Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-01-25

Sammanträde 2017-01-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Granskningsrapport förskolan Ballongen

Dnr 2017/BUN 0011 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Granskningsrapporten gällande förskolan Ballongen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under tiden oktober 2016 till januari 2017 genomfört en granskning av förskolan Ballongen.

Bilagor
Granskningsrapport förskolan Ballongen 2017.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

2 Granskningsrapport förskolan Dalstugan

Dnr 2017/BUN 0012 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Granskningsrapporten gällande förskolan Dalstugan noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under tiden oktober 2016 till januari 2017 genomfört granskning av förskolan Dalstugan.

Bilagor
TJänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport förskolan Dalstugan 2017.pdf

3 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0006 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovisningen av pågående uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 tagit beslut (2015/KS 0324) om att pågående uppdrag ska redovisas i respektive nämnd i januari och augusti.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående uppdrag ärendebalanslista.xls

4 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om att inga delegationsbeslut finns att redovisa noteras.

Beskrivning av ärendet
De delegationsbeslut som fattas av barn- och utbildningsförvaltningen ska kontinuerligt redovisas för barn- och utbildningsnämnden. Denna period har inga beslut fattats.

5 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen uppdaterar kontinuerligt förteckningen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar det för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2017.docx

6 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen föreskriver (6 kap. 10 §) att förskolor och skolor ska anmäla kränkande behandling till huvudmannen. Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer anmälningarna och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen, var går gränsen?

Dnr 2017/BUN 0018

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag, enligt ordförandeförslaget, att ta fram en informations- och utbildningsinsats för elever, personal och vårdnadshavare angående kränkningar via social interaktivitet.

Ordförandeförslag
Internet är för de flesta unga en plats för positiv social interaktivitet och underhållning. Men på nätet liksom på andra platser där människor umgås förekommer också kränkningar och mobbing Enligt Friends nätrapport 2016 så uppger var tredje ung (32 %) att de blivit kränkta på nätet det senaste året, siffran är oförändrad jämfört med året innan.

Trenden är att fler elever nu pratar med en vuxen om kränkningar och mobbing på nätet, det är positivt. Det är oerhört viktigt att alla barn och elever känner att de har någon vuxen att vända sig till för råd och stöd när de känner sig utsatta.
Att andelen elever som känner sig rädda för att bli fotograferade i exempelvis ett omklädningsrum framkom i den analysen av orsaker till att elever inte blev godkända i idrott- och hälsa. Den sammanställning över kränkningar som inkom 2016 visar samma trend, fler anmäler att de känt sig kränkta för att det har fotograferats och sedan lagts ut i sociala medier.

Det finns en stor osäkerhet kring vilka lagar som gäller på nätet. En enkel tumregel är att samma saker som är olagliga utanför nätet också är olagliga på nätet. Att ta en bild eller filma någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme är ett brott enligt Brottsbalken, kränkande fotografering.

Mot bakgrund av detta ger Alliansen, barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en informations- och utbildningsinsats för elever, personal och vårdnadshavare. Tanken är att detta sedan ska kunna genomföras läsåret 2017/2018 i samtliga skolor i Tyresö.

8 Riktlinjer för förskola

Dnr 2017/BUN 0007 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Riktlinjerna för kommunala förskolor och pedagogisk omsorg beslutas gälla från 1 april 2017.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har omarbetat riktlinjerna för att skapa tydlighet för den som ska läsa och följa dem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

9 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

§1 Granskningsrapport förskolan Ballongen

Dnr 2017/BUN 0011 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Granskningsrapporten gällande förskolan Ballongen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under tiden oktober 2016 till januari 2017 genomfört en granskning av förskolan Ballongen.

Bilagor
Granskningsrapport förskolan Ballongen 2017.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§2 Granskningsrapport förskolan Dalstugan

Dnr 2017/BUN 0012 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Granskningsrapporten gällande förskolan Dalstugan noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under tiden oktober 2016 till januari 2017 genomfört granskning av förskolan Dalstugan.

Bilagor
Granskningsrapport förskolan Dalstugan 2017.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§3 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0006 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av pågående uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 tagit beslut (2015/KS 0324) om att pågående uppdrag ska redovisas i respektive nämnd i januari och augusti.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående uppdrag ärendebalanslista.xls

§4 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om att inga delegationsbeslut finns att redovisa noteras.

Beskrivning av ärendet
De delegationsbeslut som fattas av barn- och utbildningsförvaltningen ska kontinuerligt redovisas för barn- och utbildningsnämnden. Denna period har inga beslut fattats.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20170125.pdf (108 kb)

§5 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen uppdaterar kontinuerligt förteckningen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar det för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2017.docx

§6 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen föreskriver (6 kap. 10 §) att förskolor och skolor ska anmäla kränkande behandling till huvudmannen. Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer anmälningarna och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§7 Uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen, var går gränsen?

Dnr 2017/BUN 0018

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag, enligt ordförandeförslaget, att ta fram en informations- och utbildningsinsats för elever, personal och vårdnadshavare angående kränkningar via social interaktivitet.

Ordförandeförslag
Internet är för de flesta unga en plats för positiv social interaktivitet och underhållning. Men på nätet liksom på andra platser där människor umgås förekommer också kränkningar och mobbing Enligt Friends nätrapport 2016 så uppger var tredje ung (32 %) att de blivit kränkta på nätet det senaste året, siffran är oförändrad jämfört med året innan.

Trenden är att fler elever nu pratar med en vuxen om kränkningar och mobbing på nätet, det är positivt. Det är oerhört viktigt att alla barn och elever känner att de har någon vuxen att vända sig till för råd och stöd när de känner sig utsatta.
Att andelen elever som känner sig rädda för att bli fotograferade i exempelvis ett omklädningsrum framkom i den analysen av orsaker till att elever inte blev godkända i idrott- och hälsa. Den sammanställning över kränkningar som inkom 2016 visar samma trend, fler anmäler att de känt sig kränkta för att det har fotograferats och sedan lagts ut i sociala medier.

Det finns en stor osäkerhet kring vilka lagar som gäller på nätet. En enkel tumregel är att samma saker som är olagliga utanför nätet också är olagliga på nätet. Att ta en bild eller filma någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme är ett brott enligt Brottsbalken, kränkande fotografering.

Mot bakgrund av detta ger Alliansen, barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en informations- och utbildningsinsats för elever, personal och vårdnadshavare. Tanken är att detta sedan ska kunna genomföras läsåret 2017/2018 i samtliga skolor i Tyresö.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20170125.pdf (112 kb)

§8 Riktlinjer för förskola

Dnr 2017/BUN 0007 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Riktlinjerna för kommunala förskolor och pedagogisk omsorg beslutas gälla från 1 april 2017.

Reservation
Socialdemokraterna inkommer med en skriftlig reservation och Miljöpartiet avger en blank reservation.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) skulle ha stött Socialdemokraternas yrkande om hon hade haft rösträtt. Inger Gemicioglu kommer att avge ett ersättaryttrande.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har omarbetat riktlinjerna för att skapa tydlighet för den som ska läsa och följa dem.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) har ändringsyrkanden gällande texten. I avsnittet om omsorg på obekväm arbetstid med början sidan 21 bör följande meningar strykas.
"Andra möjligheter att tillgodose behovet om omsorg ska ha prövats av vårdnadshavaren"
"Sökande ska också styrka att hen prövat möjligheten att förändra sin arbetstid. Det kan röra sig om att få sina arbetstider förlagda till vardagar eller dagtid istället för veckoslut eller kvälls- och/eller nattetid."
"Det finns ingen generell rättighet att i enskilda fall få omsorg under obekväm arbetstid"
 
Åsa de Mander (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer ändringsyrkandet under proposition och finner att detsamma avslås och att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Riktlinjer kommunala förskolor.docx

§9 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella rekryteringar på barn- och utbildningsförvaltningen är chef för barn- och elevhälsa samt stabschef/biträdande förvaltningschef. När verksamhetscontrollern går i pension omvandlas tjänsten till skoljurist.

Alla som är över 16 år och som bor, studerar eller arbetar i Tyresö kan lämna förslag till Tyresös politiker via Tyresöinitiativet.

På Tyresöinitiativet blir förslagen synliga för alla, så att andra privatpersoner kan visa sitt stöd genom att skriva under dem. När ett förslag har fått minst 50 underskrifter ska politikerna i berörd nämnd ta upp förslaget som ett beslutsärende.

Nämnden publicerar sitt beslut på Tyresöinitiativet inom tre månader.
Barn- och utbildningsförvaltningen deltar i STAMINA, ett forskningsprojekt som riktar in sig på att sänka sjukfrånvaro.
 
Bilagor
Tyresöinitiativet.pdf