Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2017-09-19

Sammanträde 2017-09-19

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Delårsrapport 2 2017 för verksamhetsområde 15

3 Strand 1:109, 1:110, 1:111, 1:389, 1:390, 1:394 1:395, 1:397 - Förlängning av tidsbegränsat lov för upplag av massor, anordnande av bullervall samt arbetsbod och skylt

4 Tyresö 1:828 - Tillfälligt bygglov för byggbodar och upplag

5 Ändrad sammanträdestid för byggnadsnämnden

§65 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef för Kart- och bygglovsavdelningen Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§66 Delårsrapport 2 2017 för verksamhetsområde 15

Dnr 2017 BNS0306.042

Byggnadsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2017 för Byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj - augusti 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och omfattar verksamhetsområde 15. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Bilaga
Delårsrapport 2 B-nämnd 2017.pdf

§67 Förlängning av tidsbegränsat lov för upplag av massor, anordnande av bullervall samt arbetsbod och skylt

Dnr 2012 BNS0125.231

Strand 1:109, 1:110, 1:111, 1:389, 1:390, 1:394 1:395, 1:397, Strandallén 2

Byggnadsnämndens beslut
1. Förlängning av tidsbegränsat bygglov ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen. Lovet gäller i 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft. Startbeskedet gäller så länge lovet gäller.
 
2. Startbesked och slutbesked meddelades i det tidigare tidsbegränsade bygglovet, som i och med detta beslut förlängs.
 
3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 14 336 kronor
            Kungörelse:                                         16 884 kronor
            Summa avgifter:                                  31 220 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Den sökande ansvarar för att tillstånd finns.
 
Byggåtgärder kräver fastighetsägarens tillstånd.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser förlängning av tidigare givet tidsbegränsat bygglov med ytterligare fem år. Tidsbegränsat lov får ges för högst 10 år. Lovet kan efter ny ansökan och prövning förlängas, men den sammanlagda tiden får dock inte överskrida 15 år.
 
Det har på platsen pågått masshantering i ca fem år genom att det tas emot och mellanlagras berg, grus och jord i olika fraktioner och storlekar som har med kommunens utbyggnad av vägar att göra. Det sker krossning av berg på platsen, då behovet uppstår. Det mesta materialet återvinns till vägarna. En bullervall har anlagts för att minska ljudnivåerna och området dammbekämpas för att minska dammet från körytor och grushögar. Verkasamheten har kommunens tillstånd enligt miljöbalken.

§68 Tillfälligt bygglov för byggbodar och upplag

Dnr 2017 BNS0212.231

Tyresö 1:828, Fiskarrovägen 5

Byggnadsnämndens beslut
1. Tidsbegränsat bygglov för byggbodar och upplag beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen. Lovet gäller i 10 år från den dag då beslutet vann laga kraft. Startbeskedet gäller så länge lovet gäller.
 
2. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, plan- och bygglagen. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
1.) Byggherrens förslag till kontrollplanen fastställs
2.) Byggherrens förslag till avveckling fastsälls
3.) Byggherren ska låta utföra lägeskontroll av grunden. Kontroll ska utföras så tidigt som möjligt t.ex. efter formsättning eller montering av prefabricerade element.
4.) Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked.
a) Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
b) Verifierad kontrollplan.
 
4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 19 219 kronor
            Underrättelse till berörda sakägare         5 376 kronor
            Kungörelse:                                             274 kronor
            Summa avgifter:                                  24 869 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Den sökande ansvarar för att tillstånd finns.
 
Byggåtgärder kräver fastighetsägarens tillstånd.
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av stadsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Jäv
Helen Dwyer (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser tillfällig etablering byggbodar i två plan, med en bruttoarea om 133 kvm samt upplag för byggmaterial och arbetsfordon. Byggnaderna kläs i orange träpanel. Etableringsytan som kommer nyttjas är ca 160 kvm och placeras 5 m från fastigheten x. Avstånd till närmsta bostadsbyggnad är ca 70 m. Bodarna placeras så att de blir så lite framträdande som möjligt i lanskapet och etableringsområdet ska i sin helhet vara inhägnad.
 
Upplaget och byggbodarna avses användas under pågående utbyggnad av vatten och avlopp samt vägar för området Brobänken etapp 10. När utbyggnaden av etapp 10 är klar ska upplaget och bodarna avvecklas och marken att återställas till ursprungligt skick.

§69 Ändrad sammanträdestid för byggnadsnämnden

Dnr 2017 BNS0545.200

Byggnadsnämndens beslut
- Tiden för Byggnadsnämndens sammanträde den 13 december ändras till den 12 december kl. 18.00.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdet i december sammanfaller med lucia och önskemål har inkommit om att ändra dag för mötet. Därför föreslås sammanträdet som var planerat till den 13 december att förläggas till den 12 december.

§70 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under augusti redovisas i bifogad bilaga.

§71 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.