Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2016-03-17

Sammanträde 2016-03-17

Datum
Klockan
18:00
Plats

3 Ändring av byggnadsnämndens delegationsordning

4 Namnsättning av gator, platser och kvarter inom detaljplanområde för norra Tyresö centrum

5 Näsby 4:1530, Farmarstigen 4 - Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong

6 Strand 1:2, Strandallén 42 - Strandskyddsdispens för småbåtshamn

7 Strand 1:2, Strandallén 42 A - Nybyggnad av småbåtshamn

8 Båthuset 1:2, Åvavägen 81 - Nybyggnad av tak över uteplats

§11 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsansvarig Björn Pettersson informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§12 Behovsanalys

Dnr 2016BNS0164/200

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för förvaltningens verksamhetsområden för åren 2017-2021. Behovsanalyserna kommer att utgöra underlag till den strategiska planeringen av kommunplanen, samt till nämndernas planeringsarbete för 2017 och framöver. Analyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamheternas uppdrag.

Behovsanalysen för bygglovsverksamheten (aktbilaga) innehåller en beskrivning av behoven inom nämndens verksamhetsområden utifrån den verksamhet som bedrivs idag. I materialet redogörs för konsekvenser och rekommendationer på hur verksamheterna ska utvecklas för att tillgodose de förväntade behoven. Investeringsäskanden beskrivs i bilaga till behovsanalysen.

§13 Ändring av byggnadsnämndens delegationsordning

Dnr 2011BNS0026/002

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden delegerar rätten att fatta beslut under avsnitt 1, punkt 7, 8 och 11 samt avsnitt 4, punkt 34 till verksamhetsansvarig.

2. Byggnadsnämnden delegerar rätten att fatta beslut under avsnitt 1, punkt 9 och 10 till verksamhetsansvarig, bygglovhandläggare, bygglovarkitekt samt byggnadsingenjör.

3. Byggnadsnämnden delegerar rätten att fatta beslut under avsnitt 4, punkt 20b, 23b samt 25b till bygglovchef, verksamhetsansvarig, bygglovhandläggare, bygglovarkitekt samt byggnadsingenjör.

4. Byggnadsnämnden delegerar rätten att fatta beslut under avsnitt 6, punkt 1 till verksamhetsansvarig och bygglovhandläggare.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens delegationsordning (aktbilaga), fastställd den 26 maj 2011 § 61, ändrad den 25 augusti 2011 § 102, den 26 januari 2012 § 2, den 5 september 2013 § 55 samt den 17 juni 2015 § 44 behöver ändras på grund av organisationsförändringar samt pågående och kommande föräldraledighet för bygglovchefen och avdelningschefen. Ändringarna avser utökad rätt för verksamhetsansvarig och handläggare att besluta i ärenden enligt förslag till beslut.

§14 Namnsättning av gator, platser och kvarter inom detaljplanområde för norra Tyresö centrum

Dnr 2016BNS0123/246

Byggnadsnämndens beslut
1. De nytillkomna gatorna och platserna inom detaljplanområdet norra Tyresö centrum får namnen Regnbågsgatan, Vårflodsgatan, Tidvattengatan, Älvdansgatan, Rimfrostgränd, Snöflingegränd, Vattendroppsgränd, Floras park, Näckrostorget och Forelltorget. Gatornas och platsernas placering och sträckning framgår av karta 1 i tjänsteskrivelsen.

2. Den nuvarande Simvägen kommer delvis att dras om och den kommer även att förlängas. I samband med det får Simvägen namnet Simgatan. Gatans sträckning framgår av karta 1 i tjänsteskrivelsen.

3. De nytillkomna kvarteren får namnen Regnbågen, Vattendroppen, Snöflingan, Tidvattnet, Floran, Faunan, Älvdansen, Vårfloden, Dimman, Rimfrosten, Daggen, Näckrosen och Ångan. Kvarterens placering framgår av karta 2 i tjänsteskrivelsen.

4. Namnen ska tillämpas från det att utbyggnaden av gatorna påbörjas.

Beskrivning av ärendet
En namngrupp med representanter från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samt tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen utsågs för att föreslå namn till de nya gatorna i Norra Tyresö Centrum. I en medborgadialog har även Tyresöborna ombetts lämna förslag till gatunamn i det nya området. En studie i områdets historia har gjorts och hembygdsföreningen har varit namngruppen behjälplig i arbetet. En workshop med olika möjliga teman hölls och därefter valdes temat vatten. Namnförslagen till gatorna kommer från vattnets olika form och tillstånd.

§15 Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljongNäsby 4:1530, Farmarstigen 4

Dnr 2016BNS0090/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Tidsbegränsat bygglov till och med 2021-05-01 ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900).

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: XX
Adress: Bjerking, Hornsgatan 174, 117 34 Stockholm
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 24 188 kronor
           Grannhörande:                           1 772 kronor
           Kungörelse:                                   272 kronor
           Summa avgifter:                        26 232 kronor (faktureras)
Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 15 februari 2016 och avser tidsbegränsat bygglov till och med den 1 maj 2021 för skolpaviljong till förskolan Kardemumman. Paviljongen har en byggnadsarea om cirka 350 m2. Cirka 160 m2 eller 46 % av byggnaden placeras på prickmark (mark som inte får bebyggas).
Det har inletts ett arbete med att ändra detaljplanen för fastigheten. Med ny detaljplan ska förskolan kunna byggas ut med 2-4 avdelningar och då kan paviljongen avlägsnas enligt avvecklingsplanen.

§16 Strandskyddsdispens för småbåtshamn Strand 1:2, Strandallén 42

Dnr 2015BNS0841/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 b § Miljöbalken (1998:808), för brygganläggning/småbåtshamn i enlighet med situationsplan.

2. Ingen tomtplatsbestämning görs eftersom strandskyddsdispensen avser en brygganläggning/småbåtshamn. Endast det område som krävs för anläggningen får tas i anspråk och användas för det avsedda ändamålet. Det innebär att anläggningens yta på marken och vattenytan får tas i anspråk för det avsedda ändamålet enligt 7 kap. 18 f andra stycket miljöbalken.

3. Dispens ges med villkoret att brygganläggningen/småbåtshamnen inte får förses med skyltar eller andra anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten att vistas på eller vid småbåtshamnen/bryggorna enligt 16 kap. 2 § Miljöbalken.

4. Arbeten i vattenområdet ska ske i ett sammanhang och får inte utföras under perioden 1 april till 31 augusti.

5. Vid anläggande av småbåtshamn ska länsar med bottenförankrade geotextilskärmar läggas runt arbetsområdet/förankringsområdet, för att förhindra att grumling sprids. Skärmarna ska ligga kvar till dess grumlingen/siktdjupet har återgått till det normala.

6. Avgift: Strandskyddsdispens: 8 900 kronor (faktureras).

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 16 december 2015 och avser strandskyddsdispens för ny brygganläggning i form av en småbåtshamn vid Tyresö strandängar. Brygganläggningen sträcker sig cirka 150 meter ut i vattnet i form av en pir som har fyra parallella bryggor placerade mot nordväst.

Brygganläggningen utgör ca 506 meter brygga, varav 320 meter placeras inom område som omfattas av strandskydd enligt bifogad situationsplan till ansökan.
 
Småbåtshamnen ska enligt ansökan kunna utgöra båtplats till cirka 190 båtar.
Syftet med småbåtshamnen är att skapa en strand- och havsnära mötesplats för allmänheten och båtinnehavare.

Ordförandeförslag
Ordförande Matilda Lundh (M) föreslår att byggnadsnämnden beslutar ge dispens från strandskyddsbestämmelserna för småbåtshamn samt att inte göra någon tomtplatsbestämning. Vidare villkoras dispensen med att anläggningen inte får förses med skyltar eller andra anordningar samt att arbeten i vattenområdet ska ske i ett sammanhang och får inte utföras under perioden 1 april till 31 augusti. Byggnadsnämnden föreslås även besluta att
länsar med bottenförankrade geotextilskärmar ska läggas runt arbetsområdet för att förhindra att grumling sprids samt att de ska ligga kvar till dess att siktdjupet har återgått till det normala.

Yrkande
Johan Rydén (MP) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Johan Rydéns (MP) yrkande om avslag.
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.
Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Upplysning
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft enligt 7 kap. 18h § miljöbalken.

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

§17 Nybyggnad av småbåtshamn Strand 1:2, Strandallén 42 A

Dnr 2015BNS0847/227

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Namn: XX
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 185 120 kronor
            Kungörelse:                                   273 kronor
            Summa avgifter:                      185 393 kronor (faktureras)

Reservation
Johan Rydén (MP) reserverar sig skriftligen (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ansökan om nybyggnad av småbåtshamn inkom till bygglovenheten den 16 december 2015. Enligt ansökan ska småbåtshamnen uppföras vid Tyresö strandängar. Brygganläggningen sträcker sig cirka 150 meter ut i vattnet i form av en pir som har fyra parallella bryggor placerade mot nordväst. Brygganläggningen utgör ca 510 meter brygga och upptar ett område om cirka 12 600 kvadratmeter. För att komma ut till brygganläggningen placeras en 6 meter lång landgång som är 1,5 meter bred vid strandkanten.

Småbåtshamnen ska enligt ansökan kunna utgöra båtplats till cirka 190 båtar. För att lösa parkeringssituationen i området så kommer det att finnas 87 parkeringsplatser för bilar med möjlighet till utökning med ytterligare 60 parkeringar på en fotbollsplan i området. 

Ordförandeförslag
Ordförande Matilda Lundh (M) föreslår att byggnadsnämnden beslutar ge bygglov för nybyggnad av småbåtshamn samt att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

Yrkande
Johan Rydén (MP) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Johan Rydéns (MP) yrkande om avslag.
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.
Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

§18 Nybyggnad av tak över uteplatsBåthuset 1:2, Åvavägen 81

Dnr 2015BNS0684/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
2. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
 
3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, plan- och bygglagen (2010:900). Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Byggherrens kontrollplan, datumstämplad 2015-12-16, fastställs.

4. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten för att slutbesked skall kunna utfärdas:
- Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts liksom att byggnadsåtgärden är färdigställd och överensstämmer med beviljat bygglov.
- Verifierad kontrollplan.
- Intyg från konstruktör att EKS 9 uppfylls.

Byggnaden får inte tas i bruk förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 5 562 kronor
           Kungörelse:                              2 053 kronor
           Summa avgifter:                       7 615 kronor (faktureras)

Upplysning
Åtgärden kräver tillstånd av Länsstyrelsen med hänsyn till reservatsföreskrifterna för Tyresta Naturreservat, som platsen är belägen inom. Detta tillstånd ansöker sökanden om.

Tillståndet från Länsstyrelsen måste finnas innan byggnationen påbörjas.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 30 september 2015 och avser uppförande av tak över befintlig uteplats inom område för Åva camping.
Fastigheten som har en area om 346 606 m2 är belägen utanför detaljplanelagt område och ingår inte i en sammanhållen bebyggelse. Fastigheten är även belägen inom ett område som omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt Miljöbalken kap 3:6.

§19 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut fattade under februari redovisas i bifogad bilaga.

§20 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.