Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-04-24

Sammanträde 2014-04-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Lokal Bollmora

1 Verksamhetsuppföljning, rektor Ulla Lidén

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

2 Resultatsammanställning måluppfyllelse höstterminen 2013 - rapport

Dnr 2014/BUN 0041 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Bordlagt ärende från 2014-03-26

Som grund för rapporten ligger
1. sammanställning av betygsresultat årskurs 9 ht 2013.
2. den enkätundersökning som gjordes i slutet av höstterminen 2013 avseende elevernas måluppfyllelse i årskurs 9. Fokus var vilka ämnen som eleverna riskerade att inte nå målen i samt vilka insatser som gjorts och planerats för att öka elevernas måluppfyllelse.

Höstterminen 2013 utgjorde 475 elever underlag för terminsbetyg i årskurs 9. Det samlade meritvärdet var 200, behörigheten till gymnasiet 83,6% och andelen betyg i alla ämnen 72,2%. Beroende på att rapporten baseras på interna resultat som från och med läsåret 2013/14 tas fram med ett nytt verktyg, kan ingen jämförelse med tidigare år göras. Slutbetygen i årskurs 9 är vanligtvis högre än terminsbetygen höstterminen i samma årskurs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Terminsbetyg för åk 9, ht-13 och sammanställning av skolornas åtgärder för ökad måluppfyllelese.pdf
PM - Terminsbetyg åk 9, ht 2013 och sammanställning av skolornas åtgärder för ökad måluppfyllelse.pdf

3 Tillsyn förskolor - rapport

Dnr 2014/BUN 0034 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Granskningsrapporterna för de kommunala förskolorna Rotvik, Slottsvillan, Strandpärlan och Öringestugan noteras.

Beskrivning av ärendet
Ärendet bordlades på sammanträde 2014-03-26.

Kommunstyrelsen beslöt 2012-04-24 § 71 att en övergripande plan för granskningar ska fastställas varje år. I oktober 2013 fastställde kommunstyrelsen granskningsplanen för 2014, diarienummer 2013/KS 0373 003. Det övergripande syftet med granskningen är att höja kvaliteten i verksamheterna och främja utvecklingsarbete.

Enligt 2014 års plan ska de kommunala förskolorna granskas vart tredje år med uppföljning varje år. Kommunen är enligt skollagen 26 kap 4§ tillsynsmyndighet för enskilda huvudmän vilka kommunen godkänd.

Under hösten 2013 granskades tolv kommunala förskolor. Kommunens kvalitetsgrupp, Medborgarfokus, utför tillsynen
Under januari och februari 2014 genomfördes granskning av följande fyra kommunala verksamheter:
· Förskolan Öringestugan
· Rotviks förskola
· Förskolan Strandpärlan
· Förskolan Slottsvillan

Varje granskningsrapport sammanfattas av en kvalitetsgradering som illustreras med färgmarkeringar. Följande starka sidor, som visar på god kvalitet i granskningsrapporterna är:
· normer och värden,
· barns inflytande,
· förskola och hem
· elev- och föräldraenkäten för 2013.

Områden som förskolorna behöver utveckla är:
· planer mot kränkande behandling,
· pedagogisk dokumentation,
· systematiskt kvalitetsarbete,
· barnsäkerhet avseende uppföljning av barnskyddsrond (denna punkt gäller även på förvaltningsnivå)
· installation av trådlöst nätverk.

Områden som krävt omedelbara åtgärder är:
· avsaknad av registerutdrag på personal vid två av förskolorna,
· bristande barnsäkerhet vid 2 förskolor där säkerheten gällde hällskydd till en spis, löst hängande
elsladdar/kablar åtkomliga i barnens höjd

Ovan nämnda brister, vilka framkommit i ovan nämnda och bifogade granskningsrapporter, har verksamheterna åtgärdat. Rutin för registerutdrag har kommunicerats till biträdande rektorer och lagts ut på intranätet. Förvaltningen ser över rutin för uppföljning av barnskyddsrond.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Granskning av kommunala förskolor 2014.pdf
DOC040314-04032014 104030.pdf
DOC040314-04032014 104237.pdf
DOC040314-04032014 104259.pdf
DOC040314-04032014 104319.pdf

4 Rapport - Översyn av administrativa arbetsuppgifter för barn- och utbildningsförvaltningens personal

Dnr 2012/BUN 0224 015

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1- Nämnden noterar rapporten.
2- Uppdraget översyn av administrativa arbetsuppgifter för barn- och utbildningsförvaltningens personal
avslutas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet bordlades på sammanträde 2014-03-26

Barn- och utbildningsnämnden gav vid sitt sammanträde 2012-09-19 förvaltningen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram konkreta förslag på hur lärarnas arbetssituation kan förbättras. Förvaltningen bjöd i april 2013 in till en partsgemensam grupp för att arbeta med uppdraget. Gruppen har därefter haft regelbundna möten, i stort sett en gång per verksamhetsmånad. Gruppen har träffats utanför samverkanssystemet och har inte haft beslutsmandat utan endast uppdraget att föreslå åtgärder. Diskussionerna har tagit sin utgångspunkt i Skollagens skrivning om att rektor och den enskilda skolan har uppdraget att driva och utveckla skolan på bästa möjliga sätt för att ge samtliga elever på skolan möjlighet att nå målen utifrån en helhetssyn och lokala förutsättningar. Rektor fastställer varje enskild lärares personliga schema utifrån skolenhetens upprättade årshjul med inlagda planerade aktiviteter inom ramen för fastställd årsarbetstid och beslutade verksamhets- och avgränsningsperioder. Olika lärare kan utifrån detta arbeta olika mycket med olika saker och en lärares veckoarbetsschema kan se olika ut under läsåret. Huvudansvaret för att hantera skolans och den enskilde lärarens arbetsmiljö utifrån riksdagens och kommunens uppdrag åvilar rektor och skolans personal i samverkan utifrån varje skolenhets lokala förutsättningar och centrala avtal. Samtidigt med gruppens arbete har regeringen tillsatt en särskild utredare för att se över lärares administrativa arbetsbelastning. Utifrån utredarens förslag har regeringen fattat beslut om att avskaffa kravet på upprättandet av Individuella Utvecklings Planer, IUP helt i årskurserna 6-9, med hänvisning till att eleverna då får betyg varje termin. Dessutom har kravet på IUP även i de lägre årskurserna 1-5 minskats då de numera endast behöver ges en gång per läsår istället för som tidigare en gång per termin. Regeringen har även föreslagit att kravet på upprättandet av åtgärdsprogram tas bort, men beslut har ännu inte fattats. Gruppen anser enhälligt att dess arbete varit såväl klargörande som förtroende-skapande och att uppnådd samsyn är en viktig förutsättning för att förbättra arbetsmiljön för lärare och därmed möjligheterna för skolenheten att driva och utveckla skolan på bästa möjliga sätt för att ge samtliga elever på skolan möjlighet att nå målen utifrån en helhetssyn och lokala förutsättningar.
Några av de frågor gruppen diskuterat, till exempel den ökade arbetsbelastning som genomförandet av nationella prov innebär, är nationella uppdrag som varje enskild skolenhet har att hantera och lösa på bästa sätt så länge uppdraget inte förändras.

Gruppen anser därmed att den uppnått huvuddelen av nämndens uppdrag från september 2012 och att fortsatt diskussion kring minskad administrativ arbetsbörda för lärare behöver ske inom ramen för samverkanssystemet, förslagsvis med hjälp av en särskilt utsedd utvecklingsgrupp.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapport översyn av lärares administrativa arbetsuppgifter.docx
DOC091012-09102012 133106.pdf

5 Pedagogisk måltid - rapport enkätresultat

Dnr 2014/BUN 0040 014

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Enkäten och dess resultat noteras

Beskrivning av ärendet
Höstterminen 2011 infördes gemensamma rutiner för pedagogiska måltider i de kommunala skolorna. Tidigare hade såväl regler som kostnader för de pedagogiska måltiderna varierat mellan skolorna. Syftet med förändringen var att skapa gemensamma rutiner samt att följa gällande skattelagstiftning. En kostnad om 15 kr infördes för den pedagogiska måltiden, samtidigt som kostnaden för de lärare som inte äter pedagogiskt ökade till 40 kr. I samband med de nya rutinerna beslutades att personalens situation skulle följas upp. Lärarförbundet genomförde i januari 2014 en enkät för att ta reda på bland annat förutsättningarna för personalen att äta medhavd lunch samt om trivseln påverkats av kostnaden för den pedagogiska måltiden. Enkäten har besvarats av 72 lärare på 11 av de 13 kommunala grundskolorna i Tyresö kommun. Majoriteten av de svarande anger att skolan erbjuder tillräckliga förutsättningar för att personalen ska kunna äta medhavd lunch samt att förändringen inte påverkat trivseln negativt. I enkätens 48 fritextsvar beskriver 15 lärare miljön i skolrestaurangen som stressig. När det gäller kostnaden för den pedagogiska måltiden anser 23 lärare att maten återigen ska vara kostnadsfri. Definition av begreppet pedagogisk måltid · Pedagogisk måltid sker på arbetstid · Personalen ska handleda barn/elever i social kompetens och främja goda matvanor · Vid pedagogisk måltid har personalen tillsynsansvar · Personalen sitter tillsammans med barn/elever I förskolan gäller dessutom följande · Måltid innebär stöd vid servering och avdukning I skolrestaurangen är lärarens arbetsuppgift att säkerställa en lugn och trygg miljö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Pedagogisk måltid, enkät genomförd av Lärarförbundet.pdf
Enkätsvar Pedagogisk måltid - Lärarförbundet 2014.pdf

6 Uppföljning av budget januari - mars 2014.

Dnr 2014/BUN 0070

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar uppföljningen.

Bilagor
Grundskolan.pdf
Förskola.pdf
Fritidsgårdar.pdf
Ekonomisk uppföljning.pdf

7 Delegationsordning 2014

8 Internkontrollplan 2014

Dnr 2014/BUN 0066

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden godkänner internkontrollplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Internkontrollplan 2014.pdf

9 Skolinspektionsärenden 2014

Dnr 2014/BUN-ind 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Skolinspektionen.pdf
Pågående ärenden.pdf

10 Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
C59 Skolskjuts, 2 beslut under mars 2014, E8 Vårdnadsbidrag, 2 beslut under mars 2014 och 1 beslut under april 2014, B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet, 4 beslut under mars 2014.

Magnus Duvnäs
C34 Uppskjuten skolstart, 1 beslut under april 2014.

Cathrine Sahlsten
C13 Anpassad studiegång, 2 beslut under mars 2014, C34 Uppskjuten skolstart, 1 beslut under mars 2014.

Michael Martinsson
C60 Tilläggsbeslopp, 8 beslut under mars 2014, E1 Mottagande i särskola, 1 beslut under mars 2014.

11 Riktlinjer för registerutdrag

Dnr 2014/BUN 0068

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar riktlinjerna.

Bilagor
Riktlinjer registerutdrag.pdf

12 Anmälningsärenden

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Anmälda ärenden noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige:
- Avsägelser och fyllnadsval.

Kammarrätten:
- Verksamhetsförbud Barnstugan Benktander.

13 Information från förvaltningschefen 2014

Dnr 2014/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras

§25 Uppföljning av skolpengens konstruktion

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Åse Olsson Eimir från ekonomiavdelningen redogör för uppbygganden av skolpengen.

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20140424.pdf (108 kb)

§26 Uppföljning av budget januari - mars 2014.

Dnr 2014/BUN 0070

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar uppföljningen.

Beskrivning av ärendet
Åse Olsson Eimir presenterar budgetuppföljning för januari - mars.

Bilagor
Grundskolan.pdf
Förskola.pdf
Fritidsgårdar.pdf
Ekonomisk uppföljning.pdf

§27 Resultatsammanställning måluppfyllelse höstterminen 2013 - rapport

Dnr 2014/BUN 0041 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rapporten noteras.

Särskilt yttrande
(S) inkommer med särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Bordlagt ärende från 2014-03-26

Som grund för rapporten ligger
1. sammanställning av betygsresultat årskurs 9 ht 2013.
2. den enkätundersökning som gjordes i slutet av höstterminen 2013 avseende elevernas måluppfyllelse i årskurs 9. Fokus var vilka ämnen som eleverna riskerade att inte nå målen i samt vilka insatser som gjorts och planerats för att öka elevernas måluppfyllelse.

Höstterminen 2013 utgjorde 475 elever underlag för terminsbetyg i årskurs 9. Det samlade meritvärdet var 200, behörigheten till gymnasiet 83,6% och andelen betyg i alla ämnen 72,2%. Beroende på att rapporten baseras på interna resultat som från och med läsåret 2013/14 tas fram med ett nytt verktyg, kan ingen jämförelse med tidigare år göras. Slutbetygen i årskurs 9 är vanligtvis högre än terminsbetygen höstterminen i samma årskurs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Terminsbetyg för åk 9, ht-13 och sammanställning av skolornas åtgärder för ökad måluppfyllelese.pdf
PM - Terminsbetyg åk 9, ht 2013 och sammanställning av skolornas åtgärder för ökad måluppfyllelse.pdf

§28 Tillsyn förskolor - rapport

Dnr 2014/BUN 0034 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Granskningsrapporterna för de kommunala förskolorna Rotvik, Slottsvillan, Strandpärlan och Öringestugan noteras.

Särskilt yttrande
(S) inkommer med ett särskilt yttrande

Beskrivning av ärendet
Ärendet bordlades på sammanträde 2014-03-26.

Kommunstyrelsen beslöt 2012-04-24 § 71 att en övergripande plan för granskningar ska fastställas varje år. I oktober 2013 fastställde kommunstyrelsen granskningsplanen för 2014, diarienummer 2013/KS 0373 003. Det övergripande syftet med granskningen är att höja kvaliteten i verksamheterna och främja utvecklingsarbete.

Enligt 2014 års plan ska de kommunala förskolorna granskas vart tredje år med uppföljning varje år. Kommunen är enligt skollagen 26 kap 4§ tillsynsmyndighet för enskilda huvudmän vilka kommunen godkänd.

Under hösten 2013 granskades tolv kommunala förskolor. Kommunens kvalitetsgrupp, Medborgarfokus, utför tillsynen
Under januari och februari 2014 genomfördes granskning av följande fyra kommunala verksamheter:
· Förskolan Öringestugan
· Rotviks förskola
· Förskolan Strandpärlan
· Förskolan Slottsvillan

Varje granskningsrapport sammanfattas av en kvalitetsgradering som illustreras med färgmarkeringar. Följande starka sidor, som visar på god kvalitet i granskningsrapporterna är:
· normer och värden,
· barns inflytande,
· förskola och hem
· elev- och föräldraenkäten för 2013.

Områden som förskolorna behöver utveckla är:
· planer mot kränkande behandling,
· pedagogisk dokumentation,
· systematiskt kvalitetsarbete,
· barnsäkerhet avseende uppföljning av barnskyddsrond (denna punkt gäller även på förvaltningsnivå)
· installation av trådlöst nätverk.

Områden som krävt omedelbara åtgärder är:
· avsaknad av registerutdrag på personal vid två av förskolorna,
· bristande barnsäkerhet vid 2 förskolor där säkerheten gällde hällskydd till en spis, löst hängande
elsladdar/kablar åtkomliga i barnens höjd

Ovan nämnda brister, vilka framkommit i ovan nämnda och bifogade granskningsrapporter, har verksamheterna åtgärdat. Rutin för registerutdrag har kommunicerats till biträdande rektorer och lagts ut på intranätet. Förvaltningen ser över rutin för uppföljning av barnskyddsrond.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Granskning av kommunala förskolor 2014.pdf
DOC040314-04032014 104030.pdf
DOC040314-04032014 104237.pdf
DOC040314-04032014 104259.pdf
DOC040314-04032014 104319.pdf

§29 Rapport - Översyn av administrativa arbetsuppgifter för barn- och utbildningsförvaltningens personal

Dnr 2012/BUN 0224 015

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1- Nämnden noterar rapporten.
2- Uppdraget översyn av administrativa arbetsuppgifter för barn- och utbildningsförvaltningens personal
avslutas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet bordlades på sammanträde 2014-03-26

Barn- och utbildningsnämnden gav vid sitt sammanträde 2012-09-19 förvaltningen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram konkreta förslag på hur lärarnas arbetssituation kan förbättras. Förvaltningen bjöd i april 2013 in till en partsgemensam grupp för att arbeta med uppdraget. Gruppen har därefter haft regelbundna möten, i stort sett en gång per verksamhetsmånad. Gruppen har träffats utanför samverkanssystemet och har inte haft beslutsmandat utan endast uppdraget att föreslå åtgärder. Diskussionerna har tagit sin utgångspunkt i Skollagens skrivning om att rektor och den enskilda skolan har uppdraget att driva och utveckla skolan på bästa möjliga sätt för att ge samtliga elever på skolan möjlighet att nå målen utifrån en helhetssyn och lokala förutsättningar. Rektor fastställer varje enskild lärares personliga schema utifrån skolenhetens upprättade årshjul med inlagda planerade aktiviteter inom ramen för fastställd årsarbetstid och beslutade verksamhets- och avgränsningsperioder. Olika lärare kan utifrån detta arbeta olika mycket med olika saker och en lärares veckoarbetsschema kan se olika ut under läsåret. Huvudansvaret för att hantera skolans och den enskilde lärarens arbetsmiljö utifrån riksdagens och kommunens uppdrag åvilar rektor och skolans personal i samverkan utifrån varje skolenhets lokala förutsättningar och centrala avtal. Samtidigt med gruppens arbete har regeringen tillsatt en särskild utredare för att se över lärares administrativa arbetsbelastning. Utifrån utredarens förslag har regeringen fattat beslut om att avskaffa kravet på upprättandet av Individuella Utvecklings Planer, IUP helt i årskurserna 6-9, med hänvisning till att eleverna då får betyg varje termin. Dessutom har kravet på IUP även i de lägre årskurserna 1-5 minskats då de numera endast behöver ges en gång per läsår istället för som tidigare en gång per termin. Regeringen har även föreslagit att kravet på upprättandet av åtgärdsprogram tas bort, men beslut har ännu inte fattats. Gruppen anser enhälligt att dess arbete varit såväl klargörande som förtroende-skapande och att uppnådd samsyn är en viktig förutsättning för att förbättra arbetsmiljön för lärare och därmed möjligheterna för skolenheten att driva och utveckla skolan på bästa möjliga sätt för att ge samtliga elever på skolan möjlighet att nå målen utifrån en helhetssyn och lokala förutsättningar.
Några av de frågor gruppen diskuterat, till exempel den ökade arbetsbelastning som genomförandet av nationella prov innebär, är nationella uppdrag som varje enskild skolenhet har att hantera och lösa på bästa sätt så länge uppdraget inte förändras.

Gruppen anser därmed att den uppnått huvuddelen av nämndens uppdrag från september 2012 och att fortsatt diskussion kring minskad administrativ arbetsbörda för lärare behöver ske inom ramen för samverkanssystemet, förslagsvis med hjälp av en särskilt utsedd utvecklingsgrupp.

Uppföljning kommer att ske i nämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapport översyn av lärares administrativa arbetsuppgifter.docx
DOC091012-09102012 133106.pdf

§30 Pedagogisk måltid - rapport enkätresultat

Dnr 2014/BUN 0040 014
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Enkäten och dess resultat noteras

Beskrivning av ärendet
Höstterminen 2011 infördes gemensamma rutiner för pedagogiska måltider i de kommunala skolorna. Tidigare hade såväl regler som kostnader för de pedagogiska måltiderna varierat mellan skolorna. Syftet med förändringen var att skapa gemensamma rutiner samt att följa gällande skattelagstiftning. En kostnad om 15 kr infördes för den pedagogiska måltiden, samtidigt som kostnaden för de lärare som inte äter pedagogiskt ökade till 40 kr. I samband med de nya rutinerna beslutades att personalens situation skulle följas upp. Lärarförbundet genomförde i januari 2014 en enkät för att ta reda på bland annat förutsättningarna för personalen att äta medhavd lunch samt om trivseln påverkats av kostnaden för den pedagogiska måltiden. Enkäten har besvarats av 72 lärare på 11 av de 13 kommunala grundskolorna i Tyresö kommun. Majoriteten av de svarande anger att skolan erbjuder tillräckliga förutsättningar för att personalen ska kunna äta medhavd lunch samt att förändringen inte påverkat trivseln negativt. I enkätens 48 fritextsvar beskriver 15 lärare miljön i skolrestaurangen som stressig. När det gäller kostnaden för den pedagogiska måltiden anser 23 lärare att maten återigen ska vara kostnadsfri. Definition av begreppet pedagogisk måltid · Pedagogisk måltid sker på arbetstid · Personalen ska handleda barn/elever i social kompetens och främja goda matvanor · Vid pedagogisk måltid har personalen tillsynsansvar · Personalen sitter tillsammans med barn/elever I förskolan gäller dessutom följande · Måltid innebär stöd vid servering och avdukning I skolrestaurangen är lärarens arbetsuppgift att säkerställa en lugn och trygg miljö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Pedagogisk måltid, enkät genomförd av Lärarförbundet.pdf
Enkätsvar Pedagogisk måltid - Lärarförbundet 2014.pdf

§31 Delegationsordning 2014

Dnr 2014/BUN 0023 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden antar delegationsordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsordning.pdf
Delegationsordning 2014.pdf

§32 Internkontrollplan 2014

Dnr 2014/BUN 0066

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner internkontrollplanen.

Beskrivning av ärendet
Internkontrollplanen för 2014 har inte beslutats på tidigare sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Internkontrollplan 2014.pdf

§33 Skolinspektionsärenden 2014

Dnr 2014/BUN-ind 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Skolinspektionen.pdf
Pågående ärenden.pdf

§34 Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
C59 Skolskjuts, 2 beslut under mars 2014, E8 Vårdnadsbidrag, 2 beslut under mars 2014 och 1 beslut under april 2014, B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet, 4 beslut under mars 2014.

Magnus Duvnäs
C34 Uppskjuten skolstart, 1 beslut under april 2014.

Cathrine Sahlsten
C13 Anpassad studiegång, 2 beslut under mars 2014, C34 Uppskjuten skolstart, 1 beslut under mars 2014.

Michael Martinsson
C60 Tilläggsbeslopp, 8 beslut under mars 2014, E1 Mottagande i särskola, 1 beslut under mars 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20140424.pdf (109 kb)

§35 Riktlinjer för registerutdrag

Dnr 2014/BUN 0068

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar riktlinjerna.

Bilagor
Riktlinjer registerutdrag.pdf

§36 Anmälningsärenden

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Anmälda ärenden noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige:
- Avsägelser och fyllnadsval.

Kammarrätten:
- Verksamhetsförbud Barnstugan Benktander.

Beslut/Protokollsutdrag
§36_prot_20140424.pdf (108 kb)

§37 Information från förvaltningschefen 2014

Dnr 2014/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Michael Martinsson, chef för elevhälsan, informerar om egenvård gällande barn som har behov av medicinska insatser. Vägledningsdokument finns på skolverkets hemsida, "Egenvård i förskolan och skolan".

Anita Brynje lämnar muntlig information om söktrycket och fördelning av skolplatser och förskoleplatser.

Rekrytering av två rektorer pågår, en till Krusboda och Dalskolan samt en till Tyresö skola.

Beslut/Protokollsutdrag
§37_prot_20140424.pdf (110 kb)