Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2015-05-21

Sammanträde 2015-05-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

§36 Val av justerare

Byggnadsnämndens beslut
1. Mikael Onegård (M) och Tommy Blomster (S) utses som justerare.

Beskrivning av ärendet
Enligt Tyresö kommuns gemensamma reglemente för nämnder ska protokoll justeras av ordförande och en ledamot från oppositionen. Eftersom både ordförande Matilda Lundh (M) och 1:e vice ordförande Erik Almling (C) inte är närvarande träder 2:e vice ordförande Helene Sundman (S) in som ordförande för detta sammanträde.
Då nuvarande reglemente inte anpassats för införandet av en 2:e vice ordförande i nämnderna planeras ett förslag till reviderade reglementen tas upp för beslut under hösten 2015. För att till dess följa nuvarande gällande reglemente och intentionen med reglermentet utses vid detta sammanträde ytterligare en justerare utöver oppositionens ledamot.

§37 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Martin Fahlman informerar om Bygglovalliansens årsrapport 2014 samt om en kommande beställning av en utredning om kulturmiljön i Krusboda avseende Attefallärenden.

Byggnadsnämndens statistik för april redovisas.

§38 Byggnadsnämndens delårsbokslut 1 2015

Dnr 2015/BN 0033 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delårsbokslut 1 2015.

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Martin Fahlman redovisar delårsbokslut 1 (aktbilaga) för byggnadsnämnden avseende perioden januari till och med april 2015.

§39 Nybyggnad av nätstation

Dnr 2015BNS0087/231

Kumla 3:928, Gränsvägen 18A-B, 20A-D & Malmstigen 2 & 4

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § p. 1 plan- och bygglagen (2010:900). Förslaget avviker från detaljplanen då nätstationen placeras på prickmark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, plan- och bygglagen (2010:900).

3. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

4. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
a) Kontrollplanen datumstämplad 2015-02-16 fastställs.
b) I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.
c) Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked:
* Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att 
             byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
* Lägeskontroll.

5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 5 767 kronor
           Grannhörande:                        2 670 kronor
           Kungörelse:                                273 kronor
           Summa avgifter:                       8 710 kronor (faktureras)

Upplysning
Innan åtgärden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 16 februari 2015 och avser nybyggnad av en nätstation om 4,9 m2 byggnadsarea. Inom området där nätstationen ska placeras har det tillkommit 10 nya abonnenter och efter omkopplingar i det befintliga nätet kommer runt 100 abonnenter att förses med el från den nya nätstationen. Förslaget avviker från gällande detaljplan (341) då nätstationen placeras på prickmark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Genomförandetiden för detaljplanen har löpt ut och bygglov kan ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse enligt 9 kap. 31 c § punkt 1 plan- och bygglagen (2010:900).

§40 Nybyggnad av enbostadshus X

Dnr 2015BNS0146/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 31 § b plan- och bygglagen(2010:900).

2. Avgift: 6 408 kronor (faktureras)

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 13 mars 2015 och avser nybyggnad av enbostadshus. Efter att bygglovenheten bedömt att den föreslagna åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser, inkom sökanden den 20 april 2015 med ett nytt förslag. Bygglovenheten bedömer att det nya förslaget strider mot detaljplan avseende våningsantal och byggnadshöjd. Avvikelserna kan sammantaget inte anses utgöra en sådan liten avvikelse som kan godtas i enlighet med 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) vilket innebär att bygglov inte kan medges. Sökanden anser att föreslagen åtgärd ska betraktas som planenlig och hävdar att byggnadshöjden är beräknad på felaktigt sätt. Sökanden anser att byggnaden skall bedömas som byggnad med en våning med vind.

§41 Tillbyggnad av enbostadshus X

Dnr 2015BNS0171/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: XX
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) debiteras ägarna till fastigheten X, XX och XX, solidariskt byggsanktionsavgifter om totalt 39 383 kronor för att tillbyggnaden har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

4. Avgift: Bygglov:                         12 015 kronor
            Byggsanktionsavgift:       39 383 kronor
            Kungörelse:                         273 kronor
            Summa avgifter:              51 671 kronor (faktureras)

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vunnit laga kraft.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 24 mars 2015 och avser tillbyggnad i två våningar av enbostadshus. Efter granskning av ansökan begärde bygglovenheten in en förenklad nybyggnadskarta som komplettering. Då mättekniker var på fastigheten noterades att tillbyggnaden redan hade påbörjats. Vid bygglovenhetens tillsynsbesök den 30 april konstaterades att en bottenplatta var gjuten samt att undervåningens vägg har börjat uppföras.
Tillbyggnaden omfattar 46 m2 byggnadsarea och 92 m2 bruttoarea och är planenligt. Efter tillbyggnaden blir huvudbyggnadens byggnadsarea cirka 140 m2. På fastigheten finns förutom huvudbyggnad ett garage om cirka 30 m2, en bygglovsbefriad komplementbyggnad om 15 m2 samt ett bygglovsbefriat skärmtak om cirka 8 m2.
Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) ska byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap.

Yrkande
Anders Bergérus yrkar bifall till förslaget.

§42 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutandrätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämndens delegationsordning.

Delegationsbeslut för april redovisas i bifogad bilaga.