Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2013-11-06

Sammanträde 2013-11-06

Datum
Klockan
Plats

76 Byggnadsnämndens nämndplan 2014

77 Ändring av byggnadsnämndens sammanträdesplan 2014

78 X - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

79 X - Bygglov i efterhand för altan och dörr

80 X - Yttrande till mark- och miljödomstolen

81 Kumla 3:204, Vendelsövägen 10A - Nybyggnad av flerbostadshus

82 X - Dispens från strandskydd och föreläggande om rivning

83 Ägnö 1:1, Kälkviken - Dispens från strandskydd för nybyggnad av fritidshus och två uthus

84 X - Dispens från strandskydd för nybyggnad av bastu

§75 Information

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen och informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg informerar om verksamheten och
redovisar statistik för oktober.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Beslut/Protokollsutdrag
§75_prot_20131106.pdf (60 kb)

§76 Byggnadsnämndens nämndplan 2014

Dnr: 2013BNS0505

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämndens nämndplan för 2014 fastställs.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i april 2011 om en ny styrprocess.
Styrprocessen är uppbyggd kring ett årshjul för planeringsarbete på 3 nivåer.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar varje år fram en 3-årig
kommunplan. Nämnderna och bolagsstyrelser ska ta fram en nämndplan
respektive bolagsplan.

Byggnadsnämnden ska i likhet med alla kommunens nämnder ta fram och
besluta om en 1-årig nämndplan för sin verksamhet. Den ska fungera som en
alltomfattande plan för att styra och leda byggnadsnämndens verksamhet.
Nämndplanen (aktbilaga) ska utgå från kommunplanen och ange hur
nämndens mål, kvalitetsgarantier och budget ska bidra till att genomföra den
gemensamma visionen och de 3-åriga mål som kommunplanen innehåller.

Utifrån dessa planer ska sedan enheterna arbeta fram enhetsplaner som ska
säkerställa att målen i nämndplanen blir uppfyllda..

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta fastställa nämndplanen för 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§76_prot_20131106.pdf (45 kb)

§77 Ändring av byggnadsnämndens sammanträdes-plan 2014

Byggnadsnämndens beslut

1. Ändringen av sammanträdesplanen för 2014 fastställs enligt förslaget.

Beskrivning av ärendet

Ett ändrat förslag till sammanträdesplan för byggnadsnämnden under 2014
har tagits fram.

Följande sammanträdesdatum föreslås:
23 januari
20 februari
20 mars
24 april
15 maj
18 juni (onsdag)
21 augusti
18 september
16 oktober
13 november
11 december

Sammanträden börjar klockan 18.30.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta fastställa den ändrade sammanträdes-
planen för 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§77_prot_20131106.pdf (45 kb)

§78 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Dnr: 2013BNS0317

Byggnadsnämndens beslut

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900)
PBL meddelas att den föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda
platsen.

2. Avgift: 4 450 kronor (fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 9 juli 2013 och avser ett
förhandsbesked gällande nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är i
ansökan tänkt att styckas av till en area på 53 000 m2 och planeras ha egen
brunn och egen avloppsanläggning. Bostadshuset planeras uppta 150-200 m2
byggyta. Våningsantal planeras anpassas till topografin.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta med stöd av 9 kap 17 § PBL meddela att
den föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen.

§79 Bygglov i efterhand för altan och dörr

Dnr 2013BNS0345

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL
(2010:900).

2. Med stöd av 11 kap. § 51 PBL (2010:900) debiteras ägaren till fastigheten
X, XX, en byggsanktionsavgift om totalt 5 563 kronor för att olovligen
uppfört en tillbyggnad av altan och utfört en utvändig ändring utan lov.
Byggsanktionsavgiften faktureras inom två månader efter det att beslutet
om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 1 870 kronor
Byggsanktionsavgift: 5 563 kronor
Kungörelse: 270 kronor
Summa: 7 703 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Vid syn på fastigheten den 9 april 2013 konstaterades att altanen mot nordost
hade utökats med 13,8 m2 samt att en altandörr hade ersatt ett fönster.
Åtgärderna bedömdes vara bygglovpliktiga och olovligt utförda.

Ansökan om lov i efterhand inkom till bygglovenheten den 22 maj 2013 för
fasadändring i form av en förlängd altan och en ny altandörr.

Upplysningar

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom
förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov i efterhand för tillbyggnad av altan
samt utvändig ändring med stöd 9 kap. 30 § PBL (2010:900).
Vidare förelås byggnadsnämnden att debitera fastighetsägaren en byggsanktionsavgift.

§80 Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nummer P 4466-13

Dnr 2011BNS0366

Byggnadsnämndens beslut

1. Yttrandet antas.

Beskrivning av ärendet

I beslut om bygglov 2012-02-23 § 18 beviljades nybyggnad av en industrilokal
om 897 m2 bruttoarea. Detaljplanavgiften, som uppgick till 244 816 kronor,
överklagades av byggherren. Länsstyrelsen avslog överklagandet.
Beslutet från länsstyrelsen överklagades till mark- och miljödomstolen. Den
16 oktober inkom ett föreläggande till byggnadsnämnden från mark- och
miljödomstolen att tydligt redogöra för hur beräkningen av planavgiften skett.
Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås anta förslaget till yttrande.
____

§82 Dispens från strandskydd för brygga

Dnr 2013BNS0068 

Byggnadsnämndens beslut

1. Ansökan om strandskyddsdispens för befintlig brygga och föreslagen
brygga enligt ritning registrerad den 3 juni 2013 handling 10 (aktbilaga)
medges inte.

2. Dispens från strandskyddsbestämmelserna ges för befintligt väg och en
brygga med villkor. Beslutet är taget med stöd av 7 kap 18 c § miljöbalken
(1998:808) och med hänvisning till 7 kap 15 § miljöbalken samt 16 kap. 2
§ miljöbalken.

Villkor:
Bryggan ska placeras inom området enligt karta registrerad den 2
oktober 2013 handling 15 (aktbilaga).
Bryggan får vara max 4,5 meter lång och 2 meter bred med en
landgång som max får vara 1 meter bred och högst 4,5 meter lång.
Bryggan får inte förses med skyltar eller andra anordningar som
hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas på eller vid bryggan.

3. Ägaren till fastigheten X, XX föreläggs vid ett löpande vite av 75 000
kronor kvartalsvis senast 6 månader efter att beslutet vinner laga kraft att
ta bort befintlig brygga enligt situationsplan registrerad den 15 mars 2013
handling 5 (aktbilaga). Följs inte föreläggandet kan nämnden begära
handräckning hos kronofogdemyndigheten. Beslutet är taget med stöd av
26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 2 kap. 3 och 7 §§
miljöbalken.

4. Sökanden ska senast 7 månader efter att beslutet vunnit laga kraft visa
bygglovenheten, till exempel genom att skicka in fotografi, att
föreläggandet uppfyllts.

5. Beslutet skickas med stöd av 26 kap. § 14 miljöbalken till
Inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret.

6. Avgift: Avslag strandskyddsdispens: 8 900 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Bygglovenheten fick den 7 oktober 2011 in en anmälan om att en brygga
uppförts utan dispens från strandskyddet. Tyresö kommun anmälde ärendet
som miljöbrott till polismyndigheten. Fastighetsägaren ansökte den 22
februari 2013 om dispens från strandskydd i efterhand för redan uppförd
brygga samt anläggande av väg. Befintlig brygga bedöms strida mot
strandskyddets syften då ett allt för stort område tas i anspråk och att hela
bryggan är utformad för vistelse. Dispens för befintlig brygga och reviderat
förslag på brygga bör därför inte medges och därmed rivas. Dispens kan ges
för väg och brygga med villkorande mått.

Upplysningar

Arbete i vatten ska utföras under perioden 1 september ­ 31 mars.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för
lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnads-
förvaltningen, mät- och kartenheten.

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen
avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från
den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens.
Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag
då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör
avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken kan
fordras.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås inte medge dispens från strandskydd för befintlig
brygga men att medge dispens från strandskydd för befintligt väg och en
brygga med villkor. Vidare föreslås byggnadsnämnden att förelägga
fastighetsägaren att vid ett löpande vite ta bort befintlig brygga samt att senast
7 månader efter att beslutet vunnit laga kraft visa bygglovenheten att
föreläggandet uppfyllts.

§83 Dispens från strandskydd för nybyggnad av fritidshus och två uthus

Dnr 2013BNS0146

Ägnö 1:1, Kälkviken

Byggnadsnämndens beslut

1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken
(1998:808) medges med stöd av 7 kap. 18 c § miljöbalken för
uppförandet av en huvudbyggnad och två komplementbyggnader.

2. Som tomtplats anges det avgränsade område som markerats i
situationsplanen registrerad den 23 oktober 2013 (aktbilaga) med stöd av
7 kap. 18 f § miljöbalken.

3. Avgift: Strandskyddsdispens: 8 900 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 24 april 2013 och avser dispens från
strandskydd samt bygglov för nybyggnad av fritidshus och två
komplementbyggnader. Ansökan avser även rivning av befintliga byggnader.
Detta ärende behandlar enbart dispens från strandskydd. Bygglov och
rivningslov behandlas efter att beslut om dispens från strandskydd vunnit laga
kraft

Upplysningar

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen
avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från
den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens.
Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag
då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör
avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken kan
fordras.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom
förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås medge dispens från strandskyddsbestämmelserna
i 7 kap. 15 § miljöbalken med stöd av 7 kap. 18 c § miljöbalken för
uppförandet av en huvudbyggnad och två komplementbyggnader.
Byggnadsnämnden föreslås även att som tomtplats ange det avgränsade
område som markerats i situationsplanen registrerad den 23 oktober 2013
med stöd av 7 kap. 18 f § miljöbalken.

§84 Dispens från strandskydd för nybyggnad av bastu

2013BNS0179

Byggnadsnämndens beslut

1. Ärendet återremitteras för utformande av beslutsformulering.

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 10 maj 2013 och avser nybyggnad av
bastu med en byggnadsarea om 15 m2 och en altan samt dispens från
strandskydd. Byggnaden är tänkt att placeras utanför den sammanhållna
bebyggelsen på fastigheten. Området där byggnaden placeras kan inte anses
ianspråktaget. Förslaget skulle ha en avhållande effekt på allmänhetens
tillgång till platsen. Ansökan om bygglov för bastubyggnaden behandlas efter
att dispensbeslutet vunnit laga kraft.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås inte medge dispens från strandskydds-
bestämmelserna för uppförande av bastu med stöd av 7 kap. 15 § punkt 1,
miljöbalken.

Yrkande

Lennart Jönsson (S) och Ingvar Persson (FP) yrkar på återremiss av ärendet
för utformande av beslutsformulering.

Johan Rydén (MP) yrkar på att ärendet beslutas enligt förslaget.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
byggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet.

§85 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

Bilaga

Delegationsbeslut.

§86 Meddelanden

Nya e-postadresser
Förtroendevalda i Tyresö kommun får från och med den 4 november 2013
egen e-postadress enligt modellen förnamn.efternamn@tyreso.se
De nya e-postadresserna införs för att säkerställa e-postkommunikationen
mellan kommunen och förtroendevalda samt för att uppfylla lagkrav.

Fastigheten X
Överklagande av länsstyrelsens beslut den 30 augusti 2013 om avvisande och
avslag. Mark- och miljödomstolen avslår yrkande om syn och avslår
överklagandet.

Fastigheten X
Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 6 maj 2004 § 87 om bygglov
för tillbyggnad av enbostadshus. Länsstyrelsen bifaller överklagandet och
upphäver byggnadsnämndens beslut.

Fastigheten X
Överklagande av länsstyrelens beslut den 7 mars 2013 om avslag. Mark- och
miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet från länsstyrelsen och
byggnadsnämndens beslut den 21 maj 2012 och återvisar ärendet till
byggnadsnämnden för fortsatt handläggning.

Fastigheten X
Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 5 juli 2013 § B391 om
bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Beslut/Protokollsutdrag
§86_prot_20131106.pdf (45 kb)