Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-11-13

Sammanträde 2013-11-13

Datum
Klockan
Plats

1 Information - Rektor Björn Åkerblom informerar om verksamheten på Kumla skola

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Rektor Björn Åkerblom informerar om verksamheten på Kumla skola.

2 Tillsyn fristående pedagogisk omsorg - uppföljning

Dnr 2013/BUN 0005 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Fyra verksamheter i den pedagogiska omsorgen fick efter tillsyn under våren 2013 anmärkning avseende barnsäkerheten. Anmärkningarna handlade om avsaknad av grindar i trappor.

Barn- och utbildningsnämnden fattade vid sitt sammanträde i maj 2013 beslut om föreläggande om åtgärd senast 30 september 2013.

Vid förvaltningens uppföljning under september konstateras att tre av verksamheterna har åtgärdat bristerna.

Den fjärde verksamheten har förvaltningen beslutat ge uppskov till 30 november då diskussioner pågår om hur en grind lämpligast kan anordnas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse

3 Tillsyn förskolan Trollsländan - uppföljning

Dnr 2013/BUN 0005 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Efter kommunens tillsyn av fristående förskolor under våren 2013 utfärdades i juni ett föreläggande till Trollsländans förskola. Förskolan förelades att senast den 31 augusti inkomma med en handlingsplan innehållande tidplan, mål och aktiviteter gällande de påtalade utvecklingsområdena föräldrasamverkan, systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation av barnens utveckling och lärande med tydlig koppling till läroplanen.

Den 8 augusti inkom förskolechefen på förskolan Trollsländan med en redogörelse för de åtgärder förskolan omgående vidtagit för att åtgärda det omedelbara utvecklingsbehovet av god samverkan mellan förskolan och föräldrarna. Redogörelsen innehöll vidare åtgärder, vilka förskolans ledning avser vidta långsiktigt för att utveckla och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med barnens lärande och utveckling.

Förvaltningen bedömer vidtagna och planerade åtgärder vara tillfredsställande.
Åtgärderna kommer att följas upp ur ett mer långsiktigt perspektiv vid kommande tillsynsbesök.

Bilagor
Föreläggande
Tjänsteskrivelse

4 Redovisning av anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2013/BUN 0059 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar redovisningen.

Beskrivning av ärendet
Skollagen kräver att kränkande behandling i förskola och skola ska anmälas till förskolechef eller rektor. Dessa ska i sin tur anmäla händelsen till skolhuvudmannen.

Den 13 juni 2012 beslutade Barn- och utbildningsnämnden om en blankett som ska användas när skolorna rapporterar anmälningar om kränkande behandling.
Vid nämndens sammanträde den 5 juni 2013 redovisade förvaltningen de anmälningar som inkommit under perioden 9 oktober 2012 till 15 april 2013.

Förvaltningen har nu sammanställt en redovisning över de anmälningar som inkommit under perioden 16 oktober - 1 november 2013.

Bilagor
Tjänsteskrivelse

5 Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar vid varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barb- och elevombudet. I sammanställningen framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller samt var i ärendegången ärendet befinner sig.

Bilagor
Inspektionsärenden oktober 2013.doc
Tjänsteskrivelse Inspektionsärenden oktober 2013.doc

6 Delegationsbeslut

Dnr 2013/BUN 0055 001

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Ulla Lidén
C13 Beslut om anpassad studiegång, 1 beslut under september 2013 och 1 beslut under oktober 2013.

Cathrine Sahlsten
D18 Ansökan om ledighet över 10 dagar, 1 beslut under september 2013. C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under oktober 2013.

Evalena Andrén
E8 Vårdnadsbidrag, 3 beslut under september 2013 samt 4 beslut under oktober 2013, varav 1 halvt bidrag.

Agneta Ahlin
C59 Skolskjuts, 2 beslut under augusti 2013. C60 Tilläggsbelopp, 3 beslut under september-oktober 2013.

Lena Jansson
C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under augusti 2013, D17 Elevens val, 1 beslut under augusti 2013.

Håkan Bertilsson
C59 Skolskjuts, 15 beslut under september 2013.

Magnus Duvnäs
C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under oktober 2013.

Erik Sanner
B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 15 beslut varav 2 avslag under september-oktober 2013. C71a Omsorg under tid då förskola och skola inte erbjuds, 1 beslut under oktober 2013.

7 Anmälningsärenden

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar de anmälda ärendena

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige:
- Avsägelser och fyllnadsval.

Skolinspektionen:
- Godkännande av Internationella Engelska Skolan AB som huvudman för förskoleklass, grundskola åk 1-9 och fritidshem i Tyresö kommun.

8 Svar på skriftlig fråga

Dnr 2013/BUN 0180 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar ordförandens svar.

Beskrivning av ärendet
Lilian Nylinder (mp) lämnade vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 130918 en skriftlig fråga till nämnden angående elever som vägrar gå till skolan och hur vanligt förekommande det är i Tyresö kommuns grundskolor.
Ordföranden svarar muntligt på frågan.

Bilagor
Skriftlig fråga (mp)

9 Övrig information

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (104 kb)

§90 Information - Rektor Björn Åkerblom informerar om verksamheten på Kumla skola

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Rektor Björn Åkerblom informerar om verksamheten på Kumla skola med särskilt fokus på vidtagna åtgärder för att fler elever ska nå målen.

Beslut/Protokollsutdrag
§90_prot_20131113.pdf (44 kb)

§91 Tillsyn fristående pedagogisk omsorg - uppföljning

Dnr 2013/BUN 0005 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Fyra verksamheter i den pedagogiska omsorgen fick efter tillsyn under våren 2013 anmärkning avseende barnsäkerheten. Anmärkningarna handlade om avsaknad av grindar i trappor. Barn- och utbildningsnämnden fattade vid sitt sammanträde i maj 2013 beslut om föreläggande om åtgärd senast 30 september 2013. Vid förvaltningens uppföljning under september konstateras att tre av verksamheterna har åtgärdat bristerna. Den fjärde verksamheten har förvaltningen beslutat ge uppskov till 30 november då diskussioner pågår om hur en grind lämpligast kan anordnas.

Bilagor

Tjänsteskrivelse

§92 Tillsyn förskolan Trollsländan - uppföljning

Dnr 2013/BUN 0005 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar informationen.

Jäv

Jannice Rochstroh (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Mia Lindström (s) går in som ersättare under ärendets handläggning.

Beskrivning av ärendet

Efter kommunens tillsyn av fristående förskolor under våren 2013 utfärdades i juni ett föreläggande till Trollsländans förskola. Förskolan förelades att senast den 31 augusti inkomma med en handlingsplan innehållande tidplan, mål och aktiviteter gällande de påtalade utvecklingsområdena föräldrasamverkan, systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation av barnens utveckling och lärande med tydlig koppling till läroplanen.
Den 8 augusti inkom förskolechefen på förskolan Trollsländan med en redogörelse för de åtgärder förskolan omgående vidtagit för att åtgärda det omedelbara utvecklingsbehovet av god samverkan mellan förskolan och föräldrarna. Redogörelsen innehöll vidare åtgärder, vilka förskolans ledning avser vidta långsiktigt för att utveckla och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med barnens lärande och utveckling.
Förvaltningen bedömer vidtagna och planerade åtgärder vara tillfredsställande. Åtgärderna kommer att följas upp ur ett mer långsiktigt perspektiv vid kommande tillsynsbesök.

Bilagor

Föreläggande

Tjänsteskrivelse

§93 Redovisning av anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2013/BUN 0059 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar redovisningen.

Beskrivning av ärendet

Skollagen kräver att kränkande behandling i förskola och skola ska anmälas till förskolechef eller rektor. Dessa ska i sin tur anmäla händelsen till skolhuvudmannen. Den 13 juni 2012 beslutade Barn- och utbildningsnämnden om en blankett som ska användas när skolorna rapporterar anmälningar om kränkande behandling. Vid nämndens sammanträde den 5 juni 2013 redovisade förvaltningen de anmälningar som inkommit under perioden 9 oktober 2012 till 15 april 2013.
Förvaltningen har nu sammanställt en redovisning över de anmälningar som inkommit under perioden 16 oktober - 1 november 2013.

Bilagor

Tjänsteskrivelse

§94 Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar vid varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barb- och elevombudet. I sammanställningen framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller samt var i ärendegången ärendet befinner sig.

Bilagor

Inspektionsärenden oktober 2013

Tjänsteskrivelse Inspektionsärenden oktober 2013

§95 Delegationsbeslut

Dnr 2013/BUN 0055 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.
Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Ulla Lidén C13 Beslut om anpassad studiegång, 1 beslut under september 2013 och 1 beslut under oktober 2013.

Cathrine Sahlsten D18 Ansökan om ledighet över 10 dagar, 1 beslut under september 2013. C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under oktober 2013.

Evalena Andrén E8 Vårdnadsbidrag, 3 beslut under september 2013 samt 4 beslut under oktober 2013, varav 1 halvt bidrag.

Agneta Ahlin C59 Skolskjuts, 2 beslut under augusti 2013. C60 Tilläggsbelopp, 3 beslut under september-oktober 2013.

Lena Jansson C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under augusti 2013, D17 Elevens val, 1 beslut under augusti 2013.

Håkan Bertilsson C59 Skolskjuts, 15 beslut under september 2013.

Magnus Duvnäs C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under oktober 2013.

Erik Sanner B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 15 beslut varav 2 avslag under september-oktober 2013. C71a Omsorg under tid då förskola och skola inte erbjuds, 1 beslut under oktober 2013.

Beslut/Protokollsutdrag
§95_prot_20131113.pdf (47 kb)

§96 Anmälningsärenden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar de anmälda ärendena

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige: - Avsägelser och fyllnadsval.
Skolinspektionen: - Godkännande av Internationella Engelska Skolan AB som huvudman för förskoleklass, grundskola åk 1-9 och fritidshem i Tyresö kommun.

Beslut/Protokollsutdrag
§96_prot_20131113.pdf (44 kb)

§97 Svar på skriftlig fråga

Dnr 2013/BUN 0180 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar ordförandens svar.

Beskrivning av ärendet

Lilian Nylinder (mp) lämnade vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 130918 en skriftlig fråga till nämnden angående elever som vägrar gå till skolan och hur vanligt förekommande det är i Tyresö kommuns grundskolor. Ordföranden svarar muntligt på frågan.

Bilagor

Skriftlig fråga (mp)

§98 Övrig information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

T f förvaltningschef Erik Sanner informerar om:

- nyligen genomförd ledningssatsning tillsammans med rektorer och biträdande förskolechefer med fokus på en fortsatt utvecklingsprocess i kommunens förskoleverksamhet.

- pågående arbete med avgiftskontroll avseende avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

- pågående översyn av regelverk avseende skolvalet.

- pågående inspektion av Arbetsmiljöverket avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen.

- pågående dokumentinsamling inför Skolinspektionens regelbundna tillsyn i Tyresö kommun våren 2014.

- påbörjad granskning av kemiska ämnen inom kommunens förskolor. Granskningen sker i samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen.
Controllers Maria Björk och Michael Santesson informerar om:

- ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2013.

Beslut/Protokollsutdrag
§98_prot_20131113.pdf (44 kb)