Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2024-03-20

Sammanträde 2024-03-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende 2024

Diarienummer 2024/BUN 0008

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden informeras om:
- Likabehandlingsprojekt "Superklassen" Krusboda skola
Gisela Persson, förstelärare samt Erica Saltmark, biträdande rektor presenterar ärendet.

2 Elev- och föräldraenkät förskola och pedagogisk omsorg 2023

Diarienummer 2024/BUN 0025

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under perioden 6 till 24 november 2023 erbjöd Origo Group på förvaltningens uppdrag en enkät till vårdnadshavarna i Tyresös fristående och kommunala förskolor samt den pedagogiska omsorgen.
Resultaten visar att vårdnadshavarna är genomgående nöjda eller mycket nöjda med verksamheterna.
Resultaten visar på knappt märkbara skillnader mellan pojkar och flickor.
De fristående förskolorna har något högre resultat jämfört med de kommunala förskolorna.
Syftet med enkäten är att ta fram underlag till arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet.

3 Årlig kvalitetsdeklaration fristående förskola och pedagogisk omsorg för 2023

Diarienummer 2024/BUN 0021 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Rapporten "Årlig kvalitetsdeklaration för 2023 - fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun" godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en tillsyn över att de fristående huvudmännen för fristående förskola och fristående pedagogisk omsorg fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5 b §§ skollagen (2010:800) respektive 25 kap. 10, 10 a och 10 b §§ skollagen genom en skriftlig kvalitetsdeklaration som huvudmännen lämnat in till kommunen.
Barn- och utbildningsförvaltningen uppmärksammar i granskningen att en av huvudmännen för pedagogisk omsorg inte erbjuder alternativ omsorg då verksamheten är stängd. I övrigt framkommer inte annat än att huvudmännen för fristående förskola och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun fortlöpande uppfyller skollagens krav.

4 Justering av läsårsdata

Diarienummer 2024/BUN 0030

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Justering av läsårsdata avseende läsåren 2024/2025, 2025/2026 samt 2026/2027 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag på justering av läsårsdata för grundskolan i Tyresö kommun. Ändringen berör:
* Terminsavslutning 2025-06-11 (tidigare 2025-06-13)
* Terminsstart 2026-01-07 (tidigare 2026-01-05)
* Terminsavslutning 2026-06-11 (tidigare 2026-06-12)
I Skolförordningen (2011:185) tredje kapitel § 2, ska läsåret omfatta minst 178 skoldagar och minst tolv lovdagar. För personalen gäller högst fem studiedagar inom läsåret. Beslut om läsårstider ska beslutas av huvudmannen enligt tredje kapitlet § 3.

5 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2024/BUN 0031

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.

6 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2024

Diarienummer 2024/BUN 0014 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

7 Reglering av ersättning för skolpeng 2023 till friskolor

Diarienummer 2024/BUN 0024

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Ersättning av grundbelopp 2023 till fristående huvudmän regleras enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
I nämndplanen för 2023 budgeterade barn- och utbildningsnämnden för en barn- och elevpeng (grundbelopp).
Vid årsbokslutet för 2023 redovisar kommunens egna förskolor ett underskott på 3049 kr per barn och kommunens egna grundskolor ett underskott på 1154 kr per elev.
Då skollagen reglerar ersättning på lika villkor ska de fristående huvudmän som haft barn i sina verksamheter, vilka är folkbokförda i Tyresö kommun, ersättas.
Kostnaden ska belasta barn- och utbildningsnämnden 2023.

8 Statistik antal kränkningsanmälningar 2024

Diarienummer 2024/BUN 0004

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

9 Redovisning av statsbidrag 2024

Diarienummer 2024/BUN 0003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

10 Informationsärende problematisk skolfrånvaro 2024

Diarienummer 2024/BUN 0002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras månadsvis till barn- och utbildningsnämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

11 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Diarienummer 2024/BUN 0005

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats sedan föregående nämndsammanträde.

12 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2024

Diarienummer 2024/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om aktuella frågor från barn- och utbildningsförvaltningen.

§30 Informationsärende 2024

Diarienummer 2024/BUN 0008

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden informeras om:
- Likabehandlingsprojekt "Superklassen" Krusboda skola
Gisela Persson, förstelärare samt Erica Saltmark, biträdande rektor presenterar ärendet. 

§31 Elev- och föräldraenkät förskola och pedagogisk omsorg 2023

Diarienummer 2024/BUN 0025

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under perioden 6 till 24 november 2023 erbjöd Origo Group på förvaltningens uppdrag en enkät till vårdnadshavarna i Tyresös fristående och kommunala förskolor samt den pedagogiska omsorgen.
Resultaten visar att vårdnadshavarna är genomgående nöjda eller mycket nöjda med verksamheterna.
Resultaten visar på knappt märkbara skillnader mellan pojkar och flickor.
De fristående förskolorna har något högre resultat jämfört med de kommunala förskolorna.
Syftet med enkäten är att ta fram underlag till arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§32 Årlig kvalitetsdeklaration fristående förskola och pedagogisk omsorg för 2023

Diarienummer 2024/BUN 0021 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Rapporten ”Årlig kvalitetsdeklaration för 2023 – fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun” godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en tillsyn över att de fristående huvudmännen för fristående förskola och fristående pedagogisk omsorg fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5 b §§ skollagen (2010:800) respektive 25 kap. 10, 10 a och 10 b §§ skollagen genom en skriftlig kvalitetsdeklaration som huvudmännen lämnat in till kommunen.
Barn- och utbildningsförvaltningen uppmärksammar i granskningen att en av huvudmännen för pedagogisk omsorg inte erbjuder alternativ omsorg då verksamheten är stängd. I övrigt framkommer inte annat än att huvudmännen för fristående förskola och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun fortlöpande uppfyller skollagens krav.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

§33 Justering av läsårsdata

Diarienummer 2024/BUN 0030

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Justering av läsårsdata avseende läsåren 2024/2025, 2025/2026 samt 2026/2027 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag på justering av läsårsdata för grundskolan i Tyresö kommun. Ändringen berör:
· Terminsavslutning 2025-06-11 (tidigare 2025-06-13)
· Terminsstart 2026-01-07 (tidigare 2026-01-05)
· Terminsavslutning 2026-06-11 (tidigare 2026-06-12)
I Skolförordningen (2011:185) tredje kapitel § 2, ska läsåret omfatta minst 178 skoldagar och minst tolv lovdagar. För personalen gäller högst fem studiedagar inom läsåret. Beslut om läsårstider ska beslutas av huvudmannen enligt tredje kapitlet § 3.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att justering av läsårsdata avseende läsåren 2024/2025, 2025/2026 samt 2026/2027 antas.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

§34 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2024/BUN 0031

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

§35 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2024

Diarienummer 2024/BUN 0014 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn - och utbildningsnämnden bifaller det.

§36 Reglering av ersättning för skolpeng 2023 till friskolor

Diarienummer 2024/BUN 0024

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Ersättning av grundbelopp 2023 till fristående huvudmän regleras enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
I nämndplanen för 2023 budgeterade barn- och utbildningsnämnden för en barn- och elevpeng (grundbelopp).
Vid årsbokslutet för 2023 redovisar kommunens egna förskolor ett underskott på 3049 kr per barn och kommunens egna grundskolor ett underskott på 1154 kr per elev.
Då skollagen reglerar ersättning på lika villkor ska de fristående huvudmän som haft barn i sina verksamheter, vilka är folkbokförda i Tyresö kommun, ersättas.
Kostnaden ska belasta barn- och utbildningsnämnden 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ersättning av grundbelopp 2023 till fristående huvudmän regleras enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.
Bilagor

§37 Statistik antal kränkningsanmälningar 2024

Diarienummer 2024/BUN 0004

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

§38 Redovisning av statsbidrag 2024

Diarienummer 2024/BUN 0003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

§39 Informationsärende problematisk skolfrånvaro 2024

Diarienummer 2024/BUN 0002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras månadsvis till barn- och utbildningsnämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

§40 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Diarienummer 2024/BUN 0005

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats sedan föregående nämndsammanträde.

§41 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2024

Diarienummer 2024/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om aktuella frågor från barn- och utbildningsförvaltningen.