Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-04-28

Sammanträde 2020-04-28

Datum
Klockan
Plats

1 Ekonomisk uppföljning 2020

Dnr 2020/BUN 0041 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 29 februari samt 31 mars 2020 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsomr åden 1 och 2. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2020 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Tjänsteskrivelse, 29 februari ekonomisk uppföljning.pdf
Ekonomisk rapport per sista feb 2020 BUN 20200316.pdf
Tjänsteskrivelse, 31 mars ekonomisk uppföljning.pdf
Ekonomisk rapport per sista mars 2020 BUN VO1,2.pdf

2 Resursskola med behandling

Dnr 2019/BUN 0215

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Resursskola med behandling med organisatorisk tillhörighet under Sofiebergsskolan (skolenhet) startar höstterminen 2020 och drivs under den initiala treårsperioden i projektform.
2. Verksamheten finansieras under 2020 inom för arbetsmarknads - och socialnämndens/barn- och utbildningsnämndens ordinarie budget.
3. Styrgruppen för projektet resursskola med behandling ges i uppdrag att utvärdera verksamheten efter två år. Om utvärderingen visar goda resultat implementeras resursskola med behandling i ordinarie verksamhet.
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har i projektform utrett och drivit frågan om uppstart av resursskola med behandling, med syftet att arbeta mot en uppstart av resursskola med behandling höstterminen 2020. Enligt projektet finns de flesta förutsättningarna på plats för att resursskola med behandling ska kunna starta upp höstterminen 2020. Enligt tidigare rekommenderat förslag ska resursskolan med behandling drivas i projektform under tre år. Efter två år görs en utvärdering som beaktar barnets/elevens bästa, och om utvärderingen visar goda resultat överförs resursskola med behandling till ordinarie verksamhet. Verksamheten finansieras under 2020 inom ramen för arbetsmarknads - och socialnämndens/barn- och utbildningsnämndens budgetar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Resursskola med behandling.pdf
Prövning av barnets bästa _resursskola med behandling.pdf
Förstudie resursskola med behandling.pdf
Protokoll 11 § MBL orgförändring resursskola Sofieberg 200326.pdf

3 Redovisning av uppdrag- genomlysning av metoden tillämpad beteendeanalys TBA

Dnr 2020/BUN 0034 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Genomlysning av metoden tillämpad beteendeanalys TBA noteras.

Beskrivning av ärendet
Metoden Tillämpad beteendeanalys (TBA) används på Stimmets särskola och Stimmet har även en TBA-klass. Metoden TBA har genomlysts för att ge politiken en ökad förståelse för metoden samt kostnaden för dess användning inom grundsärskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av barn - och utbildningsnämnden 2019-03-27 §25 att genomlysa metoden tillämpad beteendeanalys (TBA) med en kostnadskalkyl. Uppdraget har genomförts av en utredare på barn- och utbildningsförvaltningen

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Metoden tillämpad beteendeanalys.pdf
Metoden tillämpad beteendeanalys_Rapport.pdf

4 Riktlinjer för fritidshem och fritidsklubb

Dnr 2020/BUN 0047 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Förslag till reviderade riktlinjer för fritidshem och fritidsklubb antas och börjar gälla från och med 1 maj 2020.
2. Riktlinjerna ersätter tidigare Riktlinjer kommunala fritidshem och fritidsklubb som antogs 2014-04-15.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat riktlinjerna för fritidshem och
fritidsklubb. De nya riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer från 2014 (dnr 2014/BUN/0062). De börjar tillämpas från 1 maj 2020.

Riktlinjerna är reviderade utifrån behovet av att aktualisera och tydliggöra vad som gäller för de kommunalt drivna fritidshemmen och fritidsklubbarna samt beskriva Tyresö kommuns åtagande gentemot fristående fritidsverksamhet med enskild huvudman. Riktlinjerna vänder sig till vårdnadshavare och anställda i Tyresö kommun som kommer i kontakt med fritidsverksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, reviderade riktlinjer för fritidshem och fritidsklubb.pdf
Reviderade riktlinjer fritidsverksamhet.pdf

5 Riktlinje trygghet och säkerhet

Dnr 2020/BUN 0050 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Riktlinje trygghet och säkerhet antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat riktlinjerna för trygghet och säkerhet. De nya riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer från 2016 (dnr 2016/BUN/0008). De börjar tillämpas från 1 maj 2020.

Riktlinjerna är reviderade utifrån antagen Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun, (dnr 2019/KS0200), med giltighetstid 2019-2022.

Riktlinjerna vänder sig till barn- och utbildningsförvaltningen och dess verksamheter inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium, särgymnasium och vuxenutbildning

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer trygghet och säkerhet 2020-04-20.pdf
Riktlinjer trygghet och säkerhet.pdf

6 Tillsyn förskolan Kryddan

Dnr 2020/BUN 0022 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Tillsynsrapporten för förskolan Kryddan noteras.
2. Förskolan Kryddan ska dokumentera hur en trygg och säker utomhusmiljö för barnen säkerställs.
3. Förskolan Kryddan ska ändra urvalsreglerna för en plats på förskolan i enlighet med bestämmelserna i skollagen och diskrimineringslagen.
4. Information om alternativ omsorg då förskolan är stängd ska tydliggöras för vårdnadshavarna samt vårdnadshavarnas rätt till omsorg inom ramtiden.
5. Förskolan Kryddan ska upprätta skriftliga rutiner för dokumentation av tillbud och olyckor i verksamheten.
6. Förskolan Kryddan ska i sin plan mot diskriminering och krän kande behandling redovisa de aktiva åtgärder som genomförts under andra kvartalet (1 april- 30 juni) 2020.

Samtliga åtgärder under punkt 2-6 ska skriftligen redovisas till barn- och
utbildningsförvaltningen senast den 30 juni 2020.

7. Övriga utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. De följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att förskolan Kryddan i stora delar har en god utbildning och undervisning. Pedagogerna har ett förhållningssätt som i hög grad ger barnen förutsättningar till utveckling och lärande. Vårdnadshavarna är till stora delar nöjda med verksamheten.

Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas så att analyser utgör grunden för utvecklingsarbetet och så att det blir möjligt att utvärdera förskolans måluppfyllelse i relation till de nationella målen för förskolan. Förskolans arbete med att följa varje barns utveckling och lärande behöver utvecklas.

Arbetet med digitala verktyg behöver utvecklas. Förskolan behöver utveckla sina rutiner för att säkerställa barns rätt till integritet.

Brister som lyfts fram i rapporten är huvudmannens urvalsregler för en plats på förskolan, förskolans öppettider och rutiner vid stängda dagar, samt rutinerna för dokumentation vid tillbud och olyckor i verksamheten.

Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling saknar aktiva åtgärder.

Bilagor
Förskolan Kryddan Tjänsteskrivelse april 2020.pdf
Tillsynssrapport Förskolan Kryddan 2020 (002).pdf

7 Tillsyn förskolan Trollflöjten

Dnr 2020/BUN 0045 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Tillsynsrapporten för förskolan Trollflöjten noteras.
2. Förskolan Trollflöjten ska på lämpligt sätt informera vårdnadshavarna om rutinerna för klagomål på utbildningen och undervisningen. Redovisas för barn- och utbildningsförvaltningen senast 31 maj 2020.
3. Övriga utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att förskolan Trollflöjten i stora delar har en god utbildning och undervisning. Pedagogerna har ett förhållningssätt som i hög grad bidrar till förutsättningar för utveckling och lärande hos barnen.

Förskolan har ett gott förebyggande och främjande arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Det systematiska kvalitetsarbetet har god struktur. Delar i det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas så att analyser utgör grunden för utvecklingsarbetet och så att barnen får större möjligheter till delaktighet i kvalitetsarbetet. För att öka barnens möjligheter till lek och utforskande behöver den pedagogiska miljön utvecklas både utomhus och inomhus. Arbetet med digitala verktyg behöver utvecklas. Förskolan behöver utveckla sina arbetssätt, så att undervisningen blir likvärdig på samtliga avdelningar. Förskolan behöver utveckla sina rutiner för att säkerställa barns rätt till integritet. Förskolan behöver säkerställa att de konfessionella inslagen genomförs enligt bestämmelserna i skollagen.

Den brist som lyfts fram är att förskolan behöver informera vårdnadshavare om
rutinerna för klagomål enligt skollagens bestämmelser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förskolan Trollflöjten 2020.pdf
Tillsynsrapport Förskolan Trollflöjten 2019.pdf

8 Redovisning av statsbidrag 2020

Dnr 2020/BUN 0002 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag[1] redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället dvs föregående nämnd, se bilaga. Till denna redovisning bifogas också listan på sökta och beslutade statsbidrag gällande barn- och utbildningsförvaltningen 2019, som tidigare redovisats för nämnden i januari. Anledningen är att hela denna paragraf kommer att underlag till kommunstyrelsen för sammanställning av kommunens statsbidrag under 2019 och 2020.

[1] Intern rutinen föredrogs och bifogades barn- och utbildningsnämnden 2018-
06-20 § 54.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, redovisning av statsbidrag.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender för 20200401.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender slutredovisning 2019.pdf
Statsbidragskalendern Skolverket 2019.pdf

9 Redovisning av delegationsbeslut 2020

Dnr 2020/BUN 0029 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut skolskjuts februari 2020.pdf
Delegationsbeslut, skolskjuts mars 2020.pdf
Delegationsbeslut, skolval mars 2020.pdf
Delegationsbeslut, barn- och elevhälsan april 2020.pdf

10 Anmälningar om kränkande behandling 2020

Dnr 2020/BUN 0031 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

11 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Dnr 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz informerar muntligen om verksamheten på barn- och utbildningsförvaltningen.

12 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2020

Dnr 2020/BUN 0030 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen april 2020.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd april 2020.pdf

13 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2020

Dnr 2020/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 42.pdf
Protokoll facklig samverkan 2020-01-16 VO 1, 2, 6 & 7.pdf
Protokoll facklig samverkan 2020-01-16 VO 1 & 2.pdf
Protokoll facklig samverkan 2020-02-20 VO 1, 2, 6 & 7.pdf
Protokoll facklig samverkan 2020-02-20 VO 1 & 2.pdf

§29 Ekonomisk uppföljning 2020

Dnr 2020/BUN 0041 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Rapporterna noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 29 februari  samt 31 mars 2020 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 och 2. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret  2020 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare). 

Bilagor
Tjänsteskrivelse, 29 februari ekonomisk uppföljning.pdf
Ekonomisk rapport per sista feb 2020 BUN 20200316.pdf 
Tjänsteskrivelse, 31 mars ekonomisk uppföljning.pdf
Ekonomisk rapport per sista mars 2020 BUN VO1,2.pdf

§30 Resursskola med behandling

Dnr 2019/BUN 0215

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.  Resursskola med behandling med organisatorisk tillhörighet under Sofiebergsskolan (skolenhet) startar höstterminen 2020 och drivs under den initiala treårsperioden i projektform.
2.  Verksamheten finansieras under 2020 inom för arbetsmarknads - och socialnämndens/barn- och utbildningsnämndens ordinarie budget.
3.  Styrgruppen för projektet resursskola med behandling ges i uppdrag att utvärdera verksamheten efter två år. Om utvärderingen visar goda resultat implementeras resursskola med behandling i ordinarie verksamhet.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) och Richard Norin (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har i projektform utrett och drivit frågan om uppstart av resursskola med behandling, med syftet att arbeta mot en u ppstart av resursskola med behandling höstterminen 2020. Enligt projektet finns de flesta förutsättningarna på plats för att resursskola med behandling ska kunna starta upp höstterminen 2020. Enligt tidigare rekommenderat förslag ska resursskolan med behandling drivas i projektform under tre år. Efter två år görs en utvärdering som beaktar barnets/elevens bästa, och om utvärderingen visar goda resultat överförs resursskola med behandling till ordinarie verksamhet. Verksamheten finansieras under 2020 inom ramen för arbetsmarknads- och socialnämndens/barn- och utbildningsnämndens budgetar.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
 
Resursskola med behandling med organisatorisk tillhörighet under Sofiebergsskolan (skolenhet) startar höstterminen 2020 och drivs under den initiala treårsperioden i projektform.

Verksamheten finansieras under 2020 inom för arbetsmarknads - och socialnämndens/barn- och utbildningsnämndens ordinarie budget. Styrgruppen för projektet resursskola med behandling ges i uppdrag att utvärdera verksamheten efter två år. Om utvärderingen visar goda resultat implementeras resursskola med behandling i ordinarie verksamhet. 

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Resursskola med behandling.pdf
Prövning av barnets bästa _resursskola med behandling.pdf 
Förstudie resursskola med behandling.pdf
Protokoll 11 § MBL orgförändring resursskola Sofieberg 200326.pdf

§31 Redovisning av uppdrag- genomlysning av metoden tillämpad beteendeanalys TBA

Dnr 2020/BUN 0034 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Genomlysning av metoden tillämpad beteendeanalys TBA noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Metoden Tillämpad beteendeanalys (TBA) används på Stimmets särskola och Stimmet har även en TBA-klass. Metoden TBA har genomlysts för att ge politiken en ökad förståelse för metoden samt kostnaden för dess användning inom grundsärskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av barn - och utbildningsnämnden 2019-03-27 §25 att genomlysa metoden tillämpad beteendeanalys (TBA) med en kostnadskalkyl. 

Uppdraget har genomförts av en utredare på barn- och utbildningsförvaltningen

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Metoden tillämpad beteendeanalys.pdf
Metoden tillämpad beteendeanalys_Rapport.pdf

§32 Redovisning av uppdrag- genomlysning av metoden tillämpad beteendeanalys TBA

Dnr 2020/BUN 0034 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Genomlysning av metoden tillämpad beteendeanalys TBA noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Metoden Tillämpad beteendeanalys (TBA) används på Stimmets särskola och Stimmet har även en TBA-klass. Metoden TBA har genomlysts för att ge politiken en ökad förståelse för metoden samt kostnaden för dess användning inom grundsärskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av barn - och utbildningsnämnden 2019-03-27 §25 att genomlysa metoden tillämpad beteendeanalys (TBA) med en kostnadskalkyl. 

Uppdraget har genomförts av en utredare på barn- och utbildningsförvaltningen

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Metoden tillämpad beteendeanalys.pdf
Metoden tillämpad beteendeanalys_Rapport.pdf

§33 Riktlinje trygghet och säkerhet

Dnr 2020/BUN 0050 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Riktlinje trygghet och säkerhet antas.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat riktlinjerna för trygghet och
säkerhet. De nya riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer från 2016 (dnr 2016/BUN/0008). De börjar tillämpas från 1 maj 2020.
 
Riktlinjerna är reviderade utifrån antagen Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun, (dnr 2019/KS0200), med giltighetstid 2019-2022.
 
Riktlinjerna vänder sig till barn- och utbildningsförvaltningen och dess verksamheter inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium, särgymnasium och vuxenutbildning

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
Riktlinje trygghet och säkerhet antas.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer trygghet och säkerhet 2020-04-20.pdf
Riktlinjer trygghet och säkerhet.pdf
Prövning av barnets bästa - Riktlinjer för trygghet och säkerhet inom BoU_200420.pdf

§34 Tillsyn förskolan Kryddan

Dnr 2020/BUN 0022 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.  Tillsynsrapporten för förskolan Kryddan noteras.
2.  Förskolan Kryddan ska dokumentera hur en trygg och säker utomhusmiljö för barnen säkerställs.
3.  Förskolan Kryddan ska ändra urvalsreglerna för en plats på förskolan i enlighet med bestämmelserna i skollagen och diskrimine ringslagen.
4.  Information om alternativ omsorg då förskolan är stängd ska tydliggöras för vårdnadshavarna samt  vårdnadshavarnas rätt till omsorg inom ramtiden.
5.  Förskolan Kryddan ska upprätta skriftliga rutiner för dokumentation av tillbud och olyckor i verksamheten.
6.  Förskolan Kryddan ska i sin plan mot diskriminering och kränkande behandling redovisa de aktiva åtgärder som genomförts under andra kvartalet (1 april- 30 juni) 2020.
7.  Samtliga åtgärder under punkt 2-6 ska skriftligen redovisas till barn- och
utbildningsförvaltningen senast den 30 juni 2020.
8.  Övriga utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. De följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.
 
Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att förskolan Kryddan i stora delar har en god utbildning och undervisning.  Pedagogerna har ett förhållningssätt som i hög grad ger barnen förutsättningar till utveckling och lärande. 

Vårdnadshavarna är till stora delar nöjda med verksamheten. 
 
Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas så att analyser utgör grunden för utvecklingsarbetet och så att det blir möjligt att utvärdera förskolans måluppfyllelse i relation till de nationella målen för förskolan.
 
Förskolans arbete med att följa varje barns utveckling och lärande behöver utvecklas.
 
Arbetet med digitala verktyg behöver utvecklas. Förskolan behöver utveckla sina rutiner för att säkerställa barns rätt till integritet.
 
Brister som lyfts fram i rapporten är huvudmannens urvalsregler för en plats på
förskolan, förskolans öppettider och rutiner vid stängda dagar, samt rutinerna för dokumentation vid tillbud och olyckor i verksamheten.
 
Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling saknar aktiva åtgärder.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1.  Tillsynsrapporten för förskolan Kryddan noteras.
2.  Förskolan Kryddan ska dokumentera hur en trygg och säker utomhusmiljö för barnen säkerställs.
3.  Förskolan Kryddan ska ändra urvalsreglerna för en plats på förskolan i enlighet med bestämmelserna i skollagen och diskrimineringslagen. 
4.  Information om alternativ omsorg då förskolan är stängd ska tydliggöras för vårdnadshavarna samt vårdnadshavarnas rätt till omsorg inom ramtiden.
5.  Förskolan Kryddan ska upprätta skriftliga rutiner för dokumentation av tillbud och olyckor i verksamheten.
6.  Förskolan Kryddan ska i sin plan mot diskriminering och kränkande behandling redovisa de aktiva åtgärder som genomförts under andra kvartalet (1 april- 30 juni) 2020.
7.  Samtliga åtgärder under punkt 2-6 ska skriftligen redovisas till barn- och
utbildningsförvaltningen senast den 30 juni 2020.
8.  Övriga utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. De följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 

Bilagor
Förskolan Kryddan Tjänsteskrivelse april 2020.pdf
Tillsynssrapport Förskolan Kryddan 2020 (002).pdf

§35 Tillsyn förskolan Trollflöjten

Dnr 2020/BUN 0045 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.  Tillsynsrapporten för förskolan Trollflöjten noteras.
2.  Förskolan Trollflöjten ska på lämpligt sätt informera vårdnadshavarna om rutinerna för klagomål på utbildningen och undervisningen.
3.  Redovisas för barn- och utbildningsförvaltningen senast 31 maj 2020. 
4.  Övriga utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.
 
Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att förskolan Trollflöjten i stora delar har en god utbildning och undervisning. Pedagogerna har ett förhållningssätt som i hög grad bidrar till förutsättningar för utveckling och lärande hos barnen.
 
Förskolan har ett gott förebyggande och främjande arbete mot diskriminering och kränkande behandling. 
 
Det systematiska kvalitetsarbetet har god struktur. Delar i det systematiska
kvalitetsarbetet behöver utvecklas så att analyser utgör grunden för utvecklingsarbetet och så att barnen får större möjligheter till delaktighet i kvalitetsarbetet. För att öka barnens möjligheter till lek och utforskande behöver den pedagogiska miljön utvecklas både utomhus och inomhus. Arbetet med digitala verktyg behöver utvecklas. Förskolan behöver utveckla sina arbetssätt, så att undervisningen blir likvärdig på samtliga avdelningar. Förskolan behöver utveckla sina rutiner för att säkerställa barns rätt till integritet. Förskolan behöver säkerställa att de konfessionella inslagen genomförs enligt bestämmelserna i skollagen.
 
Den brist som lyfts fram är att förskolan behöver informera vårdnadshavare om
rutinerna för klagomål enligt skollagens bestämmelser.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1.  Tillsynsrapporten för förskolan Trollflöjten noteras.
2.  Förskolan Trollflöjten ska på lämpligt sätt informera vårdnadshavarna om rutinerna för klagomål på utbildningen och undervisningen.
3.  Redovisas för barn- och utbildningsförvaltningen senast 31 maj 2020.
4.  Övriga utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse förskolan Trollflöjten 2020.pdf
Tillsynsrapport Förskolan Trollflöjten 2019.pdf

§36 Revidering av riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid

Dnr 2020/BUN 0056 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.   Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2.   Revidering av riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid antas.
 
Beskrivning av ärendet
3 mars 2020 reviderades riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid. En ändring som skedde i avsnitt 1.6 lades till och man
glömde ta bort den tidigare skrivningen.

Den rättning som barn- och utbildningsförvaltningen vill göra, sker i avsnitt 1.6
där ett nytt sista datum för placering inom förskolan förtydligas. 

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1.  Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2.  Revidering av riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid antas.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, reviderad riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid.docx
Reviderad riktlinje för omsorg på obekväm arbetstid förskola.pdf

§37 Information om nedläggning av förskolan Solskenet

Dnr 2020/BUN 0055 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.  Ärendet tas upp som extra ärende.
2.   Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ulrika Månsson skolchef för förskolan informerar om att förskolan Solskenet
avslutar sin verksamhet den 31 juli 2020.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse BOU Förskolan Solskenet.docx

§38 Redovisning av statsbidrag 2020

Dnr 2020/BUN 0002 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag[1] redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället dvs föregående nämnd, se bilaga. Till denna redovisning bifogas också listan på sökta och beslutade statsbidrag gällande barn- och utbildningsförvaltningen 2019, som tidigare redovisats för nämnden i januari. Anledningen är att hela denna paragraf kommer att underlag till kommunstyrelsen för  sammanställning av kommunens statsbidrag under 2019 och 2020.

[1] Intern rutinen föredrogs och bifogades barn- och utbildningsnämnden 2018 06-20 § 54.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, redovisning av statsbidrag.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender för 20200401.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender slutredovisning 2019.pdf
Statsbidragskalendern Skolverket  2019.pdf

§39 Redovisning av delegationsbeslut 2020

Dnr 2020/BUN 0029 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut skolskjuts februari 2020.pdf
Delegationsbeslut, skolskjuts mars 2020.pdf
Delegationsbeslut, skolval mars 2020.pdf
Delegationsbeslut, barn- och elevhälsan april 2020.pdf

§40 Anmälningar om kränkande behandling 2020

Dnr 2020/BUN 0031 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälan om kränkande behandling.pdf

§41 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Dnr 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz informerar muntligen om verksamheten på barn- och utbildningsförvaltningen. Johan Ahlkvist skolchef för grundskolan informerar muntligen om verksamheten i grundskolorna. Ulrika Månsson skolchef för förskolan informerar muntligen om verksamheten i förskolorna.

§42 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2020

Dnr 2020/BUN 0030 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn - och elevombudet noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd april 2020.pdf
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos Skolinspektionen och barn- och elevombud.pdf

§43 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2020

Dnr 2020/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 42.pdf
Protokoll facklig samverkan 2020-01-16 VO 1, 2, 6 & 7.pdf
Protokoll facklig samverkan 2020-01-16 VO 1 & 2.pdf
Protokoll facklig samverkan 2020-02-20 VO 1, 2, 6 & 7.pdf
Protokoll facklig samverkan 2020-02-20 VO 1 & 2.pdf
Protokoll facklig samverkan VO 1,2,6 och 7.pdf