Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-12-16

Sammanträde 2015-12-16

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Tillsyn M3P:s förskolor Paletten, Stenkulan och Trollsländan

Dnr 2015/BUN 0148 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Tillsynsrapporten för M3P:s förskolor noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 16 juni till 24 september genomfört en tillsyn på
M3P:s förskolor Paletten, Stenkulan och Trollsländan.

Bilagor
Tillsynsrapport M3P 2015.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

2 Nämndplan 2016

Dnr 2015/BUN 0112 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Den reviderade nämndplanen antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens budget har justerats upp med 5,1 miljoner kronor.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på reviderad nämndplan
för 2016 med anledning av detta.

Bilagor
Nämndplan 2016_ BUN_Reviderad december 2015.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Delegationsordning 2016

Dnr 2015/BUN 0149 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Delegationsordningen antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat delegationsordningen som nu
anpassats till ny organisation.

Bilagor
Delegationsordning.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Uppdrag i samband med ny organisation av grundskolorna den 1 januari 2016 och fortsatt arbete med långsiktig lokalförsörjning inom grundskola

Dnr 2015/BUN 0150

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med planeringe av Dalskolans framtid
2. Ingen antagning av elever till årskurs 7 höstterminen 2016
3. Förvaltningen får i uppdrag att föra en medborgardialog med berörda parter (elever,
föräldrar och personal) angående dalskolan

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför två stora uppdrag som är tätt
sammanlänkande, omorganisation av förskolor och skolor samt en övergripande
lokalresursplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppdrag.pdf

5 Riktlinjer kommunala förskolor från 1 januari 2016 -ändring av vistelsetid för föräldralediga och arbetsssökande

Dnr 2015/BUN 0151 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Riktlinjerna för kommunala förskolor antas.

Beskrivning av ärendet
Från och med 1 januari 2016 förändras vistelsetiden i förskolan för barn med
föräldralediga och eller arbetssökande föräldrar. Riktlinjerna för kommunala förskolor
är anpassade efter det.

Bilagor
Riktlinjer kommunala fsk 2016.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektion och Barn- och elevombudet 2015

Dnr 2015/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovisningen av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får vid varje sammanträde en redovisning av det
aktuella läget med ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2015.docx

7 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Rapporten om anmälningar om kränkande behandling till skolhuvudmannen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får vid varje sammanträde information om anmälningar
om kränkande behandling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Redovisning av fattade delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0072 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovisningen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får kontinuerlig information om delegationsbeslut som
barn- och utbildningsförvaltningen tagit.

Bilagor
A 13 Skolskjutsar.doc
Blankett rapportering delegationsbeslut.doc
Tjänsteskrivelse.pdf

9 Förvaltningschefens information

Dnr 2015/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Bilagor
Redovisning.pdf

§67 Tillsyn M3P:s förskolor Paletten, Stenkulan och Trollsländan

Dnr 2015/BUN 0148 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tillsynsrapporten för M3P:s förskolor noteras.

Reservation
Socialdemokraterna inkommer med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 16 juni till 24 september genomfört en tillsyn på M3P:s förskolor Paletten, Stenkulan och Trollsländan.

Yrkande
Jerry Svensson (S) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder som M3P förskolor förväntas vidta för att säkerställa att omsorg, uppsikt och rutiner följs så att läroplanen efterföljs. Resultatet av åtgärderna och arbetet med dessa bör återrapporteras till nämnden inom tre månader.

Lilian Nylinder (MP) stöder yrkandet och det hade även Inger Gemicioglu (V) gjort om hon hade haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att detsamma avslås.

Bilagor
Tillsynsrapport M3P 2015.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Reservation (S).pdf

§68 Nämndplan 2016

Dnr 2015/BUN 0112 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den reviderade nämndplanen antas.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna inkommer med särskilt yttrande,

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens budget har justerats upp med 5,1 miljoner kronor. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på reviderad nämndplan för 2016 med anledning av detta. I tjänsteskrivelsen ändras ordalydelsen på sammanträden. Information om att nyttjandegraden på fritidshemmen varit för lågt beräknad och att fritidshemspengen är oförändrad. Tabell 13 har tillkommit.

Beslutsgång
Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet med hänvisning till egna budgetalternativ och Vänsterpartiet hade inte deltagit i beslutet om rösträtt funnits,

Bilagor
Nämndplan 2016_ BUN_Reviderad december 2015.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Särskilt yttrande (S).pdf

 

§69 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2015/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den ekonomiska informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen till och med november 2016.

Bilagor
Befolkning Tyresö.pdf
Förskola.pdf
Grundskola.pdf

§70 Delegationsordning 2016

Dnr 2015/BUN 0149 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Delegationsordningen antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat delegationsordningen som nu anpassats till ny organisation.

Bilagor
Delegationsordning.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§71 Uppdrag i samband med ny organisation av grundskolorna den 1 januari 2016 och fortsatt arbete med långsiktig lokalförsörjning inom grundskola

Dnr 2015/BUN 0150

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsförvaltningen som får uppdrag enligt ordförandeförslag:
1. Är det möjligt att flytta Dalskolan till gymnasiets byggnad, om det bedöms som möjligt vad krävs då för investeringar för detta. Vad skulle hyres- och driftskostnaden för en grundskola bli.
 
2. Vad är kostnaden för att renovera Dalskolan om den ska behållas som grundskola utöver underhållskostnader på 10 miljoner kronor. Vad har vi för hyres- och driftskostnad på Dalskolan i nuläget och vad skulle det bli efter renovering.
 
3. Är det möjligt att omvandla Dalskolan till förskola, vad skulle kostnaden för detta bli och hur många platser möjliggörs.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför två stora uppdrag som är tätt sammanlänkande, omorganisation av förskolor och skolor samt en övergripande lokalresursplan.

Yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Ordförandeutlåtande
Dalskolan är en populär skola som idag har plats för 275 elever men delar av skolan är i ett relativt dåligt skick och underhållsbehovet de närmaste 10 åren uppgår till ca 10 miljoner kronor. Alliansen vill mot bakgrund av detta utreda följande:
 
Är det möjligt att flytta Dalskolan till gymnasiets byggnad, om det bedöms som möjligt vad krävs då för investeringar för detta. Vad skulle hyres- och driftskostnaden för en grundskola bli.
 
Vad är kostnaden för att renovera Dalskolan om den ska behållas som grundskola utöver underhållskostnader på 10 miljoner kronor. Vad har vi för hyres- och driftskostnad på Dalskolan i nuläget och vad skulle det bli efter renovering.
 
Är det möjligt att omvandla Dalskolan till förskola, vad skulle kostnaden för detta bli och hur många platser möjliggörs.
 
Var ligger brytpunkten för få hållbara skolor och förskolor i Tyresö framöver

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppdrag.pdf
Särskilt yttrande (S).pdf

§72 Riktlinjer kommunala förskolor från 1 januari 2016 -ändring av vistelsetid för föräldralediga och arbetssökande

Dnr 2015/BUN 0151 40

Beskrivning av ärendet
Från och med 1 januari 2016 förändras vistelsetiden i förskolan för barn med föräldralediga och eller arbetssökande föräldrar. Riktlinjerna för kommunala förskolor är anpassade efter det.

Bilagor
Riktlinjer kommunala fsk 2016.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

§73 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektion och Barn- och elevombudet 2015

Dnr 2015/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får vid varje sammanträde en redovisning av det aktuella läget med ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2015.docx

§74 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rapporten om anmälningar om kränkande behandling till skolhuvudmannen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får vid varje sammanträde information om anmälningar om kränkande behandling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§75 Redovisning av fattade delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0072 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får kontinuerlig information om delegationsbeslut som barn- och utbildningsförvaltningen tagit.

Bilagor
A 13 Skolskjutsar.doc
Blankett rapportering delegationsbeslut.doc
Tjänsteskrivelse.pdf

§76 Förvaltningschefens information

Dnr 2015/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Monika Larsson informerar om justeringar i organisationen på förvaltningsnivå. Erik Sanner har haft uppdraget verksamhetsstrateg och de strategiska frågorna ska nu hanteras av verksamhetscheferna för förskola och skola. Erik Sanner får uppdraget som kontorschef och biträdande förvaltningschef. Håkan Bertilsson ska arbeta som verksamhetscontroller och myndighetsutövare. Funktionen stabschef kommer inte att finnas kvar.

Marika Lyman informerar om ett förbättringsarbete "Leda för resultat" som förvaltningen deltar i. Det sker i SKL:s regi och omfattningen är totalt 12 dagar. Däremellan ska deltagarna arbeta med frågan på hemmaplan.
Marika Lyman informerar om KOLADA som är en databas med kunskapsresultat.
Erik Sanner informerar om att riktlinjer för förstelärare har förhandlats fram med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

Barn- och utbildningsnämnden har fått ett brev med synpunkter om Kumla skola. Brevet läses upp för ledamöterna och bemöts av Johan Ahlkvist som är rektor för Kumla skola fram till årsskiftet.
 
Bilagor
Redovisning.pdf