Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-03-27

Sammanträde 2019-03-27

Datum
Klockan
Plats

1 Ekonomisk uppföljning per den 28 februari 2019

Dnr 2019/BUN 0001 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per 28 februari 2018 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2018 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

2 Redovisning av utredning kring organisationen för grundsärskolan

Dnr 2017/BUN 0159 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. En sammanhållen enhet för grundsärskola åk 1-9, en enhet med en ansvarig rektor fr.o.m. höstterminen 2019.
2. Starta med en grundsärskola och en grundskola åk 7-9 i om möjligt Tyresö gymnasiums lokaler eller annan lämplig lokal fr.o.m. höstterminen 2020.
3. Fortsatt arbete med mål att starta en grundsärskola åk 1-9 hösten 2022 i samarbete med lokalstrategisk grupp.
4. Genomlysning av metoden Tillämpad beteendeanalys (TBA) med en kostnadskalkyl, med en återrapportering till nämnd hösten 2019.

Beskrivning av ärendet
Det finns många goda skäl till att på sikt anordna en särskola som en sammanhållen enhet för åk 1-9 med egen rektor, i nära anslutning till en grundskola åk F-9. Det är dock nödvändigt att den framtida organisationen av grundsärskolan i Tyresö kommun sätts in i ett större sammanhang, inte minst vad beträffar lokalförsörjning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Organisationutredning grundsär.pdf

3 Granskningsrapport förskolan Bergfoten

Dnr 2019/BUN 0178 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten för förskolan Bergfoten noteras.
2. Utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. De följs upp vid nästa granskningstillfälle enligt den ordinarie granskningsplanen.

Beskrivning av ärendet
Granskningsrapporten visar att pedagogerna på Förskola Bergfoten har gott förhållningssätt och bemötande. Inomhusmiljö och det temainriktade arbetssättet stimulerar, utmanar och främjar det mångsidiga lärandet. Det finns rutiner och struktur för den dagliga verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet är till stora delar på plats. De utvecklingsområden som rapporten nämner är utveckla material i lärmiljön och få med den moderna tekniken. Dokumentation av gruppen och det enskilda barnets lärande. Vårdnadshavarna är överlag nöjda med samverkan och information från förskolan. De är nöjda med pedagogernas arbete utifrån läroplanens olika målområden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Bergfoten.pdf

4 Granskningsrapport förskolan Njupkärr

Dnr 2019/BUN 0179 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten för förskolan Njupkärr noteras.
2. Utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. De följs upp vid nästa granskningstillfälle enligt den ordinarie granskningsplanen.

Beskrivning av ärendet
Granskningsrapporten visar att pedagogerna på Förskola Njupkärr har gott förhållningssätt och bemötande. Det ger barnen en trygg arbetsmiljö som gynnar deras lärande. Lärmiljön är i ett förändringsarbete och utvecklas. Det finns rutiner och struktur för den dagliga verksamheten och för projektarbetenas utformning. Det systematiska kvalitetsarbetet är till stora delar på plats. De utvecklingsområden som rapporten nämner är utveckla lärmiljön och få med moderna tekniken. Dokumentation av gruppen och det enskilda barnets lärande. Vårdnadshavarna är överlag nöjda med samverkan och information från förskolan. De är nöjda med pedagogernas arbete utifrån läroplanens olika målområden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Njupkärr.pdf

5 Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2020

Dnr 2019/BUN 0180 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna. Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Förvaltningarna har gjort en uppföljning av 2018 års behovsanalys.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån nya strukturen på kommunplanen kategoriserat behovsområden under fokusområden respektive grundförutsättningar som sedan ska arbetas vidare med under året. Barn- och utbildningsförvaltningen överlämnar analysen till kommunstyrelseförvaltningen för vidare hantering inom ramen för kommunplan 2019-2022 och budget för 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse behovsanalys 2019.pdf

6 Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2019/BUN 0183 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Ebba Ljungdahl, konsult, utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 15 april 2019.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i kommunen så ett nytt ombud behöver utses.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0032 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående uppdrag mars 2019.pdf
Lista pågående uppdrag mars 2019.pdf

8 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2019/BUN 0005 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sökta, och beslutade bidrag redovisas. Statsbidragen redovisas vid varje nämndsammanträde och gäller således perioden som gått sedan förra redovisningen. Separat bilaga, Barn- och utbildningsförvaltningens bidragslista, bifogas där en sammanställning av bidrag som går att söka under vårterminen presenteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning statsbidrag 20190317.pdf
Sammanställning 2019.03.17.pdf
Skolverkets statsbidragskalendern 2019.pdf

9 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2019/BUN 0006 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsbeslut mars 2019.pdf
delegationsbeslut mars 2019.pdf

10 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0003 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att två gånger per år redovisa en sammanfattning och analys av kränkande behandlingar uppdelat per verksamhet, typ och med kommentar kring åtgärder som genomförts.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling mars 2019.pdf

11 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2019/BUN 0004 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen och BEO mars 2019.pdf
Lista pågående ärenden mars 2019.pdf

12 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

13 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Beskrivning av ärendet
För närvarande finns inga meddelanden att redovisa.

Bilagor
Protokoll facklig samverkan februari 2019.pdf

14 Ordförandeuppdrag: Utveckling av Tyresös skolbibliotek

Dnr 2019/BUN 0194 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att:
1. Göra en kartläggning av elevers tillgång till skolbibliotek och skolbibliotekarier på Tyresös kommunala grundskolor.
2. Undersöka möjligheter och kostnader för att möjliggöra för Tyresös kommunala skolor att låna klassuppsättningar via tjänster likt Cirkulationsbiblioteket.
3. Kartlägga nuvarande samarbete mellan Tyresö kommuns kommunala bibliotek och skolbiblioteken.

Beskrivning av ärendet
Ordförande för barn- och utbildningsnämnden Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utveckla Tyresös skolbibliotek enligt ordförandeförslaget nedan.

Ordförandeförslag
Skollagen är tydlig om elevers tillgång till skolbibliotek. 2019 presenteras en nationell biblioteksstrategi för hela landet - och där ges skolbiblioteken extra tyngd. Skolverket föreslår även ett förtydligande av skollagen om skolbibliotekens pedagogiska funktion och mer kompetensutveckling.
I syfte att skapa likvärdighet och utveckla Tyresös skolbibliotek vill jag jag därför ge förvaltningen i uppdrag att;
- göra en kartläggning av elevers tillgång till skolbibliotek på Tyresös kommunala grundskolor samt tillgång till skolbibliotekarier.
- undersöka möjligheter och kostnader att möjliggöra för Tyresös kommunala skolor att låna klassuppsättningar via tjänster likt Cirkulationsbiblioteket (Cirkulationsbiblioteket är ett komplement till skolbiblioteket med böcker i klassuppsättningar för gemensam läsning som tillhandahålls av Stockholms stad)
- kartlägga nuvarande samarbete mellan Tyresö kommuns kommunala bibliotek och skolbiblioteken.

§24 Ekonomisk uppföljning per den 28 februari 2019

Dnr 2019/BUN 0001 10
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Rapporten noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per 28 februari 2018 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2018 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk rapport per 28 februari 2019.pdf
Ekonomisk rapport BOU per februari 2019 slutversion.pdf

§25 Redovisning av utredning kring organisationen för grundsärskolan

Dnr 2017/BUN 0159 013
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. En sammanhållen enhet för grundsärskola åk 1-9, en enhet med en ansvarig rektor fr.o.m. höstterminen 2019.
2. Starta med en grundsärskola åk 7-9 i lämplig lokal fr.o.m. hösten 2020.
3. Fortsatt arbete med mål att starta en grundsärskola åk 1-9 hösten 2022 i samarbete med lokalstrategisk grupp med tillhörande kostnadsanalys av alternativen.
4. Genomlysning av metoden Tillämpad beteendeanalys (TBA) med en kostnadskalkyl, med en återrapportering till nämnd hösten 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Det finns många goda skäl till att på sikt anordna en särskola som en sammanhållen enhet för åk 1-9 med egen rektor, i nära anslutning till en grundskola åk F-9. Det är dock nödvändigt att den framtida organisationen av grundsärskolan i Tyresö kommun sätts in i ett större sammanhang, inte minst vad beträffar lokalförsörjning.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Organisationutredning grundsär mars slutversion.pdf

§26 Granskningsrapport förskolan Bergfoten

Dnr 2019/BUN 0178 013
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Granskningsrapporten för förskolan Bergfoten noteras.
2. Utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. De följs upp vid nästa granskningstillfälle enligt den ordinarie granskningsplanen.
 
Beskrivning av ärendet
Granskningsrapporten visar att pedagogerna på Förskola Bergfoten har gott förhållningssätt och bemötande. Inomhusmiljö och det temainriktade arbetssättet stimulerar, utmanar och främjar det mångsidiga lärandet. Det finns rutiner och struktur för den dagliga verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet är till stora delar på plats. De utvecklingsområden som rapporten nämner är utveckla material i lärmiljön och få med den moderna tekniken. Dokumentation av gruppen och det enskilda barnets lärande.  Vårdnadshavarna är överlag nöjda med samverkan och information från förskolan. De är nöjda med pedagogernas arbete utifrån läroplanens olika målområden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Bergfoten.pdf

§27 Granskningsrapport förskolan Njupkärr

Dnr 2019/BUN 0179 013
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Granskningsrapporten för förskolan Njupkärr noteras.
2. Utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. De följs upp vid nästa granskningstillfälle enligt den ordinarie granskningsplanen.
 
Beskrivning av ärendet
Granskningsrapporten visar att pedagogerna på Förskola Njupkärr har gott förhållningssätt och bemötande. Det ger barnen en trygg arbetsmiljö som gynnar deras lärande. Lärmiljön är i ett förändringsarbete och utvecklas. Det finns rutiner och struktur för den dagliga verksamheten och för projektarbetenas utformning. Det systematiska kvalitetsarbetet är till stora delar på plats. De utvecklingsområden som rapporten nämner är utveckla lärmiljön och få med moderna tekniken. Dokumentation av gruppen och det enskilda barnets lärande.  Vårdnadshavarna är överlag nöjda med samverkan och information från förskolan. De är nöjda med pedagogernas arbete utifrån läroplanens olika målområden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Njupkärr.pdf

§28 Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2020

Dnr 2019/BUN 0180 010
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen (2010:800) gälla om en garanti för tidiga stödinsatser.
 
Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna. Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Förvaltningarna har gjort en uppföljning av 2018 års behovsanalys.
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån nya strukturen på kommunplanen kategoriserat behovsområden under fokusområden respektive grundförutsättningar som sedan ska arbetas vidare med under året. Barn- och utbildningsförvaltningen överlämnar analysen till kommunstyrelseförvaltningen för vidare hantering inom ramen för kommunplan 2019-2022 och budget för 2020.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse behovsanalys 2019.pdf

§29 Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2019/BUN 0183 003
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Ebba Ljungdahl, konsult, utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 15 april 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i kommunen så ett nytt ombud behöver utses.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§30 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0032 010
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående uppdrag noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående uppdrag mars 2019.pdf
Lista pågående uppdrag mars 2019.pdf

§31 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2019/BUN 0005 41
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sökta, och beslutade bidrag redovisas. Statsbidragen redovisas vid varje nämndsammanträde och gäller således perioden som gått sedan förra redovisningen. Separat bilaga, Barn- och utbildningsförvaltningens bidragslista, bifogas där en sammanställning av bidrag som går att söka under vårterminen presenteras.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning statsbidrag 20190317.pdf
Sammanställning 2019.03.17.pdf
Skolverkets statsbidragskalendern 2019.pdf

§32 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2019/BUN 0006 006
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsbeslut mars 2019.pdf
delegationsbeslut mars 2019.pdf

§33 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0003 009
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att två gånger per år redovisa en sammanfattning och analys av kränkande behandlingar uppdelat per verksamhet, typ och med kommentar kring åtgärder som genomförts.
 
Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling mars 2019.pdf

§34 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2019/BUN 0004 009
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen och BEO mars 2019.pdf
Lista pågående ärenden mars 2019.pdf

§35 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.
Den 18-19 juni 2019 är det taktisk konferens. Anmäl ditt deltagande till Veronica Lorentzen på barn- och utbildningsförvaltningen.
Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20190327.pdf (110 kb)

§36 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelanden  till barn- och utbildningsnämnden noteras.
 
Bilagor
Protokoll facklig samverkan februari 2019.pdf

§37 Ordförandeuppdrag: Utveckling av Tyresös skolbibliotek

Dnr 2019/BUN 0194 41
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att:
1. Göra en kartläggning av elevers tillgång till skolbibliotek och skolbibliotekarier på Tyresös kommunala grundskolor.
2. Undersöka möjligheter och kostnader för att möjliggöra för Tyresös kommunala skolor att låna klassuppsättningar via tjänster likt Cirkulationsbiblioteket.
3. Kartlägga nuvarande samarbete mellan Tyresö kommuns kommunala bibliotek och skolbiblioteken.
 
Beskrivning av ärendet
Ordförande för barn- och utbildningsnämnden Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utveckla Tyresös skolbibliotek enligt ordförandeförslaget nedan.
 
Ordförandeförslag
Skollagen är tydlig om elevers tillgång till skolbibliotek. 2019 presenteras en nationell biblioteksstrategi för hela landet - och där ges skolbiblioteken extra tyngd. Skolverket föreslår även ett förtydligande av skollagen om skolbibliotekens pedagogiska funktion och mer kompetensutveckling.
I syfte att skapa likvärdighet och utveckla Tyresös skolbibliotek vill jag jag därför ge förvaltningen i uppdrag att;
- göra en kartläggning av elevers tillgång till skolbibliotek på Tyresös kommunala grundskolor samt tillgång till skolbibliotekarier.
- undersöka möjligheter och kostnader att möjliggöra för Tyresös kommunala skolor att låna klassuppsättningar via tjänster likt Cirkulationsbiblioteket (Cirkulationsbiblioteket är ett komplement till skolbiblioteket med böcker i klassuppsättningar för gemensam läsning som tillhandahålls av Stockholms stad)
- kartlägga nuvarande samarbete mellan Tyresö kommuns kommunala bibliotek och skolbiblioteken.
Beslut/Protokollsutdrag
§37_prot_20190327.pdf (115 kb)

§38 Remiss - Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredje land Dnr U2019/00343/S

Dnr 2019/BUN 0037 41
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsnämndens svar antas som Tyresö kommuns svar på remissen "Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredje land".
 
Beskrivning av ärendet
Remisspromemorian har utarbetats inom Regeringskansliet (utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas förslag till ändringar i skollagen (2019:800) som innebär att barn till beskickningsmedlemmar m.fl. från länder utanför EU, EES och Schweiz får rätt till avgiftsfri utbildning i förskoleklass. Syftet är att de sexåringar som är barn till beskickningsmedlemmar från tredje land ska få samma rätt som andra barn i Sverige att ta del av utbildningen i förskoleklassen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
Bilagor
Svar på remiss Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredje land.pdf
Remisspromemoria Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredje land.pdf