Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2022-03-22

Sammanträde 2022-03-22

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad, samt:
- Information presenteras av projektledare om bygglovsenhetens pågående utvecklingsprojekt.

2 Behovsanalys byggnadsnämnden 2023

Dnr: BNS 2022 121 200

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till byggnadsnämnden
– Behovsanalys för bygglovsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2023 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplanen 2023 ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför beslut om kommunplan i oktober.
Bygglovsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2023 (se bilaga).

3 Dispens från strandskydd för nybyggnad av föreningslokal

Dnr: BNS2021-623

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken, för nybyggnad av föreningslokal.
2. Ny tomtplatsbestämning redovisas på bifogad karta med stöd av 7 kap. 18 f §.
3. Uppväxta lövträd och tallar får ej fällas.
Avgift: Strandskyddsdispens: 13 222 kronor
Summa avgifter: 13 222 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Åtgärden kräver bygglov. Ansökan om bygglov handläggs i separat ärende.
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.
Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken kan fordras.
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten ligger i området mellan Uddbyviken och Storängsfladen mittemot Lökholmen. Strandskydd råder på platsen. Byggnadslovsenheten bedömer att marken invid byggnaden, inom tomtplatsavgränsningen, redan är ianspråktaget på ett sådant sätt att saknar betydelse för strandskyddets syfte och därför kan strandskyddsdispensen beviljas för nybyggnad av föreningslokal.

4 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under februari 2022 redovisas i bifogad bilaga.

5 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§13 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad, samt:
- Information presenteras av projektledare om bygglovsenhetens pågående utvecklingsprojekt.

§14 Behovsanalys byggnadsnämnden 2023

Diarienummer BNS 2022 121 200

Byggnadsnämndens beslut
- Behovsanalys för bygglovsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2023 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplanen 2023 ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför beslut om kommunplan i oktober.

Bygglovsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2023 (se bilaga).

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att behovsanalysen för bygglovsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2023 fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§15 Dispens från strandskydd för nybyggnad av föreningslokal

Diarienummer BNS2021-623
X

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken, för nybyggnad av föreningslokal.
2. Ny tomtplatsbestämning redovisas på bifogad karta med stöd av 7 kap. 18 f § PBL.
3. Uppväxta lövträd och tallar får ej fällas.
Avgift: Strandskyddsdispens: 13 222 kronor
Summa avgifter: 13 222 kronor (faktureras separat)
Överklagande av beslut
X

Upplysning
Åtgärden kräver bygglov. Ansökan om bygglov handläggs i separat ärende.
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken kan fordras.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten ligger i området mellan Uddbyviken och Storängsfladen mittemot Lökholmen. Strandskydd råder på platsen. Byggnadslovsenheten bedömer att marken invid byggnaden, inom tomtplatsavgränsningen, redan är ianspråktaget på ett sådant sätt att saknar betydelse för strandskyddets syfte och därför kan strandskyddsdispensen beviljas för nybyggnad av föreningslokal.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken, för nybyggnad av föreningslokal.
2. Ny tomtplatsbestämning redovisas på bifogad karta med stöd av 7 kap. 18 f § PBL.
3. Uppväxta lövträd och tallar får ej fällas.
Avgift: Strandskyddsdispens: 13 222 kronor
Summa avgifter: 13 222 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§16 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under februari 2022 redovisas i bifogad bilaga.

§17 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.