

30 Verksamhetsuppföljning rektor Kristina Jonsson

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar informationen

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Rektor Kristina Jonsson informerar om verksamheten vid Krusboda/Dalens rektorsområde samt reflekterar över rollen som rektor.

31 Tillsynsrapporter fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Dnr 2013/BUN005, 013

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden noterar tillsynsrapporterna avseende förskolorna Pärlröksgången, Paletten, Stenkulan och Trollsländan samt pedogogiska omsorgen Kringlan 10, Stjärnan 149 och Barn 2000.

____________________________________________________________


Beskrivning av ärendet
Medborgarfokus har under våren 2013 genomfört tillsyn av följande verksamheter:

* Förskolan Pärlröksgången
* Förskolan Paletten
* Förskolan Stenkulan
* Förskolan Trollsländan
* Kringlan 10, pedagogisk omsorg
* Stjärnan 149, pedgogisk omsorg
* Barn 2000, pedagogisk omsorg

Bilaga
Tjänsteskrivelse

32 Internkontrollplan 2013

Dnr 2013/BUN080,016

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden fastställer Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till internkontrollplan för 2013.

____________________________________________________________


Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskningBilaga
Tjänsteskrivelse

33 Läsårsdata 2014-2015

Dnr 2013/BUN083,41

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden fastställer följande läsårstider för läsåret 2014-2015

Höstterminen 2014 tisdag 19 augusti - fredag 19 december

Höstlov v 44 2014-10-27 - 2014-10-31

Vårterminen 2015 torsdag 8 januari - torsdag 11 juni

Sportlov v 9 2015-02-23 - 2015-02-27
Påsklov v 15 2015-04-07 - 2015-04-10
Lovdag 2015-05-15

____________________________________________________________


Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med skolledningarna och personalorganisationerna arbetat fram ovanstående förslag till läsårstider för grundskolan i Tyresö kommun läsåret 2014-2015.

34 Ekonomisk uppföljning per mars 2013

Dnr 2013/BUN056, 10

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden noterar den ekonomiska uppföljningen per mars 2013

____________________________________________________________


Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har presenterat en ekonomisk uppföljning per mars 2013 rörande barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Uppföljningen visar utfall till och med mars respektive en prognos för året.


Bilaga
Ekonomisk uppföljning per mars 2013

35 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2013/BUN055, 001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar delegationsbesluten

_________________________________________________________


Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Agneta Ahlin E 1 Mottagande i särskola, 1 beslut under mars.

Anita Brynje B 1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 4 beslut under februari och 3 beslut under mars, varav 1 avslag.

Cathrine Sahlsten C 31 Utreda kränkningar, 5 beslut under mars och 1 beslut under april. C 13 Anpassad studiegång, 1 beslut under mars.

36 Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

Dnr 2013 BUN/ind037,41

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet per den 16 april 2013.

_____________________________________________________________


Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. I sammanställningarna framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller och var i ärendegången ärendet befinner sig.

Bilagor
Tjänsteskrivelse om pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet
Sammanställning av pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

37 Övriga ärenden

Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden beslutar att notera informationen

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
1. Förvaltningschefens rapport
2. Övriga informationsärenden
Bilagor till protokoll
Närvaro .pdf (150 kb)

§30 Verksamhetsuppföljning rektor Kristina Jansson

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar informationen

____________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Beskrivning av ärendet

Rektor Kristina Jansson informerar om verksamheten i Krusboda/Dalens rektorsområde samt reflekterar över rollen som rektor.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar informationen

§31 Tillsynsrapporter fristående förskolor och pedagogisk omsorg

BUN 2013 005,013

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar tillsynsrapporterna avseende förskolorna Pärlröksgången, Paletten, Stenkulan och Trollsländan samt pedagogiska omsorgen Kringlan 10, Stjärnan 149 och Barn 2000.

____________________________________________________________

Medborgarfokus har under våren 2012 genomfört tillsyn av följande verksamheter:

  • Förskolan Pärlröksgången
  • Förskolan Paletten
  • Förskolan Stenkulan
  • Förskolan Trollsländan
  • Kringlan 10, pedagogisk omsorg
  • Stjärnan 149, pedagogisk omsorg
  • Barn 2000, pedagogisk omsorg

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar tillsynsrapporterna avseende förskolorna Pärlröksgången, Paletten, Stenkulan och Trollsländan samt pedagogiska omsorgen Kringlan 10, Stjärnan 149 och Barn 2000.

Bilagor

Tjänsteskrivelse

Tillsynsrapporter för:

§32 Internkontrollplan 2013

Dnr 2013/BUN080,016

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden fastställer Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till internkontrollplan för 2013

____________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden fastställer Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till internkontrollplan för 2013

Tjänsteskrivelse


§33 Läsårsdata 2014-2015

BUN 2013 083,041

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden fastställer följande läsårstider för läsåret 2014-2015

Höstterminen 2014 tisdag 19 augusti – fredag 19 december

Höstlov v 44 2014-10-27 – 2014-10-31

Vårterminen 2015 torsdag 8 januari – torsdag 11 juni

Sportlov v 9 2015-02-23 – 2015-02-27

Påsklov v 15 2015-04-07 – 2015-04-10

Lovdag 2015-05-15

____________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med skolledningarna och personalorganisationerna arbetat fram ett förslag till läsårstider för grundskolan i Tyresö kommun läsåret 2014-2015

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden fastställer följande läsårstider för läsåret 2014-2015

Höstterminen 2014 tisdag 19 augusti – fredag 19 december

Höstlov v 44 2014-10-27 – 2014-10-31

Vårterminen 2015 torsdag 8 januari – torsdag 11 juni

Sportlov v 9 2015-02-23 – 2015-02-27

Påsklov v 15 2015-04-07 – 2015-04-10

Lovdag 2015-05-15

§34 Ekonomisk uppföljning per mars 2013

BUN 2013 056,010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar den ekonomiska uppföljningen per mars 2013

____________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Beskrivning av ärendet

Ekonomiavdelningen har presenterat en ekonomisk uppföljning per mars 2013 rörande barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Uppföljningen visar utfall till och med mars respektive en prognos för året.

.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar den ekonomiska uppföljningen per mars 2013

Bilagor

Ekonomisk uppföljning mars 2013

Tjänsteskrivelse till ekonomisk uppföljning mars 2013

§35 Rapportering av delegationsbeslut

BUN 2013 055,001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar delegationsbesluten

_________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Agneta Ahlin E 1, Mottagande i särskola, 1 beslut under mars

Anita Brynje B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet,

4 beslut under mars, varav 1 avslag.

Cathrine Sahlsten C31 Utreda kränkning, 5 beslut under mars och 1 beslut under april.

C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under mars.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar delegationsbesluten


§36 Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

BUN 2013 ind037, 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet per den 16 april 2013

_____________________________________________________________

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. I sammanställningarna framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller och var i ärendegången ärendet befinner sig.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet per den 16 april 2013

Bilagor

Tjänsteskrivelse om pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

Sammanställning av pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

§37 Övrig information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

____________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Beskrivning av ärendet

1. Information om nyckeltal och slutsatser från SKL’s Öppna Jämförelser 2013

2. Information om pågående chefsutvecklingsprogram i Tyresö kommun

3. Information om stiftelsen Bomanska fonden och utdelandet av stipendier i samband med skolbalen för åk 9.

Till jury utsågs Ann-Christin Svensson, Leif Lanke och Lilian

Nylinder

4. Information om konferens avseende fritidsgårdsverksamhet

29-30 maj. En nämndpolitiker från majoriteten och en från oppositionen har tillsammans med en tjänsteman från förvaltningen möjlighet att delta.

5. Information om nämndens målkonferens 29-30 augusti

6. Ordföranden gav svar på fråga om öppna nämndsammanträden.

Ett nämndsammanträde under hösten 2013 planeras föregås av

allmänhetens frågestund.