Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-09-01

Sammanträde 2021-09-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

2 Investeringsbeslut gällande samlingsanslag för lärmiljön

Diarienummer 2021/BUN 0099 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa god lärmiljö inom förskoleverksamheten om totalt 1,0 mnkr godkänns.
2. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa god lärmiljö inom grundskoleverksamheten om totalt 5,0 mnkr godkänns.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen inför 2021 togs beslut om att genomföra en satsning gällande lärmiljön i kommunens förskolor och grundskolor. Satsningen på lärmiljön genomförs under åren 2021-2024.

Totalt uppgår satsningen till 80,0 mnkr uppdelat på 20,0 mnkr per år under fyra år. För år 2021 finns ett investeringsanslag om 20,0 mnkr.

Satsningen görs för att säkerställa att bra förutsättningar ska finnas för att alla Tyresös barn och elever ska känna sig trygga i verksamheten, kunna delta i undervisningen och känna arbetsro. Satsningen ska bidra till att investera i den fysiska arbetsmiljön, öka tillgängligheten och möjligheten för alla barn att inkluderas i undervisningen. En viktig aspekt är även att barn ska kunna vistas i kemikaliesmarta i Tyresös förskolor och skolor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Samlingsanslag för lärmiljö 2021.pdf

3 Lokalbehovsanalys barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 2021

Diarienummer 2021/BUN 0039 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2022-2030.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram underlag avseende framtida lokalbehov inom nämndens verksamhetsområden. Lokalbehovsanalysen kommer att utgöra underlag till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan.

Ordförandeutlåtande
En lokalbehovsanalys är en del i arbetet för en långsiktig planering för att säkerställa att antalet skolplatser i kommunen och den följer befolkningsutvecklingen i de olika kommundelarna.
I grunden handlar det om att varje barn ska få gå till en förskola och skola nära bostaden och att vi i Tyresö ska erbjuda moderna, trygga och ändamålsenliga lokaler för undervisning.

Det här är första mandatperioden som de det tagits fram en långsiktig plan för alla kommunens områden och tar ett helhetsgrepp för att säkerställa att det finns förskole - och skolplatser för alla de barn som växer upp i Tyresö. Lokalbehovsanalysen utgör en viktig förutsättning för oss politiker för att skapa långsiktigt hållbara planer för ut-, om- och nybyggnationer av förskolor och skolor.
Lokalbehovsanalysen visar tyvärr, det vi sett under allt för många år, att flertalet förskolor och skolor har fortsatt stora behov av upprustning.

Styret, Tillsammans för Tyresö, har i år för första gången öronmärkt investeringsmedel för upprustning av våra lokaler och snart har vi en kartläggning med tillhörande plan för upprustning klar, för alla våra lokaler. Det är prioriteringar som gör skillnad för våra barn och elever, men vi är inte nöjda än. Kommande tre år är fortsatt 20 miljoner per år riktade för att fortsätta det arbetet.

Utöver upprustning, behöver Tyresö kommun utöka antalet skolplatser samtidigt som antalet tillfälliga platser är många. Flera utredningar pågår därför för att öka de permanenta skolplatserna i kommunen och upprusta våra befintliga skolor.

Vi vet att trygga elever som mår bra, trivs och har arbetsro presterar bättre i skolan. De insatser vi nu gör med investeringar i våra lärmiljöer som är kemikaliefria är således viktiga steg för elever rätt att klara skolans kunskapsmål. En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska ges samma möjligheter att nå så långt det är möjligt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Lokalbehovsanalys.pdf
Lokalbehovsanalys barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden 2021.pdf

4 Kemikaliesmarta miljöer i förskola och grundskola

Diarienummer 2021/BUN 0032 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till handlingsplan för kemikaliesmarta grundskolor i Tyresö kommun antas.
2. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till ändringar i handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram handlingsplan för kemikaliesmarta grundskolor i Tyresö kommun. Handlingsplanen syftar till att stödja arbetet med att minska hälsofarliga ämnen i barns vardag. Handlingsplanen innehåller en teoretisk översikt om kunskapsläget samt konkreta åtgärder för grundskolorna att genomföra. Målet med handlingsplanen är att minska antalet hälsofarliga ämnen i barns vardag.

Ordförandeutlåtande
Barn, i synnerhet yngre barn, är en känslig målgrupp för gifter i närmiljön. Därför måste skadliga kemikalier måste fasas ut så snabbt som möjligt.
Handlingsplanen för kemikaliesmarta miljöer i Tyresö kommuns förskolor och skolor är ett efterlängtat dokument då målet om giftfria/kemikaliefria miljöer i våra förskolor och skolor är en viktig politisk prioritering för styret, Tillsammans för Tyresö.

Målet är tydligt: Tyresös barn ska vistas i giftfria förskolor och skolor och inte påverkas negativt av sin miljö och genom att tydliggöra det med denna handlingsplan, säkerställer vi det arbetet.

Handlingsplanen är ett stöd för Tyresö kommuns förskolor och skolor att bli kemikaliesmarta. Handlingsplanen ligger i linje med Agenda 2030 och hur Sverige ska arbeta utifrån den ekologiska dimensionen och har arbetats fram utifrån Naturskyddsföreningens projekt "Giftfri förskola".

Åtgärderna i handlingsplanen berör alla kommunala förskolor och skolor i Tyresö men privata förskolor och skolor rekommenderas även ta del av den. På så sätt kan fler barn i Tyresö ta del av goda förskolemiljöer.

Jag ser fram emot att följa arbetet för kemikaliesmarta miljöer för Tyresös barn och elever.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Kemikaliesmarta miljöer i förskola och grundskola.pdf
Handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor i Tyresö kommun.pdf
Handlingsplan för kemikaliesmarta grundskolor i Tyresö kommun.pdf

5 Behovsanalys för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 och 2 inför kommunplan 2022

Diarienummer 2021/BUN 0106 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Behovsanalys för barn- och utbildningsförvaltningens, verksamhetsområde 1 och 2, inför kommunplanen 2022 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2022 ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2022, se bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Behovsanalys barn och utbildningsförvaltningen vo 1 och 2.pdf
Behovsanalys BUN.pdf

6 Statligt stöd till skolan för att möta utmaningen med pandemin

Diarienummer 2021/BUN 0046 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Det utökade statliga stödet inom Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 (s.k. Skolmiljarden) fördelas till grundskolan, verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.
2. Fastställer att fördelningen sker utifrån de sociodemografiska parametrarna.
3. Detta beslut är villkorat av att kommunfullmäktige 2021-09-09 fattar beslut om utökad ramökning av barn- och utbildningsnämndens anslag 2021.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade under början av 2021 att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i Sverige med 1 miljard kronor. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning som de har rätt till trots pandemin. I juni 2021 beslutade regeringen att ytterligare medel skulle betalas ut, 250 000 000 kr med samma syfte. Utökningen av den s.k. skolmiljarden ska fördelas till kommunerna på samma villkor som tidigare, proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år.
För Tyresös del uppgår statsbidraget 1 416 654 kronor fördelat på en utbetalning under oktober månad.

Bilagor
Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolan för att möta utmaningen med pandemin.pdf

7 Tillsyn av Tyresö Montessoriskolas förskola 2021

Diarienummer 2021/BUN 0044 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Tillsynsrapporten för Tyresö Montessoriskolas förskola noteras.
2. Tyresö Montessoriskolas förskola ska dokumentera riktlinjer för utbildningen, som utförligt beskriver hur huvudmannen arbetar mot de nationella målen och andra författningar, i enlighet med Tyresö kommuns riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter. Åtgärden ska redovisas skriftligen till barn- och utbildnings­förvaltningen senast den 15 augusti 2021.
3. Övriga utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att Tyresö Montessoriskolas förskola i stora delar har en god utbildning och undervisning som kan bidra till att gynna barnens utveckling och lärande. Utvecklingsområden som rapporten nämner handlar om delar av det systematiska kvalitetsarbetet, arbetet med digitala verktyg i undervisningen, lärmiljön utomhus samt förskolans arbete med jämställdhet. Den brist som lyfts fram i rapporten är att det saknas dokumenterade riktlinjer för verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tillsyn 2021 Tyresö montessoriskolas förskola aug.pdf
Tillsynsrapport Tyresö Montessoriskolas förskola 2021.pdf

8 Svar på ordförandeuppdrag - Kartläggning av friytor och utemiljö på förskolor och skolor

Diarienummer 2020/BUN 0071 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till riktlinjer för friytor för förskola och grundskola i Tyresö antas.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde ett och två.

Beskrivning av ärendet
Genom ett ordförandeuppdrag har barn- och utbildningsförvaltningen fått uppdraget att kartlägga nuvarande friytor och utemiljöer på Tyresös kommunala förskolor och grundskolor samt att ta fram riktlinjer. Riktlinjerna ska vara ett stöd vid planering, utformning och förvaltning av förskolor och skolor.

Boverket definierar friyta för lek och utevistelse som den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i huvudsak under skoltid men även i viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och lossning är otillgängliga för barnen och ingår därmed inte i friytan för lek och utevistelse.

Tidigare har en delrapprotering rörande kartläggning av friytor och utemiljöer rapporterats till barn- och utbildningsnämndens sammanträde i april 2021.
I det här ärendet bereds riktlinjerna för friytor för förskolor och grundskolor i Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Riktlinjer för friytor .pdf
Riktlinje för friytor för förskola och grundskola i Tyresö kommun.pdf
Bilaga 1 Bedömningsmatris för lekvärdesfaktorer.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa.pdf
Ordförandeuppdrag, lärmiljö.pdf

9 Svar på ordförandeuppdrag - Hur möter vi lärarbristen i våra förskolor och skolor?

Diarienummer 2018/BUN 0016 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick ett ordförandeuppdrag (2018-06-20 § 55) i barn- och utbildningsnämnden: "Hur möter vi lärarbristen i våra förskolor och skolor".

Kompetensförsörjningsplanen ska visa på olika typer av aktiviteter och andra åtgärder som kan vidtas för att möta framtida kompetensutmaningar. Dessa är kopplade till nio strategier, som är framtagna av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Strategierna kan skapa bättre förutsättningar för att trygga ett framtida behov av kompetensförsörjning. Det ska bli lättare att attrahera, rekrytera och behålla de lärarkategorier som kommer att behövas inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden i Tyresö.

Barn- och utbildningsnämnden fick den 25 november en delrapport av kompetensförsörjningsplanen. I delrapporten redovisades en rad pågående, planerade och eventuellt intressanta aktiviteter framgent inom förskola och skola.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Kompetensförsörjning.pdf
Kompetensförsörjningsplan 20210809.pdf

10 Återrapportering av arbetet för att öka samverkan med vårdnadshavare

Diarienummer 2019/BUN 0314 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag 2019-09-25 § 90 (2019/BUN 0314) att ta fram en systematik kring ökad samverkan och insyn hos vårdnadshavare kring verksamheternas likabehandlingsarbete.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisade detta arbete på nämnd 2020-10-28. Då konstaterades följande utvecklingsområden:
En gemensam presentation av likabehandlingsarbetet utformas, som är gemensamt för förskolor och grundskolor. Presentationen ska användas vid det första föräldramötet på hösten för att ge en samlad och likvärdig information till vårdnadshavare.

Alla skolor och förskolor ska ha två forum per termin tillsammans med vårdnadshavare där bland annat likabehandlingsarbetet ska diskuteras.
När det gäller en gemensam presentation så har en sådan tagits fram och den kommer att användas från och med höstterminen 2021. Se bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för återrapportering av arbetet för ökad samverkan med vårdnadshavare.pdf
Presentation till vårdnadshavare likabehandling_.pdf

11 Svar på nämnduppdrag - Att utveckla arbetet med särskilt begåvade elever

Diarienummer 2020/BUN 0156 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade barn och elever antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade barn på uppdrag av nämnden.

Handlingsplanen syftar till att höja medvetenheten och öka kunskapen hos skolpersonal och andra berörda om särskild begåvning. Planen behandlar vilka de särbegåvade barnen och eleverna är, hur för- och grundskolan kan uppmärksamma dem samt hur den pedagogiska verksamheten kan anpassas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Handlingsplan Särskilt begåvade.pdf
Handlingsplan Särskilt begåvade.pdf

12 Månadsrapport

Diarienummer 2021/BUN 0010 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 juli 2021 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2021 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Månadsrapport BUN juli 2021.pdf
Månadsrapport BUN maj.pdf

13 Redovisning av statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/BUN 0003 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag Statsbidrag 28 april - 13 augusti.pdf

14 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 10 maj - 9 augusti.pdf
Kränkande behandling förskola 7 jun- 9 aug.pdf
Kränkande behandling grundskola 7 jun- 9 aug.pdf
Kränkande behandling förskola 10 maj-6 juni.pdf
Kränkande behandling grundskola 10 maj-6 juni.pdf

15 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen inför nämnd september 2021.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd juni 2021.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd september 2021.pdf

16 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Ordförandebeslut betr. investeringsbeslut.pdf
Delegationsbeslut Caroline Eriksson juni 2021 uppdaterad.pdf
Delegationsbeslut Åsa Öfors juni 2021.pdf
Delegationsbeslut Erik Hamner juni 2021.pdf
Delegationsbeslut Åsa Öfors juli 2021.pdf
Delegationsbeslut Erik Hamner juli 2021.pdf
Delegationsbeslut- Linda Tillman Ling.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts maj 2021.pdf
Del.beslut BUN Martin Lundell maj -21.doc
Delegationsbeslut Caroline Eriksson maj 2021.pdf
Delegationsbeslut Erik Hamner maj 2021.pdf
Delegationsbeslut Åsa Öfors maj 2021.pdf

17 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
* Coronaläget
* Skolchef
* Stickkontroller utifrån Corona (två förskolor och två skolor), se bilaga.
* Betygsinformation
* Rapport från sommaren

Bilagor
Stickkontroll.pdf

18 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 210603 BoU, VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 210520 BoU, VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 210520 BoU, VO 1 o 2.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 210415 BoU, VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 210415 BoU, VO 1 och 2.pdf


§66 Informationsärende

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprocessen

Föredragande: Ingrid Bardh, investeringsstrateg.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§67 Investeringsbeslut gällande samlingsanslag för lärmiljön

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa god lärmiljö inom förskoleverksamheten om totalt 1,0 mnkr godkänns.

Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa god lärmiljö inom grundskoleverksamheten om totalt 5,0 mnkr godkänns.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen inför 2021 togs beslut om att genomföra en satsning gällande lärmiljön i kommunens förskolor och grundskolor. Satsningen på lärmiljön genomförs under åren 2021-2024.

Totalt uppgår satsningen till 80,0 mnkr uppdelat på 20,0 mnkr per år under fyra år. För år 2021 finns ett investeringsanslag om 20,0 mnkr.

Satsningen görs för att säkerställa att bra förutsättningar ska finnas för att alla Tyresös barn och elever ska känna sig trygga i verksamheten, kunna delta i undervisningen och känna arbetsro. Satsningen ska bidra till att investera i den fysiska arbetsmiljön, öka tillgängligheten och möjligheten för alla barn att inkluderas i undervisningen. En viktig aspekt är även att barn ska kunna vistas i kemikaliesmarta i Tyresös förskolor och skolor.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa god lärmiljö inom förskoleverksamheten om totalt 1,0 mnkr.

Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa god lärmiljö inom grundskoleverksamheten om totalt 5,0 mnkr.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut om Lärmiljö 2021.pdf

§68 Lokalbehovsanalys barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 2021

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2022-2030.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M), för den moderata gruppens räkning, deltar inte i beslutet.
Richard Norin (C) deltar inte i beslutet.
Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram underlag avseende framtida lokalbehov inom nämndens verksamhetsområden. Lokalbehovsanalysen kommer att utgöra underlag till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan.

Ordförandeutlåtande
En lokalbehovsanalys är en del i arbetet för en långsiktig planering för att säkerställa att antalet skolplatser i kommunen och den följer befolkningsutvecklingen i de olika kommundelarna. I grunden handlar det om att varje barn ska få gå till en förskola och skola nära bostaden och att vi i Tyresö ska erbjuda moderna, trygga och ändamålsenliga lokaler för undervisning. 

Det här är första mandatperioden som de det tagits fram en långsiktig plan för alla kommunens områden och tar ett helhetsgrepp för att säkerställa att det
finns förskole - och skolplatser för alla de barn som växer upp i Tyresö. Lokalbehovsanalysen utgör en viktig förutsättning för oss politiker för att skapa långsiktigt hållbara planer för ut-, om- och nybyggnationer av förskolor och skolor. 

Lokalbehovsanalysen visar tyvärr, det vi sett under allt för många år, att flertalet förskolor och skolor har fortsatt stora behov av upprustning. Styret, Tillsammans för Tyresö, har i år för första gången öronmärkt investeringsmedel för upprustning av våra lokaler och snart har vi en kartläggning med tillhörande plan för upprustning klar, för alla våra lokaler. Det är prioriteringar som gör skillnad för våra barn och elever, men vi är inte nöjda än. Kommande tre år är fortsatt 20 miljoner per år riktade för att fortsätta det arbetet. 

Utöver upprustning, behöver Tyresö kommun utöka antalet skolplatser samtidigt som antalet tillfälliga platser är många. Flera utredningar pågår därför för att öka de permanenta skolplatserna i kommunen och upprusta våra befintliga skolor. 

Vi vet att trygga elever som mår bra, trivs och har arbetsro presterar bättre i skolan. De insatser vi nu gör med investeringar i våra lärmiljöer som är kemikaliefria är således viktiga steg för elever rätt att klara skolans kunskapsmål. En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska ges samma möjligheter att nå så långt det är möjligt.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2022-2030.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Lokalbehovsanalys.pdf
Lokalbehovsanalys barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden 2021.pdf

§69 Kemikaliesmarta miljöer i förskola och grundskola

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till handlingsplan för kemikaliesmarta grundskolor i Tyresö kommun antas.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till ändringar i handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor i Tyresö kommun antas.

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en inventering av förskolor och skolor utifrån handlingsplanerna. Återkoppling till barn- och utbildningsnämnden ska ske under kvartal två 2022.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) kommer in med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram handlingsplan för kemikaliesmarta grundskolor i Tyresö kommun. Handlingsplanen syftar till att stödja arbetet med att minska hälsofarliga ämnen i barns vardag. Handlingsplanen innehåller en teoretisk översikt om kunskapsläget samt konkreta åtgärder för grundskolorna att genomföra. Målet med handlingsplanen är att minska antalet hälsofarliga ämnen i barns vardag.

Ordförandeutlåtande
Barn, i synnerhet yngre barn, är en känslig målgrupp för gifter i närmiljön. Därför måste skadliga kemikalier måste fasas ut så snabbt som möjligt. Handlingsplanen för kemikaliesmarta miljöer i Tyresö kommuns förskolor och skolor är ett efterlängtat dokument då målet om giftfria/kemikaliefria miljöer i våra förskolor och skolor är en viktig politisk prioritering för styret, Tillsammans för Tyresö. 

Målet är tydligt: Tyresös barn ska vistas i giftfria förskolor och skolor och inte påverkas negativt av sin miljö och genom att tydliggöra det med denna handlingsplan, säkerställer vi det arbetet. 

Handlingsplanen är ett stöd för Tyresö kommuns förskolor och skolor att bli kemikaliesmarta. Handlingsplanen ligger i linje med Agenda2030 och hur Sverige ska arbeta utifrån den ekologiska dimensionen och har arbetats fram utifrån Naturskyddsföreningens projekt ”Giftfri förskola”.

Åtgärderna i handlingsplanen berör alla kommunala förskolor och skolor i Tyresö men privata förskolor och skolor rekommenderas även ta del av den. På så sätt kan fler barn i Tyresö ta del av goda förskolemiljöer.

Jag ser fram emot att följa arbetet för kemikaliesmarta miljöer för Tyresös barn och elever.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till handlingsplan för kemikaliesmarta grundskolor i Tyresö kommun.

Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till ändringar i handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor i Tyresö kommun.

Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en inventering av förskolor och skolor utifrån handlingsplanerna. Återkoppling till barn- och utbildningsnämnden ska ske under kvartal två 2022.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Kemikaliesmarta miljöer i förskola och grundskola.pdf
Handlingsplan för kemikaliesmarta grundskolor i Tyresö kommun.pdf
Handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor i Tyresö kommun.pdf
Ändringsdokument, Handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor i Tyresö kommun.pdf

§70 Behovsanalys för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 och 2 inför kommunplan 2022

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Behovsanalys för barn- och utbildningsförvaltningens, verksamhetsområde 1 och 2, inför kommunplanen 2022 fastställs.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M), för den moderata gruppens räkning, deltar inte i beslutet.
Richard Norin (C) deltar inte i beslutet.
Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2022 ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2022, se bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa behovsanalysen för barn- och utbildningsförvaltningens, verksamhetsområde 1 och 2, inför kommunplanen 2022.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Behovsanalys barn och utbildningsförvaltningen vo 1 och 2.pdf
Behovsanalys BUN.pdf

§71 Statligt stöd till skolan för att möta utmaningen med pandemin

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Det utökade statliga stödet inom Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 (s.k. Skolmiljarden) fördelas till grundskolan, verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.

Fastställer att fördelningen sker utifrån de sociodemografiska parametrarna.

Detta beslut är villkorat av att kommunfullmäktige 2021-09-09 fattar beslut om utökad ramökning av barn- och utbildningsnämndens anslag 2021.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade under början av 2021 att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i Sverige med 1 miljard kronor. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning som de har rätt till trots pandemin. I juni 2021 beslutade regeringen att ytterligare medel skulle betalas ut, 250 000 000 kr med samma syfte. Utökningen av den s.k. skolmiljarden ska fördelas till kommunerna på samma villkor som tidigare, proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år.

För Tyresös del uppgår statsbidraget 1 416 654 kronor fördelat på en utbetalning under oktober månad.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att det utökade statliga stödet inom Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 (s.k. Skolmiljarden) fördelas till grundskolan, verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.

Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa att fördelningen sker utifrån de sociodemografiska parametrarna.

Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att detta beslut är villkorat av att kommunfullmäktige 2021-09-09 fattar beslut om utökad ramökning av barn- och utbildningsnämndens anslag 2021.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolan för att möta utmaningen med pandemin.pdf

§72 Tillsyn av Tyresö Montessoriskolas förskola 2021

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tillsynsrapporten för Tyresö Montessoriskolas förskola noteras.

Tyresö Montessoriskolas förskola ska dokumentera riktlinjer för utbildningen, som utförligt beskriver hur huvudmannen arbetar mot de nationella målen och andra författningar, i enlighet med Tyresö kommuns riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter. Åtgärden ska redovisas skriftligen till barn- och utbildnings­förvaltningen senast den 15 oktober 2021.

Övriga utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att Tyresö Montessoriskolas förskola i stora delar har en god utbildning och undervisning som kan bidra till att gynna barnens utveckling och lärande. Utvecklingsområden som rapporten nämner handlar om delar av det systematiska kvalitetsarbetet, arbetet med digitala verktyg i undervisningen, lärmiljön utomhus samt förskolans arbete med jämställdhet. Den brist som lyfts fram i rapporten är att det saknas dokumenterade riktlinjer för verksamheten.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera tillsynsrapporten för Tyresö Montessoriskolas förskola.

Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna att Tyresö Montessoriskolas förskola ska dokumentera riktlinjer för utbildningen, som utförligt beskriver hur huvudmannen arbetar mot de nationella målen och andra författningar, i enlighet med Tyresö kommuns riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter. Åtgärden ska redovisas skriftligen till barn- och utbildnings­förvaltningen senast den 15 oktober 2021.

Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att övriga utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tillsyn 2021 Tyresö montessoriskolas förskola aug.pdf
Tillsynsrapport Tyresö Montessoriskolas förskola  2021.pdf

§73 Svar på ordförandeuppdrag - Kartläggning av friytor och utemiljö på förskolor och skolor

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till riktlinjer för friytor för förskola och grundskola i Tyresö antas.

Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde ett och två.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) och Richard Norin (C) kommer in med ett gemensamt särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Genom ett ordförandeuppdrag har barn- och utbildningsförvaltningen fått uppdraget att kartlägga nuvarande friytor och utemiljöer på Tyresös kommunala förskolor och grundskolor samt att ta fram riktlinjer. Riktlinjerna ska vara ett stöd vid planering, utformning och förvaltning av förskolor och skolor.

Boverket definierar friyta för lek och utevistelse som den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i huvudsak under skoltid men även i viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och lossning är otillgängliga för barnen och ingår därmed inte i friytan för lek och utevistelse.

Tidigare har en delrapprotering rörande kartläggning av friytor och utemiljöer rapporterats till barn- och utbildningsnämndens sammanträde i april 2021.

I det här ärendet bereds riktlinjerna för friytor för förskolor och grundskolor i Tyresö kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att barn- och utbildningsförvaltningens förslag till riktlinjer för friytor för förskola och grundskola i Tyresö antas.

Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att förslaget finansieras inom ramen för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 och 2.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Riktlinjer för friytor .pdf
Riktlinje för friytor för förskola och grundskola i Tyresö kommun.pdf
Bilaga 1 Bedömningsmatris för lekvärdesfaktorer.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa.pdf
Ordförandeuppdrag, lärmiljö.pdf

§74 Svar på ordförandeuppdrag - Hur möter vi lärarbristen i våra förskolor och skolor?

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Ärendet utgår, tas upp vid ett nämndsammanträde senare i höst.

§75 Återrapportering av arbetet för att öka samverkan med vårdnadshavare

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag 2019-09-25 § 90 (2019/BUN 0314) att ta fram en systematik kring ökad samverkan och insyn hos vårdnadshavare kring verksamheternas likabehandlingsarbete.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisade detta arbete på nämnd 2020-10-28. Då konstaterades följande utvecklingsområden:

En gemensam presentation av likabehandlingsarbetet utformas, som är gemensamt för förskolor och grundskolor. Presentationen ska användas vid det första föräldramötet på hösten för att ge en samlad och likvärdig information till vårdnadshavare.

Alla skolor och förskolor ska ha två forum per termin tillsammans med vårdnadshavare där bland annat likabehandlingsarbetet ska diskuteras.

När det gäller en gemensam presentation så har en sådan tagits fram och den kommer att användas från och med höstterminen 2021. Se bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera återrapporteringen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för återrapportering av arbetet för ökad samverkan med vårdnadshavare.pdf
Presentation till vårdnadshavare likabehandling_.pdf

§76 Svar på nämnduppdrag - Att utveckla arbetet med särskilt begåvade elever

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade barn och elever antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade barn på uppdrag av nämnden.

Handlingsplanen syftar till att höja medvetenheten och öka kunskapen hos skolpersonal och andra berörda om särskild begåvning. Planen behandlar vilka de särbegåvade barnen och eleverna är, hur för- och grundskolan kan uppmärksamma dem samt hur den pedagogiska verksamheten kan anpassas.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade barn och elever.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Handlingsplan Särskilt begåvade.pdf
Handlingsplan Särskilt begåvade.pdf

§77 Månadsrapport

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 juli 2021 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2021 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Månadsrapport BUN juli 2021.pdf
Månadsrapport BUN maj.pdf

§78 Redovisning av statsbidrag 2021

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag Statsbidrag 28 april - 13 augusti.pdf

§79 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 10 maj - 9 augusti.pdf
Kränkande behandling förskola 7 jun- 9 aug.pdf
Kränkande behandling skola 7 jun- 9 aug.pdf
Kränkande behandling förskola 10 maj-6 juni.pdf
Kränkande behandling grundskola 10 maj-6 juni.pdf

§80 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen inför nämnd september
2021.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd juni 2021.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd september 2021.pdf

§81 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Ordförandebeslut betr. investeringsbeslut.pdf
Delegationsbeslut Caroline Eriksson juni 2021 uppdaterad.pdf
Delegationsbeslut Åsa Öfors juni 2021.pdf
Delegationsbeslut Erik Hamner juni 2021.pdf
Delegationsbeslut Åsa Öfors juli 2021.pdf
Delegationsbeslut Erik Hamner juli 2021.pdf
Delegationsbeslut- Linda Tillman Ling.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts maj 2021.pdf
Del.beslut BUN Martin Lundell maj -21.doc
Delegationsbeslut Caroline Eriksson maj 2021.pdf
Delegationsbeslut Erik Hamner maj 2021.pdf
Delegationsbeslut Åsa Öfors maj 2021.pdf

§82 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.

  • Coronaläget 
  • Skolchef
  • Stickkontroller utifrån Corona (två förskolor och två skolor), se bifogat PM
  • Betygsinformation
  • Rapport från sommaren

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Stickkontroll.pdf

§83 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2021

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 210603 BoU, VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 210520 BoU, VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 210520 BoU,  VO 1 o 2.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 210415 BoU, VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 210415 BoU, VO 1 och 2.pdf