Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-03-23

Sammanträde 2022-03-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

2 Granskningsplan 2022-2023 - tillsyn och kvalitetsgranskning av förskola och pedagogisk omsorg

Diarienummer 2022/BUN 0026 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsplan år 2022-2023 för barn- och utbildningsförvaltningens tillsyn och kvalitetsgranskning av förskola och pedagogisk omsorg fastställs.
2. Temagranskning för 2022 är "Hållbar utveckling" fastställs.
3. Temagranskning för 2023 är "Barns inflytande och delaktighet" fastställs.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på granskningsplan för tillsyn och kvalitetsgranskning av förskolor och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun. Planen gäller för 2022 och 2023.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Granskningsplan 2022-2023 tillsyn och granskning.pdf

3 Analys av kränkande behandling

Diarienummer 2022/BUN 0023

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för höstterminen 2021 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen ska två gånger per år sammanfatta och analysera anmälningar om kränkande behandling som verksamheterna rapporterat till huvudmannen. Denna rapport avser perioden 1 juli - 31 januari 2021. Under perioden har huvudmannen fått in 844 anmälningar om kränkande behandling och trakasserier. Grundskolan står för 97 procent av anmälningarna och förskolan för 3 procent.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, analys av kränkande behandling förskola skola ht -21.pdf
Rapport analys kränkande behandling förskola skola_ht21.pdf

4 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar utfall per den 28 februari 2022 avseende barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden förskola och grundskola.

Bilagor
Månadsrapport 2022 februari BUN.pdf

5 Skola i skogen

Diarienummer 2022/BUN 0033 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Förstudiens föreslagna inriktning godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra utomhusklassrum i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
3. Tre utomhusklassrum uppförs under 2022, i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
4. Budget för genomförandet enligt bilaga 2 godkänns.
5. Budget för investeringar läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
6. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park).

Beskrivning av ärendet
Förstudiebeställningen för Skolan i skogen, daterad 2021-09-08, inkom till enheten för Analys och tillväxt från barn- och utbildningsförvaltningen (BoU) i september. BoU fick under 2021 ett ordförandeuppdrag att möjliggöra för lärande i utemiljön på skolor och förskolor genom uppförande av uteklassrum på en eller flera platser i kommunen. I samband med pandemin uppstod dessutom behov av mer uteverksamhet, trots att förutsättningarna inte alltid fanns för utomhusundervisning. Beställningen angav att uteklassrummens placering bör möjliggöra samutnyttjande mellan olika förskolor och skolor i så hög grad som möjligt.

En förstudie om placering och utformning av utomhusklassrum för undervisning i utomhusmiljö har tagits fram av enheten för Analys och tillväxt efter en beställning från barn-och utbildningsförvaltningen. Totalt 14 uteklassrum placerade i olika kommundelar av Tyresö kommun föreslås att anläggas i tre etapper.

Bilagor
Bilaga 1. Förstudierapport skola i skogen.pdf
Bilaga till förstudierapport. Beskrivning av placeringar.pdf
Bilaga till förstudierapport. Frågeunderlag förskolor och grundskolor.pdf

6 Lokalbehovsanalys lärstudio med behandling årskurs 1-6 och årskurs 7-9

Diarienummer 2022/BUN 0032 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Behovsanalysen godkänns.
2. Uppdra till kommunens strategiska lokalgrupp att ge förslag på lämplig lokallösning.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen har gemensamt sedan 2017 diskuterat förutsättningarna för att i samverkan starta en resursskola med behandling i Tyresö kommun. I nämndplanerna för 2019 gavs förvaltningarna i uppdrag att se över möjligheten att starta upp en lärstudio med behandling. En förstudie presenterades i maj 2019. Därefter fattades beslut om att starta lärstudio med behandling för barn i årskurs 1-6 ska drivas i projektform under barn- och utbildningsförvaltningen med särskilt avsatta medel under en treårsperiod.

I december 2021 uppmärksammade förvaltningen att de lokaler som nyttats på Sofiebergs förskola inte var ändamålsenliga för att bedriva lärstudio med behandling. Beslut fattades därför att flytta verksamheten till tillfälliga lokaler vid gamla Fornuddens skola.

I nämndplanen för 2022 framgår det att kommunen ska erbjuda lärstudio med behandling för grundskolans årskurser 1-9. Nuvarande lärstudio med behandling har idag verksamhet för årskurs 1-6 och till hösten kommer behov finnas för även årskurs 7-9. Det innebär en utökning för årskurs 7-9 och därmed ett utökat lokalbehov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Lokalbehovsanalys lärstudio med behandling åk 1-6 och åk 7-9.pdf
Bilaga 1 Behovsanalys lokalbehov Lärstudio med behandling.pdf
Bilaga 2 Prövning av barns bästa Resursskola med behandling.pdf

7 Behovsanalys barn- och utbildningsnämnden inför kommunplanen 2023

Diarienummer 2022/BUN 0034 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Behovsanalys för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 och 2, inför kommunplanen 2023 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2023 ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2023 (Se bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse behovsanalys BUN 2023.pdf
Behovsanalys 2023 BUN.pdf

8 Utökning av kapacitet på lärstudio

Diarienummer 2022/BUN 0042 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Pusselbitens lärstudio med behandling utökar sin verksamhet med utbildning för åk 7-9 läsåret 2022/2023.
2. Sofiebergs grundskola öppnar en lärstudio för elever i åk 1-3 med 6-8 platser läsåret 2022/2023.
3. Nyboda skola öppnar en lärstudio för åk 7-9 med 10-12 platser läsåret 2022/2023.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i kommunplan 2022 i uppdrag att utöka antalet lärstudios i Tyresö. Lärstudio finns i dag på fyra skolor i kommunen. I föreliggande tjänsteskrivelse föreslås ytterligare utökning av lärstudio för att ta hänsyn tas till barns och elevers olika behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, lärstudio men behandling.pdf

9 Tillfällig förstärkning av utökat statligt stöd till skolan för att möta utmaningen med pandemin (s.k. skolmiljarden)

Diarienummer 2022/BUN 0035 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Den tilldelade delen av det utökade statliga stödet inom Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022 (s.k. Skolmiljarden) fördelas till grundskolan, verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.
2. Fördelningen sker utifrån de sociodemografiska parametrarna fastställs.
3. Detta beslut är villkorat av att kommunfullmäktige 2022-03-24 fattar beslut om utökad ramökning av barn- och utbildningsnämndens anslag 2022.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade under början av 2022 att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i Sverige med 1,4 miljarder kronor. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning som de har rätt till trots pandemin. Förvaltningen föreslår att dessa medel fördelas till grundskolan och fördelas till respektive grundskola utifrån de sociodemografiska parametrarna och fördelas på samma grunder till fristående som kommunala skolor. Medlen föreslås användas till:

* Förstärkt stöd till elever som utifrån pandemin har behov av extra stöd i form av speciallärare och specialpedagoger.
* Studiestöd för ökad måluppfyllelse
* Främjande hälsoarbete

Bilagor
Tjänsteskrivelse, skolmiljard BUN.pdf

10 Ordförandeuppdrag - gratis mensskydd i skolan

Diarienummer 2022/BUN 0040 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag, enligt ordförandeförslaget, att:
1. Utreda hur mensskydd ska tillgängliggöras avgiftsfritt i skolan för grundskolans elever.
2. Utreda hur uppdraget ska finansieras.

Beskrivning av ärendet
Mensskydd är en sanitär produkt som en stor del av unga kvinnor behöver för att klara sin vardag. Trots att mens är en angelägenhet för många elever i våra skolor behöver man idag ordna med egna mensskydd eller be skolsköterskan. Tillgång till mensskydd i hemmet är inte alltid självklart, likaså möjligheten att införskaffa det själv.

Här behöver det gemensamma stötta upp och erbjuda gratis mensskydd lättillgängligt i skolan. Mensskydd är en lika självklar sanitär produkt som toalettpapper eller blöjor.

Som en nödvändig sanitär produkt för en del av Tyresös elever behöver vi tillhandahålla detta på ett lättillgängligt sätt. För att respektera elevens integritet ska detta erbjudas utan att behöva be en vuxen.

Bilagor
Gratis mensskydd i skolan - ordförandeuppdrag.pdf

11 Ordförandeuppdrag - problematisk frånvaro

Diarienummer 2022/BUN 0041 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag, enligt ordförandeförslaget, att vid varje nämnd rapportera antal elever som har problematisk skolfrånvaro och redogöra vilka insatser som genomförts för att vända frånvaron.

Beskrivning av ärendet
Elever som har problematisk skolfrånvaro kräver extra stöd och hjälp för att komma tillbaka till en normal skolgång. I flera fall behövs det ofta många och tidskrävande åtgärder för att skolan ska lyckas vända en omfattande skolfrånvaro, oavsett vilka orsaker som ligger bakom.

Under den senaste mandatperioden har flera satsningar gjorts:
* En heltidsanställd som jobbar med att främja närvaro
* Alla EHT-team och fritidshem är utbildade inom NPF
* Ett arbete med skolhundar pågår för att bland annat hjälpa barn med stor frånvaro
* Alla skolor erbjuder möjlighet till undervisning i ett litet sammanhang
* Två centrala lärstudio har startat som erbjuder kommunövergripande undervisningsgrupp för de elever som har det största behovet av extraordinärt stöd
* En lärstudio med behandling för de barn som har behov har startats
* Det mobila teamet har utökats för att tidigare fånga upp elever som av olika anledningar inte kommer till skolan och infört ett anhörigstöd för att tidigare fånga upp föräldrars oro och/eller stötta familjen med rätt insatser
* Ett systematiskt kvalitetsarbete har inletts kring problematisk skolfrånvaro

Varje elev som lider av problematisk skolfrånvaro är prioriterad och därför inför Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna nu en nollvision för problematisk skolfrånvaro. Det är viktigt att nämnden tydligare får uppdateringar i hur arbetet går.

Bilagor
Problematisk skolfrånvaro - ordförandeuppdrag.pdf

12 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/BUN 0006 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag februari 2022.pdf

13 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut Caroline Eriksson februari 22.pdf
Delegationsbeslut, Förskola mars 2022.pdf
Delegationsbeslut, Skolskjuts mars 2022.pdf

14 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 15 feb. - 28 febr. -22.pdf
Kränkande behandling förskola 15 feb - 28 feb.pdf
Kränkande behandling grundskola 15 feb - 28 feb.pdf

15 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos Skolinspektionen februari 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen februari 2022.pdf

16 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.

* Utställning barn och elevers konstverk på biblioteket

17 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0001 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-03-08 § 41.pdf
Särskilt yttrande (L) kommunstyrelsen 2022-03-08 § 41.pdf
Särskilt yttrande (SD) kommunledningsutskottet 2022-02-23 § 9.pdf
Reservation (M, C) kommunledningsutskottet 2022-02-23 § 9.pdf
Protokoll facklig samverkan 220113 VO 1 och 2.pdf
Protokoll facklig samverkan 220113 VO 1, 2, 6 och 7.pdf

§26 Informationsärende

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Språkprojekt
Föredragande: Inger Palmér, rektor och Linda Sundblad, rektor

Upprustningar av förskolor och skolor som fastighetsavdelningen genomfört under 2021.

Föredragande: Arvid Gustafsson, fastighetsförvaltare, Linus Sjödin, fastighetsförvaltare och Anna Ernström controller

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§27 Granskningsplan 2022-2023 – tillsyn och kvalitetsgranskning av förskola och

Diarienummer 2022/BUN 0026 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Granskningsplan år 2022-2023 för barn- och utbildningsförvaltningens tillsyn och kvalitetsgranskning av förskola och pedagogisk omsorg fastställs.
2. Temagranskning för 2022 är "Hållbar utveckling" fastställs.
3. Temagranskning för 2023 är "Barns inflytande och delaktighet" fastställs.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på granskningsplan för tillsyn och kvalitetsgranskning av förskolor och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun. Planen gäller för 2022 och 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa beslutspunkterna 1-3.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Granskningsplan 2022-2023 tillsyn och granskning.pdf

§28 Analys av kränkande behandling

Diarienummer 2022/BUN 0023

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för höstterminen 2021 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen ska två gånger per år sammanfatta och analysera anmälningar om kränkande behandling som verksamheterna rapporterat till huvudmannen. Denna rapport avser perioden 1 juli - 31 januari 2021. Under perioden har huvudmannen fått in 844 anmälningar om kränkande behandling och trakasserier. Grundskolan står för 97 procent av anmälningarna och förskolan för 3 procent.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för höstterminen 2021.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, analys av kränkande behandling förskola skola ht -21.pdf
Rapport analys kränkande behandling förskola skola_ht21.pdf

§29 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar utfall per den 28 februari 2022 avseende barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden förskola och grundskola.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Månadsrapport 2022 februari BUN.pdf

§30 Skola i skogen

Diarienummer 2022/BUN 0033 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Förstudiens föreslagna inriktning godkänns.
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra utomhusklassrum i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
3. Tre utomhusklassrum uppförs under 2022, i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
4. Budget för genomförandet enligt bilaga 2 godkänns.
5. Budget för investeringar läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
6. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park) enligt bilaga 2.

Beskrivning av ärendet
Förstudiebeställningen för Skolan i skogen, daterad 2021-09-08, inkom till enheten för Analys och tillväxt från barn- och utbildningsförvaltningen (BoU) i september. BoU fick under 2021 ett ordförandeuppdrag att möjliggöra för lärande i utemiljön på skolor och förskolor genom uppförande av uteklassrum på en eller flera platser i kommunen. I samband med pandemin uppstod dessutom behov av mer uteverksamhet, trots att förutsättningarna inte alltid fanns för utomhusundervisning. Beställningen angav att uteklassrummens placering bör möjliggöra samutnyttjande mellan olika förskolor och skolor i så hög grad som möjligt.

En förstudie om placering och utformning av utomhusklassrum för undervisning i utomhusmiljö har tagits fram av enheten för Analys och tillväxt efter en beställning från barn-och utbildningsförvaltningen. Totalt 14 uteklassrum placerade i olika kommundelar av Tyresö kommun föreslås att anläggas i tre etapper.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna förstudiens föreslagna inriktning, beslutspunkt 1.

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna förslagen till kommunstyrelsen, punkter 2-6.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Bilaga 1. Förstudierapport skola i skogen.pdf
Bilaga till förstudierapport. Beskrivning av placeringar.pdf
Bilaga till förstudierapport. Frågeunderlag förskolor och grundskolor.pdf

§31 Lokalbehovsanalys lärstudio med behandling årskurs 1-6 och årskurs 7- 9

Diarienummer 2022/BUN 0032 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Behovsanalysen godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Uppdra till kommundirektören att ge förslag på lämplig lokallösning.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen har gemensamt sedan 2017 diskuterat förutsättningarna för att i samverkan starta en resursskola med behandling i Tyresö kommun. I nämndplanerna för 2019 gavs förvaltningarna i uppdrag att se över möjligheten att starta upp en lärstudio med behandling. En förstudie presenterades i maj 2019. Därefter fattades beslut om att starta lärstudio med behandling för barn i årskurs 1-6 ska drivas i projektform under barn- och utbildningsförvaltningen med särskilt avsatta medel under en treårsperiod.

I december 2021 uppmärksammade förvaltningen att de lokaler som nyttats på Sofiebergs förskola inte var ändamålsenliga för att bedriva lärstudio med behandling. Beslut fattades därför att flytta verksamheten till tillfälliga lokaler vid gamla Fornuddens skola.

I nämndplanen för 2022 framgår det att kommunen ska erbjuda lärstudio med behandling för grundskolans årskurser 1-9. Nuvarande lärstudio med behandling har idag verksamhet för årskurs 1-6 och till hösten kommer behov finnas för även årskurs 7-9. Det innebär en utökning för årskurs 7-9 och därmed ett utökat lokalbehov.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna behovsanalysen.

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna förslaget till kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att ge förslag på lämplig lokallösning.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Lokalbehovsanalys lärstudio med behandling åk 1-6 och åk 7-9.pdf
Bilaga 1 Behovsanalys lokalbehov Lärstudio med behandling.pdf
Bilaga 2 Prövning av barns bästa Resursskola med behandling.pdf

§32 Behovsanalys barn- och utbildningsnämnden inför kommunplanen 2023

Diarienummer 2022/BUN 0034 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Behovsanalys för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 och 2, inför kommunplanen 2023 noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2023 ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2023 (Se bilaga).

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera behovsanalys för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 och 2, inför kommunplanen 2023.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse behovsanalys BUN 2023.pdf
Behovsanalys 2023 BUN.pdf

§33 Utökning av kapacitet på lärstudio

Diarienummer 2022/BUN 0042 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Pusselbitens lärstudio med behandling utökar sin verksamhet med utbildning för åk 7-9 läsåret 2022/2023.
2. Sofiebergs grundskola öppnar en lärstudio för elever i åk 1-3 med 6-8 platser läsåret 2022/2023.
3. Nyboda skola öppnar en lärstudio för åk 7-9 med 10-12 platser läsåret 2022/2023.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i kommunplan 2022 i uppdrag att utöka antalet lärstudios i Tyresö. Lärstudio finns i dag på fyra skolor i kommunen. I föreliggande tjänsteskrivelse föreslås ytterligare utökning av lärstudio för att ta hänsyn tas till barns och elevers olika behov.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna beslutspunkterna 1-3.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, lärstudio men behandling.pdf

§34 Tillfällig förstärkning av utökat statligt stöd till skolan för att möta utmaningen

Diarienummer 2022/BUN 0035 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Den tilldelade delen av det utökade statliga stödet inom Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022 (s.k. Skolmiljarden) fördelas till grundskolan, verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.
2. Fördelningen sker utifrån de sociodemografiska parametrarna fastställs.
3. Detta beslut är villkorat av att kommunfullmäktige 2022-03-24 fattar beslut om utökad ramökning av barn- och utbildningsnämndens anslag 2022.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade under början av 2022 att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i Sverige med 1,4 miljarder kronor. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning som de har rätt till trots pandemin. Förvaltningen föreslår att dessa medel fördelas till grundskolan och fördelas till respektive grundskola utifrån de sociodemografiska parametrarna och fördelas på samma grunder till fristående som kommunala skolor. Medlen föreslås användas till:
* Förstärkt stöd till elever som utifrån pandemin har behov av extra stöd i form av speciallärare och specialpedagoger.
* Studiestöd för ökad måluppfyllelse
* Främjande hälsoarbete

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna beslutspunkterna 1-3.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, skolmiljard BUN.pdf

§35 Gratis mensskydd i skolan - ordförandeuppdrag

Diarienummer 2022/BUN 0040 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag, enligt ordförandeförslaget, att:
- Utreda hur mensskydd ska tillgängliggöras avgiftsfritt i skolan för grundskolans elever.
- Utreda hur uppdraget ska finansieras.

Beskrivning av ärendet
Mensskydd är en sanitär produkt som en stor del av unga kvinnor behöver för att klara sin vardag. Trots att mens är en angelägenhet för många elever i våra skolor behöver man idag ordna med egna mensskydd eller be skolsköterskan. Tillgång till mensskydd i hemmet är inte alltid självklart, likaså möjligheten att införskaffa det själv.

Här behöver det gemensamma stötta upp och erbjuda gratis mensskydd lättillgängligt i skolan. Mensskydd är en lika självklar sanitär produkt som toalettpapper eller blöjor.

Som en nödvändig sanitär produkt för en del av Tyresös elever behöver vi tillhandahålla detta på ett lättillgängligt sätt. För att respektera elevens integritet ska detta erbjudas utan att behöva be en vuxen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att:
- Utreda hur mensskydd ska tillgängliggöras avgiftsfritt i skolan för grundskolans elever.
- Utreda hur uppdraget ska finansieras.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Gratis mensskydd i skolan - ordförandeuppdrag.pdf

§36 Problematisk frånvaro - ordförandeuppdrag

Diarienummer 2022/BUN 0041 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag, enligt ordförandeförslaget, att vid varje nämnd rapportera antal elever som har problematisk skolfrånvaro och redogöra vilka insatser som genomförts för att vända frånvaron.

Beskrivning av ärendet
Elever som har problematisk skolfrånvaro kräver extra stöd och hjälp för att komma tillbaka till en normal skolgång. I flera fall behövs det ofta många och tidskrävande åtgärder för att skolan ska lyckas vända en omfattande skolfrånvaro, oavsett vilka orsaker som ligger bakom.
Under den senaste mandatperioden har flera satsningar gjorts:
* En heltidsanställd som jobbar med att främja närvaro
* Alla EHT-team och fritidshem är utbildade inom NPF
* Ett arbete med skolhundar pågår för att bland annat hjälpa barn med stor frånvaro
* Alla skolor erbjuder möjlighet till undervisning i ett litet sammanhang
* Två centrala lärstudio har startat som erbjuder kommunövergripande undervisningsgrupp för de elever som har det största behovet av extraordinärt stöd
* En lärstudio med behandling för de barn som har behov har startats
* Det mobila teamet har utökats för att tidigare fånga upp elever som av olika anledningar inte kommer till skolan och infört ett anhörigstöd för att tidigare fånga upp föräldrars oro och/eller stötta familjen med rätt insatser
* Ett systematiskt kvalitetsarbete har inletts kring problematisk skolfrånvaro
Varje elev som lider av problematisk skolfrånvaro är prioriterad och därför inför Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna nu en nollvision för problematisk skolfrånvaro. Det är viktigt att nämnden tydligare får uppdateringar i hur arbetet går.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag, enligt ordförandeförslaget, att vid varje nämnd rapportera antal elever som har problematisk skolfrånvaro och redogöra vilka insatser som genomförts för att vända frånvaron.

Yrkande
Anja Eklund (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Åsa de Mander (L), för den liberala gruppens räkning, yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Problematisk skolfrånvaro - ordförandeuppdrag.pdf

§37 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/BUN 0006 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag februari 2022.pdf

§38 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Delegationsbeslut Caroline Eriksson februari 22.pdf
Delegationsbeslut, Förskola mars 2022.pdf
Delegationsbeslut, Skolskjuts mars 2022.pdf

§39 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 15 feb. - 28 febr. -22.pdf
Bilaga kränkande behandling februari 2022.pdf
Kränkande behandling förskola 15 feb - 28 feb.pdf
Kränkande behandling grundskola 15 feb - 28 feb.pdf

§40 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos Skolinspektionen februari 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen februari 2022.pdf

§41 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Utställning barn och elevers konstverk på biblioteket
- Information om kommunens krisberedskap
- Pilotprojektet i Trollbäcken (förskola)

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§42 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0001 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-03-08 § 41.pdf
Särskilt yttrande (L) kommunstyrelsen 2022-03-08 § 41.pdf
Särskilt yttrande (SD) kommunledningsutskottet 2022-02-23 § 9.pdf
Reservation (M, C) kommunledningsutskottet 2022-02-23 § 9.pdf
Protokoll facklig samverkan 220113 VO 1 och 2.pdf
Protokoll facklig samverkan 220113 VO 1, 2, 6 och 7.pdf