Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-02-25

Sammanträde 2015-02-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Verksamhetsberättelse 2014 med årsbokslut

Dnr 2015/BUN 0035 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsberättelse för 2014 noteras.

2 Förskolan Solskenet

Dnr 2014/BUN 0102 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen tilldelar Solskenet anärkningar enligt skollagen 26 kap 11 §.

Bilagor
Solskenet beslut anmärkning dnr 2014 BUN 0102.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Motion från Miljöpartiet - En förskola fri från farliga ämnen, 2013/KS0359, 001

Dnr 2013/BUN 0191 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen från Miljöpartiet de gröna "En förskola fri från farliga ämnen" anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har den 10 oktober 2013 lämnat in motionen "En förskola fri från farliga ämnen".

Bilagor
Motion om en förskola fri från farliga ämnen.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Checklista.pdf
Svar på motion.pdf

4 Motion från Socialdemokraterna - Giftfri förskola, 2013/KS0355, 001

Dnr 2013/BUN 0190 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har den 9 oktober 2013 lämnat in en motion om giftfri förskola.

Bilagor
Motion om en giftfri förskola.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Checklista.pdf
Svar på motion.pdf

5 Motion från Miljöpartiet och Socialdemokraterna- Öka ambitionen av ekologisk mat, 2013/KS 0483, 001

Dnr 2014/BUN 0026 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet och Socialdemokraterna har den 11 december 2013 lämnat in en motion "Öka ambitionen av ekologisk mat".

Bilagor
Motion på remiss - Miljöpartiet och Socialdemokraterna - Öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Svar på motion.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Motion om ökad kunskap och stärkt profilering, 2012KS/ 338, 001

Dnr 2013/BUN 0014 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) har den 12 december 2012 lämnat in en motion om ökad kunskap och stärkt profilering.

Bilagor
DOC280113-28012013 134936.pdf
Svar på motion.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Skolinspektionsärenden 2015

Dnr 2015/BUN-ind 0013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Pågående ärenden hos skolinspektionen avrapporteras till barn- och utbildningsnämnden på varje sammanträde.

Bilagor
Sammanställning.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får enligt skollagens bestämmelser kontinuerlig redovisning av anmälningar om kränkande behandling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om delegationsbesluten noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
E9 Vårdnadsbidrag: 2 beslut i januari 2015 och 2 beslut i februari 2015.
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet: 2 beslut i januari 2015 och 8 beslut i februari 2015.
C 71 a Delegationsbeslut om omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds: 1 beslut i januari 2015.

10 Årsärende 2015, förvaltningschefens information

§15 Verksamhetsberättelse 2014 med årsbokslut

Dnr 2015/BUN 0035 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsberättelse för 2014 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Verksamhetsberättelsen godkänns med på sammanträdet beslutade ändringar och lämnas vidare till kommunstyrelsen. Ändringarna redovisas i separat bilaga.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsberättelse med bokslut för 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ändringar i VB 2014.pdf
Verksamhetsberättelse.pdf

§16 Förskolan Solskenet

Dnr 2014/BUN 0102 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen tilldelar Solskenet anmärkningar enligt skollagen 26 kap 11 §.

Bilagor
Solskenet beslut anmärkning dnr 2014 BUN 0102.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§17 Motion från Miljöpartiet - En förskola fri från farliga ämnen, 2013/KS0359, 001

Dnr 2013/BUN 0191 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen från Miljöpartiet de gröna "En förskola fri från farliga ämnen" anses besvarad.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Motionen anses besvarad.

Reservation
Blank reservation från (S) och reservation från (MP) med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har den 10 oktober 2013 lämnat in motionen "En förskola fri från farliga ämnen".

Yrkande
Lilian Nylinder (MP) yrkar med stöd av Jannice Rockstroh (S) bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifallsyrkandet under proposition och finner att detsamma avslås och att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om en förskola fri från farliga ämnen.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Checklista.pdf
Svar på motion.pdf

§18 Motion från Socialdemokraterna - Giftfri förskola, 2013/KS0355, 001

Dnr 2013/BUN 0190 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Motionen anses besvarad.

Reservation
(MP) lämnar blank reservation och (S) lämnar blank reservation med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har den 9 oktober 2013 lämnat in en motion om giftfri förskola.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar med stöd av Lilian Nylinder (MP) bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifallsyrkandet under proposition och finner att detsamma avslås och att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Motion om en giftfri förskola.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Checklista.pdf
Svar på motion.pdf

§19 Motion från Miljöpartiet och Socialdemokraterna- Öka ambitionen av ekologisk mat, 2013/KS 0483, 001

Dnr 2014/BUN 0026 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen avslås.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Motionen avslås.

Reservation
(S) och (MP) lämnar blank reservation med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet och Socialdemokraterna har den 11 december 2013 lämnat in en motion "Öka ambitionen av ekologisk mat".

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till motionen. Christer Flodfält (M) yrkar avslag till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifallsyrkandet under proposition och finner att det avslås. Ordföranden ställer avslagsyrkandet under proposition och finner att motionen avslås.

Bilagor
Motion på remiss - Miljöpartiet och Socialdemokraterna - Öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Svar på motion.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§20 Motion om ökad kunskap och stärkt profilering, 2012KS/ 338, 001

Dnr 2013/BUN 0014 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen avslås.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) har den 12 december 2012 lämnat in en motion om ökad kunskap och stärkt profilering.

Yrkande
Jerry Svensson (S) yrkar med stöd av Lilian Nylinder (MP) bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifallsyrkandet under proposition och finner att detsamma avslås.

Bilagor
DOC280113-28012013 134936.pdf
Svar på motion.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§21 Skolinspektionsärenden 2015

Dnr 2015/BUN-ind 0013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Pågående ärenden hos skolinspektionen avrapporteras till barn- och utbildningsnämnden på varje sammanträde.

Bilagor
Sammanställning.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§22 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får enligt skollagens bestämmelser kontinuerlig redovisning av anmälningar om kränkande behandling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§23 Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om delegationsbesluten noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
E9 Vårdnadsbidrag: 2 beslut i januari 2015 och 2 beslut i februari 2015.
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet: 2 beslut i januari 2015 och 8 beslut i februari 2015.
C 71 a Delegationsbeslut om omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds: 1 beslut i januari 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20150225.pdf (110 kb)

§24 Årsärende 2015, förvaltningschefens information

Dnr 2015/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Monika Larsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen lämnar följande muntliga information.

Förvaltningen kommer att klara att erbjuda förskoleplatser enligt efterfrågan.

En kommunikatör kommer att anställas till förvaltningen. 11 intervjuer har genomförts och nu återstår tre personer. Beslut fattas på torsdag.

Skolinspektionen kommer att granska Kumla skola vecka 4-6 angående skrivundervisning i svenska och SVA.

Förvaltningen är i färd med att ta fram riktlinjer för elevdatorer.

Michael Martinsson verksamhetsstrateg informerade om återvändarskolan.

Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20150225.pdf (110 kb)