Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2018-08-29

Sammanträde 2018-08-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Lindalen

2 Bollmora 1:94 - Nybyggnad av flerbostadshus

3 Forellen 15 - Nybyggnad av ishall, parkeringsgarage och sopsugsanläggning

4 X - Nekat startbesked samt rättelseföreläggande vid vite

5 Ärendebalans för pågående uppdrag, byggnadsnämnden

§55 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§56 Nybyggnad av flerbostadshus

Dnr BNS-2018-314.231
 
Bollmora 1:94, Granängsvägen
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 2010:900.
 
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
      Namn: X
      Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen 2010:900.
 
3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 295750 kronor
              Kungörelse:                                  288 kronor
Summa avgifter:                      296038 kronor (faktureras  separat)
 
Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister
 
Beskrivning av ärendet
Ärendet avser nybyggnad av tre stycken flerbostadshus, parkeringsgarage, cykelförråd och gemensamhetslokal. Flerbostadshusen innehåller totalt 83 stycken lägenheter. Totalt antal lägenheter är uppdelade på 15 stycken 1 Rum och kök, 19 stycken 2 rum och kök. 32 stycken 3 rum och kök, 16 stycken 4 rum och kök och 1 stycken 6 rum och kök. Flerbostadshusens totala boarean är på 4836 kvm. Under flerbostadshusen byggs parkeringsgarage, cykelförråd och förråd.

§57 Nybyggnad av ishall, parkeringsgarage och sopsugsanläggning

Dnr BNS-2018-388/231
 
Forellen 15, Simvägen 4
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen 2010:900. Åtgärden avviker från gällande detaljplanen då en mindre del av ishallen placeras på mark som enligt detaljplanen ska nyttjas till parkeringshus och teknisk anläggning för avfallshantering.
 
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
      Namn: X
      Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 390 390 kronor
              Kungörelse:                                10 538 kronor
             Detaljplaneavgift:                   1 398 397 kronor
 Summa avgifter:                     1 799 325 kronor (faktureras            separat)
 
Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Beskrivning av ärendet
Ärendet avser nybyggnad av ishall, parkeringsgarage och sopsugsanläggning. Området bebyggs med en bruttoarea om 12865 kvadratmeter. Inom området tillkommer totalt 165 stycken parkeringsplatser varav 4 stycken är handikapp p-platser och 4 stycken är p-platser för elbil, utöver det tillkommer 17 motorcykelparkeringsplatser och 66 parkeringsplatser för cykel.
 
Ansökan omfattar ishall, parkeringsgarage och sopsugsanläggning samt utemiljön i området kring ishallen. Ishallen, parkeringsgaraget och sopsugsanläggningen placeras på en obebyggd del av fastigheten i nära anslutning till den befintliga ishallen och fotbollsplanerna.

§58 Nekat startbesked samt rättelseföreläggande vid vite

Dnr BNS-2018-37/202
 
X
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 4 b § samt 10 kap 23-25 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL att neka startbesked i efterhand för tillbyggnad av enbostadshuset på fastigheten X, Tyresö kommun.
 
2. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 20 och 37 §§ PBL att förelägga X och X, i egenskap av fastighetsägare till fastigheten X i Tyresö kommun, att senast två månader efter delgivning av detta beslut vidta rättelse genom att riva tillbyggnaden på fastigheten X, se bilaga 4.
 
3. Underlåter fastighetsägaren fastighetsägarna X och X, Tyresö att följa ovanstående beslut, förpliktas de ovan angivna fastighetsägarna, att utge ett vitesbelopp om 25 000 kronor.
 
4. Slutligen förpliktigas de ovan angivna fastighetsägarna att utge ett belopp om 25 000 kronor för varje period om två månader, räknat från det att fastighetsägarna senast skulle ha vidtagit rättelse, det vill säga två månader efter den dag han blivit delgiven detta beslut, under vilken tid ovanstående åtgärder inte vidtagits.
 
Beskrivning av ärendet
Den 20 november 2015 inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen en anonym anmälan om ett pågående svartbygge på fastigheten X. Anmälan gjorde gällande att tre överträdelser av plan- och bygglagen hade skett.
 
Bygglovenheten upprättade med anledning därav ett tillsynsärende på den aktuella fastigheten, Dnr BNS-2015-776.
 
Kommunen har vid tre tillfällen; den 25 november 2015, den 24 februari 2016 och den 11 april 2018 besökt fastigheten, vid besöken har kommunens tjänstemän kunnat konstatera att
1. En altan har uppförts på fastighetens södra sida mot sjön.
2. En tillbyggnad i form av en inglasad uteplats har uppförts på enbostadshusets västra sida.
3. En trätrappa har uppförts längs med enbostadshusets västra sida.
4. En gillastuga/förrådsbod har uppförts som är placerad på samfällighetens mark.
 
Bygglov eller startbesked saknas för åtgärderna som redogörs för ovan.
 
Den 28 december 2017 skickade kommunen en begäran om förklaring med avsikt på de åtgärder som vidtagits på fastigheten enligt ovan.
 
Fastighetsägaren gjorde den 22 januari 2018 förevarande anmälan i efterhand för tillbyggnaden och åberopade de s.k. Attefallsbestämmelserna som gör gällande att en tillbyggnad till ett en- och tvåbostadshus om 15 kvm BTA får göras i strid mot detaljplanen.
 
Den 20 juni 2018 beslutade byggnadsnämnden om att ta ut en byggsanktionsavgift för den inglasade tillbyggnaden samt att lämna anmälan i den del som avser altanen, trätrappan och gillestugan utan påföljd eller ingripande.
 
Bilagor
Bilaga 4.pdf

§59 Ärendebalans för pågående uppdrag, byggnadsnämnden

Dnr 2018/BN 0038 92
 
Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras
 
Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag ska redovisas för byggnadsnämnden årligen i januari och augusti. Ärendebalansen för augusti 2018 redovisas i bilaga.

§60 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92
 
Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under juni och juli redovisas i bifogad bilaga.

§61 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.