Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2018-09-19

Sammanträde 2018-09-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

§62 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Jurist Jenny-Margareta Uggla informerar om beslut från JO. Budgetuppföljning redovisas i bifogad bilaga.

§63 Delårsrapport 2 2018 för byggnadsnämnden

Dnr BNS-2018-279.200
 
Byggnadsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2018 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2018 för Byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområdet VO 15. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Delårsrapport 2 vo 15.pdf

§64 Ingripande enligt PBL; sprickor i badrum på X.

Dnr MBN-2003-665/231
 
X
 
Byggnadsnämndens beslut
- Byggnadsnämnden beslutar att avskriva tillsynsärendet.
 
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har 2015-09-24 med stöd av 9 kap. 1 § och 10 kap. 14 och 15 §§ plan- och bygglagen (1987:10), "ÄPBL", förelagt HSB Bostad AB, "HSB", att vidta vissa åtgärder på X i Tyresö kommun. Nämnden har 2018-01-24, § 2, bedömt att HSB har uppfyllt föreläggandet och avskrivit ärendet. Byggnadsnämndens beslut har överklagats och handläggs av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.
 
Under ärendets gång och inför byggnadsnämndens tidigare beslut anmälde fastighetsägare att det uppkommit nya sprickor i wc/dusch på nedre plan i byggnaderna på X. Vidare har sprickor i övre badrum på X anmälts till byggnadsnämnden. Detta ärende gäller således inte de frågor som tidigare har prövats av byggnadsnämnden och som nu är föremål för domstolsprövning. Ärendet gäller inte heller frågan om slutbevis.
 
Bygglovenheten har gjort tillsyn 2018-06-21. Vid tillsynen närvarande förutom representanter för kommunen även fastighetsägare med ombud, vilka anges i det protokoll som upprättades i anledning av tillsynen.
 
Ärendet handlar om byggnadsnämnden ska förelägga HSB Bostad AB, i egenskap av byggherre, att vidta åtgärder.

§65 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämndens delegationsordning. Delegationsbeslut under augusti redovisas i bifogad bilaga.

§66 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92
 
Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.