Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-05-18

Sammanträde 2016-05-18

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Tillsynsrapport Njupkärrs förskola

Dnr 2016/BUN 0067 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Tillsynsrapporten gällande Njupkärrs förskola noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har genomfört en granskning av Njupkärrs förskola under tiden 2016-02-29-2016-04-25.

Bilagor
Granskningsrapport Njupkärrs förskola.pdf
Tjänsteskrivelse Njupkärrs förskola 2016.docx

2 Tillsynsrapport Slottsparkens förskola - Växa

Dnr 2016/BUN 0066

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Tillsynsrapporten gällande Slottsparkens förskola noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten genförde en tillsyn på Slottsparkens förskola Växa under tiden 2015-12-10 till 2016-03-02.

Bilagor
Slottsparkens förskola.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Resultat av elev- och föräldraenkät

Dnr 2016/BUN 0056 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Att ta reda på vad vårdnadshavare och elever tycker om sin förskola, pedagogiska omsorg, skola och fritidshem ingår som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Bilagor
Rapport- resultat av föräldraenkät grundsärskolan 2016.docx
Slutrapport - resultat av elev- och föräldraenkät 2016 20160509.docx
TJÄNSTESKRIVELSE elev och föräldraenkät 2016.docx

4 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden T1

Dnr 2016/BUN 0049 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapporten och måluppfyllelsen godtas
2. Delårsrapporten och måluppfyllelsen överlämnas till kommunstyrelsen

Bilagor
Nämndmål förskola.pdf
Särskilda nämnduppdrag förskola.pdf
Särskilda nämnduppdrag grundskola.pdf
Måluppfyllelse grundskola.pdf

5 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovisningen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer inkommande anmälningar om kränkande behandling och redovisar detta för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut som barn- och utbildningsförvaltningen fattar med delegation redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Skolskjuts.doc
Tilläggsbelopp.docx
Tjänsteskrivelse.docx
Blankett rapportering delegationsbeslut B5 Avstängning av barn vid obetalda avgifter - april 2016.doc

7 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om pågående ärenden på Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer information om pågående ärenden hos Skolinspektion och Barn- och elevombudet och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2016.docx

8 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

9 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0031 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Meddelandet till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Revisionsberättelse 2015.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§38 Tillsynsrapport Njupkärrs förskola

Dnr 2016/BUN 0067 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tillsynsrapporten gällande Njupkärrs förskola noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har genomfört en granskning av Njupkärrs förskola under tiden 2016-02-29-2016-04-25.

Bilagor
Granskningsrapport Njupkärrs förskola.pdf
Tjänsteskrivelse Njupkärrs förskola 2016.docx
Beslutet skickas till
Nystartsgranskningen av Njupkärrs förskola gjordes av kvalitetsenheten under perioden 2016-02-29 till 2016-07-25.

Beslut/Protokollsutdrag
§38_prot_20160518.pdf (171 kb)

§39 Tillsynsrapport Slottsparkens förskola - Växa

Dnr 2016/BUN 0066

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tillsynsrapporten gällande Slottsparkens förskola noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten genförde en tillsyn på Slottsparkens förskola Växa under tiden 2015-12-10 till 2016-03-02.

Bilagor
Slottsparkens förskola.pdf
Tjänsteskrivelse slottsparkens förskola 2016.docx

Beslut/Protokollsutdrag
§39_prot_20160518.pdf (171 kb)

§40 Resultat av elev- och föräldraenkät

Dnr 2016/BUN 0056 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Att ta reda på vad vårdnadshavare och elever tycker om sin förskola, pedagogiska omsorg, skola och fritidshem ingår som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Bilagor
Rapport- resultat av föräldraenkät grundsärskolan 2016.docx
Slutrapport - resultat av elev- och föräldraenkät 2016 20160509.docx
TJÄNSTESKRIVELSE elev och föräldraenkät 2016.docx

Beslut/Protokollsutdrag
§40_prot_20160518.pdf (172 kb)

§41 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden T1

Dnr 2016/BUN 0049 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Delårsrapporten och måluppfyllelsen godkänns.

Reservation
Socialdemokraterna inkommer med skriftlig reservation. Miljöpartiet avger en blank reservation.    

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) skulle ha stött Socialdemokraternas yrkande om hon haft rösträtt.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar att förvaltningen analyserar och redogör för vilka effektiviseringar som kommer att göras/föreslås på de förskolor och grundskolor som visar underskott. Att förvaltningen analyserar konsekvenser av dessa effektiviseringar ur ett barn- och arbetsmiljöperspektiv, innehållande bland annat en riskanalys och eventuella effekter för nämndens särskilda uppdrag och uppsatta mål. Lilian Nylinder (MP) stödjer yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet om analysuppdrag till förvaltningen under proposition och finner att detsamma avslås och att nämnden har beslutat enligt ordförandeförslaget,

Bilagor
Nämndmål förskola.pdf
Särskilda nämnduppdrag förskola.pdf
Särskilda nämnduppdrag grundskola.pdf
Måluppfyllelse grundskola.pdf
Uppföljning april.xlsx
Tjänsteskrivelse.pdf
Reservation (S).pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§41_prot_20160518.pdf (174 kb)

§42 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer inkommande anmälningar om kränkande behandling och redovisar detta för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

Beslut/Protokollsutdrag
§42_prot_20160518.pdf (171 kb)

§43 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut som barn- och utbildningsförvaltningen fattar med delegation redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Skolskjuts.doc
Tilläggsbelopp.docx
Tjänsteskrivelse.docx
Blankett rapportering delegationsbeslut B5 Avstängning av barn vid obetalda avgifter - april 2016.doc

Beslut/Protokollsutdrag
§43_prot_20160518.pdf (171 kb)

§44 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om pågående ärenden på Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer information om pågående ärenden hos Skolinspektion och Barn- och elevombudet och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2016.docx

Beslut/Protokollsutdrag
§44_prot_20160518.pdf (171 kb)

§45 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Beskrivning av ärendet
Lilian Nylinder (MP) har tidigare ställt frågan hur barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med särbegåvade barn. Verksamhetschef grundskola Johan Ahlkvist informerar nämnden om det arbetet.
 
Två nya medarbetare har rekryterats till förvaltningen, en utredare och en administratör. Rektorer är tillsatta för Fårdala, Stimmet och Njupkärrs skolor.

Beslut/Protokollsutdrag
§45_prot_20160518.pdf (171 kb)

§46 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0031 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Meddelandet till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §74.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §83.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§46_prot_20160518.pdf (171 kb)