Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2018-10-17

Sammanträde 2018-10-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

2 Alby 1:1 - Nybyggnad av maskinhall med personalutrymmen samt komplementbyggnad

3 X - Utredning om olovlig bodetablering

4 Sammanträdesdatum för byggnadsnämnden 2019

§67 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§68 Nybyggnad av maskinhall med personalutrymmen samt komplementbyggnad

Dnr BNS-2018-81.231
 
Alby 1:1, Alby gård
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).
 
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
      Namn: X
      Adress: X
      Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL.
 
3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 75 712 kronor
               Underrättelse sakägare:             1 792 kronor
               Kungörelse:                                288 kronor
             Summa avgifter:                      77 792 kronor (faktureras separat)
 
Upplysning
Den sökande ansvarar för att tillstånd finns.
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL.
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Beskrivning av ärendet
Nybyggnad av maskinhall med personalutrymmen med en byggnadsarea om 359 kvm samt en komplementbyggnad med en byggnadsarea om 168 kvm. Byggnaderna placeras på mark tillhörande Alby naturreservat. Tillstånd enligt naturreservatets föreskrifter gavs av fullmullmäktige den 7 september 2017, placeringen fastställdes av Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2018.
 
Nuvarande lokaler för naturvårdsenheten i Alby har brister gällande arbetsmiljön samt att det behövs lokaler för maskiner och redskap, därav behovet av nya byggnader. De nya byggnaderna uppfyller verksamhetens behov bland annat genom att maskiner, utrustning och personalutrymmen samlas till samma plats. Förslaget har tagit fram i samråd med naturvårdsenheten samt stadsbyggnadsförvaltningen. Hänsyn har tagits till kulturvärden och möjliga framtida utnyttjanden av byggnader i hela området.
 
Byggnaderna anpassas till befintliga siktlinjer och höjdnivåer och utformas för att passa in i den kulturhistoriska miljön genom utformning och materialval.
 
Beslutet skickas till
Fastighet & facility, Box 310, 135 81 Tyresö
Tyresö kommun, Produktionslednings- och exploateringsavdelningen, 135 81 Tyresö
Ozzy Arisoy, Pellepennans gata 7, 168 74, Bromma

§69 Utredning om olovlig bodetablering - Ärendet utgår

§70 Sammanträdesdatum för byggnadsnämnden 2019

Dnr 2018/BNS576.200
 
Byggnadsnämndens beslut
- Datum för byggnadsnämndens sammanträden under 2019 fastställs enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag.
 
Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till sammanträdesdatum för byggnadsnämnden för 2019. Förslaget är framställt så att ärenden som ska gå vidare till kommunstyrelsen kan göra det utan dröjsmål.
 
Bilaga
Tjänsteskrivelse.pdf

§71 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92
 
Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under september redovisas i bifogad bilaga.

§72 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.