Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2013-04-25

Sammanträde 2013-04-25

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, Marknadsgränd 2

35 Vissvass 1:6, Vissvassvägen 25 - Tillbyggnad av brygga och anordnande av båtbottentvätt

36 Åva 1:1, Åvavägen - Nybyggnad av transformatorstation

37 Brevik 1:683, Breviksvägen 188B - Nybyggnad av enbostadshus, garage och pool

§34 Information

Statistik för byggnadsnämndens verksamhet under mars redovisas.

____

§35 Vissvass 1:6, Vissvassvägen 25

Dnr: 2011BNS0226

Tillbyggnad av brygga och andordnande av båtbottentvätt

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov och startbesked beviljas för tillbyggnad av brygga med stöd av 9 kap. 31 § och 10 kap.23 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Bygglov och startbesked för anordnande av båtbottentvätt beviljas med stöd av 9 kap. 31 § och 10 kap. 23 § PBL (2010:900).

3. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;

Namn: XX

Adress: X

Kontrollansvarig är certifierad kontrollansvarig: Behörighet N/ SITAC.

4. Tekniskt samråd är inte nödvändigt i detta ärende.

5. Med dessa startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:

- Kontrollplan fastställs.

- Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärderna stämmer överens med beviljat bygglov ska lämnas in till bygglovenheten som underlag för slutbesked.

Byggnadsverket får tas i bruk, i de delar som omfattas av startbeskedet, innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 33384 kronor

Underrättelse sakägare: 5136 kronor

Kungörelse: 264 kronor

Tidigare erlagd kungörelseavgift: - 264 kronor

Tidigare erlagd bygglovavgift: - 33384 kronor

Summa avgifter: 5 136 kronor

(fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 21 september 2011och avser tillbyggnad av en befintlig flytbrygga i småbåtshamn. Ansökan avser också anordnande av en flytande båtbottentvätt som placeras mot bryggan.

Dispens från strandskyddsbestämmelserna meddelades och bygglov samt startbesked beviljades av byggnadsnämnden den 29 september 2011§ 120 för tillbyggnad av brygga och anordnande av båtbottentvätt.

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som den 28 oktober 2011 upphävde byggnadsnämndens beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen upphävde även den 12 december 2011 det beslut om bygglov som byggnadsnämnden beviljat och återförvisade ärendet till nämnden för erforderlig handläggning. Länsstyrelsen bedömde att byggnadsnämnden hade varit skyldig att genom underrättelse bereda kända sakägare och andra berörda tillfälle att yttra sig över ansökningen innan beslut om bygglov beviljades.

Länsstyrelsen beslutade den 21 augusti 2012 att anmälan om vattenverksamhet inte föranleder någon ytterligare åtgärd. Länsstyrelsen beviljade också tillstånd enligt reservatsföreskrifter för anläggande av båtbottentvätt.

Upplysning

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som be-slutet vinner laga kraft.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov och lämna startbesked för tillbyggnad av brygga och anordnade av båtbottentvätt med stöd av 9 kap. 31 § och 10 kap.23 § PBL (2010:900). Byggnadsnämnden föreslås även besluta godta byggherrens förslag till kontrollansvarig.

_____

§36 Åva 1:1, Åvavägen 70

Dnr: 2013BNS0065

Nybyggnad av transformatorstation

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Startbesked och fastställande av kontrollplan meddelas med stöd av 10 kap 23-25 §§, PBL (2010:900).

3. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

4. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:

- Lägeskontroll krävs i detta ärende.

- Intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärderna stämmer överens med beviljat bygglov.

Lägeskontroll och intyg från byggherren ska lämnas in till bygglovenheten som underlag för slutbesked.

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 4 806 kronor

Grannhörande: 2 670 kronor

Kungörelse: 273 kronor

Summa avgifter: 7 749 kronor

(fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 21 februari 2013 och avser bygglov för etablering av basstation. Förslaget avser en transformatorstation med en byggnadsarea om 4 m2 samt att mindre schaktning om 4 m2 kommer att utföras vid uppförandet av fundament. Förslaget ligger inom Tyresta Naturreservat. Förslaget har placerats i överenskommelse mellan markägare, arrendatorn och sökande.

Den 2 oktober 2012 beslutade länsstyrelsen om tillstånd för dispens från strandskydd samt reservatföreskrifter.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som be-slutet vinner laga kraft.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § PBL (2010:900) samt meddela startbesked och fastställa kontrollplanen med stöd av 10 kap 23-25 §§, PBL (2010:900).

_____

§37 Brevik 1:683, Breviksvägen 188B

Dnr: 2013BNS0029

Nybyggnad av enbostadshus och garage samt pool

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Marklov beviljas med stöd av 9 kap. 35 § PBL (2010:900).

3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:

Namn: XX

Adress: X

Kontrollansvarig är certifierad kvalitetsansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL (2010:900).

4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 28 925 kronor

Grannhörande: 2670 kronor

Kungörelse: 273 kronor

Summa avgifter: 31868 kronor

(fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan om bygglov för enbostadshus och garage samt pool inkom till bygglovenheten den 30 januari 2013. Förslaget avser nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 187 m2 varav 51 m2 består av skärmtak och ett garage med en byggnadsarea om 43,7 m2. Förslaget avser även en pool med en area om 29 m2. Ansökan ligger utanför detaljplanerat område.

Byggnadsnämnden meddelade den 25 augusti 2011 § 98 ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med en eller två komplementbyggnader.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad del-givning.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL (2010:900).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL (2010:900).

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som be-slutet vinner laga kraft.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbygg-nadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov stöd av 9 kap. 31 § PBL (2010:900) och marklov med stöd av 9 kap. 35 § PBL (2010:900). Byggnadsnämnden föreslås även att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

_____

§38 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

____

§39 Meddelanden

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut om byggsanktionsavgift för olovlig rivning av fritidshus. Länsstyrelsen bifaller överklagandet delvis genom att sätta ner avgiften till 33375 kronor.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 14 juni 2012. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 20 december 2012. Mark- och miljödomstolen avvisar yrkande om syn och avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 21 maj 2012 § B403 om avskrivning av klagomålsärende. Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 5 december 2012 § B1014 för nybyggnad av enbostadshus. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

____