Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2014-09-18

Sammanträde 2014-09-18

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

63 Byggnadsnämndens delårsrapport 2

64 Brevik 1:293, Krönetvägen 9 - Nybyggnad av fritidshus

65 Strand 1:233, Lövängsgränd 1, 2, 4, 4B, 6, 8, 10 och 12 - nybyggnad av 9 flerbostadshus, 2 förråd,, 2 sophus, plank och 60 parkeringsplatser

§62 Information

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för augusti.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås notera informationen och redovisningen.

Beslut/Protokollsutdrag
§62_prot_20140918.pdf (132 kb)

§63 Byggnadsnämndens delårsbokslut 2

Dnr: 2014BNS0249/042

Byggnadsnämndens beslut
1. Delårsrapporten med mål- och budgetuppföljning per 31 augusti 2014 samt prognos för helåret 2014 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Martin Fahlman redovisar delårsrapporten (aktbilaga) för byggnadsnämnden avseende perioden januari till och med augusti 2014.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås godkänna mål- och budgetuppföljning per 31 augusti 2014 samt prognos för helåret 2014.

§64 Nybyggnad av fritidshus

Dnr: 2014BNS0382/231

Brevik 1:293, Krönetvägen 9  

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900).
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig; 
   Namn: XX
   Adress: X
   Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Avgift: Bygglov:   7 672 kronor
                  Tekniskt samråd:   7 459 kronor
                  Grannhörande:   2 664 kronor
                  Kungörelse:      272 kronor
                  Summa avgifter:  18 024 kronor (fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 8 juli 2014 och avser nybyggnad av fritidshus i en våning. På fastigheten finns en komplementbyggnad om 30 m2 bruttoarea och en friggebod i form av ett lusthus. Fastighetsägaren beviljades rivningslov för det ursprungliga fritidshus som fastigheten var bebyggd med den 16 december 2011.

Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) samt att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

§65 Nybyggnad av 9 flerbostadshus, 2 förråd, 2 sophus, plank och 60 parkeringsplatser

Dnr: 2014BNS0304/231

Strand 1:233 och 1:259, Lövängsgränd 1, 2, 3, 4, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden avviker från detaljplanen genom att 27 parkeringsplatser placeras på mark som inte får bebyggas.

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig som är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900): XX.

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 147 763 kronor
                  Kungörelse:         272 kronor
                  Detaljplanavgift:  625 152 kronor
                  Summa avgifter:  773 187 kronor (fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 4 juni 2014 och avser nybyggnad av 9 flerbostadshus med 36 lägenheter, 2 förråd, 2 sophus, plank och 60 parkeringsplatser varav 27 placeras på mark som inte får bebyggas. Bostadshusen uppförs i två våningar med en sammanlagd byggnadsarea om 2 224 kvm. Förråd och sophus omfattar totalt 109 kvm byggnadsarea och får en byggnadshöjd på 3 meter. Husen uppförs i två kvarter med innergård som rymmer uteplatser/balkonger, förråd, lekplats och sophus.  Gårdarna avgränsas mot gatan med plank som uppförs mellan husen.

Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/Lagenhetsregister

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) samt att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

§66 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut från augusti 2014.
Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

Bilaga
Delegationsbeslut.

§67 Meddelanden

Fastigheten X
Anmälan om olovlig tillbyggnad och skräpig tomt - fråga om prövningstillstånd.
Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Beslut/Protokollsutdrag
§67_prot_20140918.pdf (95 kb)