Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-05-17

Sammanträde 2017-05-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Delårsrapport 1 2017, barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0059 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret godkänns.

§39 Delårsrapport 1 2017, barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0059 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapport för tertial 1 2017 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
 
Särskilt yttrande
Socialdemokraterna och Miljöpartiet inkommer med särskilda yttranden

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en delårsrapport för tertial 1 år 2017.

Ordförandeutlåtande
Det sammantagna resultatet till och med april är 3 214 tkr för barn- och utbildningsnämnden. Förskolan visar på ett överskott och grundskolan ett underskott för perioden. Helårsprognosen visar ett underskott med 2 300 tkr (0,2 %) av den totala ramen för 2017.
 
De åtgärder för att få en budget i balans som påbörjades under höstterminen 2016 kommer att fortsätta med särskilt fokus på externa placeringar inklusive skolskjuts/taxiresor.
 
Ett särskilt uppdrag om att göra en genomlysning av mångfaldsenhetens verksamhet och ska ge svar på hur verksamheten kan organiseras på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt samt hur hanteringen av taxiresor kan förändras för att uppnå lägre kostnader och minskad miljöpåverkan kommer att presenteras på sammanträdet i juni.

Bilagor
Delårsrapport 1 FÖRSKOLA 2017.docx
Delårsrapport 1 GRUNDSKOLA 2017.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

§40 Ordförandeuppdrag lokalbehov

Dnr 2017/BUN 0075

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende på dagordningen.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett komplement till behovsprognosen som visar hur det kommer att påverka kommunens lokalplanering ifall de fristående verksamheterna upphör med sina verksamheter.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) ger barn- och utbildningsförvaltningen ett uppdrag som är kopplat till lokalresurser om de fristående verksamheterna skulle upphöra med sina verksamheter.

Bilagor
Ordförandeuppdrag 17 maj lokalresurser.docx

§41 Sammanträdesåplan för barn. och utbildningsnämnden 2017

Dnr 2016/BUN 0094 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Sammanträdet för barn- och utbildningsnämnden den 21 juni ställs in.

Beskrivning av ärendet
Enligt barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan skulle ett sammanträde ägt rum den 21 juni. Det sammanträdet ställs in och istället äger sista sammanträdet före sommaren rum den 8 juni när nämnden är på konferens på Körunda Golf.

Beslut/Protokollsutdrag
§41_prot_20170517.pdf (108 kb)