Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-11-12

Sammanträde 2014-11-12

Datum
Klockan
18:30
Plats
Lokal Bollmora

1 Verksamhetsuppföljning, fritidsgårdar

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

2 Granskningsrapport angående förskolekön

Dnr 2014/BUN 0104

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Granskningsrapporten angående förskolekön noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under första delen av 2014 granskat förskolekön.

Bilagor
Granskningsrapport.pdf
Tjänsteskrivelse förskolekö.pdf

3 Läsårsdata 2015-2016

Dnr 2014/BUN 0143 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Förslaget om läsårsdata för 2015-2016 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har utarbetat ett förslag om läsårsdata för läsåret 2015-2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Motion - Bättre Prao i Tyresö kommun - 2012/KS422, 001

Dnr 2013/BUN 0086 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen

- att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från näringslivet, kommunen och skolan för att förutsättningslöst utveckla samverkansformer för ett hållbart samarbete mellan skolor och arbetsliv.

- att Tyresö kommun ska förbinda sig till att ta emot en viss andel PRAO-elever.

Bilagor
DOC190413-19042013 134332.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2014/BUN 0086 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Rapporter om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid varje nämndsammanträde ska förvaltningen redovisa anmälningar om kränkande behandling för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Skolinspektionsärenden 2014

Dnr 2014/BUN-ind 0030 41

Beskrivning av ärendet
Pågående ärenden hos Skolinspektionen redovisas vid varje sammanträde för barn- och utbildningsförvaltningen.

Bilagor
Sammanställning Skolinspektionen.pdf
Tjänsteskrivelse Skolinspektionen.pdf

7 Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
E9 Vårdnadsbidrag: 6 beslut i oktober 2014 och 2 beslut i november 2014, varav 1 avslag.
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet: 2 beslut i oktober 2014.
C 71 a Delegationsbeslut om omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

8 Förvaltningschefens muntliga information

Dnr 2014/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (114 kb)

§91 Verksamhetsuppföljning, fritidsgårdar

Dnr 2014/BUN 0148 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Inger Lundin, Urban Kvarnefält och Thomas Olausson från fritidsgårdarna presenterar sin verksamhet.

Bilagor
Särskilt yttrande S.pdf

§92 Granskningsrapport angående förskolekön

Dnr 2014/BUN 0104

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Granskningsrapporten angående förskolekön noteras.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under första delen av 2014 granskat förskolekön.

Ordförandeförslag
Eftersom granskningen utfördes samtidigt som förvaltningen arbetade med att ta fram nya riktlinjer blir rapporten inte relevant i vissa avseenden. Förvaltningen får därför i uppdrag att undersöka med kvalitetsenheten om inte granskningen kan göras om.

Bilagor
Granskningsrapport.pdf
Tjänsteskrivelse förskolekö.pdf
Särskilt yttrande S.pdf

§93 Läsårsdata 2015 2016

Dnr 2014/BUN 0143 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förslaget om läsårsdata för 2015-2016 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har utarbetat ett förslag om läsårsdata för läsåret 2015-2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§94 Motion - Bättre Prao i Tyresö kommun - 2012/KS422, 001

Dnr 2013/BUN 0086 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen
- att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från näringslivet, kommunen och skolan för att förutsättningslöst utveckla samverkansformer för ett hållbart samarbete mellan skolor och arbetsliv.
- att Tyresö kommun ska förbinda sig till att ta emot en viss andel PRAO-elever.

Bilagor
DOC190413-19042013 134332.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§95 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2014/BUN 0086 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rapporter om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid varje nämndsammanträde ska förvaltningen redovisa anmälningar om kränkande behandling för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§96 Skolinspektionsärenden 2014

Dnr 2014/BUN-ind 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Pågående ärenden hos Skolinspektionen redovisas vid varje sammanträde för barn- och utbildningsförvaltningen.

Bilagor
Sammanställning Skolinspektionen.pdf
Tjänsteskrivelse Skolinspektionen.pdf

§97 Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
E9 Vårdnadsbidrag: 6 beslut i oktober 2014 och 2 beslut i november 2014, varav 1 avslag.
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet: 2 beslut i oktober 2014.
C 71 a Delegationsbeslut om omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Beslut/Protokollsutdrag
§97_prot_20141112.pdf (108 kb)

§98 Förvaltningschefens muntliga information

Dnr 2014/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Erik Sanner informerar om att Skolinspektionen avslutar sin tillsyn i Tyresö och anser att kommunen vidtagit sådana åtgärder att påtalade brister avhjälpts. Erik informerar även om PRIO, en satsning som SKL gör tillsammans med Stockholms stad. Målet är att höja kunskapsresultaten.
Anita Brynje informerar om att kyrkan eventuellt kommer att lägga ned sina förskolor i kommunen och att förvaltningen i så fall har intresse av att driva verksamheten vidare.

Beslut/Protokollsutdrag
§98_prot_20141112.pdf (108 kb)