Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2016-06-22

Sammanträde 2016-06-22

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 X - Utvändig ändring av radhus i efterhand

4 X - Utvändig ändring av radhus i efterhand

6 X - Strandskyddsdispens i efterhand för brygga

7 X - Olovligt installerad eldstad

8 Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5 - Nybyggnad av lagerlokal

9 Grindstolpen 1, Videvägen 52 - Nybyggnad av flerbostadshus och radhus

10 Krusmyntan 1, Basilikagränd 1 - Nybyggnad av äldreboende

§37 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§38 Utvändig ändring av radhus

Dnr 2016BNS0355/231

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges i efterhand med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
Eftersom åtgärden redan har utförts ges samtidigt startbesked samt slutbesked, med stöd av 10 kap 23 § och 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
2. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
 
3. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
* Kontrollplanen fastställs.
 
4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 1 870 kronor
            Kungörelse:                                273 kronor
            Summa avgifter:                      2 143 kronor (faktureras)

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser en befintlig utvändig ändring av radhus i form av ny dörr- och fönstersättning på båda fasaderna.
Fastigheten är en del av ett radhusområde och har en area om 172 kvm. Den utvändiga ändringen är olovligt uppförd någon gång mellan år 2010 och 2012.
Krav på byggsanktionsavgift för utförd åtgärd utan startbesked från 2013 bedöms inte vara aktuellt då den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen enligt 11 kap 58 § plan- och bygglagen. Åtgärderna bedöms som planenliga

§39 Tillbyggnad av radhus

Dnr 2015BNS0194/202

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Startbesked för att påbörja åtgärden ges i efterhand med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

2. Gäller tillbyggnad attefall enligt 9 kap. 4b § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Eftersom åtgärden redan har utförts ges samtidigt slutbesked, med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
4. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

5. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
* Kontrollplanen fastställs.
 
6. Avgift: Startbesked attefall: 2 400 kronor (faktureras).

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser en befintlig tillbyggnad om 15 m2 i form av ett inglasat uterum på huvudbyggnadens östra fasad. Fastigheten är en del av ett radhusområde. Fastigheten har en area om 172 kvm. Tillbyggnaden är olovligt uppförd någon gång mellan år 2010 och 2012.

§40 Utvändig ändring av radhus

Dnr 2016BNS0354/231

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).

2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, plan- och bygglagen (2010:900).
 
3. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
 
4. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Kontrollplanen fastställs.

5. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked.
- Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
- Verifierad kontrollplan.
 
6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 3 738 kronor
                        Kungörelse:                                273 kronor
            Summa avgifter:                       4 011 kronor (faktureras)

Upplysningar
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser utvändig ändring i form av en inglasning av en befintlig balkong med tak. Åtgärden innebär ingen ny byggnadsarea.
Fastigheten omfattas av detaljplan 178. Bestämmelserna innebär bland annat att prickmark inte får bebyggas.

§41 Tillbyggnad av radhus

Dnr 2015BNS0213/202

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, plan- och bygglagen (2010:900).

2. Gäller tillbyggnad attefall enligt 9 kap. 4b § plan- och bygglagen (2010:900).
 
3. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
 
4. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Kontrollplanen fastställs

5. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked.
- Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
- Verifierad kontrollplan.
 
5. Avgift: Startbesked attefall: 2 400 kronor (faktureras)

Upplysning
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser en tillbyggnad attefall om 15 m2 i form av ett inglasat uterum på huvudbyggnadens nordöstra fasad. Fastigheten är en del av ett radhusområde. Fastigheten har en area om 201 kvm.

§42 Ärendet utgår

§43 Olovligt installerad eldstad

Dnr 2016BNS0398/233

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
2. Kontrollplanen datumstämplad 2016-02-15 fastställs.
 
3. Eldstaden får inte tas i bruk förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked enligt 10 kap. 4 §, plan- och bygglagen (2010:900).

4. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X, XX och XX solidariskt en byggsanktionsavgift om totalt 4 430 kronor för att ha påbörjat installation av eldstad, en åtgärd vilken kräver anmälan, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
 
5. Avgift: Startbesked i efterhand: 1 108 kronor
            Byggsanktionsavgift:      4 430 kronor
            Summa avgifter:             5 538 kronor (faktureras)

Upplysning
Eldstaden får inte tas i bruk förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked enligt 10 kap. 4 §, plan- och bygglagen (2010:900).
 
Tilluft för eldstaden bör anordnas.
 
För vedeldning i tätort, se information daterad den 26 mars 2008 (bifogas).
 
Ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla 2 år efter att startbeskedet gavs enligt 10 kap 24 § plan- och bygglagen.

Beskrivning av ärendet
Besiktningsprotokoll avseende installation av eldstad (braskamin) inkom till bygglovenheten den 30 december 2015. Bygglovenheten skickade den 21 januari 2016 ett brev till fastighetsägarna för att få veta om en anmälningspliktig åtgärd har vidtagits utan startbesked. Anmälan om installation av eldstad inkom till bygglovenheten den 15 februari 2016.

§44 Nybyggnad av lagerlokal

Dnr 2016BNS0166/231

Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: XX
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 105 966 kronor
            Kungörelse:                                   272 kronor
            Detaljplaneavgift:                      48 316 kronor
            Summa avgifter:                       154 554 kronor (faktureras)

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av stadsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser nybyggnad av lagerhotell, där förråd hyrs ut till privatpersoner och företag. Byggnadsarean är 938 m2, total bruttoarea är 2 814 m2. Byggnaden uppförs i två våningar plus källare. På byggnaden placeras tre skyltar som kommer vara belysta med fast sken. Fastigheten omfattas av detaljplan 351, som vann laga kraft den 31 augusti 2006. Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten får bebyggas med parkering, småindustri som inte är störande för omgivningen samt handel.

§45 Nybyggnad av flerbostadshus och radhus

Dnr 2016BNS0112/231

Grindstolpen 1, Videvägen 52

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900). Lovet ges med villkoret att det börjar gälla först när markförorening avhjälpts och marken uppfyller kraven för känslig markanvändning enligt naturvårdsverkets riktlinjer.
 
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: XX
Adress: XX
Kontrollansvarig är certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
3. Avgift: Bygglov:             202 717 kronor
            Kungörelse:              272 kronor
            Summa avgifter: 202 989 kronor (faktureras)

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av stadsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus på fastighetens nordöstra del, radhus på sydöstra och sydvästra delen samt ett garage under mark.
Flerbostadshuset kommer att inrymma totalt 50 lägenheter fördelade på 37 stycken 1 rum och kök, 1 styck 1,5 rum och kök, 9 stycken 3 rum och kök, 2 stycken 4 rum och kök samt 1 styck 5 rum och kök. I markplanet på flerbostadshuset placeras lokaler och ett cykelrum med mekarplats, laddningsplats och pumpstation. Cykelrummet har plats för 124 stycken cyklar.
Garaget nås via Videvägen och har 34 parkeringsplatser varav två för rörelsehindrad. Ovanpå garaget anläggs en innegård för de boende.

Totalt byggs 13 radhus med en boarea mellan 109 och 165 m2.

§46 Nybyggnad av äldreboende

Dnr 2016BNS0360/231

Krusmyntan 1, Basilikagränd 1

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: XX
Adress: XX
Kontrollansvarig är certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
3. Avgift: Bygglov:               165 859 kronor
            Detaljplaneavgift: 701 712 kronor
            Kungörelse:                272 kronor
            Summa avgifter:   867 843 kronor (faktureras)

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av stadsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser nybyggnad av äldreboende med totalt 63 lägenheter om 30,3 m2 boarea. Huset får en byggnadsarea om 1 385 m2, bruttoarean blir knappt
5 050 m2. Huset uppförs i tre våningar ovan mark plus en suterrängvåning, En gångbro för personalen på plan 2 förbinder huset med grannbyggnaden, som också är ett äldreboende.
11 parkeringsplatser anläggs på fastigheten i tillägg till grannfastighetens 17 platser.

§47 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut för maj redovisas i bifogad bilaga.

§48 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.