Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-01-29

Sammanträde 2020-01-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Uppdrag: Utveckling av Tyresös skolbibliotek

Dnr 2019/BUN 0194 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Kartläggningen noteras.
2. Barn- och utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda fysiska - och
ekonomiska förutsättningar för att utveckla Tyresös skolbibliotek, detta bör ske i
samarbete med folkbiblioteken.

Beskrivning av ärendet
Idag har grundskolorna i Tyresö kommun tillgång till skolbibliotek i olika utsträckning.
Det skiljer sig både i fråga om kompetens och utbud mellan skolorna. Vissa skolor i
Tyresö kommun har lokalbibliotek medan andra skolor har korridorbibliotek. Endast en
skola har en utbildad skolbibliotekarie. Bemanning på övriga skolor sker genom annan
personal, vilket vanligtvis är svenskalärare eller annan anställd lärare. Dock finns det
skolbibliotek som är obemannade och blir endast tillgängligt för elever om ansvarig
lärare är närvarande. Många skolor anser även att det råder stora brister i samarbetet
med kommunala biblioteken.

Den politiska ambitionen är tydlig, varje skola ska ha ett eget skolbibliotek och tillgång
till kompetent personal. Kartläggningen visar att vi brister i likvärdighet gällande
tillgänglighet av böcker. Förvaltningen ges därför i uppdrag att utreda fysiska och
ekonomiska förutsättningar för att utveckla Tyresös skolbibliotek, detta bör ske i
samarbete med Kultur och fritidsförvaltningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utveckling av Tyresö kommuns skolbibliotek.pdf

2 Uppdrag: att utreda vilka förutsättningar som krävs för att erbjuda tillgång till en skolhund för elever i centrala lärstudios* och studios*, samt för de elever med problematisk skolfrånvaro.

Dnr 2020/BUN 0011 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Barn och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som
krävs för att erbjuda tillgång till en skolhund för elever i centrala lärstudios* och
studios*, samt för de elever med problematisk skolfrånvaro.

Beskrivning av ärendet
Nyligen besökte Barn- och utbildningsnämnden Krusboda skola och fick där träffa
läshunden Izzy och ta del av det positiva arbetet som Izzy och hans matte, tillika
pedagog, gör för att öka barns läsförmåga och öva social träning. Izzy gör stor skillnad
för barn i Krusbodas egen studio, där barn med bland annat neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, men även annan problematik har undervisning i mindre grupp.

3 Omlokalisering av barnen på förskolan Båten

Dnr 2020/BUN 0015 40
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
_

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande

4 Revidering av arkivorganisationen för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0317 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Arkivorganisationen antas

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för arkiv och informationsförvaltning ska varje nämnd utse
en arkivorganisation med en arkivansvarig. Arkivansvarig ska ansvara för följande:
• känna till bestämmelser och anvisningar som rör myndighetens arkivvård
• vårda myndighetens handlingar
• hålla handlingarna tillgängliga i enlighet med offentlighetslagstiftningen
• biträda vid utarbetandet av dokumenthanteringsplaner och gallringsanvisningar
• verkställa beslutad gallring
• se till att arkivbildningen sker i enlighet med dokumenthanteringsplanen
• förbereda överlämnande av handlingar till kommunarkivet
• samråda med arkivansvarig och kommunarkivarien i frågor om arkiv- och
informationsförvaltning

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om arkivorganisation.pdf

5 Revidering av delegationsordning för förordnande av ersättare till förvaltningschef

Dnr 2019/BUN 0036 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Beslut om revidering av delegationsordning för förordnande av ersättare till
förvaltningschef upphör att gälla.

Beskrivning av ärendet
För närvarande övertar följande funktioner, i nämnd ordning, ansvaret och
befogenheterna som förvaltningschef vid förvaltningschefens frånvaro:

Skolchef Johan Ahlkvist
Skolchef Martin Lundell
Skolchef Ulrika Månsson
Verksamhetschef Caroline Eriksson

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, revidering av förordnande av ersättare till förvaltningschef.pdf

6 Tillsynsrapport förskolan Växa

Dnr 2020/BUN 0005 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Tillsynsrapport av Förskolan Växa Slottsparken noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltning ges i uppdrag att följa upp att förskolan
uppvisar
legitimationer för de förskollärare som är anställda.
3. Förskolan Växa ska redovisa de aktiva åtgärder i plan mot diskriminering och
kränkande behandling som skett första kvartalet 2020 till Barn- och
utbildningsförvaltningen senast 30 april 2020.
4. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att den borttagna
rutinen kring matsäck efterlevs, återrapport i juni till barn -och utbildningsnämnden.
5. Utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla.
Det följs upp vid nästa granskningstillfälle.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att värdegrundsarbetet till stora delar håller god kvalitet på
förskolan Växa/Slottsparken. Verksamhetens aktiviteter stimulerar barnen till lek
och lärande inom läroplanens målområden.

Barnen har delvis inflytande över planering, arbetssätt och innehåll.
Vårdnadshavarna är till stor del nöjda med samverkan med pedagogerna och
information från förskolan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, tillsynsrapport Förskolan Växa.pdf
Tillsynssrapport Förskolan Växa Slottsparken 2019 pdf.pdf

7 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/BUN 0001 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 30 november 2019 avseende
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller
ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2019 för beställare (myndighet) och
verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ekonomisk uppföljning per den 30 nov 2019.pdf
Ekonomisk rapport per nov 2019 BUN.pdf

8 Redovisning av statsbidrag 2019

Dnr 2020/BUN 0002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen redovisas på varje nämndsammanträde vilka bidrag som
sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället (föregående nämnd).

Bilagor
Tjänsteskrivelse, redovisning av statsbidrag.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender för 2019 uppdaterad
2020.01.09.pdf

9 Redovisning av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/BUN 0006 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som
tagits på förvaltningen.

Bilagor
delegationsbeslut Åsa dec 2019.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts november 2019.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts december 2019.pdf
Delegationsbeslut Caroline december 2019.pdf

10 Anmälningar om kränkande behandling 2019

Dnr 2019/BUN 0003 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande
behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla
till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för
barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statistik över anmälan om kränkande behandling.pdf

11 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2019

Dnr 2019/BUN 0004 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden
hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för
barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos skolinspektionen och barn- och
elevombudet.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd januari 2020.pdf

12 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Dnr 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz informerar muntligen om den nya organisationen.

13 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2020

Dnr 2020/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens meddelanden bifogas som bilagor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 219.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-01-07 § 2.pdf
BOU attestlista.pdf
Protokoll facklig samverkan dec.pdf

§1 Uppdrag: Utveckling av Tyresös skolbibliotek

Dnr 2019/BUN 0194 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Kartläggningen noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda fysiska och ekonomiska förutsättningar för att utveckla Tyresös skolbibliotek, detta bör ske i samarbete med folkbiblioteken.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen fick i uppdrag av nämnden att kartlägga tillgång till skolbibliotek, som nu återrapporteras i bifogad kartläggning.

Idag har grundskolorna i Tyresö kommun tillgång till skolbibliotek i olika utsträckning. Det skiljer sig både i fråga om kompetens och utbud mellan skolorna. Vissa skolor i Tyresö kommun har lokalbibliotek medan andra skolor har korridorbibliotek. Endast en skola har en utbildad skolbibliotekarie. Bemanning på övriga skolor sker genom annan personal, vilket vanligtvis är svenskalärare eller annan anställd lärare. Dock finns det skolbibliotek som är obemannade och blir endast tillgängligt för elever om ansvarig lärare är närvarande. Många skolor anser även att det råder stora brister i samarbetet med kommunala biblioteken.

Ordförandeutlåtande
Den politiska ambitionen är tydlig, varje skola ska ha ett eget skolbibliotek och
tillgång till kompetent personal. Kartläggningen visar att vi brister i likvärdighet
gällande tillgänglighet av böcker. Förvaltningen ges därför i uppdrag att utreda
fysiska och ekonomiska förutsättningar för att utveckla Tyresös skolbibliotek, detta bör ske i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Kartläggningen noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda fysiska och ekonomiska förutsättningar för att utveckla Tyresös skolbibliotek och att detta bör ske i samarbete med folkbiblioteken.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utveckling av Tyresö kommuns skolbibliotek.pdf

§2 Uppdrag: om förutsättningar för skolhund

Dnr 2020/BUN 0011 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som krävs för att erbjuda tillgång till en skolhund för elever i centrala lärstudios och studios, samt för elever med problematisk skolfrånvaro.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår i nedan ordförandeförslag att nämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för skolhund.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
- Barn och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som krävs för att erbjuda tillgång till en skolhund för elever i centrala lärstudios och studios, samt för de elever med problematisk skolfrånvaro.

Nyligen besökte barn- och utbildningsnämnden Krusboda skola och fick där träffa läshunden Izzy och ta del av det positiva arbetet som Izzy och hans matte, tillika pedagog, gör för att öka barns läsförmåga och öva social träning. Izzy gör stor skillnad för barn i Krusbodas egen studio, där barn med bland annat neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, men även annan problematik har undervisning i mindre grupp. Rektor och skolan har själva betalat för den utbildning som läshunden Izzy och hans matte har genomgått för att bli certifierade. De positiva effekterna och forskningsresultat kring en läshunds arbete, för barns inlärningsförmåga och trygghet, framförallt för barn med funktionsnedsättningar, är för bra för att inte sprida vidare i Tyresö kommuns skolor och låta fler elever få ta del av. Att möjliggöra en skolhund på fler skolor skulle även bidra till en ökad likvärdighet.

I USA är metoden R.E.A.D, Reading Education Assistance Dogs mer utbrett och finns på ett flertal skolor. Läshundar finns även på vissa bibliotek.

http://www.therapyanimals.org/R.E.A.D.html

Det finns hundar som är utbildade till terapihundar och så finns det hundar som
arbetar mer med läsning, för att få med samtliga begrepp och syften, används
begreppet skolhund i uppdraget.

Fler skolor och elever skulle vara hjälpta av en hund som Izzy och jag vill därför
utreda om det är genomförbart att införa en skolhund i fler skolor. I ett första steg kan elever i våra centrala lärstudios och studios vara prioriterade. Vilka förutsättningar finns och vad skulle det krävas för insatser och ekonomiska resurser för att möjliggöra för dessa elever att ges tillgång till en skolhund? Finns det intresse och möjlighet att använda en skolhund i arbetet kring problematisk skolfrånvaro inom exempelvis mobila teamet?

En inventering bland skolornas pedagoger om intresse finns för att utbilda sin hund och sig själv, skulle ge en utmärkt möjlighet till kompetensutveckling och är ett steg i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

§3 Omlokalisering av barnen på förskolan Båten

Dnr 2020/BUN 0015 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- I enlighet med förslaget i barnrättsprövningen, kommer barnen på förskolan Båten erbjudas placeringar på paviljongen vid förskolan Speldosan.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) och Richard Norin (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga). Bjarne Vifell (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga). Sara Bjällhag (KD) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Att förskolan Båten ska läggas ned har varit känt sedan 2013, då det fastställdes i kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum. Den planerade tidpunkten för rivningen har dock ändrats över tid. Det var meningen att en ny förskola skulle byggas på Akvarievägen dit verksamheten på Båten skulle kunna flytta, men på grund av överklagan och överprövning har det bygget försenats betydligt. Det bedöms därför inte ekonomiskt försvarbart att invänta förskolan på Akvarievägen innan Båten rivs.

Ordförandeutlåtande
Den prövning av barnets bästa som gjorts går i linje med den politiska ambitionen och utgångsläge att hålla samman barnen vid en flytt och det är glädjande att förvaltningen hittat en plats för en paviljong som möjliggör detta. I fall det skulle framkomma signaler om att paviljongerna på förskolan Speldosan inte hinner bli klara i tid för att möjliggöra en gemensam flytt, behöver nytt beslut av omlokalisering omgående tas i nämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
- I enlighet med förslaget i barnrättsprövningen, kommer barnen på förskolan Båten erbjudas placeringar på paviljongen vid förskolan Speldosan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, omlokalisering av barnen på förskolan Båten.pdf
Prövning förskolan Båten och förskolan Speldosan.pdf

§4 Revidering av arkivorganisationen för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0317 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Arkivorganisationen antas

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för arkiv- och informationsförvaltning ska varje nämnd utse en arkivorganisation med en arkivansvarig. Arkivansvarig ska ansvara för följande:
känna till bestämmelser och anvisningar som rör myndighetens arkivvård
vårda myndighetens handlingar
hålla handlingarna tillgängliga i enlighet med offentlighetsl agstiftningen
biträda vid utarbetandet av dokumenthanteringsplaner och gallringsanvisningar
verkställa beslutad gallring
se till att arkivbildningen sker i enlighet med dokumenthanteringsplanen
förbereda överlämnande av handlingar till kommunarkivet
samråda med arkivansvarig och kommunarkivarien i frågor om arkiv -och
informationsförvaltning

Förvaltningen föreslår att förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen ska vara arkivansvarig.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
- Arkivorganisationen antas

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om arkivorganisation.pdf

§5 Revidering av delegationsordning för förordnande av ersättare till förvaltningschef

Dnr 2019/BUN 0036 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Beslut om revidering av delegationsordning för förordnande av ersättare till förvaltningschef upphör att gälla.

Beskrivning av ärendet
För närvarande övertar följande funktioner, i nämnd ordning, ansvaret och befogenheterna som förvaltningschef vid förvaltningschefens frånvaro:

Skolchef Johan Ahlkvist
Skolchef Martin Lundell
Skolchef Ulrika Månsson
Verksamhetschef Caroline Eriksson

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Informationen noteras.
2. Beslut om revidering av delegationsordning för förordnande av ersättare till förvaltningschef upphör att gälla.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, revidering av förordnande av ersättare till förvaltningschef.pdf

§6 Tillsynsrapport förskolan Växa

Dnr 2020/BUN 0005 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Tillsynsrapport av Förskolan Växa Slottsparken noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltning ges i uppdrag att följa upp att förskolan uppvisar legitimationer för de förskollärare som är anställda.
3. Förskolan Växa ska redovisa de aktiva åtgärder i plan mot diskriminering och kränkande behandling som skett första kvartalet 2020 till Barn- och utbildningsförvaltningen senast 30 april 2020.
4. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag at t säkerställa att den nya rutinen kring matsäck efterlevs, återrapport i juni till barn - och utbildningsnämnden.
5. Utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. Det följs upp vid nästa granskningstillfälle.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har gjort en tillsyn på förskolan Växa/Slottsparken i september/oktober 2019. Tillsynsrapporten visar att värdegrundsarbetet till stora delar håller god kvalitet på förskolan Växa/Slottsparken. Verksamhetens aktiviteter stimulerar barnen till lek och lärande inom läroplanens målområden.
Barnen har delvis inflytande över planering, arbetssätt och innehåll. Vårdnadshavarna är till stor del nöjda med samverkan med pedagogerna och
information från förskolan.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Tillsynsrapport av Förskolan Växa Slottsparken noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltning ges i uppdrag att följa upp att förskolan uppvisar legitimationer för de förskollärare som är anställda.
3. Förskolan Växa ska redovisa de aktiva åtgärder i plan mot diskriminering och kränkande behandling som skett första kvartalet 2020 till barn- och utbildningsförvaltningen senast 30 april 2020.
4. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att den nya rutinen kring matsäck efterlevs, återrapport i juni till barn - och utbildningsnämnden.
5. Utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. Följs upp vid nästa granskningstillfälle.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, tillsynsrapport Förskolan Växa.pdf
Tillsynsrapport Förskolan Växa Slottsparken 2019 pdf.

§7 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/BUN 0001 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 oktober 2019 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2019 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ekonomisk uppföljning per den 30 nov 2019.pdf
Ekonomisk rapport per nov 2019 BUN.pdf

§8 Redovisning av statsbidrag 2019

Dnr 2020/BUN 0002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen redovisas på varje nämndsammanträde vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället (föregående nämnd).

Bilagor
Tjänsteskrivelse, redovisning av statsbidrag.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender för 2019 uppdate rad 2020.01.09.pdf

§9 Redovisning av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/BUN 0006 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
delegationsbeslut Åsa dec 2019.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts november 2019.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts december 2019.pdf
Delegationsbeslut Caroline december 2019.pdf

§10 Anmälningar om kränkande behandling 2019

Dnr 2019/BUN 0003 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statistik över anmälan om kränkande behandling.pdf

§11 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2019

Dnr 2019/BUN 0004 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos skolinspektionen och barn- och elevombudet.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd januari 2020.pdf

§12 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Dnr 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz redovisar muntligen information från barn- och utbildningsförvaltningen.

§13 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2020

Dnr 2020/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens meddelanden bifogas som bilagor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 219.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-01-07 § 2.pdf
BOU attestlista.pdf
Protokoll facklig samverkan dec.pdf