Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-10-27

Sammanträde 2021-10-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

3 Redovisning av ordförandeuppdrag - Skolhund i Tyresö kommun

Diarienummer 2020/BUN 0011 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att utöka antal förskolor och skolor som har tillgång till skolhund. Utökningen ska ske inom ram.
3. En utvärdering ska ske innan budget antas för 2023.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick den 29 januari 2020 nämndens uppdrag att utreda om det är genomförbart att införa en skolhund i fler skolor Prioriterade grupper som omnämndes var elever i Tyresös centrala lärstudio och skolors studior och verksamheten i det mobila teamet.

Ordförandeutlåtande
Litteratur, forskning och flera utvärderingar visar på att en skolhund har många positiva effekter för elever med behov av särskilt stöd. Bland annat gynnar det elevers läsutveckling och motiverar eleven i andra skolämnen som eleven har utan en skolhund och en skolhund kan ha positiva effekter för elever med hög frånvaro, att komma tillbaka till skolan.

Förvaltningen fick i januari 2020 i uppdrag att se över om förutsättningar fanns och vad det skulle innebära för resurser för att möjliggöra att fler elever gavs tillgång till en skolhund. Primära målgrupper att utreda var elever med hög frånvaro och elever i våra studioverksamheter.

Viktigt att beakta för varje verksamhet innan beslut om skolhund som särskilt stöd ges, är dock att även om det finns positiva effekter för vissa elever med en skolhund så kan det inte ställas mot elever som är allergiska eller rädda för hundar och en elevs stödinsats får inte innebära att en annans elevs rätt till utbildning och en god arbetsmiljö försämras.

Övriga risker som utredningen lyfter, måste tas i beaktning innan varje beslut om en skolhund i undervisningen tas.

Syftet med att utöka Tyresö kommuns arbete med skolhundar och möjliggöra för fler elever att ges tillgång till en skolhund, handlar om att ge elever bättre förutsättningar i undervisningssituationen, minska den problematiska skolfrånvaron och utöka det särskilda stödet. I arbetet med att utveckla Tyresö kommuns särskilda stöd och arbete med skolhund, ska ovan beaktas men även vikten av tillgången till likvärdig utbildning mellan våra skolor och förskolor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Skolhund i Tyresö.pdf
Skolhund i Tyresö kommun.pdf

4 Svar på ordförandeuppdrag - Hur möter vi lärarbristen i våra förskolor och skolor?

Diarienummer 2018/BUN 0016 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick ett ordförandeuppdrag (2018-06-20 § 55) i barn- och utbildningsnämnden: "Hur möter vi lärarbristen i våra förskolor och skolor".

Kompetensförsörjningsplanen ska visa på olika typer av aktiviteter och andra åtgärder som kan vidtas för att möta framtida kompetensutmaningar. Dessa är kopplade till nio strategier, som är framtagna av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Strategierna kan skapa bättre förutsättningar för att trygga ett framtida behov av kompetensförsörjning. Det ska bli lättare att attrahera, rekrytera och behålla de lärarkategorier som kommer att behövas inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden i Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Kompetensförsörjning.pdf
Kompetensförsörjningsplan 2021.pdf
Ordförandeuppdrag Lärarbrist.pdf

5 Funktionsprogram för Tyresös framtida skolor

Diarienummer 2021/BUN 0102 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Funktionsprogrammet för Tyresös framtida skolor antas.
2. I och med att funktionsprogrammet antas upphör tidigare lokalprogram att gälla för grundskolan samt Lokalstrategi för förskola och skola i Tyresö kommun (Dnr 2015/BUN0087).

Beskrivning av ärendet
Funktionsprogrammet för Tyresös framtida skolor är ett planeringsunderlag, för både strategisk samhällsbyggnadsplanering av skolbyggnader och lokalprogram vid planering av skollokaler. Det beskriver hur skolans lokaler och omkringliggande miljöer bör utformas för att uppnå bra lärmiljöer och hur arkitektur och gestaltning kan användas som verktyg för att skapa en trygg, inspirerande och inkluderande plats för att alla elever.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Funktionsprogram.pdf
Funktionsprogram skolor Tyresö kommun.pdf

6 Måltidspolicy

Diarienummer 2021/BUN 0120 003

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige
- Måltidspolicy för Tyresö kommun fastställs.

Beskrivning av ärendet
Måltidsservice har tagit fram en kommunövergripande måltidspolicy. Förslaget innebär att kvalitetsnivå på arbetet kring måltider tydliggörs, i syfte att skapa en samsyn och likvärdighet för måltider i kommunens olika verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Måltidspolicy BUN.pdf
Måltidspolicy utkast BUN.pdf
Bilaga 1 Barnrättsprövning Måltidspolicy BUN.pdf

7 Månadsrapport

Diarienummer 2021/BUN 0010 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 30 september 2021 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2021 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Månadsrapport september BUN.pdf

8 Arkivorganisation

Diarienummer 2021/BUN 0125

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Arkivorganisationen antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för arkiv- och informationsförvaltningen ska varje nämnde utse en arkivorganisation för att tydliggöra ansvaret för arkiv- och informationsförvaltning. En arkivansvarig ska utses och en eller flera arkivredogörare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Arkivorganisation BUN 2021.pdf

9 Sammanträdesdatum för barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2021/BUN 0011 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträden under 2022 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder på onsdagar klockan 18.00.
Förslag på sammanträdesdatum för barn- och utbildningsnämnden 2022:
26 januari
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
15 juni (reservdatum för brådskande eller bordlagda ärenden)
31 augusti
28 september
26 oktober
23 november
14 december

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Sammanträdesdatum barn- och utbildningsnämnden 2022.pdf

10 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Anmälningar om kränkande behandling 10 september - 9 oktober.pdf
Kränkande behandling förskola 10 sep-9 okt.pdf
Kränkande behandling grundskola 10 sep-9 okt.pdf

11 Redovisning av statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/BUN 0003 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2021-10-08.pdf

12 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Attestlista barn- och utbildningsförvaltningen 2021.pdf
Delegationsbeslutslista - ansökan om tilläggsbelopp grundskola.pdf
Delegationsbeslut Andreas Blommé september 2021.pdf

13 Redovisning av pågående uppdrag

Diarienummer 2021/BUN 0006 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.
Barn- och utbildningsnämnden har för närvarande nio (9) stycken uppdrag varav ett (1) är pausat på grund av coronapandemin.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Redovisning av pågående uppdrag 211020.pdf
Pågående uppdrag barn- och utbildningsnämnden 211020.pdf

14 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos Skolinspektionen.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen.pdf

15 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Coronaläget
- Lärmiljösatsning, lägesrapport

§98 Tillträdande ordförandes deltagande på barn- och utbildningsnämndens möten

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Tillträdande ordförandes deltagande på barn- och utbildningsnämndens möte den 27 oktober och den 23 november godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande ordförande, Jannice Rockstroh (S), kommer att avsluta sitt uppdrag i nämnden den 30 november 2022. Nämndens nya ordförande Klara Watmani (S) tillträder den 1 december 2021.

För att den tillträdande ordföranden ska komma in i sitt uppdrag på ett så bra sätt som möjligt, önskar nuvarande ordförande att den tillträdande ordföranden får delta på barn- och utbildningsnämndens möten den 27 oktober och den 23 november.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannnice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner att i barn- och utbildningsnämndens tillträdande ordföranden får närvara på möten den 27 oktober och den 23 november godkänns.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

§99 Informationsärende

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Uppföljning av studiebesök på förskolorna Hoppetossan och Vattenhjulet

Presentation:
Martin Widholm, skolchef
Annelie McConnachie, rektor
Ann-Sofie Måhlstedt, rektor
Yvonne Haldrup, rektor

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

§100 Redovisning av ordförandeuppdrag - Skolhund i Tyresö kommun

Diarienummer 2020/BUN 0011 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att utöka antal förskolor och skolor som har tillgång till skolhund. Utökningen ska ske inom ram.
3. En utvärdering ska ske innan budget antas för 2023.

Reservation
Jeanette Hellmark (M), för den moderata gruppens räkning och Richard Norin (C) kommer in med en gemensam skriftlig reservation.

Protokollsanteckning
Pedro Nygren (V) hade, om han hade haft rösträtt, noterat redovisningen och yrkat bifall till beslutspunkterna 2 och 3.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick den 29 januari 2020 nämndens uppdrag att utreda om det är genomförbart att införa en skolhund i fler skolor Prioriterade grupper som omnämndes var elever i Tyresös centrala lärstudio och skolors studior och verksamheten i det mobila teamet.

Ordförandeutlåtande
Litteratur, forskning och flera utvärderingar visar på att en skolhund har många positiva effekter för elever med behov av särskilt stöd. Bland annat gynnar det elevers läsutveckling och motiverar eleven i andra skolämnen som eleven har utan en skolhund och en skolhund kan ha positiva effekter för elever med hög frånvaro, att komma tillbaka till skolan. 

Förvaltningen fick i januari 2020 i uppdrag att se över om förutsättningar fanns och vad det skulle innebära för resurser för att möjliggöra att fler elever gavs tillgång till en skolhund. Primära målgrupper att utreda var elever med hög frånvaro och elever i våra studioverksamheter. 

Viktigt att beakta för varje verksamhet innan beslut om skolhund som särskilt stöd ges, är dock att även om det finns positiva effekter för vissa elever med en skolhund så kan det inte ställas mot elever som är allergiska eller rädda för hundar och en elevs stödinsats får inte innebära att en annans elevs rätt till utbildning och en god arbetsmiljö försämras. 

Övriga risker som utredningen lyfter, måste tas i beaktning innan varje beslut om en skolhund i undervisningen tas.

Syftet med att utöka Tyresö kommuns arbete med skolhundar och möjliggöra för fler elever att ges tillgång till en skolhund, handlar om att ge elever bättre förutsättningar i undervisningssituationen, minska den problematiska skolfrånvaron och utöka det särskilda stödet. I arbetet med att utveckla Tyresö kommuns särskilda stöd och arbete med skolhund, ska ovan beaktas men även vikten av tillgången till likvärdig utbildning mellan våra skolor och förskolor.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar redovisningen.

Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner beslutspunkterna 2 och 3.

Yrkande
Jeanette Hellmark (M), för den moderata gruppens räkning, yrkar avslag på beslutspunkterna 2 och 3.
Richard Norin (C) yrkar avslag på beslutspunkterna 2 och 3.
Åsa de Mander (L) yrkar bifall till beslutspunkterna 2 och 3.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden noterar redovisningen och finner att barn- och utbildningsnämnden noterar den.

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner beslutspunkt 2.
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden avslår beslutspunkt 2.
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden godkänt beslutspunkt 2.

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner beslutspunkt 3.
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden avslår beslutspunkt 3.
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden godkänt beslutspunkt 3.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Skolhund i Tyresö.pdf
Skolhund i Tyresö kommun.pdf

§101 Svar på ordförandeuppdrag - Hur möter vi lärarbristen i våra förskolor och

Diarienummer 2018/BUN 0016 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick ett ordförandeuppdrag (2018-06-20 § 55) i barn- och utbildningsnämnden: ”Hur möter vi lärarbristen i våra förskolor och skolor”.

Kompetensförsörjningsplanen ska visa på olika typer av aktiviteter och andra åtgärder som kan vidtas för att möta framtida kompetensutmaningar. Dessa är kopplade till nio strategier, som är framtagna av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Strategierna kan skapa bättre förutsättningar för att trygga ett framtida behov av kompetensförsörjning. Det ska bli lättare att attrahera, rekrytera och behålla de lärarkategorier som kommer att behövas inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden i Tyresö.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Kompetensförsörjning.pdf
Kompetensförsörjningsplan 2021.pdf
Ordförandeuppdrag Lärarbrist.pdf

§102 Funktionsprogram för Tyresös framtida skolor

Diarienummer 2021/BUN 0102 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Ärendet utgår.

§103 Måltidspolicy *

Diarienummer 2021/BUN 0120 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Måltidspolicy för Tyresö kommun fastställs.

Reservation
Richard Norin (C) kommer in med en skriftlig reservation.
Elisabeth Mellström (SD) lämnar en blank reservation.

Beskrivning av ärendet
Måltidsservice har tagit fram en kommunövergripande måltidspolicy. Förslaget innebär att kvalitetsnivå på arbetet kring måltider tydliggörs, i syfte att skapa en samsyn och likvärdighet för måltider i kommunens olika verksamheter.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden fastställer måltidspolicy för Tyresö kommun.

Yrkande
Jeanette Hellmark (M), för den moderata gruppens räkning, yrkar avslag och hänvisar till sin reservation i Hållbarhetsutskottet den 19 juni 2019 § 39.
Richard Norin (C) yrkar avslag.
Elisabet Mellström (SD) yrkar avslag.
Åsa de Mander (L) yrkar bifall.
Anja Eklund (MP) yrkar bifall.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden avslår ordförandeförslaget.
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden har bifallit ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Måltidspolicy BUN.pdf
Måltidspolicy 2021.pdf
Bilaga 1 Barnrättsprövning Måltidspolicy BUN.pdf

§104 Månadsrapport

Diarienummer 2021/BUN 0010 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 30 september 2021 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2021 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Månadsrapport september BUN.pdf

§105 Arkivorganisation

Diarienummer 2021/BUN 0125

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Arkivorganisationen antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för arkiv- och informationsförvaltningen ska varje nämnde utse en arkivorganisation för att tydliggöra ansvaret för arkiv- och informationsförvaltning. En arkivansvarig ska utses och en eller flera arkivredogörare.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar arkivorganisationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Arkivorganisation BUN 2021.pdf

§106 Sammanträdesdatum för barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2021/BUN 0011 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträden under 2022 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder på onsdagar klockan 18.00. 

Förslag på sammanträdesdatum för barn- och utbildningsnämnden 2022:

26 januari
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
15 juni (reservdatum för brådskande eller bordlagda ärenden)
31 augusti
28 september
26 oktober
23 november
14 december

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden fastställer 2022 års sammanträdesdatum.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Sammanträdesdatum barn- och utbildningsnämnden 2022.pdf

§107 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Anmälningar om kränkande behandling 10 september - 9
oktober.pdf
Kränkande behandling förskola 10 sep-9 okt.pdf
Kränkande behandling grundskola 10 sep-9 okt.pdf

§108 Redovisning av statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/BUN 0003 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2021-10-08.pdf

§109 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Attestlista barn- och utbildningsförvaltningen 2021.pdf
Delegationsbeslutslista - ansökan om tilläggsbelopp grundskola.pdf
Delegationsbeslut - Skolskjuts september 2021.pdf
Delegationsbeslut BUN 2021 Erik Hamner aug - sep.pdf
Delegationsbeslut BUN 2021 Förskola- juli-aug.pdf
Delegationsbeslut BUN 2021 Förskola,juni-sep.pdf
Delegationsbeslut Andreas Blommé september 2021.pdf

§110 Redovisning av pågående uppdrag

Diarienummer 2021/BUN 0006 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.

Barn- och utbildningsnämnden har för närvarande nio (9) stycken uppdrag varav ett (1) är pausat på grund av coronapandemin.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Redovisning av pågående uppdrag 211020.pdf
Pågående uppdrag barn- och utbildningsnämnden 211020.pdf

§111 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos Skolinspektionen.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen.pdf

§112 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.

Coronaläget
Lärmiljösatsning, lägesrapport

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.