Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-03-15

Sammanträde 2016-03-15

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Kyrkans förskola - tillsynsrapport

Dnr 2016/BUN 0045

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Kvalitetsenhetens rapport efter granskning av Kyrkans förskola noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har mellan oktober 2015 och januari 2016 granskat Kyrkans förskola.

Bilagor
Kyrkans förskola 2016-02-25.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

2 Ordförandeuppdrag måluppfyllelse i svenska som andra språk

Dnr 2015/BUN 0050 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen angående måluppfyllelse i svenska som andra språk noteras.

Beskrivning av ärendet
Andelen elever som blev minst godkända i svenska som andra språk sjönk till den lägsta nivån på tio år mellan 2013 och 2014. Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat ett antal orsaker som tillsammans kan förklara nedgången.

Bilagor
Ordförandeuppdrag.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0049 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Den ekonomiska informationen noteras.

4 Bomanska fonden 2016

Dnr 2016/BUN 0046 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Till jury för stipendier från Bomanska fonden utses Anki Svensson (M), Anna Steele (L) och Jannice Rockstroh (S).

Beskrivning av ärendet
Bomanska fonden kom till 1825 genom en testamentsdonation från vikutaliehandlare Eric Boman Ericson. Fondens avkastning ska användas "som belöning och de barn som visat mästa flit och bästa framsteg". Rektorerna nominerar elever och presidiet för barn- och utbildningsnämnden utser stipendiater.

Bilagor
Ränta utdelning bomanska fonden.xls
Tjänsteskrivelse.docx

5 Uppdrag ny skola och förskola i Trollbäcken

Dnr 2015/BUN 0079

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Det pedagogiska programmet godkänns och sänds vidare till kommunstyrelsen
- De tre förslagen, inklusive de pedagogiska skisserna, på utformning av Fornuddens nya skola noteras och sänds vidare till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Arkitektbyrån Tengboms presenterar tre förslag på utformning av ny skola i Fornudden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Information om behovsanalys inför kommunplan 2015-2018

Dnr 2016/BUN 0047 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om underlag till kommunplanen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för nämndens båda verksamhetsområden för åren 2017-2021. Analyserna kommer att utgöra underlag för kommunplanen.

Bilagor
TS - Behovsanalyser 2017-2021 - 2016-01-29_BoU.docx
Pedagogiskt program för inkluderande lärmiljöer i Tyresö kommun.pdf

7 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet sammanställs av barn- och utbildningsförvaltningen och redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2016.docx
Tjänsteskrivelse.docx

8 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Information om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
De beslut som barn- och utbildningsförvaltningen fattar på delegation återredovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Delegationsbeslut B5:1.docx
Delegationsbeslut A13.doc
A 13 Tillämpning av taxor reglementen mm inom verksamhetsområde förskola.doc
Delegationsbeslut B5.doc

9 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

10 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0031 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Beslutsmeddelande.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §26.pdf

§16 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0049 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den ekonomiska informationen noteras.

Yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Bilagor
Förskola.xlsx
Grundskola.xlsx
Särskilt yttrande Ekonomisk uppföljning.pdf

§17 Kyrkans förskola - tillsynsrapport

Dnr 2016/BUN 0045

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Kvalitetsenhetens rapport efter granskning av Kyrkans förskola noteras. Förvaltningen får i uppdrag att se till att bristerna åtgärdas och att nämnden får uppföljning på septembersammanträdet.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har mellan oktober 2015 och januari 2016 granskat Kyrkans förskola.

Bilagor
Kyrkans förskola 2016-02-25.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§18 Uppdrag ny skola och förskola i Trollbäcken

Dnr 2015/BUN 0079

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Det pedagogiska programmet godkänns och sänds vidare till kommunstyrelsen
- De tre förslagen, inklusive de pedagogiska skisserna, på utformning av Fornuddens nya skola noteras och sänds vidare till kommunstyrelsen

Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet inkommer med skriftliga reservationer.
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) inkommer med ett ersättaryttrande.

Beskrivning av ärendet
Arkitektbyrån Tengboms presenterar tre förslag på utformning av ny skola i Fornudden.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar med stöd av Lilian Nylinder (MP) att texten om skolans arkitektur och utformning ska tas bort från det pedagogiska programmet. Inger Gemicioglu (V) hade stött yrkandet om hon haft rösträtt.
Jannice Rockstroh (S) yrkar att förvaltningen, innan de tre förslagen på utformning av Fornuddens nya skola (från Tengbom) skickas till kommunstyrelsen, utreder vad en utbyggnad/ombyggnad av nuvarande Fornuddens skola på befintlig mark med en utökning av antalet skolplatser skulle innebära. Utredningen ska utöver givna ramar för goda pedagogiska förutsättningar även innehålla utformningsförslag, kostnader, trafikpåverkan och en barnkonsekvensanalys. Lilian Nylinder (MP stödjer yrkandet och Inger Genicioglu (V) hade gjort det om hon haft rösträtt.

Jannice Rockstroh (S) yrkar att förvaltningen ska få i uppdrag att utreda möjligheterna att på lämplig plats i Skälsätra uppföra en f-3 skola. Lilian Nylinder (MP) stödjer yrkandet och Inger Gemicioglu (V) hade gjort det om hon haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de tre yrkandena under proposition och finner att de avslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pedagogiskt program för inkluderande lärmiljöer i Tyresö kommun.pdf
Ersättaryttrande (V).pdf
Reservation (MP).pdf

§19 Ordförandeuppdrag måluppfyllelse i svenska som andra språk

Dnr 2015/BUN 0050 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen angående måluppfyllelse i svenska som andra språk noteras.

Beskrivning av ärendet
Andelen elever som blev minst godkända i svenska som andra språk sjönk till den lägsta nivån på tio år mellan 2013 och 2014. Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat ett antal orsaker som tillsammans kan förklara nedgången.

Bilagor
Ordförandeuppdrag.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§20 Bomanska fonden 2016

Dnr 2016/BUN 0046 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Till jury för stipendier från Bomanska fonden utses Anki Svensson (M), Anna Steele (L) och Jannice Rockstroh (S).

Beskrivning av ärendet
Bomanska fonden kom till 1825 genom en testamentsdonation från vikutaliehandlare Eric Boman Ericson. Fondens avkastning ska användas "som belöning och de barn som visat mästa flit och bästa framsteg". Rektorerna nominerar elever och presidiet för barn- och utbildningsnämnden utser stipendiater.

Bilagor
Ränta utdelning bomanska fonden.xls
Tjänsteskrivelse.docx

§21 Information om behovsanalys inför kommunplan 2015-2018

Dnr 2016/BUN 0047 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om underlag till kommunplanen noteras.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för nämndens båda verksamhetsområden för åren 2017-2021. Analyserna kommer att utgöra underlag för kommunplanen.

Bilagor
TS - Behovsanalyser 2017-2021 - 2016-01-29_BoU.docx
Behovsanalys_VO2 .pdf
Behovsanalys_VO1.pdf
Yttrande behovsanalys mars 2016.pdf

§22 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet sammanställs av barn- och utbildningsförvaltningen och redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2016.docx

§23 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Information om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
De beslut som barn- och utbildningsförvaltningen fattar på delegation återredovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Delegationsbeslut B5:1.docx
Delegationsbeslut A13.doc
A 13 Tillämpning av taxor reglementen mm inom verksamhetsområde förskola.doc
Delegationsbeslut B5.doc

§24 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Michael Martinsson informerar om att ett förtydligande gällande lagstiftningen om tilläggsbelopp pågår. Regeringen vill förtydliga skollagen så att tilläggsbeloppet blir individuellt bestämt för varje barn och elev.

Michel Martinsson informerar om rutin för mottagande och introduktion gällande nyanlända i kommunen.

Elisabet Schultz informerar om det aktuelle köläget i förskolan.
Monika Larsson berättar att Skolinspektionen beslutat att granska hur skolor arbetar för att förebygga kränkningar och trakasserier på nätet.

Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20160315.pdf (110 kb)

§25 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0031 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Beslutsmeddelande.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §26.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 39.pdf

§26 British school

Dnr 2016/BUN 0039 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen ska få i uppdrag att kontakta skolinspektionen och ansöka om förlängd remisstid.

Beskrivning av ärendet
British school har ansökt om tillstånd att bedriva skola i Tyresö. Sista dag att svara på skolinspektionens remiss är 15 april. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder den 20 april och skulle behöva förlängd remisstid.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar att förvaltningen ska få i uppdrag att kontakta Skolinspektionen och begära förlängd remisstid.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att det beviljas.

Beslut/Protokollsutdrag
§26_prot_20160315.pdf (110 kb)