Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2016-02-18

Sammanträde 2016-02-18

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2015

3 Byggnadsnämndens internkontrollplan 2016

4 X - Tillbyggnad av fritidshus

5 X - Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål P3542-13

6 X - Återtagande av beslut om byggnadsavgift

7 Namnsättning av väg vid detaljplaneområdet Hasselbacken

8 Ändring av sammanträdesdag i maj

§1 Information

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen och redovisningen om verksamheten samt uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef Martin Fahlman informerar om verksamheten, eventuella uppdrag och redovisar statistik.

En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag ska redovisas för byggnadsnämnden årligen i januari och augusti. Byggnadsnämnden har inte några uppdrag från kommunsstyrelsen eller kommunfullmäktige och har inte heller lämnat uppdrag till förvaltningen och har därmed inga uppdrag att redovisa.

Statistik för november 2015 och december 2015 redovisas i bilagor.

Exploateringschef Amalia Tjärnstig och planarkitekt Sophia Norrman Winter informerade om Strandängarna etapp 2.

§2 Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2015

Dnr 2016BNS0075

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2015 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef Martin Fahlman redovisar byggnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2015 (aktbilaga).

§3 Byggnadsnämndens internkontrollplan 2016

Dnr 2016BNS0076

Byggnadsnämndens beslut
1. Handlingsplan för interkontrollplan 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning. I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder och riktlinjer för att så långt som möjligt eliminera dessa.

§4 Tillbyggnad av fritidshus

Dnr 2015BNS0598

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov nekas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).

2. Avgift avslag för bygglov: 4 270 kronor (faktureras)

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten 20 september 2015 och avser en tillbyggnad av fritidshus. Med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen föreslås byggnadsnämnden ge avslag för tillbyggnad av fritidshus, då åtgärden strider mot detaljplanen och inte kan anses vara en mindre avvikelse.

§5 Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål P6805-15

Dnr 2009BN0567/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar att återta ansökan om prövning av tilläggsavgift enligt beslut 2015-10-29 § 70.

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
I byggnadsnämndens beslut den 29 oktober 2015 § 70 beviljades bygglov i efterhand. Vidare beslutades att debitera byggnadsavgift och ansöka om prövning av tilläggsavgift. Den olovliga byggnationen hade utförts då äldre plan- och bygglagen (1987:10) gällde. Mark- och miljödomstolen har förelagt byggnadsnämnden den 26 januari att ange vilken laglig grund det finns för att ansöka om prövning av tilläggsavgift. Efter att tolkat mark- och miljööverdomstolens dom från den 6 september 2013 med målnummer P 3542-13 finner bygglovenheten att det inte finns laglig grund att ta ut en tilläggsavgift.

§6 Återtagande av beslut om byggnadsavgift

Dnr 2009BN0567

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar att återta ansökan om prövning av tilläggsavgift enligt beslut 2015-10-29 § 70.

Beskrivning av ärendet
I byggnadsnämndens beslut den 29 oktober 2015 § 70 beviljades bygglov i efterhand. Vidare beslutades att debitera byggnadsavgift och ansöka om prövning av tilläggsavgift. Den olovliga byggnationen hade utförts då äldre plan- och bygglagen (1987:10) gällde. Mark- och miljödomstolen har förelagt byggnadsnämnden den 26 januari att ange vilken laglig grund det finns för att ansöka om prövning av tilläggsavgift. Efter att tolkat mark- och miljööverdomstolens dom från den 6 september 2013 med målnummer P 3542-13 finner bygglovenheten att det inte finns laglig grund att ta ut en tilläggsavgift.

§7 Namnsättning av väg vid Hasselbacken

Dnr 2016BNS0044

Byggnadsnämndens beslut
1. Vägen som löper utmed de nytillkoma bostadshusen på västra sidan av detaljplanområdet för Hasselbacken får namnet Granitstigen.

2. Namnet ska tillämpas från det att beslutet vunnit laga kraft.

Beskrivning av ärendet
I den nya detaljplanen för bostäder vid Hasselbacken som antogs av kommunfullmäktige i december 2013 har det tillkommit en ny väg. Detaljplaneområdet är beläget vid korsningen Bollmora/Granängsvägen. Den nytillkomna vägen som nu ska namnsättas löper utmed insidan av de tre bostadshus som ska uppföras på västra sidan av området.

§8 Ändring av sammanträdesdag i maj

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar flytta sammanträdesdag från den 19 maj 2016 till tisdagen den 24 maj 2016.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens och kommunfullmäktiges sammanträde i maj sammanfaller på samma dag, den 19 maj. Av den anledningen behöver byggnadsnämnden flytta sitt sammanträde. Ny tid för sammanträdet förslås till tisdagen den 24 maj.

§9 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning.

Delegationsbeslut för november, december och januari redovisas i bifogad bilaga.

§10 Meddelanden

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.