Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-10-23

Sammanträde 2019-10-23

Datum
Klockan
Plats

1 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/BUN 0001 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 30 september 2019 avseende barn-
och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller ekonomiskt
utfall och prognos för helåret 2019 för beställare (myndighet) och verksamhet i
kommunal regi (utförare).

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning per september 2019.pdf
Ekonomisk rapport per sep 2019 BUN 20191011 med tidigare års resultat.pdf

2 Nämndplan 2020

Dnr 2019/BUN 0326

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområden förskola och pedagogisk omsorg och
grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för barn-
och utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och
2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem för 2020. Förslaget baseras på
kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av kommunfullmäktige den
13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Ordförandeutlåtande
Under året som Tillsammans för Tyresö har styrt Tyresö, ser vi att många skickliga
lärare och pedagoger bidrar till en hög kvalitet i våra förskolor och skolor. Vår roll är
att fortsatt ge förutsättningar som möjliggör en trygg, likvärdig förskola och skola, där
alla barn och elever når så långt det är möjligt. För att stärka kvalitén och arbeta för
höga resultat ska ett systematiskt utvecklingsarbete genomsyra alla våra
verksamheter.

Grunden för lärande sker i förskolan. Idag har vi en förskola med hög andel nöjda
föräldrar och barn som känner sig trygga. Det är glädjande och arbetet för att
bibehålla kvalitén med framgångsfaktorer som barngruppers storlek och en hög andel
utbildade pedagoger är prioriterat. Satsningar under året inom läsning och språk har
gett god effekt och det kollegiala lärandet skapar möjligheter att dela goda exempel
och utveckla verksamheterna.

Tyresös lärmiljöer ska vara tillgängliga och möjliggöra lärande för alla barn. Miljön ska
bidra till trygghet och studiero, som är ett fortsatt prioriterat område. Skollagen är
tydlig; alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och stöd ska ges till barn med
funktionsnedsättning för att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens
konsekvenser. Höjd kompetens kring lärande och fysisk lärmiljö, både inom- och
utomhus, ger förutsättningar för alla elever att vara delaktiga i en inkluderande
skolverksamhet. Måltidsmiljön är en viktig del av skoldagen och skolmåltiden ska ses
som en del av den pedagogiska verksamheten. En måltid som äts upp bidrar till mätta,
pigga och friska barn, vilket underlättar för lärande.

Tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd är viktigt. Samverkan mellan
förvaltningar som samarbetar kring barnet behöver bli tydligare. Målet ska vara
snabba, tidiga och välkoordinerade insatser för barn och familjer i behov av stöd.

Omvärlden förändras snabbt och ställer nya krav inom klimat och teknik.
Tyresös förskolor och skolor ska vara i framkant när det gäller ansvarstagande för
nästa generation och tydliga riktlinjer ska finnas för hur vi ska arbeta klimat - och
kemikaliesmart. Digitaliseringen ställer nya krav på organisation och lärande och nya
säkra, tekniska lösningar i våra verksamheter ska möjliggöra ökat lärande och
utveckling.

En av våra största utmaningar är att öka likvärdigheten mellan våra grundskolor, inte
minst avseende elevers möjlighet att söka sig vidare till en gymnasieutbildning.
Tyresös elever visar höga meritvärden, men skillnaden mellan skolor och mellan elever
är alltför stor.

De fortsatt höga sjuktalen och svårigheter att rekrytera behörig personal, i både
förskola och grundskola, oroar. Ett fortsatt arbete med en kompetensförsörjningsplan
och lärares arbetsbörda är därför prioriterat. Fler ska rekommendera Tyresö kommun
som arbetsgivare.

Aktuell forskning visar att läsförmåga, inlärning och koncentration ökar efter så lite
som 4-12 minuters fysisk aktivitet. I Tyresö finns många goda exempel där rörelse
involveras under skoldagen med god effekt. Det kan vara alltifrån planerade
rastaktiviteter till sk brainbreaks och micropauser med rörelse under lektionstid. Vi vill
att alla elever i Tyresös skolor ska erbjudas den möjligheten. Även utemiljöer spelar
roll för ungas hälsa och skolgårdar ska därför vara välfungerande och stimulera till nya
utmaningar, locka till lek och fysisk aktivitet.

Fritidsverksamheten kompletterar utbildningen i grundskolan. Skola och fritidshems
samverkan för barns utveckling är viktig och måste möjliggöras för att se lärandet som
en röd tråd genom hela dagen. Andel utbildade inom fritidshemmen måste öka och
kvalitetsutvecklingen ska fortsätta.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nämndplan 2020 oktober 2019.pdf
Nämndplan 20191016.pdf

3 Begäran om ytterligare bidrag AcadeMedia

Dnr 2019/BUN 0213 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. AcadeMedias anhållan om extra medel för åren från och med 2010 till och med
2015 avslås.
2. Utöver det extra elevbidraget för perioden 2016 - 2018 som redan utbetalats i juni
2019, beviljas kompletterande grundbelopp till Pysslingen Förskolor och Skolor AB och
Vittraskolorna AB med 456 kronor per elev för samma period vilket inkluderar
kompensation för administration med tre procent samt tillägg för mervärdesskatt med
sex procent. Därmed anses AcadeMedias huvudmän Pysslingens Förskolor och Skolor
AB och Vittraskolorna AB ha erhållit full ersättning motsvarande det grundbelopp som
Tyresö kommuns grundskolor erhållit under perioden 2016-2018. Grundbeloppet anses
därmed vara slutligt reglerat mellan AcadeMedia och Tyresö kommun för perioden
2010 – 2018. Detta beslut om kompletterande grundbelopp enligt ovan är villkorat av
att kommunfullmäktige fattar beslut om ytterligare nedskrivning av resultatenheterna
för grundskolas resultat med 2 336 000 kronor i sin helhet.

Beskrivning av ärendet
AcadeMedia har den 9 maj 2019 inkommit med en skriftlig begäran om att
kommunen ska utreda om AcadeMedias huvudmän Pysslingen Förskolor och Skolor AB
samt Vittraskolorna AB har kompenserats med korrekt grundbelopp per elev i
grundskolan under perioden 2010-2018. AcadeMedia har vidare begärt att kommunen
efter utredning ska beräkna och utbetala kompensation med korrekt belopp.
Kommunen anser att det granskningsunderlag som AcadeMedia har utgått ifrån vid sin
granskning av barn- och utbildningsnämndens redovisning är felaktig. Istället för att
se till både utförar- och beställarsidan i sin helhet ska granskningsunderlaget bestå av
resultatenheternas sammanlagda resultat per år.

Bilagor
01 Tjänsteskrivelse anhållan om extra bidrag AcadMedia oktober 2019.pdf
1 Bilaga begäran AcadeMedia 2019 BUN 0213 20191007.pdf
10 Extra utbetalningar fristående 20110-2012.xlsx
11 Bokslut BOU 2010.pdf
11-2 Resultatöverföring 2010 till 2011.pdf
12 TJUT Hyrespeng till enskilda förskolor och skolor 2011.pdf
13 Bokslut BUN 2011.pdf
13-2 Resultatenheter 2011.pdf
14 Verksamhetsberättelse och bokslut BUN 2012.pdf
14-2 Resultatöverföring 2012 till 2013.pdf
15 2014 BUN 0059 principbeslut 201307.pdf
16 2014 BUN 0059 beslut om ersättning 2013.pdf
17 2014 BUN 0059 slutavräkning 2013.pdf
18 Verksamhetsberättelse med bokslut 2013 BUN.pdf
18-2 Resultatöverföring 2013 till 2014.pdf
19 Brevik beslut om ersättning 2014.pdf
2 Bokslut BUN 2009.pdf
20 Verksamhetsberättelse BUN 2014 inkl. bokslut.pdf
20-2 Resultatöverföring 2014 till 2015.pdf
21 BUN 0018 beslut om ersättning 2015.pdf
2-2 Resultatenheter 2009.pdf
22 Tilläggsavtal hyreskontrakt Breviks skola 2015.pdf
22 Verksamhetsberättelse BoU_2015.pdf
22-2 Resultatöverföring 2015 till 2016.pdf
23 Verksamhetsberättelse 2016 Grundskola (170208) slutversion.pdf
23-2 Resultatöverföring 2016 till 2017.pdf
24 Verksamhetsberättelse 2017 Vo 2 Grundskola inkl grundsärskola.pdf
24-2 Resultatöverföring 2017 till 2018.pdf
24-3 TJUT Överföring föregående års resultat Barn- och utbildningsförvaltningen.pdf
25 Beslut 2017 Bidrag elevhälsa.pdf
25-2 Beslut om redovisning elevhälsan 2017.pdf
26 Beslut Elevhälsan 2018.pdf
27 Verksamhetsberättelse 2018 VO 2 Grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem
20190220.pdf
3 Protokoll BUN 20091216.pdf
4 Skolpeng 2010.pdf
5 TJUT hyreskompensation 2010.pdf
6 Protokoll BUN 20101020.pdf
7 TJUT Reglering Resultatenhet Nyboda Forellen underskott.pdf
8 Protokoll BUN 20101215.pdf
9 TJUT Kompensation Forellskolan musikklass 2010.pdf
Begäran om ytterligare bidrag fr Tyresö Kommun.pdf
Bilaga 28 resultatöverföring 2018 till 2019 april.pdf
Bilaga 29 resultatöverföring 2018 till 2019 okt.pdf
Bilagor
3 01 Tjänsteskrivelse anhållan om extra bidrag AcadMedia oktober 2019.pdf (625 kb) 3 1 Bilaga begäran AcadeMedia 2019 BUN 0213 20191007.pdf (148 kb) 3 10 Extra utbetalningar fristående 20110-2012.pdf (267 kb) 3 11 Bokslut BOU 2010.pdf (646 kb) 3 11-2 Resultatöverföring 2010 till 2011.pdf (9 kb) 3 12 TJUT Hyrespeng till enskilda förskolor och skolor 2011.pdf (79 kb) 3 13 Bokslut BUN 2011.pdf (387 kb) 3 13-2 Resultatenheter 2011.pdf (9 kb) 3 14 Verksamhetsberättelse och bokslut BUN 2012.pdf (585 kb) 3 14-2 Resultatöverföring 2012 till 2013.pdf (38 kb) 3 15 2014 BUN 0059 principbeslut 201307.pdf (48 kb) 3 16 2014 BUN 0059 beslut om ersättning 2013.pdf (66 kb) 3 17 2014 BUN 0059 slutavräkning 2013.pdf (38 kb) 3 18 Verksamhetsberättelse med bokslut 2013 BUN.pdf (1 095 kb) 3 18-2 Resultatöverföring 2013 till 2014.pdf (58 kb) 3 19 Brevik beslut om ersättning 2014.pdf (179 kb) 3 2 Bokslut BUN 2009.pdf (376 kb) 3 20 Verksamhetsberättelse BUN 2014 inkl. bokslut.pdf (1 152 kb) 3 20-2 Resultatöverföring 2014 till 2015.pdf (390 kb) 3 21 BUN 0018 beslut om ersättning 2015.pdf (60 kb) 3 2-2 Resultatenheter 2009.pdf (46 kb) 3 22 Tilläggsavtal hyreskontrakt Breviks skola 2015.pdf (24 kb) 3 22 Verksamhetsberättelse BoU_2015.pdf (790 kb) 3 22-2 Resultatöverföring 2015 till 2016.pdf (539 kb) 3 23 Verksamhetsberättelse 2016 Grundskola (170208) slutversion.pdf (575 kb) 3 23-2 Resultatöverföring 2016 till 2017.pdf (433 kb) 3 24 Verksamhetsberättelse 2017 Vo 2 Grundskola inkl grundsärskola.pdf (902 kb) 3 24-2 Resultatöverföring 2017 till 2018.pdf (470 kb) 3 24-3 TJUT Överföring föregående års resultat Barn- och utbildningsförvaltningen.pdf (793 kb) 3 25 Beslut 2017 Bidrag elevhälsa.pdf (113 kb) 3 25-2 Beslut om redovisning elevhälsan 2017.pdf (103 kb) 3 26 Beslut Elevhälsan 2018.pdf (124 kb) 3 27 Verksamhetsberättelse 2018 VO 2 Grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem 20190220.pdf (548 kb) 3 3 Protokoll BUN 20091216.pdf (160 kb) 3 4 Skolpeng 2010.pdf (55 kb) 3 5 TJUT hyreskompensation 2010.pdf (154 kb) 3 6 Protokoll BUN 20101020.pdf (131 kb) 3 7 TJUT Reglering Resultatenhet Nyboda Forellen underskott.pdf (138 kb) 3 8 Protokoll BUN 20101215.pdf (158 kb) 3 9 TJUT Kompensation Forellskolan musikklass 2010.pdf (92 kb) 3 Begäran om ytterligare bidrag fr Tyresö Kommun.pdf (858 kb) 3 Bilaga 28 resultatöverföring 2018 till 2019 april.pdf (579 kb) 3 Bilaga 29 resultatöverföring 2018 till 2019 okt.pdf (2 142 kb)

4 Begäran om ytterligare bidrag enligt skollagen Engelska skolan

Dnr 2019/BUN 0217 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Internationella Engelska skolan i Sverige AB:s anhållan om extra medel för åren
från och med 2010 till och med 2015 avslås.
2. Utöver det extra elevbidraget för perioden 2016 - 2018 som redan utbetalats i juni
2019, beviljas kompletterande grundbelopp till Internationella Engelska skolan i
Sverige AB med 456 kronor per elev för samma period vilket inkluderar kompensation
för administration med tre procent samt tillägg för mervärdesskatt med sex procent.
Därmed anses Internationella Engelska skolan i Sverige AB ha erhållit full ersättning
motsvarande det grundbelopp som Tyresö kommuns grundskolor erhållit under
perioden 2016-2018. Grundbeloppet anses därmed vara slutligt reglerat mellan
Internationella Engelska skolan i Sverige AB och Tyresö kommun för perioden 2010 –
2018. Detta beslut om kompletterande grundbelopp enligt ovan är villkorat av att
kommunfullmäktige fattar beslut om ytterligare nedskrivning av resultatenheterna för
grundskolas resultat med 2 336 000 kronor i sin helhet.

Beskrivning av ärendet
Internationella Engelska skolan i Sverige AB (”IES”) har den 16 maj 2019 inkommit
med en skriftlig begäran om att kommunen ska utreda om IES har kompenserats med
korrekt grundbelopp per elev i grundskolan under perioden 2010-2018. IES har vidare
begärt att kommunen efter utredning ska beräkna och utbetala kompensation med
korrekt belopp.

Kommunen anser att det granskningsunderlag som IES har utgått ifrån vid sin
granskning av barn- och utbildningsnämndens redovisning är felaktig. Istället för att
se till både utförar- och beställarsidan i sin helhet ska granskningsunderlaget bestå av
resultatenheternas sammanlagda resultat per år.

Bilagor
01 Tjänsteskrivelse anhållan om extra bidrag engelska skolan oktober 2019.pdf
1 Bilaga begäran IES 2019 BUN 0217 20191007.pdf
10 Extra utbetalningar fristående 20110-2012.xlsx
11 Bokslut BOU 2010.pdf
11-2 Resultatöverföring 2010 till 2011.pdf
12 TJUT Hyrespeng till enskilda förskolor och skolor 2011.pdf
13 Bokslut BUN 2011.pdf
13-2 Resultatenheter 2011.pdf
14 Verksamhetsberättelse och bokslut BUN 2012.pdf
14-2 Resultatöverföring 2012 till 2013.pdf
15 2014 BUN 0059 principbeslut 201307.pdf
16 2014 BUN 0059 beslut om ersättning 2013.pdf
17 2014 BUN 0059 slutavräkning 2013.pdf
18 Verksamhetsberättelse med bokslut 2013 BUN.pdf
18-2 Resultatöverföring 2013 till 2014.pdf
19 Brevik beslut om ersättning 2014.pdf
2 Bokslut BUN 2009.pdf
20 Verksamhetsberättelse BUN 2014 inkl. bokslut.pdf
20-2 Resultatöverföring 2014 till 2015.pdf
21 BUN 0018 beslut om ersättning 2015.pdf
2-2 Resultatenheter 2009.pdf
22 Tilläggsavtal hyreskontrakt Breviks skola 2015.pdf
22 Verksamhetsberättelse BoU_2015.pdf
22-2 Resultatöverföring 2015 till 2016.pdf
23 Verksamhetsberättelse 2016 Grundskola (170208) slutversion.pdf
23-2 Resultatöverföring 2016 till 2017.pdf
24 Verksamhetsberättelse 2017 Vo 2 Grundskola inkl grundsärskola.pdf
24-2 Resultatöverföring 2017 till 2018.pdf
24-3 TJUT Överföring föregående års resultat Barn- och utbildningsförvaltningen.pdf
25 Beslut 2017 Bidrag elevhälsa.pdf
25-2 Beslut om redovisning elevhälsan 2017.pdf
26 Beslut Elevhälsan 2018.pdf
27VERK~1.PDF
3 Protokoll BUN 20091216.pdf
4 Skolpeng 2010.pdf
5 TJUT hyreskompensation 2010.pdf
6 Protokoll BUN 20101020.pdf
7 TJUT Reglering Resultatenhet Nyboda Forellen underskott.pdf
8 Protokoll BUN 20101215.pdf
9 TJUT Kompensation Forellskolan musikklass 2010.pdf
Begäransunderlag IES DOC190516.pdf
Bilaga 28 resultatöverföring 2018 till 2019 april.pdf
Bilaga 29 resultatöverföring 2018 till 2019 okt.pdf
Bilagor
4 01 Tjänsteskrivelse anhållan om extra bidrag engelska skolan oktober 2019.pdf (627 kb) 4 1 Bilaga begäran IES 2019 BUN 0217 20191007.pdf (139 kb) 4 10 Extra utbetalningar fristående 20110-2012.pdf (267 kb) 4 11 Bokslut BOU 2010.pdf (646 kb) 4 11-2 Resultatöverföring 2010 till 2011.pdf (9 kb) 4 12 TJUT Hyrespeng till enskilda förskolor och skolor 2011.pdf (79 kb) 4 13 Bokslut BUN 2011.pdf (387 kb) 4 13-2 Resultatenheter 2011.pdf (9 kb) 4 14 Verksamhetsberättelse och bokslut BUN 2012.pdf (585 kb) 4 14-2 Resultatöverföring 2012 till 2013.pdf (38 kb) 4 15 2014 BUN 0059 principbeslut 201307.pdf (48 kb) 4 16 2014 BUN 0059 beslut om ersättning 2013.pdf (66 kb) 4 17 2014 BUN 0059 slutavräkning 2013.pdf (38 kb) 4 18 Verksamhetsberättelse med bokslut 2013 BUN.pdf (1 095 kb) 4 18-2 Resultatöverföring 2013 till 2014.pdf (58 kb) 4 19 Brevik beslut om ersättning 2014.pdf (179 kb) 4 2 Bokslut BUN 2009.pdf (376 kb) 4 20 Verksamhetsberättelse BUN 2014 inkl. bokslut.pdf (1 152 kb) 4 20-2 Resultatöverföring 2014 till 2015.pdf (390 kb) 4 21 BUN 0018 beslut om ersättning 2015.pdf (60 kb) 4 2-2 Resultatenheter 2009.pdf (46 kb) 4 22 Tilläggsavtal hyreskontrakt Breviks skola 2015.pdf (24 kb) 4 22 Verksamhetsberättelse BoU_2015.pdf (790 kb) 4 22-2 Resultatöverföring 2015 till 2016.pdf (539 kb) 4 23 Verksamhetsberättelse 2016 Grundskola (170208) slutversion.pdf (575 kb) 4 23-2 Resultatöverföring 2016 till 2017.pdf (433 kb) 4 24 Verksamhetsberättelse 2017 Vo 2 Grundskola inkl grundsärskola.pdf (902 kb) 4 24-2 Resultatöverföring 2017 till 2018.pdf (470 kb) 4 24-3 TJUT Överföring föregående års resultat Barn- och utbildningsförvaltningen.pdf (793 kb) 4 25 Beslut 2017 Bidrag elevhälsa.pdf (113 kb) 4 25-2 Beslut om redovisning elevhälsan 2017.pdf (103 kb) 4 26 Beslut Elevhälsan 2018.pdf (124 kb) 4 27VERK~1.pdf (548 kb) 4 3 Protokoll BUN 20091216.pdf (160 kb) 4 4 Skolpeng 2010.pdf (55 kb) 4 5 TJUT hyreskompensation 2010.pdf (154 kb) 4 6 Protokoll BUN 20101020.pdf (131 kb) 4 7 TJUT Reglering Resultatenhet Nyboda Forellen underskott.pdf (138 kb) 4 8 Protokoll BUN 20101215.pdf (158 kb) 4 9 TJUT Kompensation Forellskolan musikklass 2010.pdf (92 kb) 4 Begäransunderlag IES DOC190516.pdf (1 277 kb) 4 Bilaga 28 resultatöverföring 2018 till 2019 april.pdf (579 kb) 4 Bilaga 29 resultatöverföring 2018 till 2019 okt.pdf (2 142 kb)

5 Integritetskyddspolicy för barn- och utbildningsnämndens personuppgiftsbehandling

Dnr 2019/BUN 0321

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Integritetskyddspolicy för barn- och utbildningsnämndens personuppgiftsbehandling
antas av barn och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun hanteras en mängd olika personuppgifter. Barn- och
utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas
inom nämndens verksamhetsområden.

Integritetskyddspolicyn syftar till att uppfylla den informationsplikt som den
personuppgiftsansvarig har gentemot de registrerade. I integritetskyddspolicyn
tydliggörs vilka personuppgifter som barn- och utbildningsnämnden behandlar, för
vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas
samt vilka rättigheter den registrerade har.

Bilagor
Tjänsteskrivelse integritetskyddspolicy personuppgiftsbehandling oktober 2019.pdf
Integritetskyddspolicy BUN.pdf

6 Resultatsammanställning läsåret 2018/2019

Dnr 2019/BUN 0319
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Barn och utbildningsnämnden noterar resultatsammanställning läsåret 2018/2019.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en djupare analys
av vilka förutsättningar som krävs för ökade resultat.

Beskrivning av ärendet
Varje år presenterar barn- och utbildningsförvaltningen en analysrapport med
kunskapsresultat från elever i Tyresös kommunala grundskolor. Analysrapporten utgör
ett underlag för nämnden att fatta beslut om vilka prioriteringar som ska göras inför
kommande nämndplan - och budgetarbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse resultatsammanställning oktober 2019.pdf
Resultatsammanställning läsåret 2018-20192.pdf

7 Biblioteksplan 2020

Dnr 2019/BUN 0331

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsförvaltningen ger i uppdrag att definiera gemensam basnivå
för utbud av böcker i våra kommunala grundskolor
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att redovisa förutsättningar för att
böcker finns tillgängliga för elever under hela dagen på alla våra kommunala
grundskolor Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen

- Biblioteksplan för Tyresö kommun 2020-2024 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) § 17. Ansvaret för
kommunens biblioteksverksamheter är fördelat mellan barn- och utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Biblioteksplan för Tyresö kommun 2020-2024 är ett styrdokument för utveckling av
biblioteksverksamheterna i Tyresö kommun. Nämnderna ansvarar enskilt och
tillsammans för att biblioteksplanens strategier genomförs enligt beslut i
kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande
Skollagen är tydlig, elever i grundskolan ska ha tillgång till skolbibliotek och
huvudmannen har ansvaret för skolbibliotekens utformning. I den nationella
biblioteksstrategin lyfts reformer för stärkta biblioteken. Där föreslås reformer för
skolbiblioteken med bland annat ett nationellt kunskapscenter för skolbiblioteksfrågor
som ska bidra med kompetensutveckling, stärkt medieförsörjningen och tillgång till e-
medier för skolbiblioteken.

Grundläggande slutsatser från forskning visar att ett bra skolbibliotek – där
ledning, lärare och bibliotekarie arbetar tillsammans – gynnar elevens läsutveckling
och informationskompetens. Dessutom är ett välfungerande skolbiblioteket högt
värderat av eleverna själva, som en plats med många funktioner: som studieplats, för
grupparbeten, återhämtning och socialt umgänge.

Det finns många exempel inom forskning för hur skolbibliotekarier spelar en viktig roll
för elevernas läsutveckling, digitala kompetens och källkritiska perspektiv. Ett
skolbibliotek ska vara en del och integreras i den pedagogiska verksamheten.

I Tyresö har vi endast ett skolbibliotek som är bemannat med en utbildad
skolbibliotekarie, nämligen på Nyboda skola. Vi ser också att det finns många rum
med böcker i ute i skolorna, men det räcker inte. Vår önskan att alla skolor ska
erbjuda ett bemannat skolbibliotek, men vi vet att resurser ute i våra verksamheter,
begränsar.Vi ser vikten av att vi rustar våra barn och unga med ett rikt språk och
förutsättningar att lyckas i sin skolgång. Här spelar skolbiblioteken en mycket viktig
roll. Målet är tydligt, tillgängligheten till böcker ska öka och möjliggöras under en hel
skoldag för alla Tyresös elever. En basnivå av utbud ska finnas på samtliga skolor.

Med anledning av ovan ger vi barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att i ett
första steg;

• Definiera gemensam basnivå för utbud av böcker i våra kommunala grundskolor
• Redovisa förutsättningar för att böcker finns tillgängliga för elever under hela dagen
på alla våra kommunala grundskolor

Bilagor
Tjänsteskrivelse biblioteksplan oktober 2019.pdf
Biblioteksplan 2020-2024.pdf

8 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0032 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska
redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160. Barn - och
utbildningsförvaltningen har för närvarande 11 uppdrag, varav 8 är pågående och 3
ännu inte startade. Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av pågående uppdrag oktober 2019.pdf
Uppdragslista.pdf

9 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2019/BUN 0005 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen redovisas på varje nämndsammanträde vilka bidrag som sökts
och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället (föregående nämnd).

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag oktober 2019.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender 2019.10.14.pdf
Skolverkets statsbidragskalendern 2019.pdf

10 Redovisning av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/BUN 0006 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Handlingarna under berarbetande.

Bilagor
Delegationsbeslut oktober 2019.pdf
Delegationsbeslut september 2019.pdf

11 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0003 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande
behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar
en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas
kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag oktober 2019.pdf

12 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2019/BUN 0004 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn - och
elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos
Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn-
och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd oktober 2019.docx.pdf
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen oktober 2019.docx.pdf

13 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av
förvaltningsövergripande karaktär.

14 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden för barn- och utbildningsnämndens kännedom bifogas.

§24 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/BUN 0001 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 30 september 2019 avseende  barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller
ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2019 för beställare (myndighet) och
verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning per september 2019.pdf
Ekonomisk rapport per sep 2019 BUN 20191011 med tidigare års resultat.pdf

§25 Nämndplan 2020

Dnr 2019/BUN 0326

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområden förskola och pedagogisk omsorg och grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem antas.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) och Richard Norin (C) lämnar gemen samt särskilt yttrande (se bilaga).

Sara Bjällhag (KD) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för  barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk
omsorg och 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem för 2020.
Förslaget baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av
kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Ordförandeutlåtande
Under året som Tillsammans för Tyresö har styrt Tyresö, ser vi att många skickliga lärare och pedagoger bidrar till en hög kvalitet i våra förskolor och skolor. Vår roll är att fortsatt ge förutsättningar som möjliggör en trygg, likvärdig förskola och skola, där alla barn och elever når så långt det är möjligt. För att stärka kvalitén och arbeta för höga resultat ska ett systematiskt utvecklingsarbete genomsyra alla våra verksamheter. Grunden för lärande sker i förskolan. Idag har vi en förskola med hög andel nöjda föräldrar och barn som känner sig trygga. Det är glädjande och arbetet för att bibehålla kvalitén med framgångsfaktorer som barngruppers storlek och en hög andel utbildade pedagoger är prioriterat. Satsningar under året inom läsning och språk har gett god effekt och det kollegiala lärandet skapar möjligheter att dela goda exempel och utveckla verksamheterna.

Tyresös lärmiljöer ska vara tillgängliga och möjliggöra lärande för alla barn. Miljön ska bidra till trygghet och studiero, som är ett fortsatt prioriterat område. Skollagen är tydlig; alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och stöd ska ges till barn med funktionsnedsättning för att så långt som möjligt motverka
funktionsnedsättningens konsekvenser. Höjd kompetens kring lärande och fysisk lärmiljö, både inom- och utomhus, ger förutsättningar för alla elever att vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet. Måltidsmiljön är en viktig del av skoldagen och skolmåltiden ska ses som en del av den pedagogiska verksamheten. En måltid som äts upp bidrar till mätta, pigga och friska barn,  vilket underlättar för lärande. Tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd är viktigt. Samverkan mellan förvaltningar som samarbetar kring barnet behöver bli tydligare. Målet ska vara snabba, tidiga och välkoordinerade insatser för barn och familjer i behov av stöd.

Omvärlden förändras snabbt och ställer nya krav inom klimat och teknik. Tyresös förskolor och skolor ska vara i framkant när det gäller ansvarstagande för nästa generation och tydliga riktlinjer ska finnas för hur vi ska arbeta klimat - och kemikaliesmart. Digitaliseringen ställer nya krav på organisation och lärande och nya säkra, tekniska lösningar i våra verksamheter ska möjligg öra ökat lärande och utveckling. En av våra största utmaningar är att öka likvärdigheten mellan våra grundskolor, inte minst avseende elevers möjlighet att söka sig vidare till en
gymnasieutbildning. Tyresös elever visar höga meritvärden, men skillnaden mellan skolor och mellan elever är alltför stor. De fortsatt höga sjuktalen och svårigheter att rekrytera behörig personal, i både förskola och grundskola, oroar. Ett fortsatt arbete med en kompetensförsörjningsplan och lärares arbetsbörda är därför prioriterat. Fler ska rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.  Aktuell forskning visar att läsförmåga, inlärning och koncentration ökar efter så lite som 4-12 minuters fysisk aktivitet. I Tyresö finns många goda exempel där
rörelse involveras under skoldagen med god effekt. Det kan vara alltifrån
planerade rastaktiviteter till sk brainbreaks och micropauser med rörelse under
lektionstid. Vi vill att alla elever i Tyresös skolor ska erbjudas den möjligheten.
Även utemiljöer spelar roll för ungas hälsa och skolgårdar ska därför vara  välfungerande och stimulera till nya utmaningar, locka till lek och fysisk aktivitet.
Fritidsverksamheten kompletterar utbildningen i grundskolan. Skola och fritidshems samverkan för barns utveckling är viktig och måste möjliggöras för att se lärandet som en röd tråd genom hela dagen. Andel utbildade inom fritidshemmen måste öka och kvalitetsutvecklingen ska fortsätta.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nämndplan 2020 oktober 2019.pdf
Nämndplan 20191016.pdf

§26 Begäran om ytterligare bidrag AcadeMedia

Dnr 2019/BUN 0213 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. AcadeMedias anhållan om extra medel för åren från och med 2010 till och med 2015 avslås.
2. Utöver det extra elevbidraget för perioden 2016 - 2018 som redan utbetalats i
juni 2019, beviljas kompletterande grundbelopp till Pysslingen Förskolor och
Skolor AB och Vittraskolorna AB med 456 kronor per elev för samma period
vilket inkluderar kompensation för administration med tre procent samt tillägg för mervärdesskatt med sex procent. Därmed anses AcadeMedias huvudmän
Pysslingens Förskolor och Skolor AB och Vittraskolorna AB ha erhållit full
ersättning motsvarande det grundbelopp som Tyresö kommuns grundskolor  erhållit under perioden 2016-2018. Grundbeloppet anses därmed vara slutligt
reglerat mellan AcadeMedia och Tyresö kommun för perioden 2010 – 2018. Detta beslut om kompletterande grundbelopp enligt ovan är villkorat av att
kommunfullmäktige fattar beslut om ytterligare nedskrivning av resultatenheterna för grundskolas resultat med 2 336 000 kronor i sin helhet.

Beskrivning av ärendet
AcadeMedia har den 9 maj 2019 inkommit med en skriftlig begäran om att kommunen ska utreda om AcadeMedias huvudmän Pysslingen Förskolor och  Skolor AB samt Vittraskolorna AB har kompenserats med korrekt grundbelopp per elev i grundskolan under perioden 2010-2018. AcadeMedia har vidare begärt att kommunen efter utredning ska beräkna och utbetala kompensation med korrekt belopp. Kommunen anser att det granskningsunderlag som AcadeMedia har utgått ifrån vid sin granskning av barn- och utbildningsnämndens redovisning är felaktig.
Istället för att se till både utförar- och beställarsidan i sin helhet ska  granskningsunderlaget bestå av resultatenheternas sammanlagda resultat per år.

Bilagor
01 Tjänsteskrivelse anhållan om extra bidrag AcadMedia oktober 2019.pdf
1 Bilaga begäran AcadeMedia 2019 BUN 0213 20191007.pdf
10 Extra utbetalningar fristående 20110-2012.xlsx
11 Bokslut BOU 2010.pdf
11-2 Resultatöverföring 2010 till 2011.pdf
12 TJUT Hyrespeng till enskilda förskolor och skolor 2011.pdf
13 Bokslut BUN 2011.pdf
13-2 Resultatenheter 2011.pdf
14 Verksamhetsberättelse och bokslut BUN 2012.pdf
14-2 Resultatöverföring 2012 till 2013.pdf
15 2014 BUN 0059 principbeslut 201307.pdf
16 2014 BUN 0059 beslut om ersättning 2013.pdf
17 2014 BUN 0059 slutavräkning 2013.pdf
18 Verksamhetsberättelse med bokslut 2013 BUN.pdf
18-2 Resultatöverföring 2013 till 2014.pdf
19 Brevik beslut om ersättning 2014.pdf
2 Bokslut BUN 2009.pdf
20 Verksamhetsberättelse BUN 2014 inkl. bokslut.pdf
20-2 Resultatöverföring 2014 till 2015.pdf
21 BUN 0018 beslut om ersättning 2015.pdf
2-2 Resultatenheter 2009.pdf
22 Tilläggsavtal hyreskontrakt Breviks skola 2015.pdf
22 Verksamhetsberättelse BoU_2015.pdf
22-2 Resultatöverföring 2015 till 2016.pdf
23 Verksamhetsberättelse 2016 Grundskola (170208) slutversion.pdf
23-2 Resultatöverföring 2016 till 2017.pdf
24 Verksamhetsberättelse 2017 Vo 2 Grundskola inkl grundsärskola.pdf
24-2 Resultatöverföring 2017 till 2018.pdf
24-3 TJUT Överföring föregående års resultat Barn- och utbildningsförvaltningen.pdf
25 Beslut 2017 Bidrag elevhälsa.pdf
25-2 Beslut om redovisning elevhälsan 2017.pdf
26 Beslut Elevhälsan 2018.pdf
27 Verksamhetsberättelse 2018 VO 2 Grundskola inkl. grundsärskola och  fritidshem 20190220.pdf
3 Protokoll BUN 20091216.pdf
4 Skolpeng 2010.pdf
5 TJUT hyreskompensation 2010.pdf
6 Protokoll BUN 20101020.pdf
7 TJUT Reglering Resultatenhet Nyboda Forellen underskott.pdf
8 Protokoll BUN 20101215.pdf
9 TJUT Kompensation Forellskolan musikklass 2010.pdf
Begäran om ytterligare bidrag fr Tyresö Kommun.pdf
Bilaga 28 resultatöverföring 2018 till 2019 april.pdf
Bilaga 29 resultatöverföring 2018 till 2019 okt.pdf

Bilagor
§ 26 01 Tjänsteskrivelse anhållan om extra bidrag AcadMedia oktober 2019.pdf (625 kb) § 26 1 Bilaga begäran AcadeMedia 2019 BUN 0213 20191007.pdf (148 kb) § 26 10 Extra utbetalningar fristående 20110-2012.pdf (267 kb) § 26 11 Bokslut BOU 2010.pdf (646 kb) § 26 11-2 Resultatöverföring 2010 till 2011.pdf (9 kb) § 26 12 TJUT Hyrespeng till enskilda förskolor och skolor 2011.pdf (79 kb) § 26 13 Bokslut BUN 2011.pdf (387 kb) § 26 13-2 Resultatenheter 2011.pdf (9 kb) § 26 14 Verksamhetsberättelse och bokslut BUN 2012.pdf (585 kb) § 26 14-2 Resultatöverföring 2012 till 2013.pdf (38 kb) § 26 15 2014 BUN 0059 principbeslut 201307.pdf (48 kb) § 26 16 2014 BUN 0059 beslut om ersättning 2013.pdf (66 kb) § 26 17 2014 BUN 0059 slutavräkning 2013.pdf (38 kb) § 26 18 Verksamhetsberättelse med bokslut 2013 BUN.pdf (1 095 kb) § 26 18-2 Resultatöverföring 2013 till 2014.pdf (58 kb) § 26 19 Brevik beslut om ersättning 2014.pdf (179 kb) § 26 2 Bokslut BUN 2009.pdf (376 kb) § 26 20 Verksamhetsberättelse BUN 2014 inkl. bokslut.pdf (1 152 kb) § 26 20-2 Resultatöverföring 2014 till 2015.pdf (390 kb) § 26 21 BUN 0018 beslut om ersättning 2015.pdf (60 kb) § 26 2-2 Resultatenheter 2009.pdf (46 kb) § 26 22 Tilläggsavtal hyreskontrakt Breviks skola 2015.pdf (24 kb) § 26 22 Verksamhetsberättelse BoU_2015.pdf (790 kb) § 26 22-2 Resultatöverföring 2015 till 2016.pdf (539 kb) § 26 23 Verksamhetsberättelse 2016 Grundskola (170208) slutversion.pdf (575 kb) § 26 23-2 Resultatöverföring 2016 till 2017.pdf (433 kb) § 26 24 Verksamhetsberättelse 2017 Vo 2 Grundskola inkl grundsärskola.pdf (902 kb) § 26 24-2 Resultatöverföring 2017 till 2018.pdf (470 kb) § 26 24-3 TJUT Överföring föregående års resultat Barn- och utbildningsförvaltningen.pdf (793 kb) § 26 25 Beslut 2017 Bidrag elevhälsa.pdf (113 kb) § 26 25-2 Beslut om redovisning elevhälsan 2017.pdf (103 kb) § 26 26 Beslut Elevhälsan 2018.pdf (124 kb) § 26 27 Verksamhetsberättelse 2018 VO 2 Grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem 20190220.pdf (548 kb) § 26 3 Protokoll BUN 20091216.pdf (160 kb) § 26 4 Skolpeng 2010.pdf (55 kb) § 26 5 TJUT hyreskompensation 2010.pdf (154 kb) § 26 6 Protokoll BUN 20101020.pdf (131 kb) § 26 7 TJUT Reglering Resultatenhet Nyboda Forellen underskott.pdf (138 kb) § 26 8 Protokoll BUN 20101215.pdf (158 kb) § 26 9 TJUT Kompensation Forellskolan musikklass 2010.pdf (92 kb) § 26 Begäran om ytterligare bidrag fr Tyresö Kommun.pdf (858 kb) § 26 Bilaga 28 resultatöverföring 2018 till 2019 april.pdf (579 kb) § 26 Bilaga 29 resultatöverföring 2018 till 2019 okt.pdf (2 142 kb)

§27 Begäran om ytterligare bidrag enligt skollagen Engelska skolan

Dnr 2019/BUN 0217 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Internationella Engelska skolan i Sverige AB:s anhållan om extra medel för åren från och med 2010 till och med 2015 avslås.
2. Utöver det extra elevbidraget för perioden 2016 - 2018 som redan utbetalats i
juni 2019, beviljas kompletterande grundbelopp till Internationella Engelska
skolan i Sverige AB med 456 kronor per elev för samma period vilket inkluderar
kompensation för administration med tre procent samt tillägg för mervärdesskatt med sex procent. Därmed anses Internationella Engelska skolan i Sverige AB ha erhållit full ersättning motsvarande det grundbelopp som Tyresö kommuns grundskolor erhållit under perioden 2016 -2018. Grundbeloppet anses därmed vara slutligt reglerat mellan Internationella Engelska skolan i Sverige AB och Tyresö kommun för perioden 2010 – 2018. Detta beslut om kompletterande grundbelopp enligt ovan är villkorat av att kommunfullmäktige fattar beslut om ytterligare nedskrivning av resultatenheterna för grundskolas resultat med 2 336 000 kronor i sin helhet.

Beskrivning av ärendet
Internationella Engelska skolan i Sverige AB (”IES”) har den 16 maj 2019
inkommit med en skriftlig begäran om att kommunen ska utreda om IES har
kompenserats med korrekt grundbelopp per elev i grundskolan under perioden
2010-2018. IES har vidare begärt att kommunen efter utredning ska beräkna och utbetala kompensation med korrekt belopp. Kommunen anser att det granskningsunderlag som IES har utgått ifrån vid sin granskning av barn- och utbildningsnämndens redovisning är felaktig. Istället för att se till både utförar- och beställarsidan i sin helhet ska granskningsunderlaget bestå av resultatenheternas sammanlagda resultat per år.

Bilagor
01 Tjänsteskrivelse anhållan om extra bidrag engelska skolan oktober 2019.pdf
1 Bilaga begäran IES 2019 BUN 0217 20191007.pdf
10 Extra utbetalningar fristående 20110-2012.xlsx
11 Bokslut BOU 2010.pdf
11-2 Resultatöverföring 2010 till 2011.pdf
12 TJUT Hyrespeng till enskilda förskolor och skolor 2011.pdf
13 Bokslut BUN 2011.pdf
13-2 Resultatenheter 2011.pdf
14 Verksamhetsberättelse och bokslut BUN 2012.pdf
14-2 Resultatöverföring 2012 till 2013.pdf
15 2014 BUN 0059 principbeslut 201307.pdf
16 2014 BUN 0059 beslut om ersättning 2013.pdf
17 2014 BUN 0059 slutavräkning 2013.pdf
18 Verksamhetsberättelse med bokslut 2013 BUN.pdf
18-2 Resultatöverföring 2013 till 2014.pdf
19 Brevik beslut om ersättning 2014.pdf
2 Bokslut BUN 2009.pdf
20 Verksamhetsberättelse BUN 2014 inkl. bokslut.pdf
20-2 Resultatöverföring 2014 till 2015.pdf
21 BUN 0018 beslut om ersättning 2015.pdf
2-2 Resultatenheter 2009.pdf
22 Tilläggsavtal hyreskontrakt Breviks skola 2015.pdf
22 Verksamhetsberättelse BoU_2015.pdf
22-2 Resultatöverföring 2015 till 2016.pdf
23 Verksamhetsberättelse 2016 Grundskola (170208) slutversion.pdf
23-2 Resultatöverföring 2016 till 2017.pdf
24 Verksamhetsberättelse 2017 Vo 2 Grundskola inkl grundsärskola.pdf
24-2 Resultatöverföring 2017 till 2018.pdf
24-3 TJUT Överföring föregående års resultat Barn- och
utbildningsförvaltningen.pdf
25 Beslut 2017 Bidrag elevhälsa.pdf
25-2 Beslut om redovisning elevhälsan 2017.pdf
26 Beslut Elevhälsan 2018.pdf
27VERK~1.PDF
3 Protokoll BUN 20091216.pdf
4 Skolpeng 2010.pdf
5 TJUT hyreskompensation 2010.pdf
6 Protokoll BUN 20101020.pdf
7 TJUT Reglering Resultatenhet Nyboda Forellen underskott.pdf
8 Protokoll BUN 20101215.pdf
9 TJUT Kompensation Forellskolan musikklass 2010.pdf
Begäransunderlag IES DOC190516.pdf
Bilaga 28 resultatöverföring 2018 till 2019 april.pdf
Bilaga 29 resultatöverföring 2018 till 2019 okt.pdf

Bilagor
§ 27 01 Tjänsteskrivelse anhållan om extra bidrag engelska skolan oktober 2019.pdf (627 kb) § 27 1 Bilaga begäran IES 2019 BUN 0217 20191007.pdf (139 kb) § 27 10 Extra utbetalningar fristående 20110-2012.pdf (267 kb) § 27 11 Bokslut BOU 2010.pdf (646 kb) § 27 11-2 Resultatöverföring 2010 till 2011.pdf (9 kb) § 27 12 TJUT Hyrespeng till enskilda förskolor och skolor 2011.pdf (79 kb) § 27 13 Bokslut BUN 2011.pdf (387 kb) § 27 13-2 Resultatenheter 2011.pdf (9 kb) § 27 14 Verksamhetsberättelse och bokslut BUN 2012.pdf (585 kb) § 27 14-2 Resultatöverföring 2012 till 2013.pdf (38 kb) § 27 15 2014 BUN 0059 principbeslut 201307.pdf (48 kb) § 27 16 2014 BUN 0059 beslut om ersättning 2013.pdf (66 kb) § 27 17 2014 BUN 0059 slutavräkning 2013.pdf (38 kb) § 27 18 Verksamhetsberättelse med bokslut 2013 BUN.pdf (1 095 kb) § 27 18-2 Resultatöverföring 2013 till 2014.pdf (58 kb) § 27 19 Brevik beslut om ersättning 2014.pdf (179 kb) § 27 2 Bokslut BUN 2009.pdf (376 kb) § 27 20 Verksamhetsberättelse BUN 2014 inkl. bokslut.pdf (1 152 kb) § 27 20-2 Resultatöverföring 2014 till 2015.pdf (390 kb) § 27 21 BUN 0018 beslut om ersättning 2015.pdf (60 kb) § 27 2-2 Resultatenheter 2009.pdf (46 kb) § 27 22 Tilläggsavtal hyreskontrakt Breviks skola 2015.pdf (24 kb) § 27 22 Verksamhetsberättelse BoU_2015.pdf (790 kb) § 27 22-2 Resultatöverföring 2015 till 2016.pdf (539 kb) § 27 23 Verksamhetsberättelse 2016 Grundskola (170208) slutversion.pdf (575 kb) § 27 23-2 Resultatöverföring 2016 till 2017.pdf (433 kb) § 27 24 Verksamhetsberättelse 2017 Vo 2 Grundskola inkl grundsärskola.pdf (902 kb) § 27 24-2 Resultatöverföring 2017 till 2018.pdf (470 kb) § 27 24-3 TJUT Överföring föregående års resultat Barn- och utbildningsförvaltningen.pdf (793 kb) § 27 25 Beslut 2017 Bidrag elevhälsa.pdf (113 kb) § 27 25-2 Beslut om redovisning elevhälsan 2017.pdf (103 kb) § 27 26 Beslut Elevhälsan 2018.pdf (124 kb) § 27 27VERK~1.pdf (548 kb) § 27 3 Protokoll BUN 20091216.pdf (160 kb) § 27 4 Skolpeng 2010.pdf (55 kb) § 27 5 TJUT hyreskompensation 2010.pdf (154 kb) § 27 6 Protokoll BUN 20101020.pdf (131 kb) § 27 7 TJUT Reglering Resultatenhet Nyboda Forellen underskott.pdf (138 kb) § 27 8 Protokoll BUN 20101215.pdf (158 kb) § 27 9 TJUT Kompensation Forellskolan musikklass 2010.pdf (92 kb) § 27 Begäransunderlag IES DOC190516.pdf (1 277 kb) § 27 Bilaga 28 resultatöverföring 2018 till 2019 april.pdf (579 kb) § 27 Bilaga 29 resultatöverföring 2018 till 2019 okt.pdf (2 142 kb)

§28 Integritetskyddspolicy för barn- och utbildningsnämndens personuppgiftsbehandling

Dnr 2019/BUN 0321

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Integritetskyddspolicy för barn- och utbildningsnämndens
personuppgiftsbehandling antas av barn och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun hanteras en mängd olika personuppgifter. Barn- och
utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som
behandlas inom nämndens verksamhetsområden. Integritetskyddspolicyn syftar till att uppfylla den informationsplikt som den personuppgiftsansvarig har gentemot de registrerade. I integritetskyddspolicyn tydliggörs vilka personuppgifter som barn- och utbildningsnämnden behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas samt vilka rättigheter den registrerade har.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Personuppgiftsbehandling för barn- och utbildningsnämndens
verksamheter.pdf

§29 Resultatsammanställning läsåret 2018/2019

Dnr 2019/BUN 0319

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn och utbildningsnämnden noterar resultatsammanställning läsåret  2018/2019.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en djupare
analys av vilka förutsättningar som krävs för ökade resultat.

Beskrivning av ärendet
Varje år presenterar barn- och utbildningsförvaltningen en analysrapport med
kunskapsresultat från elever i Tyresös kommunala grundskolor. Analysrapporten utgör ett underlag för nämnden att fatta beslut om vilka prioriteringar som ska göras inför kommande nämndplan - och budgetarbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse resultatsammanställning oktober 2019.pdf
Resultatsammanställning läsåret 2018-20192.pdf

§30 Biblioteksplan 2020

Dnr 2019/BUN 0331

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Biblioteksplan för Tyresö kommun 2020-2024 antas.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att definiera gemensam basnivå för utbud av böcker i våra kommunala grundskolor.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att redovisa förutsättningar för att böcker finns tillgängliga för elever under hela dagen på alla våra kommunala grundskolor.

Beskrivning av ärendet
Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) § 17. Ansvaret för
kommunens biblioteksverksamheter är fördelat mellan barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Biblioteksplan för Tyresö kommun 2020-2024 är ett
styrdokument för utveckling av biblioteksverksamheterna i Tyresö kommun.
Nämnderna ansvarar enskilt och tillsammans för att biblioteksplanens strategier
genomförs enligt beslut i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande
Skollagen är tydlig, elever i grundskolan ska ha tillgång till skolbibliotek och
huvudmannen har ansvaret för skolbibliotekens utformning. I den nationella biblioteksstrategin lyfts reformer för stärkta biblioteken. Där föreslås reformer för skolbiblioteken med bland annat ett nationellt kunskapscenter för skolbiblioteksfrågor som ska bidra med kompetensutveckling, stärkt medieförsörjningen och tillgång till e-medier för skolbiblioteken.

Grundläggande slutsatser från forskning visar att ett bra skolbibliotek – där  ledning, lärare och bibliotekarie arbetar tillsammans – gynnar elevens läsutveckling och informationskompetens. Dessutom är ett välfungerande
skolbibliotek högt värderat av eleverna själva, som en plats med många  funktioner: som studieplats, för grupparbeten, återhämtning och socialt umgänge.

Det finns många exempel inom forskning för hur skolbibliotekarier spelar en viktig roll för elevernas läsutveckling, digitala kompetens och källkritiska perspektiv. Ett skolbibliotek ska vara en del och integreras i den pedagogiska verksamheten.

I Tyresö har vi endast ett skolbibliotek som är bemannat med en utbildad
skolbibliotekarie, nämligen på Nyboda skola. Vi ser också att det finns många rum med böcker i ute i skolorna, men det räcker inte. Vår önskan att alla skolor ska erbjuda ett bemannat skolbibliotek, men vi vet att resurser ute i våra  verksamheter, begränsar. Vi ser vikten av att vi rustar våra barn och unga med ett rikt språk och förutsättningar att lyckas i sin skolgång. Här spelar skolbiblioteken en mycket viktig roll. Målet är tydligt, tillgängligheten till böcker ska öka och möjliggöras under en hel skoldag för alla Tyresös elever. En basnivå av utbud ska finnas på samtliga skolor. Med anledning av ovan ger vi barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att i ett första steg;

Definiera gemensam basnivå för utbud av böcker i våra kommunala grundskolor redovisa förutsättningar för att böcker finns tillgängliga för elever under hela dagen på alla våra kommunala grundskolor

Bilagor
Tjänsteskrivelse biblioteksplan oktober 2019.pdf
Biblioteksplan 2020-2024.pdf

§31 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0032 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska  redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160. Barn - och
utbildningsförvaltningen har för närvarande 11 uppdrag, varav 8 är pågående och 3 ännu inte startade.

Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av pågående uppdrag oktober 2019.pdf
Uppdragslista.pdf

§32 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2019/BUN 0005 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen redovisas på varje nämndsammanträde vilka bidrag som  sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället (föregående nämnd).

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag oktober 2019.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender 2019.10.14.pdf
Skolverkets statsbidragskalendern 2019.pdf

§33 Redovisning av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/BUN 0006 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningens delegationsbeslut fö r september och oktober 2019 redovisas.

Bilagor
Delegationsbeslut oktober 2019.pdf
Delegationsbeslut september 2019.pdf

§34 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0003 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller  annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för
kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor
som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar
sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag oktober 2019.pdf
Tjänsteskrivelse statistik kränkande behandling oktober 2019.pdf

§35 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2019/BUN 0004 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd oktober 2019.docx.pdf
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen oktober 2019.pdf

§36 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av  förvaltningsövergripande karaktär.

§37 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden för barn- och utbildningsnämndens kännedom bifogas.