Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2011-11-24

Sammanträde 2011-11-24

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, Marknadsgränd 2, 1 tr

135 Svar på motion om att öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö

136 X - Bygglov i efterhand för uppfört plank

137 Näsby 4:404, Vendelsövägen 48 - Rivning av befintlig bensinstationsbyggnad samt nybyggnad av databod, skärmtak och bullerplank

139 X - Bygglov i efterhand för anordnande av källare samt fasadändring

140 X - Ändring av byggnadsnämndens beslut samt marklov i efterhand

141 X - Bygglov i efterhand för stödmurar

142 Kumla 3:1264 - Nybyggnad av flagpole med tillhörande teknikskåp

143 Hanviken 2:1 - Nybyggnad av monopole med tillhörande teknikskåp

144 Kumla 3:216, Vendelsövägen 10B - Nybyggnad av flerbostadshus

145 X - Yttrande till länsstyrelsen i ärende: 4032-2010-009901

§134 Information

Statistik – oktober

- 29 ärenden inkom till bygglovenheten.

- 57 beslut fattades per delegation, av dessa var 27 slutbevis, 13 samrådsprotokoll och beslut om kontrollplan, 4 startbesked samt 13 bygglov/övrigt.

____

§135 Motion om att öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö

Dnr: 2011BNS0306

Byggnadsnämndens beslut

1. Svar på motionen om att öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö antas.

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet vill i motion till kommunfullmäktige öka kommuninvånarnas intresse för politiken i Tyresö. De menar att politiken i Tyresö inte når ut till kommuninvånarna och att åtgärder behöver sättas in för att engagera och uppmuntra deltagandet genom dialog och debatt kring samhällsfrågor och inom kommunpolitiken. Bland annat föreslås att kommuninvånarna ska bjudas in till att närvara vid nämndmöten och kunna ställa frågor i kommunfullmäktige. Genomföra samråd i andra frågor än planfrågor är också ett förslag liksom att införa ett ungdomsråd för att öka ungdomars inflytande samt att sända kommunfullmäktige via lokalt kabel-TV bolag.

Byggnadsnämnden tar enbart ställning till förslaget om öppna nämndsammanträden i detta svar.

Enligt 6 kap. 19 a § kommunallagen ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dessa sammanträden ska vara öppna, om fullmäktige har medgett det. I ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som om nämnden omfattas av sekretess ska dock sammanträdena alltid hållas inom stängda dörrar.

Om fullmäktige väl har gett en nämnd rätt att hålla öppna sammanträden är det nämnden som avgör vilka ärenden som kan handläggas vid det öppna sammanträdet utifrån att dessa inte är myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

Eftersom byggnadsnämnden i stort sett enbart handlägger ärenden som är av karaktären myndighetsutövning kan därför inte sammanträdena vara öppna.

Ordförandeutlåtande

Eftersom byggnadsnämndens ärenden avser myndighetsutövning och dessa ska handhas inom stängda dörrar omöjliggör det förslaget i motionen om att bjuda in kommuninvånarna att närvara vid byggnadsnämndens sammanträden. Byggnadsnämnden föreslås anta detta svar på motionen om att öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö.

____

§136 Bygglov i efterhand för uppfört plank

Dnr: 2011BN0068

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för bygglov i efterhand för uppfört plank med stöd av 8 kap. 11 § äldre plan- och bygglagen.

2. Med stöd av äldre plan- och bygglagen 10 kap. 4 § debiteras XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovavgiften (6 500 kronor) = 26 000 kronor för plank som uppförts utan bygglov.

3. Avgift: Bygglov i efterhand: 6500 kronor

Grannhörande: 1500 kronor

Summa avgifter: 8000 kronor (fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Den 8 november 2010 ansökte XX om lov i efterhand för plank som tidigare placerats ut på olika platser runt om på fastigheten. Träkonstruktionerna sträcker sig cirka 350 meter totalt. De är som högst 1,8 meter höga och som lägst 0,8 meter höga. De uppförda träkonstruktionerna avviker från gällande detaljplan genom att de placerats närmare gräns mot grannfastigheten än tillåtna 4,5 meter och delvis på prickad mark.

Ordförandeutlåtande

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen och därmed föreslås att byggnadsnämnden besluta bevilja bygglov i efterhand för plank.

Yrkande

Johan Rydén (MP) yrkar på återremiss av ärendet för ytterligare utredning kring placering och höjd av samtliga plank inom området.

Efter ställd proposition finner ordföranden att byggnadsnämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov i efterhand för uppfört plank.

____

§137 Näsby 4:404, Vendelsövägen 48

Dnr: 2011BNS0073 

Rivning av befintlig bensinstationsbyggnad samt nybyggnad av databod, skärmtak och bullerplank

Byggnadsnämndens beslut

1. Rivningslov av befintlig bensinstationsbyggnad beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen.

2. Nybyggnad av databod beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

3. Skärmtak och bullerplank beviljas med mindre avvikelse med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.

4. För åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns byggherrens förslag till kontrollansvarig, namn: XX, adress: X. Kontrollansvarig är certifierad kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § i den upphävda plan- och bygglagen.

5. Avgift: Rivningslov inklusive startbesked: 4280 kronor

Bygglov för skärmtak: 4280 kronor

Bygglov för förråd: 1 450 kronor

Bygglov för bullerplank inkl. startbesked: 7447 kronor

Kungörelse: 260 kronor

Summa avgifter: 17717 kronor

(faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan om rivningslov av befintlig bensinstationsbyggnad samt bygglov för nybyggnad av databod, skärmtak och bullerplank inkom till bygglovenheten den 15 juni 2011. Förslaget innefattar en mindre avvikelse från gällande planbestämmelser. Skärmtaket ersätter ett befintligt skärmtak. Skärmtaket är placerat på prickad mark, det vill säga på mark som enligt detaljplan/byggnadsplan 59 inte får bebyggas. Ansökan avviker även från bestämmelserna om byggrätten som enligt detaljplanen är avsedd för bostadsändamål som får uppföras i två våningar och får inte uppföras till högre än 7,6 meter samt en komplementbyggnad med byggnadsarea om 30 m2.

Avvikelsen har tidigare godtagits vid bygglovprövning.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Då bygglovenheten framfört att Räddningsverkets rekommenderade avstånd inte följs är det nämndens önskan att bensinstationen flyttar sin verksamhet till en mer lämpligt plats. De delar som ansökts om i detta ärende anser bygglovenheten dock inte att byggnadsnämnden har stöd för att avslå.

Fastigheten är markerad som utvecklingsområde i Översiktsplanen för Tyresö kommun, men det är i dagsläget inte klart hur kommunen vill utveckla fastigheten eller när.

Bygglovenheten håller med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund om att det är en rimlig försiktighetsåtgärd enligt miljöbalkens 2 kap. att förse bensinstationer med oljeavskiljare. Även att oljeavskiljaren ska vara utförd enligt SS-EN 858-2 och vara försedd med larm mot överfyllnad samt automatisk avstängningsventil.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked

(enligt 10kap 3 § PBL). Detta kan lämnas efter att samråd genomförts. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja rivningslov för befintlig bensinstation samt nybyggnad av databod, skärmtak och bullerplank.

____

§138 Olovligt byggande

Dnr: 2011BNS0137

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen föreläggs ägaren till fastigheten X, XX, att vid vite om 500 000 kronor, senast inom åtta månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, riva byggnaden i två våningar med en byggnadsarea om ca 54 m² som uppförts utan lov samt iordningsställa tomten till vårdat skick.

2. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen påförs ägaren till fastigheten X, XX solidariskt en byggsanktionsavgift om 84 530 kronor. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige (faktureras separat).

3. Med stöd av plan- och bygglagen 11 kap. §§ 40 och 41 första stycket överlämnas beslutet till Lantmäteriets Inskrivningsmyndighet för anteckning i fastighetsregistret

Beskrivning av ärendet

Klagomål på olovligt byggande inkom till bygglovenheten den 22 juli 2011. Enligt klagomålet pågår en olovlig byggnation av en byggnad i två våningar.

Vid tillsyn på fastigheten den 3 augusti 2011 konstaterades att grunden och stommen till en byggnad i två våningar med en byggnadsarea om cirka 54 m² var under uppförande.

Den olovligt uppförda byggnaden strider mot gällande detaljplan avseende högsta antalet huvudbyggnader, högsta antal våningar och högsta totala bruttoarea för huvudbyggnad.

Byggnadsnämnden beslutade den 4 augusti 2011 § B271, med stöd av 11 kap. 31 § plan- och bygglagen förbjuda ägaren till fastigheten X, XX att fortsätta byggnadsarbetet. Beslutet gäller omedelbart och till dess något annat bestämts.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta förelägga ägaren till fastigheten X att vid vite riva den olovligt uppförda byggnaden.

_____

§139 Bygglov i efterhand för anordnande av källare samt fasadändring

Dnr: 2011BN0176

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av äldre plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX, ägaren till fastigheten X, solidariskt en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (4 000 kronor) = 16 000 kronor för anordnande av källare med en bruttoarea om 30 m², samt fasadändring på samtliga fasader som utförts utan bygglov.

2. Med stöd av äldre plan- och bygglagen 10 kap 6 § debiteras XX, ägaren till fastigheten X, en särskild avgift om en femtedels prisbasbelopp (42800 kronor) = 8560 kronor eftersom anordnande av källare om 30 m2 bruttoarea skett, samt fasadändring på samtliga fasader utan bygganmälan.

3. Bygglov i efterhand beviljas för anordnande av källare med en bruttoarea om 30 m² samt för fasadändring på samtliga fasader.

4. Avgift: Bygglov i efterhand: 4000 kronor (fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Klagomål på olovligt byggande har inkommit till bygglovenheten. Enligt klagomålet har det byggts bostadsutrymme samt förrådsutrymme där det enligt beviljat lov ska vara krypgrund. Ansökan om bygglov i efterhand för anordnande av källare samt fasadändring har inkommit till bygglovenheten. Förslaget uppfyller förutsättningar för lov och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för anordnande av källare med en bruttoarea om 30 m² samt för fasadändring på samtliga fasader. Eftersom rubricerade åtgärder utförts utan bygglov och bygganmälan föreslås att byggnadsnämnden beslutar att debitera fastighetsägaren XX, en byggnadsavgift samt en särskild avgift.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov i efterhand för anordnande av källare samt fasadändring.

_____

§140 Ändring av byggnadsnämndens beslut samt marklov i efterhand

Dnr: 2010BN0301

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämndens beslut från den 21 oktober 2010 § 164 ändras. Ändringen avser punkt 2 som avser avslag för marklov i efterhand och punkt 3 som avser vitesföreläggande. Ändringen innebär att marklov i efterhand för en yta om cirka 90 m² beviljas samt att vitesföreläggandet att återställa upphävs. Punkt 1, avseende byggnadsavgift i det ursprungliga beslutet från den 28 oktober 2010 § 164 ska gälla i sin helhet.

2. Byggnadsnämndens beslut från den 24 februari 2011 § 17, punkt 1, avseende förlängd tid att återställa tas bort i sin helhet då vitesföreläggandet i föregående punkt upphävs.

3. Marklov i efterhand beviljas för utförda markuppfyllnader.

4. Avgift: Marklov i efterhand: 3000 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2010 att debitera ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift, förelägga vid vite om 100000 att ta bort olovligt utförda markuppfyllnaderna samt avslå ansökan om marklov i efterhand. Den 24 februari 2011 beviljade byggnadsnämnden anstånd att ta bort de olovligt utförda markuppfyllnaderna till den 28 maj 2011.

Ansökan om marklov i efterhand har inkommit och tillsyn på fastigheten har gjorts. Bygglovenheten har konstaterat att markuppfyllnaderna har till sin helhet utförts på ett estetiskt tilltalande sätt och bedöms inte orsaka någon betydande olägenhet för grannfastigheterna. Förslaget bedöms uppfylla förutsättningar för lov enligt äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) 8 kap 18 §.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta ändra byggnadsnämndens beslut samt bevilja marklov i efterhand.

____

§141 Bygglov i efterhand för stödmurar

Dnr: 2010BN0320

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov i efterhand beviljas för tre uppförda stödmurar med total längd av 37,7 meter och en höjd mellan 0,5 och 2,3 meter.

2. Avgift: Bygglov i efterhand: 4500 kronor (fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden beslutade den 23 september 2010 § 151 att debitera ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift för att olovligen uppfört en stödmur med en längd av 37 meter och en höjd mellan 0,5-2,3 meter på fastigheten X. Nämnden beslutade att avslå ansökan om bygglov i efterhand, debitera en avgift för avslag samt förelägga fastighetsägaren vid vite att ta bort det olovligt utförda senast sex månader efter mottagandet av beslutet. Fastighetsägaren har överklagat byggnadsnämndens beslut avseende punkterna 2, 3 och 4. Länsstyrelsen beslutade den 31 januari 2011 att upphäva punkterna 2, 3 och 4 som avser avslag, avgift samt vitesföreläggande i byggnadsnämndens beslut från den 23 september.

Bygglovenheten bedömer att samtliga murar är lämpligt placerade med hänsyn till landskapsbilden och inte utgör någon betydande olägenhet för berörda grannar. Murarna bedöms ge en god helhetsverkan eftersom de är en integrerad del av byggnaden. Bygglovavgiften kommer att regleras mot avgiften för avslag.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov i efterhand för stödmurar.

_____

§142 Kumla 3:1264

Dnr: 2011BNS0128

Nybyggnad av mast med tillhörande teknikskåp

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen för nybyggnad av en 15 meter hög mast (flagpole) med tillhörande teknikskåp.

2. Avgift: Bygglov: 20000 kronor

Kungörelse: 10275 kronor

Summa avgifter: 30275 kronor (fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser nybyggnad av en 15 meter hög mast, så kallad flagpole och tillhörande teknikskåp med en byggnadsarea om 1,4 m². Flagpole och teknikskåp föreslås placeras vid parkeringen intill korsningen Orrvägen-Sofiebergsvägen. Siteområdet för flagpole och skåpet är cirka 9 m². Ansökan har kungjorts i Dagens Nyheter och MittiTyresö.

Anläggningen bedöms uppfylla kraven i 2 kap 6 § plan- och bygglagen med avseende på utformning och placering på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhets-verkan.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för nybyggnad av mast med tillhörande teknikskåp.

_____

§143 Hanviken 2:1

Dnr: 2011BNS0129

Nybyggnad av mast med tillhörande teknikskåp

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen för nybyggnad av en 20 meter hög mast (monopole) med tillhörande teknikskåp.

2. Avgift: Bygglov: 20000 kronor

Kungörelse: 10275 kronor

Summa avgifter: 30275 kronor (fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser nybyggnad av en 20 meter hög mast, så kallad monopole och tillhörande teknikskåp med en byggnadsarea om 1,4 m². Monopole och teknikskåp föreslås placeras på Tyresö kommuns mark, sydväst om bostadsområdet Åbrodden. Siteområdet för monopole och skåpet är ca 15 m². Ansökan har kungjorts i Dagens Nyheter och MittiTyresö.

Anläggningen bedöms uppfylla kraven i 2 kap 6 § plan- och bygglagen med avseende på utformning och placering på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhets-verkan.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för nybyggnad av mast med tillhörande teknikskåp.

_____

§144 Kumla 3:216, Vendelsövägen 10B

Dnr: 2011BNS0167

Nybyggnad av flerbostadshus

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL) för nybyggnad av ett flerbostadshus med totalt 11 lägenheter med en byggnadsarea om 206 m² i två våningar med källare och inredd vind.

2. Marklov beviljas enligt 9 kap. 35 § PBL för 8 parkeringsplatser varav 1 handikapplats

3. Rivningslov beviljas enligt 9 kap. 34 § PBL för rivning av befintlig huvudbyggnad

4. Avgift: Bygglov: 26 707 kronor

Grannhörande: 2568 kronor

Kungörelse: 264 kronor

Rivningslov: 4280 kronor

Marklov: 4800 kronor

Summa avgifter: 38 619 kronor (faktureras separat)

5. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;

Namn: XX

Adress: X

Kontrollansvarig är certifierad kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § i den

upphävda plan- och bygglagen.

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser nybyggnad av ett flerbostadshus med en byggnadsarea om 206 m² i två våningar med källare och inredd vind, med totalt 11 lägenheter i storleksordningen 35-84 m². Ansökan avser också marklov för anordnande av 8 parkeringsplatser varav 1 handikapplats samt rivningslov för befintlig huvudbyggnad.

Enligt detaljplanen är fastigheten avsedd för bostäder och handel och högst 20 % av fastighetens area får bebyggas (206,4 m²). Förslaget avviker inte mot detaljplanen

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked

(enligt 10kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, rivningslov samt marklov.

____

§145 Yttrande till länsstyrelsen i ärende: 4032-2010-009901

Dnr: 2006MB0702

Byggnadsnämndens beslut

1. Vidhålla byggnadsnämndens tidigare ställningstagande i ärendet. Motiv och formell grund för nämndens ställningstagande framgår av bedömning i samband med beslut av byggnadsnämnden daterat den 16 juni 2010 § 111.

2. Anta yttrandet i sin helhet.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har berett byggnadsnämnden tillfälle att lämna synpunkter på skrivelse avseende ett överklagat beslut fattat av byggnadsnämnden den 16 juni 2010 § 111. Beslutet avser en byggnadsavgift för olovligt byggt plank och skärmtak.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta vidhålla tidigare ställningstagande i ärendet och anta yttrandet i sin helhet.

____

§146 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

_____

§147 Meddelanden

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 24 september 2009 § 146.

Förvaltningsrätten förpliktar fastighetsägarna att till staten utge en tilläggsavgift om 3500 kronor.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 21 april 2011 § 146.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet men ändrar länsstyrelsens beslut avseende tidpunkten för fullgörandet av föreläggandet.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 24 mars 2011. Förvaltningsrätten avslår yrkandet om syn på platsen.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 9 mars 2010. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Tyresö 1:7

Tyresö kommun har begärt länsstyrelsens yttrande angående bygglov i efterhand för ändrad användning och ombyggnad i östra flygeln. Länsstyrelsen har tidigare förevisats de aktuella och utförda åtgärderna och upplyste då Nordiska museet om att de skulle ha ansökt om tillstånd innan åtgärderna utfördes.

Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna kan accepteras ur antikvarisk synpunkt.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 28 april 2011 § 51.

Länsstyrelsen upphäver byggnadsnämndens beslut och återförvisar ärendet till byggnadsnämnden för meddelande om bygglov.

Fastigheten X

Länsstyrelsen beslutar att prövning ska ske av byggnadsnämndens beslut den 29 september 2011 § 120 att medge strandskyddsdispens.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 14 mars 2011 § B088. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 8 juni 2009 § B171 och den 15 april 2010 § B082. Länsstyrelsen avvisar överklagandet av beslutet från den 8 juni och avslår överklagandet av beslutet från den 15 april.

____