Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2014-01-23

Sammanträde 2014-01-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

3 Ägnö 1:1, Kälkviken - Nybyggnad av fritidshus och 2 uthus samt rivning av befintliga byggnader

4 X - Utvändig ändring av enbostadshus

5 Näsby 4:1569, Långsjövägen 49C - Nybyggnad av enbostadshus

6 X - Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr P5534-13

7 Vintern 22, Strandallén 5 - Nybyggnad av flerbostadshus med verkstad, kontor och garage samt parkeringsplatser

8 Strand 1:1 & 1:2, Öringesjön/Slumnäsvägen - Strandskyddsdispens för vattenomsättare

10 Meddelanden

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 (1) Byggnadsnämnden 2014-01-23

§1 Information

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen och informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg informerar om verksamheten och redovisar statistik för december.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20140123.pdf (148 kb)

§2 Internkontrollplan 2014

2014BNS0033

Byggnadsnämndens beslut
1. Handlingsplan för internkontroll 2014 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning.

I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder och riktlinjer för att så långt som möjligt eliminera dessa. 

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås besluta godkänna handlingsplan för internkontroll 2014.

§3 Nybyggnad av fritidshus och två komplementbyggander samt rivning av befintliga byggnader

2013BNS0146

Ägnö 1:1, Kälkviken 

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig; 
Namn: XX
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL. (2010:900).

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 13 884 kronor
              Kungörelse:                            273 kronor
              Summa avgifter:                     14 157 kronor (faktureras separat)


Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 24 april 2013. Förslaget avser rivning av befintlig huvudbyggnad och två komplementbyggnader samt nybyggnad av en huvudbyggnad i en våning om 60 m2 och två komplementbyggnader. Beslutet behandlar endast nybyggnad av enbostadshus då rivning av befintlig byggnad och uppförande av mur intill huvudbyggnaden inte är lovpliktiga åtgärder enligt 9 kap. 10 § PBL (2010:900).

Dispens från strandskyddet medgavs den 6 november 2013

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § PBL (2010:900) samt att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

§4 Utvändig ändring av enbostadshus

Dnr: 2013BNS0582

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen samt 9 kap. 10 § plan- och byggförordningen debiteras ägarna till fastigheten X, XX och XX, solidariskt en byggsanktionsavgift om 5 563 kronor för olovlig fasadändring. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

2. Bygglov i efterhand ges för fasadändring med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

3. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

4. Startbesked och fastställande av kontrollplanen, datumstämplad 2013-11-27, ges med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen.

5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked:  1 869 kronor
               Kungörelse:                            273 kronor
               Byggsanktionsavgift:                5 563 kronor
               Summa avgifter:                     7 705 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 27 november 2013 och avser utvändig ändring av enbostadshus. En del av ansökan avser lov i efterhand för en entrédörr som bytts ut mot ett fönster utan bygglov. Utöver det planeras sju fönster ersättas med nya högre fönster. Även två altandörrar planeras att bytas ut mot helglasade dörrar.

Upplysningar
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov och bygglov i efterhand för fasadändring med stöd av 9 kap. 30 § PBL (2010:900). Vidare föreslås byggnadsnämnden att ge startbesked och fastställa kontrollplanen med stöd av 10 kap 23 § PBL samt att med stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 10 § plan- och byggförordningen debitera ägarna till fastigheten en byggsanktionsavgift.

§5 Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt fritidshus

Dnr: 2013BNS0523

Näsby 4:1569, Långsjövägen 49C

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig; 
Namn: XX
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL.

1. Avgift: Bygglov:   13 350 kronor
               Tekniskt samråd:   12 460 kronor
               Grannhörande:        2 670 kronor
               Kungörelse:        273 kronor
               Summa avgifter:   28 753 kronor (faktureras separat)

 

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 8 november 2013 och avser nybyggnad av enbostadshus i två våningar varav den nedre är souterrängvåning samt ett vidbyggt garage och en stödmur.

På fastigheten finns idag ett fritidshus som avses rivas. Fastigheten ligger i ett område som saknar detaljplan. Utanför detaljplanerat område är rivning av befintlig byggnad inte lovpliktigt enligt 9 kap. 10 § PBL och tas därmed inte med i beslutet.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § PBL (2010:900) samt att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

§6 Yttrande till mark- och miljööverdomstolen i mål nr P 9998-13

Dnr: 2012BNS0398

Byggnadsnämndens beslut
1. Yttrandet antas.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden beslutade den 17 juni 2013 § 44 bland annat att bevilja bygglov i efterhand för ombyggnad av tak och ytterväggar. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen av fastighetsägaren till grannfastigheten X. Länsstyrelsen avslog överklagandet i beslut den 30 augusti 2013.

Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen av fastighetsägaren till X. Mark- och miljödomstolen avslog överklagande den 11 oktober 2013.

Mark- och miljödomstolens dom överklagades till mark- och miljööverdomstolen som den 4 december 2013 beslutade att meddela prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen har den 18 december 2013 förelagt byggnadsnämnden att svara på överklagandet genom att komma in med ett skriftligt yttrande över överklagandet.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås anta yttrandet.

§7 Nybyggnad av flerbostadshus med verkstad, kontor och garage samt parkeringsplatser

Dnr 2011BNS0047

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges för flerbostadshus med verkstad, kontor och garage samt parkeringsplatser med stöd av 9 kap. 30 § och 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Åtgärden avviker från detaljplanen på grund av huvudbyggnadens placering.

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;

Namn: XX
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL (2010:900)

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked:   46 176 kronor
               Liten avvikelse:     9 235 kronor
               Grannehörande:     5 328 kronor
               Kungörelse:        273 kronor
               Tidigare bygglov inklusive startbesked:  -44 512 kronor
               Prövning liten avvikelse    -8 902 kronor
               Grannehörande:    -5 136 kronor
               Summa avgifter:     2 462 kronor  
               (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden beviljade den 21 maj 2012 § B388 bygglov för flerbostadshus med butik och garage samt anordnande av stödmur och parkeringsplatser. Byggnadsnämnden beslutade även att bevilja marklov för markuppfyllnader i anslutning till huvudbyggnad och stödmur.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen av fastighetsägarna till grannfastigheterna X och X. Länsstyrelsen beslutade den 7 mars 2013 att avslå överklagandena.

Fastighetsägaren till X överklagade länsstyrelsen beslut. Mark- och miljödomstolen upphävde byggnadsnämndens beslut och återvisade ärendet för fortsatt handläggning den 17 oktober 2013

Mark- och miljödomstolens dom överklagades till mark- och miljööverdomstolen av fastighetsägaren till X. Mark- och miljööverdomstolen fattade den 26 november 2013 beslut om att inte meddela prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet upphör att gälla om de åtgärder som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov för flerbostadshus med verkstad, kontor och garage samt parkeringsplatser med stöd av 9 kap. 30 § och 9 kap. 31 b § PBL (2010:900). Vidare föreslås byggnadsnämnden godta byggherrens förslag till kontrollansvarig.

§8 Dispens från strandsydd för installation av vattenomsättare

Dnr 2013BNS0481

Strand 1:1 & 1:2, Öringesjön/Slumnäsvägen

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18b § miljöbalken (2009:532), för vattenomsättare.

2. Ingen tomtplatsbestämning görs eftersom strandskyddsdispensen avser en vattenomsättare. Endast det område som krävs för anläggningen får tas i anspråk och användas för det avsedda ändamålet.

3. Avgift för strandskyddsdispens: 0 kronor (avgiften debiterades vid beslut den 5 december 2013)

Beskrivning av ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens inkom till bygglovenheten den 17 oktober 2013. Byggnadsnämnden gav dispens från strandskyddet för vattenomsättare, den 5 december 2013 § 100. Länsstyrelsen upphävde, i beslut den 8 januari 2014, byggnadsnämndens beslut att medge strandskyddsdispens och återförvisade ärendet för ny handläggning. Beslutet upphävdes och ärendet återförvisades på grund av att byggnadsnämnden inte hade beslutat om någon avgränsning för vilket område som får tas i anspråk av anläggningen.

Upplysningar  
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

För vissa mindre vattenverksamheter kan det krävas en anmälan till länsstyrelsen. Det kan även krävas dispens från förbud om maskindriven farkost.

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Ordförandeutlåtande
Byggandsnämnden föreslås medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken med stöd av 7 kap. 18b § Miljöbalken (2009:532). Vidare föreslås byggnadsnämnden att inte göra någon tomtplatsbestämning  eftersom strandskyddsdispensen avser en vattenomsättare. Endast det område som krävs för anläggningen får tas i anspråk och användas för det avsedda ändamålet.

§9 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

Bilaga
Delegationsbeslut.

§10 Meddelanden

Fastigheten X
Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 28 november 2012 § B988.
Länsstyrelsen avslår överlagandet.

Fastigheten X
Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 1 november 2012 § 106. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet.

Fastigheten X
Överklagande av mark- och miljödomstolens dom den 17 oktober 2013 i mål P2186-13. Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Fastigheten X
Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 18 oktober 2012 § B772. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 21 augusti 2008 § 80. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till byggnadsnämnden för handläggning.

Fastigheten X
Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 26 april 2012 § 47. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastigheten X
Överklagande av länsstyrelsens beslut den 28 augusti 2013 i ärende 4032-40081-2012. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Fastigheten X
Överklagande av länsstyrelsens beslut den 4 september 2013 i ärende 40322-27596-2013. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Fastigheten X
Överklagande av länsstyrelsens beslut den 12 juni 2013 i ärende 4032-9267-2012. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
Fastigheten X
Överklagande av mark- och miljödomstolens dom den 11 oktober 2013 i mål nr P5534-13. Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Fastigheten X
Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 3 januari 2012 § B001. Länsstyrelsen återförvisar ärendet till viss del och avslår överklagandet i övrigt.

Fastigheten X
Överklagande av länsstyrelsens beslut den 12 september 2013 i ärende 40321-28490-2013. Mark- och miljödomstolen avslår överlagandet.