Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2022-05-24

Sammanträde 2022-05-24

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten redovisar statistik från förgående månad samt för delår 1.

2 Svar på revisionsrapport gällande Granskning av bygglovsprocessen i Tyresö kommun

Diarienummer BNS-2022-243

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande antas som byggnadsnämndens svar på revisionsrapporten gällande Granskning av bygglovsprocessen i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Revisionsbyrån EY har på uppdrag av förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av kommunens bygglovsprocess. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunens bygglovsprocess är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fastställda mål.

I detta ärende behandlas revisionens granskning av bygglovsprocessen i Tyresö kommun samt förvaltningens synpunkter och svar på granskningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revisionsrapport 2021.pdf
Granskning av bygglovsprocessen Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av bygglovTyresö kommun.pdf
Handlingsplan bygglov.pdf

3 Svar på revisionsrapport gällande kommunfullmäktiges begäran avseende revisorernas uttalande

Diarienummer BNS-2022-244

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som byggnadsnämndens svar på kommunfullmäktiges begäran avseende revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks.

Beskrivning av ärendet
Revisionsbyrån EY har på uppdrag av förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av kommunens bygglovsprocess. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunens bygglovsprocess är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fastställda mål.

Sammanfattningsvis konstateras att bygglovsprocessen inte bedrivs på ett vare sig lagenligt eller ändamålsenligt sätt. Revisorernas bedömning är att byggnadsnämnden inte har säkerställt en tillräcklig kompetens för att kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt utifrån lagar, regler och mål.
Revisionen finner att bristerna är synnerligen allvarliga. En ytterligare försvårande omständighet är att bristerna har pågått i flera år.

I Revisionsberättelse för 2021 Tyresö kommun avstyrker revisionerna att ansvarsfrihet för byggnadsnämnden beviljas.

Med anledning av revisorernas uttalande i ansvarsfrågan ges byggnadsnämnden möjlighet att inkomma med förklaring i enlighet med 5 kap. 32 § kommunallagen (2017:725).

Bilagor
Tjänsteskrivelse revisionsberättelse 2021.docx
Revisionsberättelse 2021 Tyresö kommun.pdf
Revisorernas redogörelse Tyresö kommun 2021.pdf
Begäran om förklaring över revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks .pdf
Handlingsplan bygglov.pdf

4 Delårsrapport 1 2022 för byggnadsnämnden

Diarienummer 2022/BN 0014 10

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari-april 2022 för byggnadsnämndens verksamhetsområde med riskuppföljning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delår 1.pdf
Delårsrapport Bygglov T1 2022.pdf

5 Dataskyddsombud till Byggnadsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2022/BN 0012 003

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Konsult Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till dataskyddsombud för byggnadsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 2022-06-27 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Stefan Vallin.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Joakim Söderberg föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud byggnadsnämndens verksamhetsområden.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under februari 2022 redovisas i bifogad bilaga.
Bilagor till protokoll
Protokoll § 28.pdf (122 kb)

§26 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten redovisar statistik från förgående månad samt för delår 1.

§27 Svar på revisionsrapport gällande Granskning av bygglovsprocessen i Tyresö kommun

Diarienummer BNS-2022-243

Byggnadsnämndens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande antas som byggnadsnämndens svar på revisionsrapporten gällande Granskning av bygglovsprocessen i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Revisionsbyrån EY har på uppdrag av förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av kommunens bygglovsprocess. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunens bygglovsprocess är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fastställda mål.

I detta ärende behandlas revisionens granskning av bygglovsprocessen i Tyresö kommun samt förvaltningens synpunkter och svar på granskningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande antas som byggnadsnämndens svar på revisionsrapporten gällande Granskning av bygglovsprocessen i Tyresö kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§28 Svar på revisionsrapport gällande kommunfullmäktiges begäran avseende revisorernas uttalande

Diarienummer BNS-2022-244

Byggnadsnämndens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som byggnadsnämndens svar på kommunfullmäktiges begäran avseende revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Revisionsbyrån EY har på uppdrag av förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av kommunens bygglovsprocess. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunens bygglovsprocess är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fastställda mål.

Sammanfattningsvis konstateras att bygglovsprocessen inte bedrivs på ett vare sig lagenligt eller ändamålsenligt sätt. Revisorernas bedömning är att byggnadsnämnden inte har säkerställt en tillräcklig kompetens för att kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt utifrån lagar, regler och mål. Revisionen finner att bristerna är synnerligen allvarliga. En ytterligare försvårande omständighet är att bristerna har pågått i flera år.

I Revisionsberättelse för 2021 Tyresö kommun avstyrker revisionerna att ansvarsfrihet för byggnadsnämnden beviljas.

Med anledning av revisorernas uttalande i ansvarsfrågan ges byggnadsnämnden möjlighet att inkomma med förklaring i enlighet med 5 kap. 32 § kommunallagen (2017:725).

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som byggnadsnämndens svar på kommunfullmäktiges begäran avseende revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§29 Delårsrapport 1 2022 för byggnadsnämnden

Diarienummer 2022/BN 0014 10

Byggnadsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari-april 2022 för byggnadsnämndens verksamhetsområde med riskuppföljning.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att delårsrapport för tertial 1 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§30 Dataskyddsombud till Byggnadsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2022/BN 0012 003

Byggnadsnämndens beslut
1. Konsult Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till dataskyddsombud för byggnadsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 2022-06-27 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Stefan Vallin.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Joakim Söderberg föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Konsult Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till dataskyddsombud för byggnadsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 2022-06-27 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Stefan Vallin.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§31 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under februari 2022 redovisas i bifogad bilaga.

§32 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.