Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2017-12-12

Sammanträde 2017-12-12

Datum
Klockan
18:00
Plats

§88 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef för Kart- och bygglovavdelningen Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§89 Tillbyggnad av enbostadshus

Dnr 2015BNS-2015-478/202

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X, X och X, solidariskt byggsanktionsavgifter om totalt 11 200 kronor för att ha påbörjat tillbyggnad av enbostadshus innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked för åtgärden. Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

2. Startbesked i efterhand för den lovbefriade åtgärden enligt 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen (2010:900) ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen.

3. Slutbesked ges med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen.
 
4. Avgift: Byggsanktionsavgift: 11 200 kronor
             Startbesked:                4 000 kronor
             Totalt:                       15 200 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte gör rättelse eller på nytt gör sig skyldig till en överträdelse av samma slag, ska en ny avgift tas ut med dubbla det belopp som tidigare beslutats, dock högst 50 prisbasbelopp, enligt 9 kap. 2-3 §§ plan- och byggförordningen.

Beskrivning av ärendet
En anmälan om tillbyggnad av enbostadshus kom in till bygglovsenheten den 7 juli 2015. En begäran om komplettering skickades enligt ärendesystemet till sökanden den 23 juli 2015, 27 januari 2016, 23 februari 2016 och 8 maj 2017. Kompletteringar har kommit in. Enligt gatuvybilder tagna den 16 maj 2017 är åtgärden utförd utan att ett starbesked har getts av byggnadsnämnden. Den 1 november 2017 registrerades kompletterande handlingar i ärendet.

§90 Nybyggnad av mur

Dnr 2017BNS-2017-354/231

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X, X och X, solidariskt byggsanktionsavgifter om totalt 10 080 kronor för att ha påbörjat nybyggnad av mur innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked för åtgärden. Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

2. Ägarna till fastigheten X föreläggs att inom två månader från det att de delgetts detta beslut skicka in fullständiga ansökningshandlingar enligt begäran om komplettering som skickades den 1 juni 2017.

3. Avgift: Byggsanktionsavgift: 10 080 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte gör rättelse eller på nytt gör sig skyldig till en överträdelse av samma slag, ska en ny avgift tas ut med dubbla det belopp som tidigare beslutats, dock högst 50 prisbasbelopp, enligt 9 kap. 2-3 §§ plan- och byggförordningen. Om fullständiga handlingar kommer in kan lov och startbesked ges i efterhand och då kommer ingen ny avgift att tas ut.
 
Beslut tagna i detta ärende kommer att delges fastighetsägare, sakägare och annan part med förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
En ansökan om bygglov för nybyggnad av mur kom in till bygglovenheten den 22 maj 2017. En begäran om komplettering skickades ut den 1 juni 2017. Några kompletteringar har inte kommit in. Ett platsbesök vid fastigheten gjordes den 7 juni 2017. Då upptäcktes att arbetet med muren hade påbörjats. Platsbesöket är dokumenterat med bilder.

§91 Ärendet avskrivs

Dnr BNS-2015-130/228

X

Byggnadsnämndens beslut
- Ärendet avslutas med stöd av 26 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) och avskrivs från vidare handläggning.

Upplysning
Beslut tagna i detta ärende kommer att delges fastighetsägare, sakägare och annan part med förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
En anmälan om olovlig trädfällning på fastigheten X inkom till bygglovenheten i Tyresö kommun den 20 februari 2015. Området där trädfällningen vidtagits omfattas av strandskydd.
 
Vid tillsynsbesök den 24 augusti 2015 hittades sex stubbar som var cirka fem år gamla. Ytterligare sex stubbar som var betydligt äldre påträffades även inom området. Vid tillsynen kunde konstateras att återplantering av träd skett.

§92 Utvändig ändring av enbostadshus

Dnr 2017BNS0406/231

X

Byggnadsnämndens beslut
- Byggsanktionsavgift påförs ej med stöd av 11 kap. 53 § 3, plan- och bygglagen (2010:900).

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Vid rådgivning och per epost har sökanden fått besked om att åtgärden inte var bygglovspliktig. Men vid senare bedömning av ärendet gjorde bygglovenheten bedömningen att åtgärden krävde bygglov.

Bygglov och startbesked gavs för utvändig ändring i form av ett nytt fönster samt färg- och fasadbyte i beslut 2017-09-26 § B370.

§93 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under november redovisas i bifogad bilaga.

§94 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.