Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2015-10-29

Sammanträde 2015-10-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Vissvass 1:25 - Förhandsbesked för nybyggnad av stall

2 Tyresö 1:64 - Tillbyggnad av enbostadshus

3 Näsby 51:43 - Ändring av beviljat bygglov 2010-02-08 § B025

4 Tyresö 1:454 - Ändrad användning från butik till tidsbegränsat boende

5 Tillfällig vidaredelegation avseende flyktingboenden

6 Byggnadsnämndens nämndplan 2016

8 Byggnadsnämndens sammanträdesplan 2016

9 Namnsättning av kvarter för Kryddvägen etapp 1

§67 Val av justerare

Byggnadsnämndens beslut
1. Mikael Onegård (M) och Lennart Jönsson (S) utses som justerare.

Beskrivning av ärendet
Enligt Tyresö kommuns gemensamma reglemente för nämnder ska protokoll justeras av ordförande och en ledamot från oppositionen. Eftersom både ordförande Matilda Lundh (M) och 1:e vice ordförande Erik Almling (C) inte är närvarande träder 2:e vice ordförande Helene Sundman (S) in som ordförande för detta sammanträde.
Då nuvarande reglemente inte anpassats för införandet av en 2:e vice ordförande i nämnderna planeras ett förslag till reviderade reglementen tas upp för beslut under hösten 2015. För att till dess följa nuvarande gällande reglemente och intentionen med reglermentet utses vid detta sammanträde ytterligare en justerare utöver oppositionens ledamot.

§68 Ärendet utgår

§69 Tillbyggnad av enbostadshus

Dnr 2013BNS0229/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) debiteras ägarna till fastigheten X,  XX och XX, solidariskt byggsanktionsavgifter om totalt 4 539 kronor för att tagit tillbyggnad i bruk innan slutbesked utfärdats. Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

2. Byggsanktionsavgift: 4 539 kronor (faktureras)

Beskrivning av ärendet
Bygglov för en tillbyggnad av enbostadhus om 81 m2 byggnadsarea beviljade den 9 oktober 2013 § B496. Vid besök på fastigheten den 14 september 2015 var delar av tillbyggnaden tagen i bruk innan slutbesked getts.

Enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) får ett byggnadsverk inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

§70 Ändring av beviljat bygglov 2010-02-08 § B025

Dnr 2009BNS0567/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Ansökan om bygglov i efterhand för ändringar av beviljat bygglov 2010-02-08 § B025, nybyggnad av enbostadshus, ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900). Ändringarna omfattar tillbyggnad av teknikrum och entré/hall om totalt 13 m2 byggnadsarea samt murar med en total längd om 25 meter. Avvikelserna från detaljplanen innebär att del av mur och del av huset placerats på mark som inte får bebyggas samt överskridande av största tillåtna byggnadsarea.

2. Med stöd av 10 kap 4 § äldre plan- och bygglagen (1987:10) debiteras XX, ägaren till fastigheten X då överträdelsen begicks, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (8 758 kronor) = 35 032 kronor för en tillbyggnad (teknikrum) om 6 m2 på huvudbyggnadens nordöstra gavel, en tillbyggnad (entré/hall) om 7 m2 på huvudbyggnadens nordvästra långsida samt bygglovpliktiga murar med en totallängd om 25 meter som uppförts utan bygglov.

3. Ärendet överlämnas till allmän förvaltningsdomstol för prövning av frågan om tilläggsavgift enligt 10 kap, 7 och 9 §§ äldre plan- och bygglagen (1987:10). Avgiften ska avse en area om 3 m2 och debiteras XX. Tilläggsavgiften uppgår till 1 500 kronor.

4. Med stöd av 10 kap. 22 § äldre plan- och bygglagen (1987:10) överlämnas beslutet till Lantmäteriets Inskrivningsmyndighet för anteckning i fastighetsregistret.

5. Avgift: Bygglov i efterhand: 8 758 kronor
            Byggnadsavgift:      35 032 kronor
            Tilläggsavgift:           1 500 kronor
            Grannhörande:         2 670 kronor
         Kungörelse:            273 kronor
                     Summa avgifter: 48 233 kronor

Faktura skickas på beloppet exklusive byggnads- och tilläggsavgift.

Byggnadsavgiften faktureras inte utan ska betalas in till Länsstyrelsen, se information under rubriken Upplysningar.

Upplysning
Byggnadsavgiften ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, bankgiro: 5052-4644, inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser byggnadsavgift samt fastighetsbeteckningen.

Beskrivning av ärendet
Bygglov beviljades den 8 februari 2010 § B025 för nybyggnad av enbostadshus i tre våningar varav en suterrängvåning.
I samband med att de nya fastighetsägarna sökte slutbevis för bygglovet har det framkommit att byggnationen inte stämde överens med beviljat bygglov.

§71 Ändrad användning från butik till tidsbegränsat boende

Dnr 2015BNS0495/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Tidsbegränsat bygglov ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900) att gälla till och med den 31 december 2021.

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
XX, Bjerking AB, Hornsgatan 174, 117 34 Stockholm.
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Avgift: Bygglov & tekniskt samråd: 12 000 kronor
            Kungörelse:                             273 kronor
            Grannhörande:                     1 780 kronor
            Summa avgifter:                  14 053 kronor (faktureras)

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 20 juli 2015 och avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till och med den 31 december 2021.

§72 Tillfällig vidaredelegation

Dnr 2011BNS0026/202

Byggnadsnämndens beslut
1. Tillfällig delegation för ärenden avseende tillfälliga eller permanenta boendelösningar för flyktingar tilldelas byggnadsnämndens ordförande.

2. Den tillfälliga delegationen avser perioden från den 1 november 2015 till och med den 30 juni 2016.

Beskrivning av ärendet
Behovet av anordna flyktingboenden för både vuxna och ensamkommande barn inom kommunen är stort och de ärenden som inkommer till byggnadsnämnden är ofta av brådskande karaktär. Handläggningstiden avseende dessa ärenden behöver därför ytterligare effektiviseras och som ett led i det bör beslutanderätten tillfälligt vidaredelegeras.

 

§73 Byggnadsnämndens nämndplan 2016

Dnr 2015BNS0683/200

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämndens nämndplan 2016 fastställs

Protokollsanteckning
Lennart Jönsson (S) meddelar att tjänstgörande Socialdemokratiska ledamöter inte deltar i beslutet.

Johan Rydén (MP) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i april 2011 om en ny styrprocess. Styrprocessen är uppbyggd kring ett årshjul för planeringsarbete på 3 nivåer. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar varje år fram en 3-årig kommunplan. Nämnderna och bolagsstyrelser ska ta fram en nämndplan respektive bolagsplan.
Nämndplanen ska fungera som en alltomfattande plan för att styra och leda byggnadsnämndens verksamhet. Nämndplanen (aktbilaga) ska utgå från kommunplanen och ange hur nämndens mål, kvalitetsgarantier och budget ska bidra till att genomföra den gemensamma visionen och de 3-åriga mål som kommunplanen innehåller.

Utifrån dessa planer ska sedan enheterna arbeta fram enhetsplaner som ska säkerställa att målen i nämndplanen blir uppfyllda.

§74 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen och informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Martin Fahlman redovisar statistik för september samt informerar om remiss: Promemorian Anpassade krav förtillfälliga anläggningsboenden.

§75 Byggnadsnämndens sammanträdesplan 2016

Dnr 2015/BN 0064 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämndens sammanträdesplan för 2016 fastställs enligt förslaget.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till byggnadsnämndens sammanträdesplan för 2016 har utarbetats. Förslaget har tagits fram med hänsyn till kommunens styrprocess samt plan- och bygglagens krav på handläggningstid.

§76 Namnsättning av kvarter Kryddvägen etapp 1

Dnr 2015/BN 0063 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Kvarteret inom Kryddvägen etapp 1 får namnet Kardemumman.

2. Namnet ska tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommuns översiktsplan från 2008 pekades ett område vid Kryddvägen ut som ett förtätningsområde för bostadsbebyggelse. Under 2013 gjordes en förtätningsstudie där man bestämde att samråd skulle ske för hela området och därefter skulle området delas upp i tre etapper för att sedan tas upp för granskning som enskilda planer.

Namnsättningen som nu är aktuell avser etapp 1. Etapp 1 är belägen längs med Kryddvägens västra sida.

§77 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under september redovisas i bifogad bilaga.

§78 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.