Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2012-04-26

Sammanträde 2012-04-26

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Myggdalen, Marknadsgränd 2

43 Remiss beträffande motion om att inrätta en social investeringsfond

46 Vintern 22, Strandallén 5 - Nybyggnad av flerbostadshus och butiker

47 Liljan 1, Bansjövägen 22 - Anordnande av parkeringsplatser

48 Tyresö 1:836, Brakmarsvägen 47-49 - Ändring av beviljat lov

49 Bollmora 2:582, Kyrkogränd 12 - Tillbyggnad av centrum med flerbostadshus och butiker

§42 Information

Stadsbyggnadsprojekt

Tf bygglovchef Sara Kopparberg informerar om pågående stadsbyggnadsprojekt.

Statistik

Tf bygglovchef Sara Kopparberg informerar om handläggningstider under första kvartalet 2012.

Statistik – mars

- 49 ärenden inkom till bygglovenheten.

- 72 beslut fattades per delegation.

- ett överklagande inkom.

____

§43 Remiss beträffande motion om att inrätta en social investeringsfond

Dnr: 2012BNS0077

Byggnadsnämndens beslut

1. Remissvar beträffande motion om att inrätta en social investeringsfond antas.

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet förslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen ska inrätta en social investeringsfond med medel som kan disponeras av alla kommunala verksamheter i syfte att förebygga framtida social- och ekonomisk marginalisering, samt stora kostnader för samhället. Byggnadsnämnden har fått förslaget på remiss. Då byggnadsnämndens huvudsakliga ansvarsområde är att pröva bygglovsärenden enligt plan- och bygglagen (PBL), som inte har någon direkt koppling till remissens syften förslår förvaltningen att inget yttrande lämnas på remissen.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta anta remissvar beträffande motion om att inrätta en social investeringsfond.

____

§44 Kvartalsrapport

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Tf bygglovchef redovisar kvartalsrapporten (aktbilaga) för första kvartalet 2012 avseende byggnadsnämndens verksamhet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta notera redovisningen.

____

§45 Skyltprogram

Dnr: 2012BNS0148

Byggnadsnämndens beslut

1. För den del det berör byggnadsnämndens ansvarsområde antas skyltprogrammet och ersätter de riktlinjer för skyltar byggnadsnämnden antog den 27 januari 2011 § 3.

Beskrivning av ärendet

Skyltprogrammet (aktbilaga) är ett mer omfattande och övergripande dokument än byggnadsnämndens riktlinjer för skyltar som antogs den 27 januari 2011 § 3. Programmet beskriver inte bara vilka skyltar som är bygglovpliktiga utan tar ett större grepp om utformningsfrågor och skyltars relation till den miljö de står placerade i. Skyltprogrammet är ett verktyg för en konsekvent handläggning.

Programmet behandlar både kommundelscentrum och industriområden. Programmet är till för näringsidkare, föreningar och kommunens handläggare och ska bidra till samsyn kring hur vi ser på och arbetar med skyltfrågor.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet antog skyltprogrammet för den del det avser utskottets ansvarsområde den 11 april 2012 § 59.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta anta skyltprogrammet i den del det berör byggnadsnämndens ansvarsområde samt att ersätta de tidigare antagna riktlinjerna för skyltar.

____

§46 Vintern 22, Strandallén 5

Dnr: 2011BNS0047

Nybyggnad av butik och bostadshus med garage

Byggnadsnämndens beslut

1. Rätten att fatta beslut om bygglov med avvikelse från gällande detaljplan för flerbostadshus med butik och garage samt anordnande av stödmur, parkeringsplatser och marklov vidaredelegeras till ordförande Matilda Lundh i förening med 2:e vice ordförande Lennart Jönsson.

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom den 7 juni 2011 och bedömdes komplett den 16 mars 2012.

Förslaget avser nybyggnation av flerbostadshus om totalt 302 m² byggnadsarea (BYA) med tre lägenheter och inredd vind samt två butikslokaler med personalutrymmen och garage i bottenplan. Förslaget avser även markuppfyllnad i väst och anordnande av parkeringsyta och uppförande av stödmur med en längd av 12,1 meter och med en högsta höjd av 2,25 meter i anslutning till huvudbyggnad och delvis mot grannfastigheten Vintern 14.

Förslaget strider mot detaljplan avseende huvudbyggnad som placeras till en mindre del på mark som inte får bebyggas mot Sommarliden.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta vidaredelegera rätten att fatta beslut om bygglov med avvikelse från gällande detaljplan för flerbostadshus med butik och garage samt anordnande av stödmur, parkeringsplatser och marklov till ordförande Matilda Lundh i förening med 2:e vice ordförande Lennart Jönsson.

____

§47 Anordnande av parkeringsplatser

Dnr: 2010BN0364

Byggnadsnämndens beslut

1. Ansökan om bygglov för anordnande av parkeringsplatser avslås med stöd av 8 kap. 11 § äldre plan- och bygglagen (ÄPBL).

2. Avgift för avslag: 2 800 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom den 14 maj 2010.

Ansökan avser anordnande av totalt 10 nya parkeringsplatser längs med X delvis på kommunens mark. På platsen finns idag 7 stycken befintliga parkeringsplatser för personbilar.

Förslaget redovisar utformning på samma sätt som befintliga parkeringar.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta avslå ansökan om anordnande av parkeringsplatser med stöd av 8 kap. 11 § ÄPBL.

____

§48 Tyresö 1:836, Brakmarsvägen 47

Dnr: 2008BN0109

Ändring av beviljat lov

Byggnadsnämndens beslut

1. Ansökan om ändring av beviljat bygglov för nybyggnad mastskjul och rivningslov samt strandskyddsdispens beviljas med stöd av 8 kap. 12 § äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) och ersätter beslut från den 29 mars 2012 § 37.

2. Avgift: Ändring av beviljat bygglov: 2 000 kronor (faktureras separat)

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns en båtklubb med båtplatser i vatten och på land samt därtill hörande byggnader.

Ansökan rör ändring av beviljat lov. Två nya mastskjul, rivning av äldre byggnader på samma plats samt strandskyddsdispens beviljades i lov den 25 september 2008 § 106. Byggnadsarea på de planerade mastskjulen var 336 m2 respektive 84 m2.

Det större mastskjulet är byggt, delar av de äldre byggnaderna har rivits.

Den 21 februari 2012 inkom ansökan. Ansökan avser att flytta det mindre mastskjulet, delvis förändra utformningen, bygga ihop det med det större mastskjulet samt öka byggnadsarean på de sammanslagna mastskjulen med 1,8 m2 till sammanlagt 85,8 m2.

Planenheten har meddelat att strandskyddet i aktuellt område är upphävt.

Ansökan om ändring beviljades av byggnadsnämnden den 29 mars 2012 § 37. Men på grund av att ett yttrande från Kalvnäsets Samfällighetsförening inte hade uppmärksammats tas ärendet upp på nytt.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja ändring av beviljat bygglov den 25 september 2008 § 106 med stöd av 8 kap. 12 § ÄPBL.

____

§49 Bollmora 2:582 och del av Bollmora 2:1, Marknadsgränd 26-32

Dnr: 2011BNS0315

Nybyggnad av flerbostadshus och garage samt tillbyggnad av centrumbyggnad

Byggnadsnämndens beslut

1. Rätten att fatta beslut om bygglov med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av flerbostadshus och garage samt nybyggnad/tillbyggnad av centrumbyggnad vidaredelegeras till ordförande Matilda Lundh i förening med 2:e vice ordförande Lennart Jönsson.

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom den 8 november 2011 och avser:

- Nybyggnad av punkthus med en bruttoarea om 10452 m2 i 24 våningar med 126 lägenheter. Lägenheterna har två till fem rum och kök. Alla lägenheter har balkong/uteplats. Vid entrén till punkthuset på plan 0 finns butiker och café.

- Nybyggnad av lamellhus med en bruttoarea om 3785 m2 i fem våningar med 30 lägenheter. Lägenheterna har två respektive fyra rum och kök. Alla lägenheter har balkong.

- Nybyggnad av garage med en bruttoarea om 4058 m2 i en våning under mark med ca 136 parkeringsplatser.

- Tillbyggnad av centrumbyggnad i två våningar med en bruttoarea om 5301 m2 med utrymme för butiker/lokaler och ca 46 parkeringsplatser. Tillbyggnaden utgörs i plan 0 av parkering som gränsar till den befintliga parkeringen. Denna yta kan även nås från parken. I plan 01 ansluter tillbyggnaden till befintlig passage genom öppen planlösning.

Total byggnadsarea för garage, centrumbyggnad, punkthus och lamellhus är 2 895 m2. Totalt byggs 156 lägenheter.

Fastighetsregleringen utförs med så kallad tredimensionell fastighetsbildning, vilket innebär att centrumbyggnaden, garaget, lamellhuset och punkthuset kommer att vara separata fastigheter (aktbilaga 1).

Ansökan avviker från gällande detaljplan genom att del av det underjordiska garagets högsta punkt överskrids med 0,47 meter, centrumbyggnadens högsta höjd överskrids med 1,4 meter, att lamellhusets högsta höjd överskrids med 0,9 meter samt att del av centrumbyggnaden placeras inom område som ska vara tillgängligt för allmän gångtrafik.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås vidaredelegera rätten att fatta beslut om bygglov med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av flerbostadshus och garage samt nybyggnad/tillbyggnad av centrumbyggnad till ordförande Matilda Lundh i förening med 2:e vice ordförande Lennart Jönsson.

____

§50 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

____

§51 Meddelanden

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 29 november 2011 (ärende nr 4032-11505-2011). Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Beslut från länsstyrelsen den 14 mars 2012 i tillsynsärende.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 7 juni 2010 (ärende nr 4032-09-50429). Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 7 juni 2010 (ärende nr 4032-09-47768).

Förvaltningsrätten avvisar överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva beviljat bygglov för stödmurar.

Förvaltningsrätten avvisar yrkanden avseende dagvattenledningar, återställande av markuppfyllnader samt att länsstyrelsens beslut från den 2 september 2009 verkställs.

I övrigt avslår förvaltningsrätten överklagandena.

Anmälan till JO

Ärendet avslutas då man inte funnit skäl till varse sig åtgärd eller uttalande.

Östra Tyresö

Beslut från länsstyrelsen den 5 april 2012 i tillsynsärende.

Fastigheten X

Överklagande av förvaltningsrättens dom den 11 mars (mål nr 23898-10).

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens och sätter ned tilläggsavgiften från 65500 kronor till 20000 kronor.

____