Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2017-06-21

Sammanträde 2017-06-21

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Serveringstillstånd för Tyresö kommuns Måltidsservice på restaurang Utsikten Bollmora Allé 7

3 Förlängning av tid för tillfällig reduktion av bygg/startavgift

4 Näsby 4:1106 - Nybyggnad av flerbostadshus

5 Ägnö 5:3 - Dispens från strandskydd för nybyggnad av fritidshus

6 Brevik 1:99 - Ansökan om strandskyddsdispens för bryggor

§47 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Johan Forsberg informerar om verksamheten.

§48 Serveringstillstånd för Tyresö kommuns Måltidsservice på restaurang Utsikten Bollmora Allé 7

Dnr 2016BNS0818/467

Byggnadsnämndens beslut
1. Tyresö kommuns Måltidsservice, 212000-0092, får stadigvarande tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten och slutna sällskap på restaurang Utsikten, Bollmora Allé 7, 135 40 Tyresö. Serveringstiderna är 11.00 - 15.00 för allmänheten och
11.00 - 22.00 för slutna sällskap.

Som villkor för beslutet gäller.
a) Datum och klockslag för servering till slutna sällskap efter klockan 15.00 ska anmälas till alkoholhandläggaren senast en vecka i förväg.
 
Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns Måltidsservice har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Utsikten, Bollmora Allé 7. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker med serveringstiderna 11.00 - 15.00 för allmänheten inomhus och på uteserveringen samt 11.00 - 22.00 för slutna sällskap inomhus och på uteserveringen.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas med ett villkor.

§49 Förlängning av tid för tillfällig reduktion av bygg/startavgift

Dnr 2017BNS0118/200

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag om förlängning av tidsperioden för tillfällig reduktion av lov- och anmälanavgifter för de ärenden som inkommer digitalt via mittbygge.se.
 
2. Reduktionen som avser ansökningar/anmälningar som inkommit från och med 1 mars 2017 förlängs till att gälla fram till och med den 31 december 2017.

3. Beloppet reduceras med 10 % av lov/anmälanavgiften för avgifter upp till 10 000 kronor för en maximal reduktion om 1 000 kronor per beslut.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden beslutade den 22 februari 2017 § 9 att ge en tillfällig reduktion på avgiften för administrativa kostnader enligt tabell HF1 och HF2 i Plan- och bygglovtaxan för ärenden inkomna via mittbygge.se. Prisreduktionen avsåg perioden 1 mars till den 1 juli 2017 och syftet var att utöver en snabbare handläggning genom effektivare digitaliserad ärendehantering öka incitamenten till att söka bygglov digitalt.

För att fortsätta marknadsföringsarbetet av e-tjänsten föreslår förvaltningen att byggnadsnämnden beslutar utöka tidsperioden för reduktionen av administrationskostnaden för ärenden inkomna via mittbygge.se att gälla till årets slut.

§50 Nybyggnad av flerbostadshus

Dnr 2017BNS0275/231

Näsby 4:1106

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov för flerbostadshus och anläggande av parkeringsplatser ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.
 
2. Marklov beviljas för schaktning och fyllning med stöd av 9 kap. 35 § plan-och bygglagen.
 
3. Tidsbegränsat bygglov under byggperioden beviljas för uppförande av byggbodar med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen.
 
4. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: X
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 232 960 kronor
            Kungörelse:                                                274 kronor
            Summa avgifter:                                   233 234 kronor
           (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser nybyggnad av fyra flerbostadshus. Platsen där husen byggs ligger mellan Bergfotensvängen och Njupkärrsvägen i Bollmora. Ankomst till området sker genom Bergfotensvängen.
 
Husen byggs i fem våningar och får sadeltak. Totalt byggs 140 lägenheter, 35 lägenheter per huskropp. Lägenheterna är disponerade mellan 1 rum och kök, 2 rum och kök, samt 3 rum och kök. De större lägenheterna har balkong eller privat uteplats. Lägenhetsförråd och barnvagnsrum förläggs i entréplan. Bilparkering avsedd för rörelsehindrade finns inom 25 m från respektive entré, det finns även möjlighet att angöra med bil i anslutning till entréerna. Avfallshantering finns inom 50 m från entréerna.

§51 Dispens från strandskydd för nybyggnad av fritidshus

Dnr 2017BNS0116/227

Ägnö 5:3, Ägnö 8

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken (1998:808) ges, med stöd av 7 kap. 18 b § Miljöbalken för fritidshus.
 
2. Det finns bebyggelse på fastigheten som saknar tomtplatsbestämning, området som befintliga byggnader upptar bedöms ha en hävdad hemfridszon. Tomtplatsbestämningen framgår av situationsplan.
 
3. Fri passage lämnas närmast vattnet.
 
4. Avgift: Strandskyddsdispens: 8 960 kronor

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Åtgärden kräver bygglov.
 
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft enligt 7 kap. 18h § Miljöbalken.
 
Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.
 
Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken kan fordras.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 21 februari 2017. Ansökan avser återuppförande av en byggnad som funnits på platsen sedan 1905. Byggnaden brann ner 1995 och fastighetsägaren har nu som målsättning att återuppföra en identisk byggnad på samma plats.

Fastigheten har varit i sökandes släkts ägor sedan 1905 då huvudbyggnaden uppfördes som ett fritidshus för sommarvistelse. Byggnaden som ansökan avser utgör 178 m2 byggnadsarea och består av två våningar. På ön finns totalt 6 stycken privata fastigheter och samtliga fastigheter är belägna längs öns västra sida. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Hela Ägnö omfattas av strandskydd och fastigheten är belägen i ett område som omfattas av riksintresse för kust och skärgården. Fastigheten har en area om totalt 10 300 m2 fördelat på 6 800 m2 landareal och 3 500 m2 vattenareal.

§52 Ansökan om strandskyddsdispens för bryggor

Dnr 2014BNS0289/227

Brevik 1:99, Sparrvägen 12

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken (1998:808) ges med stöd av 7 kap. 18 b § Miljöbalken, för bryggor.
 
2. Ingen tomtplatsbestämning görs eftersom strandskyddsdispensen avser bryggor. Endast det område som krävs för anläggningen får tas i anspråk och användas för det avsedda ändamålet.
 
3. Dispens ges med villkoret att bryggorna/området inte får förses med skyltar eller som hindrar eller avhåller allmänheten att vistas på eller vid bryggorna enligt 16 kap. 2 § Miljöbalken.

4. Avgift: Strandskyddsdispens: 8 880 kronor (faktureras separat)
 
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft enligt 7 kap. 18h § Miljöbalken.
 
Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.
 
Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken kan fordras.
 
Arbeten i vatten som medför grumling får endast ske under perioden
1 oktober-31 mars.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för ny brygganläggning och strandskyddsdispens i efterhand för befintlig brygga. Den nya bryggan är avsedd för en segelbåt och ansluts till befintlig brygga. Den nya bryggan består av flytpontoner med en längd om 20 meter. Platsen för placeringen av bryggan och den befintliga bryggan omfattas av detaljplan. Strandskyddet är enligt detaljplanen upphävt på kvartersmark, däremot råder strandskydd inom vattenområdet. Enligt ansökan föreslås bryggan placeras i vattnet tillhörande fastighet Brevik 1:99 som ägs av sökande. Mellan den nya bryggan om 20 meter och den befintliga bryggan placeras en motorbåt.

§53 Installation av eldstad

Dnr 2014BNS0799/233

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

2. Kontrollplanen med handlingsnummer 13 fastställs.
 
3. Slutbesked ges med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen. Eldstaden får tas i bruk
 
4. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 13 § 2 p. PBF att ta ut en byggsanktionsavgift solidariskt av X och X med 4 480 kr. Anledningen till byggsanktionsavgiften är för att installation av eldstad har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.
 
5. Avgift: Startbesked i efterhand: 1 120 kronor
            Byggsanktionsavgift:                  4 480 kronor
            Summa avgifter:                         5 600 kronor

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
I ett besiktningsprotokoll som inkommit till bygglovsenheten den 30 september 2014 anges att det i bostadhuset på fastigheten X har installerats en eldstad med tillhörande rökkanal. I protokollet anges 17 juli 2014 som besiktningsdatum. Besiktningsprotokollet har undertecknats av besiktningsman X.
 
X och X har den 11 februari 2015 informerats om ärendet och uppmanats att inkomma med en anmälan för eldstaden. Fastighetsägarna avhördes inte. Kommunicering av förslag till beslut skickades till fastighetsägarna den 7 april 2017. Fastighetsägarna inkom med en skrivelse samt handlingar för en eldstad den 12 maj 2017. Enligt den inkomna skrivelsen har tidigare fastighetsägare installerat en eldstad som inte var godkänd. Den ursprungliga eldstaden har därför ersatts med en ny eldstad med tillhörande rökkanal. X inkom med en anmälan för installation av eldstad den 7 juni 2017.

§54 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under maj redovisas i bifogad bilaga.

§55 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.