Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2017-10-18

Sammanträde 2017-10-18

Datum
Klockan
18:00
Plats

§72 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektledare Helene Bergström och GDPR-jurist Ebba Ljungdahl informerar om GDPR.

Beslut/Protokollsutdrag
§72_prot_20171018.pdf (148 kb)

§73 Schaktning och fyllning av mark för väg och uppförande av mur

Dnr 2017BNS0258/231

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Marklov för schaktning och fyllning av mark nekas med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen.

2. Bygglov för mur nekas med stöd av 9 kap. 30 § och 9 kap. 31 b och 31 c §§ plan- och bygglagen.

3. Avgift: Avslag: 7 616 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan gäller schaktning och fyllning av mark samt nybyggnation av murar i fastighetsgräns mot privata bostadsfastigheter. Åtgärden är tänkt att utföras inom ett område som är belagt som parkmark i gällanden detaljplan. Marken ägs av kommunen, något servitut för att nyttja marken är inte upprättat.

§74 Utvändig ändring av enbostadshus

Dnr 2017BNS0314/231

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägaren till fastigheten X, X, byggsanktionsavgifter om totalt 5 600 kronor för att bygglov inte har sökts för utvändig ändring av enbostadshus och för att åtgärden har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

2. Bygglov för utvändig ändring ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen

3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges, med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen.

4. Slutbesked ges med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen.

5. Avgift: Bygglov i efterhand: 1 882 kronor
              Avdrag Mittbygge:    - 188 kronor
              Byggsanktionsavgift: 5 600 kronor
              Summa avgifter:        7 294 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen).

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser att byta en dubbel garagedörr mot en vägg med en dörr och ett fönster. Ansökan kom in till bygglovenheten den 15 maj 2017. En begäran om komplettering skickades ut den 26 maj 2017. Därefter kom handlingar in till bygglovenheten däribland en signerad kontrollplan. Bygglovenheten upptäckte den 2 augusti 2017 att åtgärden redan var påbörjad. Gatuvybilder från den 16 maj 2017 visar att åtgärden var påbörjad. Möjlighet till förklaring skickades till byggherren den 2 augusti 2017. En förklaring kom in till bygglovenheten den 7 augusti 2017 där byggherren förklarar att den inte visste att åtgärden kräver bygglov men efter att åtgärden påbörjats blivit uppmärksammade på att lov krävs och har då sökt lov i efterhand.

§75 Byggnadsnämndens sammanträdesplan 2018

Dnr 2017/BNS0609.200

Byggnadsnämndens beslut
- Datum för byggnadsnämndens sammanträden under 2018 fastställs enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till sammanträdesdatum för byggnadsnämnden för 2018. Förslaget är framställt så att ärenden som ska gå vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan göra det utan dröjsmål till kommunstyrelsen.

§76 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under september redovisas i bifogad bilaga.

§77 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.