Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2015-01-29

Sammanträde 2015-01-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

2 Internkontrollplan för byggnadsnämnden 2015

4 X - Tillbyggnad & utvändig ändring av flerbostadshus samt installation av ventilation & värme

5 X - Olovligt byggande av fritidshus

6 Näsby 4:1472 (del av), Barrskogsvägen 1, 3, 5 & 7 - Nybyggnad av flerbostadshus

§1 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för december.

§2 Internkontrollplan för byggnadsnämnden 2015

Dnr 2015/BNS0047/200

Byggnadsnämndens beslut
Handlingsplan för interkontrollplan 2015 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning. I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder och riktlinjer för att så långt som möjligt eliminera dessa.

§3 Trädfällning X

Dnr 2014BNS0358/234

Byggnadsnämndens beslut
1. Marklov för fällning av tre ekar vägras med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900).

2. Avgift för avslag: 4 000 kronor (faktureras separat).

Upplysning
Eventuell beskärning av skyddade träd får inte vara omfattande/kraftig och ska utföras av arborist eller motsvarande.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 1 juli 2014 och avser fällning av tre ekar. Enligt sökanden är orsaken till ansökan att ekarna utgör en risk och skymmer utsikt och sol. På fastigheten finns cirka 15 stora lövträd, varav de flesta är ekar. Dessa vill fastighetsägarna behålla och sköta.
Kommunekologen har varit på plats och tittat på ekarna och tycker inte att det finns skäl att fälla träden. De står nära tomtgränsen och fastighetsägarna söker inte lov för någon byggnation som de skulle stå i vägen för.
Ekarna ser också friska ut, så det finns inte heller skäl till att tro att de utgör någon risk.

§4 Tillbyggnad & utvändig ändring av enbostadshus samt installation av ventilation & värme X

Dnr 2014BNS0586/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov för fasadändring och tillbyggnad beviljas i efterhand med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).  

2. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) debiteras ägaren till fastigheten X, X, en byggsanktionsavgift om 25 530 kronor. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.  

3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns i efterhand, med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900). Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen, datumstämplad 2014-12-05, fastställs.

4. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, som underlag för slutbesked, så snart åtgärden är utförd:
* intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov
* godkänt OVK intyg

5. Avgift: Bygglov i efterhand:    5 683 kronor 
            Byggsanktionsavgift: 25 530 kronor 
            Kungörelse:                   272 kronor
            Summa avgifter:        31 485 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Så snart åtgärden är utförd ska ansökan om slutbesked skickas in.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 19 september 2014 och avser utvändig ändring och påbyggnad på fastigheten som sedan tidigare är ombyggd till LSS boende. Orsaken till ändringen är att tillgodose myndighetskrav samt att effektivisera energiförbrukningen. Grannar till fastigheten skickade den 25 september 2014 e-post till bygglovenheten med synpunkter på den pågående ombyggnationen. Bygglovenheten har vid tillsynsbesök på fastigheten konstaterat att byggnationen är påbörjad utan att bygglov har beviljats.

§5 Olovligt byggande av fritidshus X

Dnr 2004MB1617/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen föreläggs ägarna till fastigheten X, XX och XX, att vid vite om 150 000 kronor vardera, senast inom fyra månader från det att beslutet vunnit laga kraft, vidtagit rättelse i form av att byggnationen ska vara utförd enligt beviljat bygglov 2005-05-12 § 103.

2. Med stöd av 11 kap. §§ 40 och 41 första stycket plan- och bygglagen (2010:900) överlämnas beslutet till Lantmäteriets inskrivningsmyndighet för anteckning i fastighetsregistret.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden beviljade den 12 maj 2005 § 103 bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 66 m2 plus 66 m2 för ett källarförråd. En påminnelse om att slutbevis inte sökts i ärendet skickades till fastighetsägarna den 4 januari 2012. En begäran om slutbevis med tillhörande handlingar inkom till bygglovenheten den 16 maj 2012. Då begäran inte var komplett begärdes kompletterande handlingar in den 6 juni 2012. Inga handlingar inkom, en ny påminnelse skickades därför till fastighetsägarna den 10 december 2013. Fastighetsägaren skickade in de begärda handlingarna den 12 mars 2014. På relationsritningarna framgick att bygglovet inte följts avseende källarförrådet. Fastighetsägarna meddelades att det inte går att bevilja bygglov för det utförda, då källaren nu utgör en våning och huset därmed har två våningar. Fastighetsägarna har fått möjlighet att vidta rättelse och att ansöka om bygglov för det utförda. Rättelse har inte utförts och ingen ansökan har inkommit till bygglovenheten.

§7 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämndens delegationsordning.

Beslut fattade på delegation under december 2014 redovisas i bifogad bilaga.

 

§8 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens meddelanden redovisas i bifogad bilaga.