Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-08-19

Sammanträde 2015-08-19

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Resultatanalys årets betyg

Dnr 2015/BUN 0101 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Resultatsammanställningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kunskapsresultaten för vårterminen 2015 avseende Tyresös kommunala grundskolor har sammanställts.

Bilagor
Resultatsammanställning.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

2 Samarbete AC Milan

Dnr 2015/BUN 0103

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med utvecklingsförvaltningen utreda förutsättningarna att ingå avtal med AC Milan Soccer School för samarbete kring fotbollsprofil i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har kontaktats av den italienska fotbollsklubben AC Milan med syfte att upprätta ett samarbete på en grundskola och Tyresö gymnasium för att bedriva fotbollsutbildning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Stipendier Bomanska fonden 2015

Dnr 2015/BUN 0046 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om stipendier från Bomanska fonden noteras.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M), Anna Steele (FP) och Jannice Rockstroh (S) har utsett tre elever till stipendiater för 2015 och detta redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Motion från Socialdemokraterna "Kulturlyft i skolan"

Dnr 2015/BUN 0080 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Anita Matsson (S), Jannice Rockstroh (S) har den 15 april 2015 lämnat in en motion "Kulturlyft i skolan" och yrkar att ett kulturlyft genomförs för att ge intresserade kulturföreningar stöd att erbjuda kulturaktiviteter för barn och unga på fritdsklubbar och fritidshem.

Bilagor
Motion kulturlyft.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Svar på motion.pdf

5 Motion från Vänsterpartiet "Bekämpa ungdomsarbetslösheten - skapa en ny Tyresömodell"

Dnr 2015/BUN 0070 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Anders Erixon (V) har den 9 februari 2015 inkommit med en motion, "Bekämpa ungdomsarbetslösheten - skapa en ny Tyresömodell".
Arbetslösa ungdomar i ålder 16-24 år får idag hjälp och stöd av Ung i Tyresö. De erbjuder arbetsträning, studier och praktik. Det sker hela tiden en utveckling av olika insatser och åtgärder som kan vara relevanta att införas för att minska ungdomsarbetslösheten och komplettera de insatser som redan görs i kommunen.
Enligt "offentliga bidrag på lika villkor" (SOU 2008:8) ska alla elever ha ett lika stort grundbelopp oavsett val av huvudman. Det innebär att ett beslut om 100 elevassistenter ökar grundbeloppets värde, per helår, med 6 192 000 kr. Motsvarande värde ska enligt bidrag på lika villkor tillföras de 993 elever som valt annan huvudman. Det innebär en extra kostnad för BUN på 1 986 000 kr.

Bilagor
Motion.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Motion från Socialdemokraterna "Årets pedagog"

Dnr 2015/BUN 0068 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen aanser motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S) och Martin Nilsson (S) har den 4 mars 2015 lämnat in en motion om "Årets pedagog".

Bilagor
Motion.pdf
Svar på motion.docx

7 Motion "Ta vara på ungas röst"

Dnr 2015/BUN 0110 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen anser motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och MArie Åkesdotter (MP) har den 20 mars 2013 lämnat in en motion "Ta vara på ungas röst i Tyresö".

Bilagor
Motion "Ta vara på ungas röst".pdf
Svar på motion.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Tyresö Montessoriskolas förskola Vintergatan-tillfälle till yttrande angående brister i tillsynsrapport dnr 2015 BUN 0094

Dnr 2015/BUN 0094 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Fristående förskolan Vintergatans redogörelse för vidtagna åtgärder avseende brister i tillsynsrapporten (gjord i maj 2015) med dnr 2015 BUN/ 0091 godtas.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten för Tyresö Montessoriskolas förskola Vintergatan, gjord i maj 2015, påvisade tre brister varav en var åtgärdad vid rapportens godkännande. De resterande två bristerna:
-förskolan följer inte kommunens riktlinjer vad gäller hur många dagar per år verksamheten får ha stängt,
-den pedagogiska dokumentationen som syftar till att synliggöra barnensutveckling och lärprocesser gemsyrar inte förskolans dagliga arbete,
Förvaltningen gör bedömningen att redogörelsen av vidtagna åtgärder har avhjälpt bristerna gällande information om förskolans riktlinjer och öppettider samt ger förutsättningar för att åtgärda bristen gällande den pedagogiska dokumentationen och att den ska genomsyra den dagliga verksamheten.

Bilagor
Skannad med en Xerox flerfunktionsskrivare.pdf
Skannad med en Xerox flerfunktionsskrivare.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

9 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektion och Barn- och elevombudet 2015

Dnr 2015/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovisningen av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Ärenden som anmäls till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet administreras av förvaltningen centralt. Pågående ärenden ska löpande anmälas till barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2015.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

10 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Rapporten om anmälningar av kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen föreskriver i 6 kap 10 § att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor, som i sin tur anmäler till huvudmannen. Sammanlagt 14 anmälningar kommit in sedan sammanträdet i juni.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

11 Redovisning av fattade delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0072 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut som fattas av tjänstemän i enlighet med delegationsordningen ska löpande redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Avsteg.pdf
Avsteg.pdf
Vårdnadsbidrag.pdf
Vårdnadsbidrag.pdf
Barnomsorg på obekväm arbetstid.pdf
Barnomsorg på obekväm arbetstid.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

12 Förvaltningschefens information

Dnr 2015/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras och översänds till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
På kommunstyrelsen den 2 juni 2015 (2015/KS 0285) beslutades att:
Uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en åtgärdsbeskrivning att
redovisa till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§48 Resultatanalys årets betyg

Dnr 2015/BUN 0101 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Resultatsammanställningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kunskapsresultaten för vårterminen 2015 avseende Tyresös kommunala grundskolor har sammanställts.

Bilagor
Resultatsammanställning.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§49 Samarbete AC Milan

Dnr 2015/BUN 0103

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med utvecklingsförvaltningen utreda förutsättningarna att ingå avtal med AC Milan Soccer School för samarbete kring fotbollsprofil i Tyresö kommun.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna inkommer med särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har kontaktats av den italienska fotbollsklubben AC Milan med syfte att upprätta ett samarbete på en grundskola och Tyresö gymnasium för att bedriva fotbollsutbildning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§50 Stipendier Bomanska fonden 2015

Dnr 2015/BUN 0046 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om stipendier från Bomanska fonden noteras.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M), Anna Steele (FP) och Jannice Rockstroh (S) har utsett tre elever till stipendiater för 2015 och detta redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§51 Motion från Socialdemokraterna "Kulturlyft i skolan"

Dnr 2015/BUN 0080 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Anita Matsson (S), Jannice Rockstroh (S) har den 15 april 2015 lämnat in en motion "Kulturlyft i skolan" och yrkar att ett kulturlyft genomförs för att ge intresserade kulturföreningar stöd att erbjuda kulturaktiviteter för barn och unga på fritidsklubbar och fritidshem.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras.

Bilagor
Motion kulturlyft.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Svar på motion.pdf

§52 Motion från Vänsterpartiet "Bekämpa ungdomsarbetslösheten - skapa en ny Tyresömodell"

Dnr 2015/BUN 0070 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation
Miljöpartiet inkommer med skriftlig reservation och Vänsterpartiet hade gjort detsamma om de hade haft rösträtt.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna inkommer med särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Anders Erixon (V) har den 9 februari 2015 inkommit med en motion, "Bekämpa ungdomsarbetslösheten - skapa en ny Tyresömodell".
Arbetslösa ungdomar i ålder 16-24 år får idag hjälp och stöd av Ung i Tyresö. De erbjuder arbetsträning, studier och praktik. Det sker hela tiden en utveckling av olika insatser och åtgärder som kan vara relevanta att införas för att minska ungdomsarbetslösheten och komplettera de insatser som redan görs i kommunen.

Enligt "offentliga bidrag på lika villkor" (SOU 2008:8) ska alla elever ha ett lika stort grundbelopp oavsett val av huvudman. Det innebär att ett beslut om 100 elevassistenter ökar grundbeloppets värde, per helår, med 6 192 000 kr. Motsvarande värde ska enligt bidrag på lika villkor tillföras de 993 elever som valt annan huvudman. Det innebär en extra kostnad för BUN på 1 986 000 kr.

Yrkande
Nina Dahl (MP) yrkar bifall till motionen och Inger Gemicioglu (V) hade gjort detsamma om hon hade haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att det avslås.

Bilagor
Motion.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§53 Motion från Socialdemokraterna "Årets pedagog"

Dnr 2015/BUN 0068 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S) och Martin Nilsson (S) har den 4 mars 2015 lämnat in en motion om "Årets pedagog".

Särskilt yttrande
Miljöpartiet inkommer med särskilt yttrande.

Skriftlig reservation
Socialdemokraterna inkommer med skriftlig reservation

Bilagor
Motion.pdf
Svar på motion.docx
Tjänsteskrivelse.pdf
Särskilt yttrande Miljöpartiet.pdf
Skriftlig reservation

§54 Motion "Ta vara på ungas röst"

Dnr 2015/BUN 0110 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna avger reservation med hänvisning till motionen, Miljöpartiet inkommer med skriftlig reservation och Vänsterpartiet hade gjort detsamma om de haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och MArie Åkesdotter (MP) har den 20 mars 2013 lämnat in en motion "Ta vara på ungas röst i Tyresö".

Yrkande
Jerry Svensson (S) och Lilian Nylinder (MP yrkar bifall till motionen och Inger Gemicioglu (V) hade gjort detsamma om hon haft rösträtt.

Bilagor
Svar på motion.docx
Tjänsteskrivelse.pdf
Motion.pdf

§55 Tyresö Montessoriskolas förskola Vintergatan-tillfälle till yttrande angående brister i tillsynsrapport dnr 2015 BUN 0094

Dnr 2015/BUN 0094 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Fristående förskolan Vintergatans redogörelse för vidtagna åtgärder avseende brister i tillsynsrapporten (gjord i maj 2015) med dnr 2015 BUN/ 0091 godtas.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten för Tyresö Montessoriskolas förskola Vintergatan, gjord i maj 2015, påvisade tre brister varav en var åtgärdad vid rapportens godkännande. De resterande två bristerna:
-förskolan följer inte kommunens riktlinjer vad gäller hur många dagar per år verksamheten får ha stängt,
-den pedagogiska dokumentationen som syftar till att synliggöra barnensutveckling och lärprocesser gemsyrar inte förskolans dagliga arbete,
Förvaltningen gör bedömningen att redogörelsen av vidtagna åtgärder har avhjälpt bristerna gällande information om förskolans riktlinjer och öppettider samt ger förutsättningar för att åtgärda bristen gällande den pedagogiska dokumentationen och att den ska genomsyra den dagliga verksamheten.

Bilagor
Skannad med en Xerox flerfunktionsskrivare.pdf
Skannad med en Xerox flerfunktionsskrivare.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§56 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektion och Barn- och elevombudet 2015

Dnr 2015/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Ärenden som anmäls till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet administreras av förvaltningen centralt. Pågående ärenden ska löpande anmälas till barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställning.pdf

§57 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Redovisningen av anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen föreskriver i 6 kap 10 § att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor, som i sin tur anmäler till huvudmannen. Sammanlagt 14 anmälningar kommit in sedan sammanträdet i juni.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§58 Redovisning av fattade delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0072 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut som fattas av tjänstemän i enlighet med delegationsordningen ska löpande redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Avsteg.pdf
Avsteg.pdf
Vårdnadsbidrag.pdf
Vårdnadsbidrag.pdf
Barnomsorg på obekväm arbetstid.pdf
Barnomsorg på obekväm arbetstid.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§59 Ekonomisk redovisning till kommunstyrelsen

Dnr 2015/BUN 0113

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras och skickas vidare till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2015 (2015/KS 0285) att:
Uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast den 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ram. Barn- oh utbildningsförvaltningen redogör för sådana åtgärder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§60 Förvaltningschefens information

Dnr 2015/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Monika Larsson informerar barn- och utbildningsnämnden.

Höstens uppstart efter sommaren var lyckad. Höstterminen inleddes med en föreläsning av James Nottingham som är ett av de mest omtalade namnen inom skolutveckling idag. Alla lärare samt barn- och utbildningsnämnden var inbjudna.

Höstens arbete med omorganisationen är igång och i slutet ska alla enheter vara klara och chefer ska vara utsedda.

Lilian Nylinder har ställt en fråga angående lärarbehörigheter i svenska som andra språk. Hur ser det ut i Tyresö? En av rektorerna har en obehörig lärare.

Beslut/Protokollsutdrag
§60_prot_20150819.pdf (111 kb)