Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-06-15

Sammanträde 2022-06-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anna Papakonstantinou, rektor, berättar om hur de arbetar med utvecklingspedagogiken.

2 Regelbunden tillsyn Dibber Inspira AB och förskolorna Karlavagnen, Kattfoten och Stjärnan

Diarienummer 2022/BUN 0060 40

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
1. Tillsynsrapporterna för förskolorna Karlavagnen, Kattfoten och Stjärnan noteras.
2. Huvudmannen för förskolorna Karlavagnen, Kattfoten och Stjärnan ska tydliggöra de lokala riktlinjerna för utbildningen så att de utförligt beskriver hur huvudmannen arbetar mot de nationella målen och andra författningar, i enlighet med Tyresö kommuns riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter. Åtgärden ska redovisas skriftligen till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 augusti 2022.
3. Övriga utvecklingsområden som finns åläggs verksamheterna att utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporterna visar att förskolorna Karlavagnen, Kattfoten och Stjärnan i stora delar har en god utbildning och undervisning som kan bidra till att gynna barnens utveckling och lärande. Utvecklingsområden som rapporterna nämner handlar om förskolornas samverkan med vårdnadshavare, lärmiljön inomhus på två av förskolorna samt om förskolans arbete med jämställdhet. Den brist som lyfts fram i rapporten är att riktlinjerna för verksamheten behöver förtydligas utifrån de lokala förutsättningar som gäller på förskolorna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dibber.pdf
Tillsynsrapport Karlavagnen 2022.pdf
Tillsynsrapport Kattfoten 2022.pdf
Tillsynsrapport Stjärnan 2022.pdf

3 Kemikaliesmarta miljöer i förskola och grundskola, återrapportering

Diarienummer 2021/BUN 0032 40

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen gavs i uppdrag på nämnden 2021-09-01 att göra en inventering av förskolor och skolor utifrån handlingsplanerna kemikaliesmart förskola och skola. Återkoppling till barn- och utbildningsnämnden ska ske under kvartal två 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, inventering utifrån handlingsplanen kemikaliesmarta förskolor och skolor.pdf
Rapport, inventering utifrån handlingsplanen kemikaliesmart förskola och skola.pdf

4 Avveckling kommunal pedagogisk omsorg

Diarienummer 2022/BUN 0062 40

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Lokets pedagogiska omsorg i kommunal regi avvecklas från och med 15 augusti 2022.

Beskrivning av ärendet
Barnantalet i den kommunala pedagogiska omsorgen Lokets pedagogiska omsorg förväntas bli lågt hösten 2022 och det blir då svårt att forma en barngrupp med lämplig storlek och sammansättning och upprätthålla en verksamhet med god kvalitet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, avveckling pedagogisk omsorg.pdf

5 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 maj 2022 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2022 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor

6 Revidering riktlinje förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid

Diarienummer 2020/BUN 0151 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
1. Revidering av riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid antas.
2. Reviderad riktlinje ersätter tidigare riktlinje som antogs 2022-05-25.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat riktlinjen för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid. Den nya reviderade riktlinjen ersätter tidigare antagen riktlinje antagen 2022-05-25 (tidigare reviderad 2020-12-09). I det reviderade förslaget föreslår barn- och utbildningsförvaltningen under rubriken föräldraledighet kombinerad med studier att vårdnadshavare som kombinerar sin föräldraledighet med studier antingen kan basera vistelsetiden på föräldraledigheten (24 tim/vecka på förskola) eller basera vistelsetiden på grundregeln (arbetstid/studietid samt restid).
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår också att lägga till punkt 11.2 i riktlinjen för att förtydliga att avgiften för barnomsorg på obekväm arbetstid är inkomstbaserad och kommunen tillämpar maxtaxa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, reviderad riktlinje förskola pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm tid.pdf
Riktlinje förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid.pdf

7 Problematisk skolfrånvaro

Diarienummer 2022/BUN 0061 41

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I Sverige har alla barn rätt att kostnadsfritt gå i skolan, men har samtidigt även skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola.

Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Huvudmannen ska se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång.

Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras löpande till nämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.
Bilagor

Tjänsteskrivelse problematisk skolfrånvaro maj 2022.pdf

8 Gallring av nationella prov

Diarienummer 2022/BUN 0059 008

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Nationella prov i svenska eller svenska som andra språk gallras efter fem år med undantag av vart femte år. Beslutet gäller retroaktivt.

Beskrivning av ärendet
Nationella prov i svenska och svenska som andra språk föreslås gallras efter fem år. Undantag för forskning görs för var femte årgång. Skälet till förslaget är en ringa efterfrågan på handlingarna och att handlingarnas status som underlag för betygssättning avklingar efter att eleven lämnat skolan. Beslutet föreslås gälla retroaktivt. Beslut om gallring tas också i Kommunstyrelsen och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, gallring av nationella prov.pdf

9 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen juni 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen juni 2022.pdf

10 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/BUN 0006 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag maj.pdf

11 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 4 maj - 7 juni 2022.pdf
Kränkande behandling förskola 4 maj - 7 juni.pdf
Kränkande behandling grundskola 4 maj - 7 juni.pdf

12 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut, ansökan om verksamhetsstöd grundskola.pdf
Skolskjuts juni 2022.pdf
Delegationsbeslut förskola juni 2022.pdf

13 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Ukraina
- Bergfotens skola, uppdatering
- Information om omorganisation barn- och elevhälsan
- Säkerhetssamordnare barn- och utbildningsförvaltningen
- Information från verksamheterna

§74 Informationsärende

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anna Papakonstantinou, rektor och Jennie Andersson, barnskötare, berättar om hur de arbetar med utvecklingspedagogiken på förskolan.

Ordförandeförslag
Ordföranden Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§74_prot_20220615.pdf (54 kb)

§75 Regelbunden tillsyn Dibber Inspira AB och förskolorna Karlavagnen,

Diarienummer 2022/BUN 0060 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Tillsynsrapporterna för förskolorna Karlavagnen, Kattfoten och Stjärnan noteras.
2. Huvudmannen för förskolorna Karlavagnen, Kattfoten och Stjärnan ska tydliggöra de lokala riktlinjerna för utbildningen så att de utförligt beskriver hur huvudmannen arbetar mot de nationella målen och andra författningar, i enlighet med Tyresö kommuns riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter. Åtgärden ska redovisas skriftligen till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 augusti 2022.
3. Övriga utvecklingsområden som finns åläggs verksamheterna att utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporterna visar att förskolorna Karlavagnen, Kattfoten och Stjärnan i stora delar har en god utbildning och undervisning som kan bidra till att gynna barnens utveckling och lärande. Utvecklingsområden som rapporterna nämner handlar om förskolornas samverkan med vårdnadshavare, lärmiljön inomhus på två av förskolorna samt om förskolans arbete med jämställdhet. Den brist som lyfts fram i rapporten är att riktlinjerna för verksamheten behöver förtydligas utifrån de lokala förutsättningar som gäller på förskolorna.

Ordförandeförslag
Ordföranden Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Tillsynsrapporterna för förskolorna Karlavagnen, Kattfoten och Stjärnan noteras.
2. Huvudmannen för förskolorna Karlavagnen, Kattfoten och Stjärnan ska tydliggöra de lokala riktlinjerna för utbildningen så att de utförligt beskriver hur huvudmannen arbetar mot de nationella målen och andra författningar, i enlighet med Tyresö kommuns riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter. Åtgärden ska redovisas skriftligen till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 augusti 2022.
3. Övriga utvecklingsområden som finns åläggs verksamheterna att utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dibber.pdf
Tillsynsrapport Karlavagnen 2022.pdf
Tillsynsrapport Kattfoten 2022.pdf
Tillsynsrapport Stjärnan 2022.pdf

§76 Kemikaliesmarta miljöer i förskola och grundskola, återrapportering

Diarienummer 2021/BUN 0032 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Redovisningen godkänns.
2. En återrapportering ska ske gällande arbetet med handlingsplanen "Kemikaliesmarta förskolor och skolor" i januari 2023 efter höstterminens slut. Rapporten ska visa var samtliga enheter ligger i planen ej skattning eller anonyma enkäter.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen gavs i uppdrag på nämnden 2021-09-01 att göra en inventering av förskolor och skolor utifrån handlingsplanerna kemikaliesmart förskola och skola. Återkoppling till barn- och utbildningsnämnden ska ske under kvartal två 2022.

Ordförandeförslag
Ordföranden Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Yrkande
Jeanette Hellmark (M) tilläggsyrkar att en återrapportering ska ske gällande arbetet med handlingsplanen "Kemikaliesmarta förskolor och skolor" i januari 2023 efter höstterminens slut. Rapporten ska visa var samtliga enheter ligger i planen ej skattning eller anonyma enkäter.

Jerry Svensson (S), Åsa de Mander (L), Anja Eklund (MP), Katharina Rath (C), Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till Jeanette Hellmarks (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller Jeanette Hellmarks (M) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden avslår tilläggsyrkandet.
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller tilläggsyrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, inventering utifrån handlingsplanen kemikaliesmarta förskolor och skolor.pdf
Rapport, inventering utifrån handlingsplanen kemikaliesmart förskola och skola.pdf

§77 Avveckling kommunal pedagogisk omsorg

Diarienummer 2022/BUN 0062 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Lokets pedagogiska omsorg i kommunal regi avvecklas från och med 15 augusti 2022.

Beskrivning av ärendet
Barnantalet i den kommunala pedagogiska omsorgen Lokets pedagogiska omsorg förväntas bli lågt hösten 2022 och det blir då svårt att forma en barngrupp med lämplig storlek och sammansättning och upprätthålla en verksamhet med god kvalitet.

Ordförandeförslag
Ordföranden Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att Lokets pedagogiska omsorg i kommunal regi avvecklas från och med 15 augusti 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, avveckling pedagogisk omsorg.pdf

§78 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 maj 2022 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2022 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Ordförandeförslag
Ordföranden Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport 2022 maj BUN.pdf

§79 Revidering riktlinje förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm

Diarienummer 2020/BUN 0151 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Revidering av riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid antas.
2. Reviderad riktlinje ersätter tidigare riktlinje som antogs 2022-05-25.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat riktlinjen för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid. Den nya reviderade riktlinjen ersätter tidigare antagen riktlinje antagen 2022-05-25 (tidigare reviderad 2020-12-09). I det reviderade förslaget föreslår barn- och utbildningsförvaltningen under rubriken föräldraledighet kombinerad med studier att vårdnadshavare som kombinerar sin föräldraledighet med studier antingen kan basera vistelsetiden på föräldraledigheten (24 tim/vecka på förskola) eller basera vistelsetiden på grundregeln (arbetstid/studietid samt restid).

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår också att lägga till punkt 11.2 i riktlinjen för att förtydliga att avgiften för barnomsorg på obekväm arbetstid är inkomstbaserad och kommunen tillämpar maxtaxa.

Ordförandeförslag
Ordföranden Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Revidering av riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid antas.
2. Reviderad riktlinje ersätter tidigare riktlinje som antogs 2022-05-25.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderad riktlinje förskola pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm tid.pdf
Riktlinje förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid.pdf

§80 Problematisk skolfrånvaro

Diarienummer 2022/BUN 0061 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I Sverige har alla barn rätt att kostnadsfritt gå i skolan, men har samtidigt även skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola.

Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Huvudmannen ska se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång.

Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras löpande till nämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

Ordförandeförslag
Ordföranden Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse problematisk skolfrånvaro maj 2022.pdf

§81 Gallring av nationella prov

Diarienummer 2022/BUN 0059 008 

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nationella prov i svenska eller svenska som andra språk gallras efter fem år med undantag av vart femte år. Beslutet gäller retroaktivt.

Beskrivning av ärendet
Nationella prov i svenska och svenska som andra språk föreslås gallras efter fem år. Undantag för forskning görs för var femte årgång. Skälet till förslaget är en ringa efterfrågan på handlingarna och att handlingarnas status som underlag för betygssättning avklingar efter att eleven lämnat skolan. Beslutet föreslås gälla retroaktivt. Beslut om gallring tas också i Kommunstyrelsen och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordföranden Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att nationella prov i svenska eller svenska som andra språk gallras efter fem år med undantag av vart femte år. Beslutet gäller retroaktivt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, gallring av nationella prov.pdf

§82 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordföranden Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen juni 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen juni 2022.pdf

§83 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/BUN 0006 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd. 

Ordförandeförslag
Ordföranden Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag maj.pdf

§84 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordföranden Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 4 maj - 7 juni 2022.pdf
Kränkande behandling förskola 4 maj - 7 juni.pdf
Kränkande behandling grundskola 4 maj - 7 juni.pdf

§85 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordföranden Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut, ansökan om verksamhetsstöd grundskola.pdf
Skolskjuts juni 2022.pdf
Delegationsbeslut förskola juni 2022.pdf

§86 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Ukraina
- Bergfotens skola, uppdatering
- Information om omorganisation barn- och elevhälsan
- Säkerhetssamordnare barn- och utbildningsförvaltningen
- Information från verksamheterna

Ordförandeförslag
Ordföranden Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller dett.

Beslut/Protokollsutdrag
§86_prot_20220615.pdf (73 kb)