Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2015-04-23

Sammanträde 2015-04-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

§27 Val av justerare

Byggnadsnämndens beslut
1. Mikael Onegård (M) och Barbro Nordlöf (S) utses som justerare.

2. Tid för justering bestämdes till den 28 april klockan 15.00.

Beskrivning av ärendet
Enligt Tyresö kommuns gemensamma reglemente för nämnder ska protokoll justeras av ordförande och en ledamot från oppositionen. Eftersom både ordförande Matilda Lundh (M) och 1:e vice ordförande Erik Almling (C) inte är närvarande träder 2:e vice ordförande Helene Sundell (S) in som ordförande för detta sammanträde.
Då nuvarande reglemente inte anpassats för införandet av en 2:e vice ordförande i nämnderna planeras ett förslag till reviderade reglementen tas upp för beslut under hösten 2015. För att till dess följa nuvarande gällande reglemente och intentionen med reglementet utses vid detta sammanträde ytterligare en justerare utöver oppositionens ledamot.

§28 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planchef Helene Hallberg informerar om planprocessen och pågående planarbete inom kommunen. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för mars.

§29 Remiss från JO X

Dnr 2013BNS0275/228

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden antar bygglovenhetens förslag till yttrande till JO.

Beskrivning av ärendet
En remiss från Riksdagens ombudsmän (JO) inkom till bygglovenheten den 12 mars 2015 med anledning av att klagomål framförts mot byggnadsnämndens handläggningstid i ett ärende. Ärendet avser klagomål på olovligt byggande på fastigheten X.

Byggnadsnämnden uppmanas att lämna upplysningar om handläggningen av ärendet. Av yttrandet ska framgå hur handläggningen förhåller sig till 7 § förvaltningslagen.

Beslutet skickas till
JOkansli1@jo.se

§30 Remiss från JO X

Dnr 2008BN0429/233

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden antar bygglovenhetens förslag till yttrande till JO.

Beskrivning av ärendet
En remiss från Riksdagens ombudsmän (JO) inkom till bygglovenheten den 17 mars 2015 med anledning av att klagomål framförts mot byggnadsnämndens handläggning i ett ärende. Ärendet avser klagomål på att byggnadsnämnden dröjt med att underrätta inskrivningsmyndigheten om att ett föreläggande har upphävts genom ett laga kraft vunnet beslut.

Byggnadsnämnden uppmanas att yttra sig över hur handläggningen förhåller sig till bestämmelsen i 10 kap- 23 § plan- och bygglagen (1987:10).

Beslutet skickas till
JOkansli1@jo.se

§31 Teknikbod för fiber

Dnr 2014BNS0390/231

Alby S:1, Friluftsbadet Krusboda

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då teknikboden placerats på mark avsett för friluftsbad.

2. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

3. Verifierad och signerad kontrollplan, datumstämplad 2015-04-01, fastställs.

4. Startbesked och slutbesked ges med stöd av 10 kap. 23 och 34 §§ plan- och bygglagen (2010:900).

5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 5 767 kronor
           Grannhörande:                         5 340 kronor
           Kungörelse:                                 273 kronor
           Summa avgifter:                      11 380 kronor (faktureras)

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ett 10 år långt tidsbegränsat bygglov för teknikbod avsedd för fiberutrustning för Krusboda utfärdades i den 20 augusti 2014 § B329. Boden har en byggnadsarea om 19 m2. Den är placerad på mark avsett för friluftsbad. Från årsskiftet medger plan- och bygglagen fler avvikelser från detaljplanens bestämmelser efter det att genomförandetiden gått ut. I och med dessa ändringar ansöker nu byggherren om permanent bygglov för teknikboden. I ansökan ingår handlingarna som användes till den tidsbegränsade ansökan.

Beslutet skickas till
Samhällighetsföreningen Krusboda Centralantenner, Lummergången 14, 135 35 Tyresö

§32 Marklov för väg X

Dnr 2014BNS0762/234

Byggnadsnämndens beslut
1. Marklov vägras med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900).

2. Avgift: vägrat marklov: 4 800 kronor (faktureras).

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 10 december 2014 och avser anordnande av en väg på fastigheten. På fastigheten är nuvarande huvudbyggnad placerad på en plan yta i närheten av X. Anledningen till ansökan är att man vill placera en ny huvudbyggnad högre upp på fastigheten. Fastigheten omfattas av detaljplan 372, som vann laga kraft den 26 mars 2009. Bestämmelserna i detaljplanen innebär bland annat att sprängning, schaktning och utfyllnadsarbeten ska undvikas. I kuperad terräng ska byggnader anpassas till den befintliga marken.
Bygglovenheten anser inte att sådana omfattande sprängningsarbeten som ansökan innebär stämmer överens med detaljplanebestämmelsen om att sprängning ska undvikas. Inte heller anses sprängningsarbetena kunna utgöra en mindre avvikelse.

§33 Olovlig trädfällning X

Dnr 2014BNS0773/228

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) debiteras ägaren till fastigheten X, XX en byggsanktionsavgift om 111 000 kronor för att trädfällning har skett utan beviljat marklov. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

2. Med stöd av 11 kap. § 40 plan- och bygglagen (2010:900) skickas beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

3. Avgift: Byggsanktionsavgift: 111 000 kronor (faktureras)

Beskrivning av ärendet
I samband med en bygglovansökan var bygglovenheten på rubricerad fastighet hösten 2014. Då noterades att ett antal tallar fällts utan att lov sökts eller beviljats. Tallarna var belägna inom det område som benämns som n1 i detaljplan 372, som gäller för området där fastigheten är belägen. Bestämmelse om n1 innebär att det krävs marklov för fällning av träd med ett stamomfång som är större än 50 cm på en stamhöjd av 1,3 meter över marken. Totalt har 10 tallar fällts inom n1 området, stubbens omkrets på den minsta tallen mäter 75 cm och 240 cm på den största. Flygbilder visar att trädfällningen skett efter 2013. Grannars träd är inte fällda.

Yrkande
Anders Bergérus (S) yrkar på bifall till förslaget.

§34 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämndens delegationsordning.

Delegationsbeslut för februari redovisas i bifogad bilaga.

§35 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens meddelanden redovisas i bifogad bilaga.