Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-04-20

Sammanträde 2016-04-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0049 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Den ekonomiska informationen noteras.

2 Skoltoaletter

Dnr 2016/BUN 0055 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta rutiner för städning av enheternas elevtoaletter i samarbete med rektorer och elevråd.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 18 november (§ 58, 2015/BUN 0133) i uppdrag att utreda hur antalet elever per toalett i grundskolorna skulle kunna minska.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Ansökan från British Schools AB

Dnr 2016/BUN 0039 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
British Schools AB har ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid British Junior Primary i Tyresö kommun från och med läsåret 2017/18. Skolinspektionen har skickat ansökan till barn- och utbildningsförvaltningen för yttrande.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Förvaltningens yttrande noteras och skickas vidare till Skolinspektionen.

Bilagor
Registreringsbevis British Schools 2015-01-10.pdf
Årsredovisning.pdf
Ansökan.pdf
Yttrande British Schools 160412.docx
Bilaga Yttrande - Tyresö kommun ELEVANTAL 2016.xlsx

4 Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskoleverksamhet med rätt till bidrag enligt skollagen

Dnr 2016/BUN 0042 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- förskolan Rödkullan, Uddby gård förvaltning AB, godkänns som enskild huvudman med rätt att bedriva fristående förskoleverksamhet enligt skollagen SFS 2010:800,
- ovan godkännande ger förskolan Rödkullan rätt till bidrag enligt skollagen 8 kap 21-24§§ under förutsättning att skollag, Läroplan för förskolan (Lpfö 98 reviderad 2010) samt övriga förordningar för förskoleverksamhet följs.

Beskrivning av ärendet
Förskolan Rödkullan har till förvaltningen ansökt om att bli godkänd som enskild huvudman med rätt att bedriva fristående förskoleverksamhet i kommunen.
Förvaltningen bedömer att förskolan har förutsättningar att kunna bedriva förskoleverksamhet enligt de krav som Skollagen (SFS 2010:800), Läroplanen för förskolan Lfpö98 (revidera 2019) och andra förordningar ställer på enskilda huvudmän. En förutsättning för detta godkännande är att huvudmannen får bygglovet beviljat för den tilltänkta lokalen, i vilken verksamheten ska bedrivas.

Bilagor
Ansök godkän frist fsk Rödkullan del1.pdf
Ansök godkän frist fsk Rödkullan del2.pdf
Ansök fsk Rödkullan -underskrif huvudmanNeveli.pdf
Tjänsteskrivelse ansökan godkännande av enskild huvudman - förskolan Rödkullan i Tyresö dnr 2016BUN 0042.docx

5 Motion från Vänsterpartiet "Slopa ensamstängningarna"

Dnr 2016/BUN 0029 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) har den 28 januari 2016 lämnat in motion angående ensamstängningar. Barn- och utbildningsförvaltningen besvarar motionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Motion slopa ensamstängningarna.pdf

6 Motion från Socialdemokraterna "Utbildad personal i förskolan"

Dnr 2016/BUN 0028 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) har den 16 december 2015 lämnat in en motion angående utbildad personal inom förskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen besvarar motionen.

Bilagor
Motion från (S).pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Läsårsdata

Dnr 2015/BUN 0085

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Läsårsdata för läsåret 2016/2017 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på läsårsdata för kommen läsår.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

8 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen angående anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer anmälningar om kränkande behandling som enheterna skickar till huvudmannen och redovisar detta för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

9 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar kontinuerligt beslut fattade på delegation för nämnden.

Bilagor
Skolskjuts.pdf
Avsteg.pdf
Tjänsteskrivelse.docx
Tilläggsbelopp.docx
Allmän handling.docx

10 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen uppdaterar kontinuerligt informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar detta för nämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2016.docx

11 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

§27 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0049 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den ekonomiska informationen noteras.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Ordförandeutlåtande
Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning på grundskolans beställarsida visar på ett underskott med 845 000 kronor under perioden januari-mars. Prognosen visar dock på ett nollresultat på helåret, vi vet att vi har fler elever nu än när budgeten togs i juni 2015. I den ekonomiska uppföljningen finns inte demografiavräkningen redovisad vilket försvårar uppföljningen. I delårsbokslutet kommer avräkningen finnas med och då kommer en mer rättvisande bild kunna redovisas.

Beloppet vi får från kommunfullmäktige per barn/elev, à priset, ska täcka samtliga kostnader vi har på beställarsidan, både peng och de anslagsfinansierade kostnaderna. När vi har fler elever i våra verksamheter kommer det med största sannolikhet innebära att kostnaderna för skolskjuts, tilläggsbelopp och modersmål/studiehandledning också ökar. För nyanlända elever i grundskolan betalas skolpengen och modersmål/studiehandledning ut till skolorna månadsvis men statsbidraget eftersöks kvartalsvis vilket innebär en fördröjning av intäkterna.

Risker i ekonomin
Prognosen för utförarsidan redovisar ett underskott med 5 500 kr som är baserat på löneöversynen som nyligen var klar. Den anpassning som initierades av förvaltningschefen 2015 kommer att fortsätta under 2016 förstärkt med verksamhetschef och verksamhetscontroller, vilka har påbörjat en genomlysning av varje enhet.

Under läsåret 2015/2016 ansökte Tyresö kommun statsbidrag, lågstadiesatsningen, vilket innebar att våra kommunala grundskolor beviljades 10,7 miljoner. Från läsåret 2016/2017 har dock regeringen i sin vårbudget aviserat en förändring av bidraget och för Tyresö innebär det att vi kan få 6,5 miljoner som mest. Det är bekymmersamt då våra kommunala grundskolor har gjort insatser i linje med intentionen i statsbidraget.   Detta bidrag sökte varje huvudman och bidraget har gått direkt till våra kommunala grundskolor. Om man ska kompensera bortfallet med 4,2 miljoner med de "välfärdspengar" som regeringen lägger som ett generellt statsbidrag, kommer dessa läggas ut i skolpeng.

Förskolan
Prognosen på förskolans visar ett överskott på beställarsidan men precis så som i grundskolans budget så ger uppföljningen inte en rättvisande bild då demografiavräkningen inte finns med. Det överskott som finns på beställarsidan i uppföljningen kan vara resultatet att vi har en budget för fler barn än vad vi hittills betalat ut peng för.

Risker i ekonomin
Det prognostiserade underskottet på utförarsidan är precis som i grundskolan en effekt av den löneöversyn som nyligen blev klar. På samma sätt som beskrivs under grundskolan så ska den peng, à priset, täcka både den barnomsorgspeng vi betalar ut till förskolorna och de anslagsfinansierade kostnaderna. Den anpassning som initierades av förvaltningschefen 2015 kommer att fortsätta under 2016 förstärkt med verksamhetschef och verksamhetscontroller, vilka har påbörjat en genomlysning av varje enhet.

Förvaltningen har sökt statsbidrag för att minska barngruppernas storlek med 5,7 miljoner.

Bilagor
Förskola mars.xlsx
Grundskola.xlsx

§28 Skoltoaletter

Dnr 2016/BUN 0055 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta rutiner för städning av enheternas elevtoaletter i samarbete med rektorer och elevråd. Verksamhetschef Johan Ahlkvist får i uppdrag att göra en baslinjemätning för att få fram ett nuläge. Uppföljning ur ett elevperspektiv sker våren 2017.

Reservation
Socialdemokraterna inkommer med stöd av Miljöpartiet med en skriftlig reservation.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade stött reservationen om hon haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 18 november (§ 58, 2015/BUN 0133) i uppdrag att utreda hur antalet elever per toalett i grundskolorna skulle kunna minska.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar att arbetet med att säkerställa antal toaletter per elev och skola, alternativt öka frekvensen av toalettstädning dör behov finns, påbörjas och är färdigt senast den 1 januari 2017.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att detsamma avslås och att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§29 Ansökan från British Schools AB

Dnr 2016/BUN 0039 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Förvaltningens yttrande noteras och skickas vidare till Skolinspektionen
2. Paragrafen justeras omedelbart

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande, vilket Miljöpartiet stöder.

Bilagor
Registreringsbevis British Schools 2015-01-10.pdf
Årsredovisning.pdf
Ansökan.pdf
Yttrande British Schools 160412.docx
Bilaga Yttrande - Tyresö kommun ELEVANTAL 2016.xlsx
Protokoll omedelbar justering.pdf

§30 Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskoleverksamhet med rätt till bidrag enligt skollagen

Dnr 2016/BUN 0042 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- förskolan Rödkullan, Uddby gård förvaltning AB, godkänns som enskild huvudman med rätt att bedriva fristående förskoleverksamhet enligt skollagen SFS 2010:800,
- ovan godkännande ger förskolan Rödkullan rätt till bidrag enligt skollagen 8 kap 21-24§§ under förutsättning att skollag, Läroplan för förskolan (Lpfö 98 reviderad 2010) samt övriga förordningar för förskoleverksamhet följs.

Beskrivning av ärendet
Förskolan Rödkullan har till förvaltningen ansökt om att bli godkänd som enskild huvudman med rätt att bedriva fristående förskoleverksamhet i kommunen.
Förvaltningen bedömer att förskolan har förutsättningar att kunna bedriva förskoleverksamhet enligt de krav som Skollagen (SFS 2010:800), Läroplanen för förskolan Lfpö98 (revidera 2019) och andra förordningar ställer på enskilda huvudmän. En förutsättning för detta godkännande är att huvudmannen får bygglovet beviljat för den tilltänkta lokalen, i vilken verksamheten ska bedrivas.

Bilagor
Ansök godkän frist fsk Rödkullan del1.pdf
Ansök godkän frist fsk Rödkullan del2.pdf
Ansök fsk Rödkullan -underskrift huvudmanNeveling.pdf
Tjänsteskrivelse ansökan godkännande av enskild huvudman - förskolan Rödkullan i Tyresö dnr 2016BUN 0042.docx

§31 Motion från Vänsterpartiet "Slopa ensamstängningarna"

Dnr 2016/BUN 0029 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är att avslå motionen.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna inkommer med en röstförklaring.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen om hon haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) har den 28 januari 2016 lämnat in motion angående ensamstängningar. Barn- och utbildningsförvaltningen besvarar motionen.

Yrkande
Gösta Evén (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifallsyrkandet under proposition och finner att detsamma avslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Motion slopa ensamstängningarna.pdf

§32 Motion från Socialdemokraterna "Utbildad personal i förskolan"

Dnr 2016/BUN 0028 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är att avslå motionen.

Reservation
Socialdemokraterna avger blank reservation med hänvisning till motionen.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen om hon haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) har den 16 december 2015 lämnat in en motion angående utbildad personal inom förskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen besvarar motionen.

Ordförandeutlåtande
Socialdemokraterna föreslår i sin motion " Utbildad personal inom förskolan" att barn- och utbildningsförvaltningen inför krav på att all personal har adekvat utbildning för att kommunen ska finansiera verksamheten. Vidare föreslås att förvaltningen arbetar fram ett program för att underlätta för befintlig personal att utbilda sig inom yrket.

Barn- och utbildningsnämnden ger tillstånd att bedriva förskola utifrån skollagen och läroplanens föreskrifter, som lagen är konstruerad så är det inte juridiskt möjligt att utveckla riktlinjerna till att ställa högre krav på förskolor som drivs med enskild huvudman.  Om kommunen godkänner verksamheten ska också bidrag betalas ut.

Skollagen anger vilka som kan anställas i förskolan, utöver förskollärare får det finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas. Det är förskole-chefen som har ansvaret för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Vi har en tydlig ambition om vikten av kunnig och engagerad personal, den finns beskriven i kommunplanen 2015-2018. Tyresös förskolor ska ha en hög kvalitet i verksamheten, kvalitet skapas genom kunnig och engagerad personal. Personalen i förskolan är viktig för barnens utveckling och bör få det stöd, vidareutbildning och utrustning som krävs. Det är viktigt att alla medarbetare är utbildade i den pedagogik som används på förskolan. För att säkerhetsställa framtidens kompetensförsörjning finns även ett särskilt uppdrag om ett målmedvetet och långsiktigt arbete med framtidens behov av kompetens.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar bifall till motionen.

Bilagor
Motion Utbildad personal.pdf
Ordförandeutlåtande.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

§33 Läsårsdata

Dnr 2015/BUN 0085

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Läsårsdata för läsåret 2016/2017 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på läsårsdata för kommande läsår.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

§34 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen angående anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer anmälningar om kränkande behandling som enheterna skickar till huvudmannen och redovisar detta för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§35 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar kontinuerligt beslut fattade på delegation för nämnden.

Bilagor
Skolskjuts.pdf
Avsteg.pdf
Tjänsteskrivelse.docx
Tilläggsbelopp.docx
Allmän handling.docx

§36 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen uppdaterar kontinuerligt informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar detta för nämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2016.docx

§37 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skolverket efterfrågar en samordnare för nyanländas lärande. Lotta Strand har utsetts.

Den 12 maj anordnas ett seminarium om statsbidrag för höjda lärarlöner. Pengar söks i höst.

Barn- och utbildningsförvaltningen har två rekryteringar på gång. En administratör och en utredare ska anställas.

Läget med förskoleplatser är stabiliserat. Vårens intag är klart och höstens intag har påbörjats. Barn- och utbildningsnämnden kommer inte att få lägesrapport på varje sammanträde i fortsättningen.

Ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper har gjorts.

Johan Ahlkvist har påbörjat en kartläggning av kvaliteten på fritidshemmen. Resultatet kommer att redovisas för nämnden.

Beslut/Protokollsutdrag
§37_prot_20160420.pdf (109 kb)