Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-08-24

Sammanträde 2016-08-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Resultatanalys årets betyg 2016

Dnr 2016/BUN 0086 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om resultaten noteras,

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt betygsrersultaten.

Bilagor
Resultatsammanställning våren 2016 (160809).docx
Tjänsteskrivelse.docx

2 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0049 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Den ekonomiska uppföljningen noteras.

3 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0006 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovisningen av pågående uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 tagit beslut (2015/KS 0324) om att pågående uppdrag ska redovisas i respektive nämnd i januari och augusti.

Bilagor
Pågående uppdrag ärendebalanslista 2016.xls
Tjänsteskrivelse.docx

4 Redovisning av pågående motioner, barn och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0007 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om pågående motioner noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 tagit beslut (2015/KS 0324) om att pågående motioner ska redovisas i respektive nämnd i januari och augusti.

Bilagor
Pågende motioner.xlsx
Tjänsteskrivelse.docx

5 Bomanska fonden 2016

Dnr 2016/BUN 0046 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om stipendier från Bomanska fonden noteras.

Beskrivning av ärendet
Bomanska fonden kom till 1825 genom en testamentsdonation från vikutaliehandlare Eric Boman Ericson. Fondens avkastning ska användas "som belöning och de barn som visat mästa flit och bästa framsteg". Rektorerna nominerar elever och presidiet för barn- och utbildningsnämnden utser stipendiater.
De elever som juryn valt får ett stipendium om 1 000 kronor vardera. Dessa elever är Kevin Östberg från Dalskolan, Wilma Sjöhag från Tyresö skola och Amina Sakini från Kumla skola.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skolor och förskolor skickar anmälningar om kränkande behandling till förvaltningen som redovisar detta till barn- och utbildningsnämnden. Sedan sammanträdet i juni har inga anmälningar om kränkande behandling har kommit in.

7 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer beslut som fattats enligt delegationsordningen och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Delegationsbeslut maj-juli-16.docx

8 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2016 - att koppla.docx

9 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

§59 Resultatanalys årets betyg 2016

Dnr 2016/BUN 0086 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Informationen om resultaten noteras,
2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en djupare analys av betygen i ämnet idrott och hälsa.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt betygsrersultaten.

Bilagor
Resultatsammanställning våren 2016 (160809).docx
Tjänsteskrivelse.docx
Analys av resultatet i ämnet idrott och hälsa.docx
Resultatsammanställning våren 2016 (160809).docx
Tjänsteskrivelse.docx

§60 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0049 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Den ekonomiska uppföljningen noteras.
2. Åtgärdsplanen vidaresänds till kommunstyrelsen enligt tidigare beslut.

Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer att lämna skriftlig reservation.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) skulle stödja Jannice Rockstrohs yrkande om hon haft rösträtt, Inger Gemicioglu kommer att lämna ett ersättaryttrande.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska redovisningen omfattar januari till och med juli. Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat en åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar med stöd av Lilian Nylinder (MP) att barn- och utbildningsnämnden med hänvisning till det prognostiserade underskottet äskar tilläggsmedel från kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet om att äska pengar från  kommunstyrelsen under proposition och finner att detsamma avslås och att nämnden har beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Uppföljning juli 2016 20160816 inskick.xlsx
Tjänsteskrivelse och åtgärsplan.pdf
Ersättaryttrande V.pdf

§61 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0006 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av pågående uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 tagit beslut (2015/KS 0324) om att pågående uppdrag ska redovisas i respektive nämnd i januari och augusti.

Bilagor
Pågående uppdrag ärendebalanslista 2016.xls
Tjänsteskrivelse.docx

§62 Redovisning av pågående motioner, barn och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0007 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om pågående motioner noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 tagit beslut (2015/KS 0324) om att pågående motioner ska redovisas i respektive nämnd i januari och augusti.

Bilagor
Pågende motioner.xlsx
Tjänsteskrivelse.docx

§63 Bomanska fonden 2016

Dnr 2016/BUN 0046 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om stipendier från Bomanska fonden noteras.

Beskrivning av ärendet
Bomanska fonden kom till 1825 genom en testamentsdonation från vikutaliehandlare Eric Boman Ericson. Fondens avkastning ska användas "som belöning och de barn som visat mästa flit och bästa framsteg". Rektorerna nominerar elever och presidiet för barn- och utbildningsnämnden utser stipendiater.

De elever som juryn valt får ett stipendium om 1 000 kronor vardera. Dessa elever är Kevin Östberg från Dalskolan, Wilma Sjöhag från Tyresö skola och Amina Sakini från Kumla skola.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§64 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skolor och förskolor skickar anmälningar om kränkande behandling till förvaltningen som redovisar detta till barn- och utbildningsnämnden. Sedan sammanträdet i juni har inga anmälningar om kränkande behandling har kommit in.

Beslut/Protokollsutdrag
§64_prot_20160824.pdf (109 kb)

§65 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer beslut som fattats enligt delegationsordningen och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Delegationsbeslut maj-juli-16.docx

§66 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2016 - att koppla.docx

§67 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför nämndplanen 2017 ska barn- och utbildningsförvaltningen arbeta en halvdag den 26 september klockan 08:30 - 12:00.
 
Uppstaren har gått bra på både förskolor och skolor, men det är konkurrens om förskollärare.
 
Gällande kö till förskoleplatser är det inte platsbrist i höst.
 
Förskolecheferna ska redovisa de åtgärder som de vidtar för det statsbidrag vi fått för minskade barngrupper.
 
Elisabet Schultz redogör för konsekvenser 20,25 och 30-timmarsbarn på förskolorna. Tjänsteskrivelse bifogas. Nya riktlinjer tas fram till årsskiftet.
 
Johan Ahlkvist informerar om arbetet med lärarlönelyftet. Namnen på aktuella lärare ska vara klara den 22 oktober.
 
Bilagor
konsekvenser av 20 25 och 30 timmars barnen.docx